TITytułPolska-Jaworzno: Usługi wiertnicze
NDNr dokumentu311824-2017
PDData publikacji08/08/2017
OJDz.U. S150
TWMiejscowośćJAWORZNO
AUNazwa instytucjiTauron Wydobycie S. A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany04/08/2017
DDTermin składania wniosków o dokumentację14/09/2017
DTTermin15/09/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV76300000 - Usługi wiertnicze
OCPierwotny kod CPV76300000 - Usługi wiertnicze
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.tauron.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa 2004/17/WE

08/08/2017    S150    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jaworzno: Usługi wiertnicze

2017/S 150-311824

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tauron Wydobycie S. A.
ul. Grunwaldzka 37
Punkt kontaktowy: Zespół Zakupów Tauron Wydobycie S. A.
Osoba do kontaktów: Danuta Socha
43-600 Jaworzno
Polska
Tel.: +48 327165558
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Faks: +48 327165492


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.tauron.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.tauron.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
„Świadczenie usług odmetanowania dla ściany 01 w pokładzie 510 dla Tauron Wydobycie S.A. ”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zadanie nr 1 wykonanie projektu odmetanowania ściany 01 w pokładzie 510
Zadanie nr 2 wiercenie otworów drenażowych dla odmetanowania ściany 01
w pokładzie 510
Zadanie nr 3 obsługa sieci odmetanowania ściany 01 w pokładzie 510.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

76300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Świadczenie usług odmetanowania dla ściany 01 w pokładzie 510 dla Tauron Wydobycie S. A.,
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 087 500 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zgodnie z numeracją SIWZ:
4.3.1. Wysokość wadium
Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN ( słownie: sto tysięcy złotych )
4.3.2. Forma wadium
4.3.2.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
4.3.2.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać m.in. zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Gwarancja/poręczenie muszą zawierać postanowienie: „Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”.
4.3.2.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
4.3.2.4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp.
4.3.2.5. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w Postępowaniu, którego dotyczy niniejsza SIWZ.
4.3.2.6. Wadium może wnieść osoba trzecia.
4.3.3. Termin i miejsce wniesienia wadium
4.3.3.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4.3.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
mBank SA Oddział Korporacyjny Katowice.
nr rachunku 38 1140 1078 0000 3112 4100 2001
z adnotacją:
„Wadium w Postępowaniu o numerze referencyjnym 2017/TWD/FZZ/02831/L-201/P/DS”.
Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty.
4.3.3.3. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu składa się przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w TAURON Wydobycie S. A. ZG Brzeszcze w Brzeszczach, przy ul. Kościuszki 1 (Budynek Administracyjny – Kasa Główna – w godz.: 7:00 – 13:30) a do oferty dołącza się kopię dokumentu.
4.3.3.3. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę uznania wskazanego powyżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 15.9.2017 r. do godziny 09:00 w miejscu wskazanym w pkt 4.3.3.3.
4.3.3.4. Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą, wskazany w pkt 4.2.4.1. SIWZ.
4.3.4. Zwrot, zatrzymanie wadium
Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp.
§9
Rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne na cały Przedmiot Umowy na okres 3 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego Protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego należyte wykonanie przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.
3. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Podstawę wystawienia faktur stanowić będą obustronnie podpisane, przez upoważnionych przedstawicieli stron, protokoły odbioru robót sporządzone zgodnie z §6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym odszkodowawczych, w przypadku, kiedy łączna wartość wszystkich usług wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy będzie niższa od kwoty określonej w ust. 3.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr ……… prowadzony przez ……… w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z numeracją SIWZ:
3.9. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3.9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp.
3.9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
3.9.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:
3.9.3.1. Jakiego Postępowania dotyczy;
3.9.3.2. Jakie podmioty występują wspólnie;
3.9.3.3. Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;
3.9.3.4. Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
3.9.4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.
3.9.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z Formularzem Oferty.
3.9.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3.9.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z numeracją SIWZ:
3.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca powinien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:
3.5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;
3.5.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.5.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.5.4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
3.5.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
3.5.6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3.5.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
3.6. Dokumenty i oświadczenia składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
3.6.1.3. pkt 3.5.1. powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.6.1.4. pkt 3.5.2, 3.5.3. i 3.5.6. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
3.6.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.5.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.6.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z numeracją SIWZ:
3.1.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże się:
3.1.1.3.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należytą realizacja usług odmetanowania tj. usług polegających na wierceniu otworów odmetanowania o łącznej wartości 1 700 0000 PLN brutto i usługi polegającej na obsłudze sieci odmetanowania o łącznej wartości 400 000 PLN brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów.
3.1.1.3.2. dysponuje osobami, które posiadają stwierdzenia kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. pozycja 1131, z późniejszymi zmianami ) wraz z aktami wykonawczymi, zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia i zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w ilości:
a) 1 osoba o kwalifikacjach łącznych: dozoru ruchu oraz inspektora względnie specjalisty w specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy oraz szkolenie”
b) co najmniej 1 osoba wyższego dozoru ruchu w zakresie robót górniczych,
c) co najmniej 1 osoba dozoru ruchu na każdej obłożonej zmianie od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy – soboty, niedziele i święta, uprawnionych do nadzorowania wykonywanych prac;
3.1.1.3.3. Dysponuje osobami, w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. pozycja 1131,z późniejszymi zmianami), które posiadają ukończone kursy zawodowe uprawniające do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji w podziemnych zakładach górniczych, wydanych przez upoważnione jednostki szkoleniowe wymaganych w § 430 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118). niezbędnych do uzyskania upoważnień Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego w ilości;
a) co najmniej 6 wiertaczy oraz 6 pomocników wiertacza (skład brygady wiertniczej) na dobę – wiertacze z min. 1 rocznym stażem pracy pod ziemią na stanowisku wiertacza;
b) co najmniej 4 pracowników na dobę do wykonywania pomiarów oraz regulacji sieci odmetanowania posiadających uprawnienia wraz ze stosownym upoważnieniem, posiadający min. 1 rok udokumentowanego stażu w pracy na rurociągach metanowych w charakterze „pomiarowca sieci odmetanowania”
3.1.1.3.4. Dysponuje maszynami i urządzeniami wraz z osprzętem do pracy
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
3.2.1.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.3. (Zdolność techniczna lub zawodowa):
3.4.1.3.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
3.4.1.3.2. Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie Przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym z dnia z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. pozycja 1131.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi z delegacji tej ustawy w minimalnej ilości określonej w pkt 3.1.1.3.2 i 3.1.1.3.3 SIWZ;
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ
3.4.1.3.3. Oświadczenie wykonawcy, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną przed rozpoczęciem robót zapoznani (za pisemnym podpisem) z obowiązującymi wymogami na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze w zakresie transportu, poruszania się i prowadzenia robót na drogach transportowych.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ
3.4.1.3.4. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górniczego przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ
3.4.1.3.5. Oświadczenie wykonawcy, że zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia maszyny i urządzenia wraz z osprzętem do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ
3.4.1.3.6. Oświadczenie, że dostarczy przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górniczego DTR i dopuszczenia maszyn, urządzeń do stosowania odnośnie istniejących w Zakładu Górniczego Brzeszcze zagrożeń naturalnych, zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji, świadectwa ukończenia kursów do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji w podziemnych zakładach górniczych oraz ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia (potwierdzone za zgodność) do zweryfikowania przez Dział BHP i Szkolenia Zakład Górniczy Brzeszcze celem uzyskania upoważnień Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Brzeszcze dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego (wymóg ten dotyczy również wszystkich pracowników ewentualnych podwykonawców).
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 4.8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
4.7.1 Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
4.7.1.1. Minimalna wartość postąpienia w kryterium Cena wynosić będzie 20 000 PLN.
4.7.2 Zgodnie z art. 91a ust.1 Pzp Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli złożone będą co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przypadku, gdy nie będzie 2 ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej na podstawie ofert złożonych w Postępowaniu.
4.7.3 Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
4.7.4 Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.
4.7.5 Zamawiający w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji poinformuje m.in. o:
4.7.5.1. Pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
4.7.5.2. Terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4.7.5.3. Terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
4.7.5.4. Sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
4.7.5.5. Formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości.
4.7.6 W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

4.7.7 W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, zwaną dalej Systemem, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

4.7.8 Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.7.9 Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
4.7.10 Spośród kryteriów oceny ofert wymienionych w pkt 4.5.1, w toku aukcji stosowane będą: Cena brutto
4.7.11 Sposób składania ofert w aukcji elektronicznej (postąpień) zostanie określony
w zaproszeniu do udziału w aukcji.
4.7.12 System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych
w pkt 4.7.8., oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
4.7.13 Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.
4.7.14 Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej, w sposób określony w pkt 4.5.1.
4.7.15 W toku aukcji elektronicznej Zamawiający za pomocą Systemu będzie na bieżąco przekazywał każdemu Wykonawcy informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Pozycja oferty będzie wyświetlana przez System, jako miejsce w rankingu, w którym oferta z aktualnie najwyższą liczbą punktów będzie miała pozycję nr 1.
4.7.16 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ i uzyska największą ilość punktów
w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
4.7.17 Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w aukcji zostanie założone konto umożliwiające składanie postąpień w toku aukcji, chyba że Wykonawca posiada już odpowiednie konto. Konto jest identyfikowane za pomocą adresu e-mail. Adres e-mail osoby, która ma posiadać konto w toku aukcji, Wykonawca podaje w ofercie. Składanie postąpień w toku aukcji będzie możliwe tylko za pomocą konta osoby, której adres e-mail został wskazany w ofercie. Do jednego adresu e-mail będzie przypisane tylko i wyłącznie jedno konto.
4.7.18 Wykonawca, dla którego zakładane jest nowe konto, otrzyma login i hasło dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta, w momencie jego założenia.
4.7.19 Konto jest zakładane najpóźniej w momencie opublikowania aukcji w Systemie, przed terminem jej otwarcia.
4.7.20 Podręcznik (instrukcja obsługi aukcji elektronicznej) będzie dostępny dla Wykonawcy w Systemie po zalogowaniu się do konta.
4.7.21 System będzie dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet.
4.7.22 Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców biorących udział w aukcji elektronicznej z podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:
4.7.22.1. Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/ Windows 10;
4.7.22.2. W przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub Firefox
z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit. W przypadku komputera
z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
4.7.22.3. Podłączenie do Internetu: min. 56 Kb na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
4.7.22.4. Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;
4.7.22.5. Certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów systemu Windows).
4.7.23 W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
4.7.24 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku aukcji elektronicznej, po jej zakończeniu Wykonawca, którego oferta cenowa jest najkorzystniejsza, zobowiązany jest niezwłocznie, tj. w ciągu 3 dni roboczych przesłać Formularz cenowy z cenami jednostkowymi pomniejszonymi proporcjonalnie do ceny oferty złożonej na aukcji elektronicznej. Cena oferty z aukcji elektronicznej jest wiążąca i znajdzie się w umowie w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą elektroniczną.
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
2017/TWD/FZZ/02831/L-201/P/DS.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.9.2017 - 14:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.9.2017 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.9.2017 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1.4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1.4.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.
1.4.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/albo faksem/pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2.2. niniejszej SIWZ.
1.4.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywał pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bądź też na nr faksu wskazane w pkt. 1.5
1.4.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1.4.5. Oświadczenia publikowane przez Zamawiającego na jego stronie internetowej zamieszczane będą pod adresem www.tauron.pl.

1.4.6. Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest numerem referencyjnym: 2017/TWD/FZZ/02831/L-201/P/DS. Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać we wzajemnej korespondencji numer referencyjny Postępowania.
2.9. Wizja lokalna
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.
2.10. Informacja o stosowaniu procedury odwróconej
Zamawiający nie skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 24aa ust. 1 Pzp, tj. dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722


Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (Dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.8.2017
TITytułPolska-Jaworzno: Usługi wiertnicze turbinowe
NDNr dokumentu454526-2017
PDData publikacji14/11/2017
OJDz.U. S218
TWMiejscowośćJAWORZNO
AUNazwa instytucjiTauron Wydobycie S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/11/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV76330000 - Usługi wiertnicze turbinowe
OCPierwotny kod CPV76330000 - Usługi wiertnicze turbinowe
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.tauron.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa 2004/17/WE

14/11/2017    S218    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jaworzno: Usługi wiertnicze turbinowe

2017/S 218-454526

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tauron Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
Punkt kontaktowy: Zespół Zakupów Tauron Wydobycie S.A.
Osoba do kontaktów: Danuta Socha
43-600 Jaworzno
Polska
Tel.: +48 327165558
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Faks: +48 327165514


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.tauron.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.tauron.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług odmetanowania dla ściany 01 w pokładzie 510 dla Tauron Wydobycie S. A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usług odmetanowania dla ściany 01 w pokładzie 510 dla Tauron Wydobycie S. A.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

76330000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 087 350 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
2017/TWD/FZZ/02831/L-201/P/DS.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 150-311824 z dnia 8.8.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Świadczenie usług odmetanowania dla ściany 01 w pokładzie 510 dla Tauron Wydobycie S. A.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.10.2017
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ZOK Sp. z o.o.
Boczna 24
44-335 Jastrzębie Zdrój
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 087 500 EUR
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 087 350 EUR
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.11.2017

Adres: ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: zakupy@tauron-wydobycie.pl
tel: +48 327165558
fax: +48 327165492
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-09-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 31182420171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-08-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 miesięcy
Wadium: 100000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 333 PLN  -  5 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.tauron.pl
Informacja dostępna pod: Tauron Wydobycie S. A.
ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno, woj. ŚLĄSKIE
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 14/09/2017
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
76300000-6 Usługi wiertnicze
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług odmetanowania dla ściany 01 w pokładzie 510 dla Tauron Wydobycie S. A. ZOK Sp. z o.o.
Boczna 24, 44-335 Jastrzębie Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-10-24 21 239 177,00