Warszawa: Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Polnej 7A w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku


Numer ogłoszenia: 312557 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście , ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 825 71 34, 825 48 46, faks 0-22 825 71 34, 825 48 46.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.osir-polna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Polnej 7A w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Polnej 7A w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 w systemie ciągłym (bez przerw, całą dobę), na zmianę (nie rzadziej, niż co 12 godzin, po czym pracownik musi mieć 24 godziny odpoczynku), pod zdalnym nadzorem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (z poziomu Centrum Operacyjnego) oraz dodatkowo, równolegle, na zlecenie Zamawiającego (nie częściej niż raz w tygodniu) świadczenie usług organizowania i ochrony transportów wartości pieniężnych będących własnością Zamawiającego (transport będzie się odbywać w granicach administracyjnych Warszawy) zgodnie z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączonym do SIWZ wzorze umowy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: -koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia -wpis do właściwego rejestru albo dokument potwierdzający zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy tego wymagają); -aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert -aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: -wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom (za takowe zamawiający uzna te usługi, które obejmowały fizyczną ochronę osób i mienia) i wartością (każda usługa o wartości netto minimum 10.000,00 PLN) stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu tych warunków, na które składają się następujące narzędzia i urządzenia, niezbędne do wykonania zamówienia: - całodobowe Centrum Operacyjne obsługujące system łączności bezprzewodowej pozwalające na stały i natychmiastowy kontakt radiowy z pracownikami ochrony stacjonarnej i patrolami zmotoryzowanymi - minimum 2 interwencyjne patrole zmotoryzowanymi, działające całodobowo na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia tj. osoby wykonujące czynności w zakresie usług ochrony mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej - posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia: -minimum 3 osoby posiadające licencje pracownika ochrony fizycznej I stopnia oraz legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni, -minimum 1 osoba posiadająca licencje pracownika ochrony II stopnia (nadzorująca z poziomu Centrum Operacyjnego)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten spełniają wykonawcy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w szczególności, chodzi o działalność, która jest zgodna z przedmiotem zamówienia), przy czym ubezpieczenie musi spełniać następujące warunki minimalne: -okres ubezpieczenia: co najmniej obowiązująca od terminu składania ofert do końca 2010 r. , -suma ubezpieczenia: - co najmniej 3.000.000,00 PLN , -brak franszyzy integralnej, -brak franszyzy redukcyjnej, -brak limitów ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach jednego kontraktu, -brak podlimitów w granicach sumy ubezpieczeniowej (za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu określonych ryzyk), -brak klauzul wyłączających (względnie obecność klauzul włączających) odpowiedzialność za szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców ubezpieczającego (Wykonawcy), -brak klauzul wyłączających (względnie obecność klauzul włączających) ryzyko wadliwego wykonania robót lub usług, -brak klauzul wyłączających (względnie obecność klauzul włączających) odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez ubezpieczającego (Wykonawcę)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.osir-polna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście 00-625 Warszawa, ul. Polna 7A, piętro I, pokój 2.14.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście 00-625 Warszawa, ul. Polna 7A, piętro I, pokój 2.14.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Polnej 7A w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku


Numer ogłoszenia: 359693 - 2010; data zamieszczenia: 14.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 312557 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 825 71 34, 825 48 46, faks 0-22 825 71 34, 825 48 46.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Polnej 7A w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Polnej 7A w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 w systemie ciągłym (bez przerw, całą dobę), na zmianę (nie rzadziej, niż co 12 godzin, po czym pracownik musi mieć 24 godziny odpoczynku), pod zdalnym nadzorem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (z poziomu Centrum Operacyjnego) oraz dodatkowo, równolegle, na zlecenie Zamawiającego (nie częściej niż raz w tygodniu) świadczenie usług organizowania i ochrony transportów wartości pieniężnych będących własnością Zamawiającego (transport będzie się odbywać w granicach administracyjnych Warszawy) zgodnie z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączonym do SIWZ wzorze umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI, {Dane ukryte}, 00-845 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 77060,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  94013,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  94013,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  116773,52


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Polna , 00-625 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marketing@osir-polna.pl
tel: 22 8257134, 8254846
fax: 22 8257134, 8254846
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31255720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.osir-polna.pl
Informacja dostępna pod: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście 00-625 Warszawa, ul. Polna 7A, piętro I, pokój 2.14
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Polnej 7A w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI
Warszawa
2010-12-14 94 013,00