Rybnik: Budowa boiska do gry w piłkę nożną z odwodnieniem i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku w dzielnicy Kamień


Numer ogłoszenia: 319390 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. (032) 422 78 39, faks (032) 422 78 37.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mosir.rybnik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska do gry w piłkę nożną z odwodnieniem i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku w dzielnicy Kamień.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną o naturalnej nawierzchni trawiastej wraz z przyległym terenem treningowym, odwodnionego drenażem powierzchniowym z rur PCV, ogrodzonego i zaopatrzonego w automatyczną instalację nawadniania murawy z własnym ujęciem wody. W umowny zakres robót wchodzić będą ponadto roboty przygotowawcze i towarzyszące opisane w przedmiarze i dokumentacji projektowej (rozbiórki i inne). Roboty branży elektrycznej objętej niniejszym postępowaniem wycenić należy ograniczając się do robót ujętych w załączonym przedmiarze posiłkując się dokumentacją projektową branży elektrycznej (projekt + specyfikacja). Inwestycja zrealizowana zostanie na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku w dzielnicy Kamień - na terenie działek: 652/86; 741/86 (boisko), 645/90 (ujęcie wody) oraz 822/96 ( teren zielony). Szczegółowy zakres robót określa: 1. dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi (format.pdf), w tym w szczególności: 1.1 projekt budowlano-wykonawczy boiska (z ogrodzeniem, piłkochwytami i instalacją nawadniania) 1.2 projekt budowlany rozbiórki dawnej pompowni i zbiornika podziemnego (kolidujących z boiskiem) 1.3 projekt budowlano-wykonawczy ujęcia i przyłącza wody (z budynkiem gospodarczym mieszczącym pompę do nawadniania) 2. przedmiar robót, 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla: 3.1 boiska z instalacją nawadniania 3.2 przyłącza wody wraz z ujęciem Wszelkie niejasności wynikłe z analizy powyższych dokumentów, ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy, winni zgłaszać w formie pisemnej Zamawiającemu, celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych. W skład objętego przetargiem zamówienia wchodzą m.in.: 1. rozbiórka budynku nieczynnej pompowni z pozostającymi w niej urządzeniami oraz podziemnego zbiornika na ścieki z likwidacją łączącego oba obiekty uzbrojenia podziemnego, 2. budowa boiska piłkarskiego o naturalnej nawierzchni trawiastej - tzw. trawa z rolki (o szer. co najmniej 1,2m oraz o min. 3cm grubości darni) układanej mechanicznie, wraz z przyległym terenem treningowym o nawierzchni trawiastej wykonanej siewem; całość z drenażem powierzchniowym, (wymiary pola do gry boiska 68m x 105m; wymiary płyty boiska z poboczami na utwardzonej podbudowie 74m x 115; odległość pomiędzy piłkochwytami (105m+2x8m)=121m 3. wykonanie podziemnego systemu automatycznego nawadniania płyty boiska wraz z ujęciem i przyłączem wody, systemem wysuwanych zraszaczy i budynkiem gospodarczym mieszczącym pompę i sterownię 4. dostawa i montaż stałego oraz dostawa przenośnego wyposażenia boiska i terenu treningowego, przewidzianego projektem i przedmiarem, obejmującego w szczególności: - bramki stałe 7,32m x 2,44m (komplet z siatką i napinaczami) szt.2 - komplet chorągiewek szt.6 - boksy boiskowe dla zawodników 13 osobowe (konstrukcja stalowa, wypełnienie poliwęglan komorowy przydymiony, siedziska PCV) szt.2 - bramki przenośne 7,32m x 2,44m (z siatkami) (dla terenu treningowego) szt.2 - bramki przenośne 5,00m x 2,00m (z siatkami) (dla terenu treningowego) szt.2 - liniarka do malowania (farbą) linii boiskowych szt.1 5. przebudowa i częściowa likwidacja istniejącej sieci, z wykonaniem nowej sieci drenażu powierzchniowego z sączków PVC w obsypce żwirowej w otulinie z geowłókniny, z włączeniem do sieci deszczowej na terenie MOSiR 6. ustawienie przy boisku, za bramkami, 2 szt. piłkochwytów z siatki bezwęzłowej polipropylenowej o szer. 40m i wysokości 6m (każdy z piłkochwytów) 7. wykonanie nowego ogrodzenia z systemowych paneli z prętów zgrzewanych o wys. 2,23m (oczka 50x200mm, z poziomym wzmocnieniem profilem ceowym) wraz z bramą i 3 furtkami; podwyższonego do wys. 4m siatką bezwęzłową oraz wykonanie podwyższenia do wys. 4m z siatki bezwęzłowej istniejących odcinków ogrodzenia (zgodnie z projektem boiska piłkarskiego i przedmiarem - na odcinku ogrodzenia betonowego od strony posesji prywatnych oraz na odcinku z profili stalowych od strony ul. Hotelowej) 8. pełna obsługa geodezyjna robót obejmująca wszystkie etapy realizacji obiektu: od wytyczenia w terenie, po inwentaryzację geodezyjną powykonawczą całości wykonanych robót (boiska, ogrodzenia, uzbrojenia podziemnego - w tym drenaż i systemu nawadniania ze sterowaniem i zasilaniem) z uwzględnieniem oddzielnej inwentaryzacji ujęcia i przyłącza wody wymaganej uzyskanym pozwoleniem wodno-prawnym. Z uwagi na słabonośny grunt rodzimy, planuje się wykonanie warstwy odcinającej z piasku zagęszczonego na całej powierzchni boiska i przyległego terenu sportowego oraz dodatkowo pod płytą boiska - podbudowy z kruszywa łamanego (w formie materaca w osłonie z geowłókniny). Pozyskany z korytowania humus i nadkład gruntu rodzimego przewiduje się częściowo wykorzystać do przygotowania warstwy wegetacyjnej (zgodnie z opisem w przedmiarze i dokumentacji projektowej). Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania miejsc czasowego składowania oraz stałego zdeponowania (docelowego przeznaczenia) nadmiaru humus i gruntu rodzimego pozyskanego w czasie robót ziemnych, na terenie ośrodka w Kamieniu. Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca część dokumentacji przetargowej, przedmiar oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.22.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 63.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy PLN).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie boisk piłkarskich o nawierzchni z trawy naturalnej o wartości minimum 700.000 PLN (siedemset tysięcy PLN) brutto każda.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. - Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy jedynie w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych (klęska żywiołowa, znaleziska niewybuchów oraz archeologiczne); 2) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia przeszkód nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni, ile trwało usunięcie przeszkód; 3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku dłuższego niż 5 następujących po sobie dni roboczych pogorszenia warunków pogodowych, w tym: a) długotrwałych i intensywnych opadów deszczu i/ lub śniegu b) obniżenia temperatury dziennej poniżej 0°. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest pisemne zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mosir.rybnik.pl/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72, sekretariat.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.08.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego przy ul. Gliwickiej 72, w sekretariacie.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 9 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 330672 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
319390 - 2013 data 07.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. (032) 422 78 39, fax. (032) 422 78 37.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  22.08.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego przy ul. Gliwickiej 72, w sekretariacie.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  23.08.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego przy ul. Gliwickiej 72, w sekretariacie.


Numer ogłoszenia: 333532 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
319390 - 2013 data 07.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. (032) 422 78 39, fax. (032) 422 78 37.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  23.08.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego przy ul. Gliwickiej 72, w sekretariacie.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  26.08.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego przy ul. Gliwickiej 72, w sekretariacie.


Rybnik: Budowa boiska do gry w piłkę nożną z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku w dzielnicy Kamień


Numer ogłoszenia: 376852 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 319390 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. (032) 422 78 39, faks (032) 422 78 37.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska do gry w piłkę nożną z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku w dzielnicy Kamień.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną o naturalnej nawierzchni trawiastej wraz z przyległym terenem treningowym, odwodnionego drenażem powierzchniowym z rur PCV, ogrodzonego i zaopatrzonego w automatyczną instalację nawadniania murawy z własnym ujęciem wody. W umowny zakres robót wchodzić będą ponadto roboty przygotowawcze i towarzyszące opisane w przedmiarze i dokumentacji projektowej (rozbiórki i inne). Roboty branży elektrycznej objętej niniejszym postępowaniem wycenić należy ograniczając się do robót ujętych w załączonym przedmiarze posiłkując się dokumentacją projektową branży elektrycznej (projekt + specyfikacja). Inwestycja zrealizowana zostanie na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku w dzielnicy Kamień - na terenie działek: 652/86; 741/86 (boisko), 645/90 (ujęcie wody) oraz 822/96 (teren zielony). Szczegółowy zakres robót określa: 1. dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi (format.pdf), w tym w szczególności: 1.1. projekt budowlano-wykonawczy boiska (z ogrodzeniem, piłkochwytami i instalacją nawadniania) 1.2. projekt budowlany rozbiórki dawnej pompowni i zbiornika podziemnego (kolidujących z boiskiem) 1.3. projekt budowlano-wykonawczy ujęcia i przyłącza wody (z budynkiem gospodarczym mieszczącym pompę do nawadniania) 2. przedmiar robót, 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla: 3.1 boiska z instalacją nawadniania 3.2 przyłącza wody wraz z ujęciem Wszelkie niejasności wynikłe z analizy powyższych dokumentów, ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy, winni zgłaszać w formie pisemnej Zamawiającemu, celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych. W skład objętego przetargiem zamówienia wchodzą m.in.: 1. rozbiórka budynku nieczynnej pompowni z pozostającymi w niej urządzeniami oraz podziemnego zbiornika na ścieki z likwidacją łączącego oba obiekty uzbrojenia podziemnego, 2. budowa boiska piłkarskiego o naturalnej nawierzchni trawiastej - tzw. trawa z rolki (o szer. co najmniej 1,2m oraz o min. 3cm grubości darni) układanej mechanicznie, wraz z przyległym terenem treningowym o nawierzchni trawiastej wykonanej siewem; całość z drenażem powierzchniowym, (wymiary pola do gry boiska 68m x 105m; wymiary płyty boiska z poboczami na utwardzonej podbudowie 74m x 115; odległość pomiędzy piłkochwytami (105m+2x8m)=121m 3. wykonanie podziemnego systemu automatycznego nawadniania płyty boiska wraz z ujęciem i przyłączem wody, systemem wysuwanych zraszaczy i budynkiem gospodarczym mieszczącym pompę i sterownię 4. dostawa i montaż stałego oraz dostawa przenośnego wyposażenia boiska i terenu treningowego, przewidzianego projektem i przedmiarem, obejmującego w szczególności: - bramki stałe 7,32m x 2,44m (komplet z siatką i napinaczami) szt.2 - komplet chorągiewek szt.6 - boksy boiskowe dla zawodników 13 osobowe (konstrukcja stalowa, wypełnienie poliwęglan komorowy przydymiony, siedziska PCV) szt.2 - bramki przenośne 7,32m x 2,44m (z siatkami) (dla terenu treningowego) szt.2 - bramki przenośne 5,00m x 2,00m (z siatkami) (dla terenu treningowego) szt.2 - liniarka do malowania (farbą) linii boiskowych szt.1 5. przebudowa i częściowa likwidacja istniejącej sieci, z wykonaniem nowej sieci drenażu powierzchniowego z sączków PVC w obsypce żwirowej w otulinie z geowłókniny, z włączeniem do sieci deszczowej na terenie MOSiR 6. ustawienie przy boisku, za bramkami, 2 szt. piłkochwytów z siatki bezwęzłowej polipropylenowej o szer. 40m i wysokości 6m (każdy z piłkochwytów) 7. wykonanie nowego ogrodzenia z systemowych paneli z prętów zgrzewanych o wys. 2,23m (oczka 50x200mm, z poziomym wzmocnieniem profilem ceowym) wraz z bramą i 3 furtkami; podwyższonego do wys. 4m siatką bezwęzłową oraz wykonanie podwyższenia do wys. 4m z siatki bezwęzłowej istniejących odcinków ogrodzenia (zgodnie z projektem boiska piłkarskiego i przedmiarem - na odcinku ogrodzenia betonowego od strony posesji prywatnych oraz na odcinku z profili stalowych od strony ul. Hotelowej) 8. pełna obsługa geodezyjna robót obejmująca wszystkie etapy realizacji obiektu: od wytyczenia w terenie, po inwentaryzację geodezyjną powykonawczą całości wykonanych robót (boiska, ogrodzenia, uzbrojenia podziemnego - w tym drenaż i systemu nawadniania ze sterowaniem i zasilaniem) z uwzględnieniem oddzielnej inwentaryzacji ujęcia i przyłącza wody wymaganej uzyskanym pozwoleniem wodno-prawnym. Z uwagi na słabonośny grunt rodzimy, planuje się wykonanie warstwy odcinającej z piasku zagęszczonego na całej powierzchni boiska i przyległego terenu sportowego oraz dodatkowo pod płytą boiska - podbudowy z kruszywa łamanego (w formie materaca w osłonie z geowłókniny). Pozyskany z korytowania humus i nadkład gruntu rodzimego przewiduje się częściowo wykorzystać do przygotowania warstwy wegetacyjnej (zgodnie z opisem w przedmiarze i dokumentacji projektowej). Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania miejsc czasowego składowania oraz stałego zdeponowania (docelowego przeznaczenia) nadmiaru humus i gruntu rodzimego pozyskanego w czasie robót ziemnych, na terenie ośrodka w Kamieniu. Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca część dokumentacji przetargowej, przedmiar oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.22.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRAWNIK PRODUCENT Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1784154,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1951128,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  1951128,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2325653,42


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: mosir.zam@miastorybnik.pl
tel: 32 422 78 39
fax: 32 422 78 37
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31939020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 63 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mosir.rybnik.pl
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72, sekretariat
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa boiska do gry w piłkę nożną z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku w dzielnicy Kamień TRAWNIK PRODUCENT Sp. z o.o.
Szczecinek
2013-09-17 1 951 128,00