TI Tytuł PL-Szczecin: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 32287-2012
PD Data publikacji 31/01/2012
OJ Dz.U. S 20
TW Miejscowość SZCZECIN
AU Nazwa instytucji Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (000288900)
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 26/01/2012
DT Termin 07/03/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
RC Kod NUTS PL424
IA Adres internetowy (URL) www.spsk2.pum.edu.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

31/01/2012    S20    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Szczecin: Materiały medyczne

2012/S 20-032287

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Osoba do kontaktów: Przemysław Frączek
70-111 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914661087
E-mail: zamowienia_spsk2@o2.pl
Faks: +48 914661113

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spsk2.pum.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek C (Dyrekcja) pokój nr 13
Osoba do kontaktów: Przemysław Frączek
70-111 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914661087
E-mail: zamowienia_spsk2@o2.pl
Faks: +48 914661113
Adres internetowy: www.spsk2.pum.edu.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa bielizny ochronnej i operacyjnej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Główny.

Kod NUTS PL424

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny ochronnej i operacyjnej zwanej dalej „wyrobami”.
2. Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
3. Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.
4. Zamawiający wymaga aby oferowane wyroby stanowiły wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ww. ustawą.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby będące przedmiotem zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania faxem.
6. Zamawiający wymaga aby oferowane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu dostawy wyrobów do siedziby Zamawiającego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny ochronnej i operacyjnej Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych). Przedmiot zamówienia składa się z 21 zadań. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 957 900,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Fartuchy niejałowe
1)Krótki opis
2. Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
2. Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 212 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Maski, czepki
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 146 550,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3: Serwety z gazy, chusty
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 23 040,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4: Podkłady niejałowe
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 385 200,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5: Podkłady jałowe
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 398 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6: Zestaw serwet uniwersalny do zabiegów długich sterylny
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 450 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7: Zestawy do zabiegów urologicznych
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 60 800,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8: Zestawy obłożeń sterylne
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 143 500,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9: Ściereczki, myjki
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 99 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10: Serwety do zabiegów okulistycznych
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11: Zestawy pościelowe
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 360 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12: Podkłady w rolce
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 860,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Zad. nr 13: Podkłady niejałowe na rolce
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 288 600,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Zad. nr 14: Serwety jałowe
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 217 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Zad. nr 15: Zestawy obłożeń sterylnych
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 60 550,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Zad. nr 16: Pokrowce foliowe i kieszenie sterylne
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 49 800,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Zad nr 17: Serwety do zabiegów okulistycznych sterylne
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 500,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Zad. nr 18: Fartuchy i ubrania chirurgiczne
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 595 500,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Zad. nr 19: Ubrania chirurgiczne
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 300 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Zad nr 20: Fartuchy foliowe na rolce
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Zad. nr 21: Zestaw obłożeniowy do zabiegów angiografii
1)Krótki opis
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
Szacunkowa wartość bez VAT: 110 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie:
a) w przypadku złożenia ofert na wszystkie zadania: 79 126,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć 00/100).
b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania:
— zadanie 1 4 240,00 PLN,
— zadanie 2 2 900,00 PLN,
— zadanie 3 460,00 PLN,
— zadanie 4 7 704,00 PLN,
— zadanie 5 7 960,00 PLN,
— zadanie 6 9 000,00 PLN,
— zadanie 7 1 216,00 PLN,
— zadanie 8 2 870,00 PLN,
— zadanie 9 1 980,00 PLN,
— zadanie 10 720,00 PLN,
— zadanie 11 7 200,00 PLN,
— zadanie 12 57,00 PLN,
— zadanie 13 5 772,00 PLN,
— zadanie 14 4 340,00 PLN,
— zadanie 15 1 211,00 PLN,
— zadanie 16 996,00 PLN,
— zadanie 17 150,00 PLN,
— zadanie 18 11 910,00 PLN,
— zadanie 19 6 000,00 PLN,
— zadanie 20 240,00 PLN,
— zadanie 21 2200,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
30 dni od otrzymania f-ry VAT
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 Pzp.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp Zamawiający żąda załączenia do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - w tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty;
2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp - w tym celu wykonawcy będący osobami fizycznymi mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty;
2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
— zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2.2- 2.4 oraz 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
— zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ ppkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt VI SIWZ ppkt 4 stosuje się odpowiednio.
UWAGA:
6. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b Pzp a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienionych w pkt VI SIWZ ppkt 2 i 3.
Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie będzie mógł przedstawić dokumentów wymienionych w ppkt 3.1, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego w pkt VII SIWZ ppkt 1.4.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
— zadanie 1 57 000,00 PLN,
— zadanie 2 39 000,00 PLN,
— zadanie 3 6 000,00 PLN,
— zadanie 4 100 000,00 PLN,
— zadanie 5 100 000,00 PLN,
— zadanie 6 120 000,00 PLN,
— zadanie 7 16 000,00 PLN,
— zadanie 8 38 000,00 PLN,
— zadanie 9 26 000,00 PLN,
— zadanie 10 9 700,00 PLN,
— zadanie 11 97 200,00 PLN,
— zadanie 12 700,00 PLN,
— zadanie 13 77 922,00 PLN,
— zadanie 14 58 590,00 PLN,
— zadanie 15 16 348,50 PLN,
— zadanie 16 13 446,00 PLN,
— zadanie 17 2 025,00 PLN,
— zadanie 18 160 785,00 PLN,
— zadanie 19 81 000,00 PLN,
— zadanie 20 3 240,00 PLN,
— zadanie 21 29000,00 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla zadań których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 93 000,00 PLN) - ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt VIII ppkt 3 SIWZ;
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
UWAGA.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa. Zobowiązanie winno zawierać wskazanie jakie zasoby, na jaki okres oraz w jaki sposób zostaną udostępnione.
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/220/06/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.3.2012 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.3.2012 - 11:00

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego - pokók nr 9, budynek C (Budynek Dyrekcji).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wszyscy zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego Zamawiający żąda złożenia:
1.1 Oświadczenia o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych wyrobów zgodnie z załącznikiem nr 4 do formularza oferty.
1.2 Próbek w ilości dwóch sztuk oferowanych wyrobów do każdej pozycji w zadaniu na które składana jest oferta.
1.2.1. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której oferty dotyczą. Opis powinien zawierać nazwę Wykonawcy oraz nazwę i numer zadania.
Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert przez członków komisji przetargowej pod kątem zgodności parametrów oferowanego wyrobu takich jak:
— wymiary wyrobu,
— kompletność składu zestawu,
— sposób zapakowania wyrobu,
— posiadanie troków o odpowiedniej długości,
— posiadanie wstawki pochłaniającej pot,
— ilości nitek radiacyjnych,
— posiadanie taśm samoprzylepnych i innych wymaganych właściwości, które można określić organoleptycznie, które Zamawiający określił w załączniku nr 5 do formularza oferty (formularz cen jednostkowych.
Próbki złożone w postępowaniu wraz z ofertą podlegają zwrotowi na wniosek i koszt Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. W pozostałych przypadkach próbki nie będą zwracane.
1.3 Dokumentów w postaci kart technicznych, specyfikacji technicznych, itp. Producenta danego wyrobu dla wszystkich zadań na które została złożona oferta, potwierdzających wartości parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 5, których nie można określić podczas badania próbek w sposób organoleptyczny tj.
— rodzaj materiału,
— ilości warstw,
— gramatury.
1.3.1. W przypadku składania oferty na zadania nr 18 i 21 dokumenty wymienione w 1.3 powinny zawierać oprócz parametrów wskazanych w pkt 1.3. następujące wartości
— odporność na rozdarcia,
— odporność na penetrację płynów.
1.4. W przypadku, gdy dokumenty wymienione w pkt 1.3. nie będą zawierały informacji o wszystkich parametrach wyrobu Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty oświadczenia wystawionego przez Producenta wyrobu potwierdzającego spełnianie przez wyrób danego parametru.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.1.2012
TI Tytuł PL-Szczecin: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 174464-2012
PD Data publikacji 05/06/2012
OJ Dz.U. S 105
TW Miejscowość SZCZECIN
AU Nazwa instytucji Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie (000288900)
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 31/05/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
RC Kod NUTS PL424
IA Adres internetowy (URL) www.spsk2.pum.edu.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/06/2012    S105    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Szczecin: Materiały medyczne

2012/S 105-174464

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publiczny
Osoba do kontaktów: Przemysław Frączek
70-111 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914661087
E-mail: zamowienia_spsk2@o2.pl
Faks: +48 914661113

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spsk2.pum.edu.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa bielizny ochronnej i operacyjnej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Główny SPSK-2 PUM w Szczecinie.

Kod NUTS PL424

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny ochronnej i operacyjnej zwanej dalej „wyrobami”.
2. Opis wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry wyrobów zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).
3. Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.
4. Zamawiający wymaga aby oferowane wyroby stanowiły wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107 poz. 679) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ww. ustawą.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby będące przedmiotem zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania faxem.
6. Zamawiający wymaga aby oferowane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu dostawy wyrobów do siedziby Zamawiającego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 898 943,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/220/06/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 020-032287 z dnia 31.1.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Zadanie nr 1: Fartuchy niejałowe.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-808 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 212 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 197 900,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Zadanie nr 2: Maski, czepki.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
95-200 Pabianice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 146 550,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 120 280,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Zadanie nr 3: Serwety z gazy, chusty.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
{Dane ukryte}
87-100 Toruń
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 23 040,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 560,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Zadanie nr 4: Podkłady niejałowe.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
15-703 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 385 200,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 347 580,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Zadanie nr 5: Podkłady jałowe.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
95-200 Pabianice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 398 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 320 170,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Zadanie nr 6: Zestaw serwet uniwersalny do zabiegów długich sterylny.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
95-200 Pabianice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 450 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 275 200,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Zadanie nr 7: Zestawy do zabiegów urologicznych.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
15-703 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 60 800,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 50 440,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: Zadanie nr 8: Zestawy obłożeń sterylne.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
15-703 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 143 500,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 119 678,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 - Nazwa: Zadanie nr 9: Ściereczki, myjki.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
15-703 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 99 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 64 180,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 - Nazwa: Zadanie nr 11: Zestawy pościelowe.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
{Dane ukryte}
87-100 Toruń
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 360 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 291 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: Zadanie nr 12: Podkłady w rolce.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
{Dane ukryte}
87-100 Toruń
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 860,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 366,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 - Nazwa: Zad. nr 13: Podkłady niejałowe na rolce.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-808 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 288 860,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 185 785,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 14 Część nr: 14 - Nazwa: Zad. nr 14: Serwety jałowe.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
95-200 Pabianice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 217 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 98 070,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 15 Część nr: 15 - Nazwa: Zad. nr 15: Zestawy obłożeń sterylnych.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
15-703 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 60 550,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 58 279,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Część nr: 16 - Nazwa: Zad. nr 16: Pokrowce foliowe i kieszenie sterylne.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
15-703 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 49 800,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 41 416,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Część nr: 18 - Nazwa: Zad. nr 18: Fartuchy i ubrania chirurgiczne.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

RMD Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-822 Milanówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 595 500,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 365 210,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 19 Część nr: 19 - Nazwa: Zad. nr 19: Ubrania chirurgiczne.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
15-703 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 300 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 224 500,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 20 Część nr: 20 - Nazwa: Zad nr 20: Fartuchy foliowe na rolce.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
15-703 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 600,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 21 Część nr: 21 - Nazwa: Zad. nr 21: Zestaw obłożeniowy do zabiegów angiografii.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
{Dane ukryte}
87-100 Toruń
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 110 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 104 125,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zadania 10 i 17 unieważniono.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.5.2012

Adres: al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
tel: +48 914661088
fax: +48 914661113
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3228720121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-01-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 miesięcy
Wadium: 3375452 ZŁ
Szacowana wartość* 112 515 066 PLN  -  168 772 600 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 21
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.spsk2.pum.edu.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PAM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1: Fartuchy niejałowe. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.
Zabrze
2012-05-14 197 900,00
Zadanie nr 2: Maski, czepki. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-05-14 120 280,00
Zadanie nr 3: Serwety z gazy, chusty. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-05-14 22 560,00
Zadanie nr 4: Podkłady niejałowe. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-05-14 347 580,00
Zadanie nr 5: Podkłady jałowe. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-05-14 320 170,00
Zadanie nr 6: Zestaw serwet uniwersalny do zabiegów długich sterylny. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-05-14 275 200,00
Zadanie nr 7: Zestawy do zabiegów urologicznych. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-05-14 50 440,00
Zadanie nr 8: Zestawy obłożeń sterylne. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-05-14 119 678,00
Zadanie nr 9: Ściereczki, myjki. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-05-14 64 180,00
Zadanie nr 11: Zestawy pościelowe. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-05-14 291 000,00
Zadanie nr 12: Podkłady w rolce. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-05-14 2 366,00
Zad. nr 13: Podkłady niejałowe na rolce. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.
Zabrze
2012-05-14 185 785,00
Zad. nr 14: Serwety jałowe. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-05-14 98 070,00
Zad. nr 15: Zestawy obłożeń sterylnych. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-05-14 58 279,00
Zad. nr 16: Pokrowce foliowe i kieszenie sterylne. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-05-14 41 416,00
Zad. nr 18: Fartuchy i ubrania chirurgiczne. RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-05-14 365 210,00
Zad. nr 19: Ubrania chirurgiczne. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-05-14 224 500,00
Zad nr 20: Fartuchy foliowe na rolce. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-05-14 10 600,00
Zad. nr 21: Zestaw obłożeniowy do zabiegów angiografii. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-05-14 104 125,00