TITytułPolska-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
NDNr dokumentu326278-2016
PDData publikacji21/09/2016
OJDz.U. S182
TWMiejscowośćBYTOM
AUNazwa instytucjiCentralna Pompownia „BOLKO” Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany16/09/2016
DTTermin25/10/2016
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OCPierwotny kod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
65310000 - Przesył energii elektrycznej
RCKod NUTSPL228
IAAdres internetowy (URL)http://www.cpbolko.com
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

21/09/2016    S182    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2016/S 182-326278

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centralna Pompownia „BOLKO” Sp. z o.o.
ul. Kruszcowa 4
Bytom
41-902
Polska
Osoba do kontaktów: Centralna Pompownia „BOLKO” Sp. z o.o.
Tel.: +48 322811335
E-mail: cpbolko@republika.pl
Faks: +48 322811335
Kod NUTS: PL228


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpbolko.com

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.cpbolko.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: górnictwo/odpompowywanie wód

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Numer referencyjny: PN/6/2016
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego do niżej wymienionych punktów odbioru (obiektów) Centralnej Pompowni „BOLKO” sp. z o.o. w Bytomiu:

a) zakład główny Centralnej Pompowni „BOLKO” przy ulicy Kruszcowej 4 w Bytomiu,

b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych przy ulicy Lotników w Piekarach Śląskich (Brzozowice Kamień).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 241 324.28 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
65310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego do niżej wymienionych punktów odbioru (obiektów) Centralnej Pompowni „BOLKO” sp. z o.o. w Bytomiu:

a) zakład główny Centralnej Pompowni „BOLKO” przy ulicy Kruszcowej 4 w Bytomiu,

b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych przy ulicy Lotników w Piekarach Śląskich (Brzozowice Kamień).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie w okresie obowiązywania umowy do poszczególnych obiektów wynosi:

a) zakład główny Centralnej Pompowni „BOLKO” – dotychczasowa grupa taryfowa B 23; maksymalne roczne zapotrzebowanie w okresie 2010-2015: 16210 MWh; średnie roczne zapotrzebowanie w okresie 2010-2015: 10472 MWh; moc umowna 2 800 kW: moc przy 20 stopniu zasilania: 2 800 kW;

b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych – dotychczasowa grupa taryfowa C 21; maksymalne roczne zapotrzebowanie w okresie 2007-2015: 77,20 MWh; średnie roczne zapotrzebowanie w okresie 2007-2015: 67,40 MWh, moc umowna: 60 kW.

4. Wielkości planowanego zużycia energii są wielkościami szacunkowymi i nie odzwierciedlają realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy, ani nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywista ilość zakupionej energii w trakcie realizacji umowy, potwierdzona wskazaniami układu pomiarowo-rozliczeniowego, wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a ceny jednostkowe określone w Formularzu ofertowym będą wiążące dla Wykonawcy niezależnie od rzeczywistego zużycia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 241 324.28 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 200 000 PLN (dwieście tysięcy).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu;

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy posiadali:

— aktualną na dzień składania ofert koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

— zawartą, obowiązującą na dzień składania ofert umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucji) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki (dotyczy wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) do wszystkich obiektów/punktów poboru Zamawiającego, wymienionych w rozdziale III pkt 1 SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1 Aktualnej oraz ważnej koncesji, o której mowa w art. 32 ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm., dalej „Prawo energetyczne”) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2.2 Oświadczenia o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucji) lub aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, ważnej na dzień składania ofert (dotyczy wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający wymaga aby wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali należycie zamówienia na dostawę energii elektrycznej w łącznej ilości co najmniej 10000 MWh.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

— Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W szczególności za przyczynę o obiektywnym charakterze Zamawiający uznaje przypadek gdy odbiorcami energii były/są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/12/2016
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2016
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:

Centralna Pompownia „Bolko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom (Sekretariat).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25 i art. 25a Ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie wypełnionego przez Wykonawcę formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów o których mowa w sekcji III niniejszego ogłoszenia, a także:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

— oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5. Zamawiający dokona wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych („ustawa”). Zamawiający nie przewiduje wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2016
TITytułPolska-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
NDNr dokumentu370710-2016
PDData publikacji22/10/2016
OJDz.U. S205
TWMiejscowośćBYTOM
AUNazwa instytucjiCentralna Pompownia „BOLKO” sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany20/10/2016
DTTermin27/10/2016
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OCPierwotny kod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
65310000 - Przesył energii elektrycznej
RCKod NUTSPL228
IAAdres internetowy (URL)http://www.cpbolko.com

22/10/2016    S205    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2016/S 205-370710

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 182-326278)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Centralna Pompownia „BOLKO” sp. z o.o.
ul.Kruszcowa 4
Bytom
41-902
Polska
Osoba do kontaktów: Centralna Pompownia „BOLKO” sp. z o.o.
Tel.: +48 322811335
E-mail: cpbolko@republika.pl
Faks: +48 322811335
Kod NUTS: PL228


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpbolko.com

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Numer referencyjny: PN/6/2016
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego do niżej wymienionych punktów odbioru (obiektów) Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu:

a) zakład główny Centralnej Pompowni „BOLKO” przy ulicy Kruszcowej 4 w Bytomiu;

b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych przy ulicy Lotników w Piekarach Śląskich (Brzozowice Kamień).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 182-326278

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/10/2016
Czas lokalny: 10:20
Powinno być:
Data: 27/10/2016
Czas lokalny: 10:20
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
NDNr dokumentu460861-2016
PDData publikacji28/12/2016
OJDz.U. S250
TWMiejscowośćBYTOM
AUNazwa instytucjiCentralna Pompownia „BOLKO” Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/12/2016
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OCPierwotny kod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
65310000 - Przesył energii elektrycznej
RCKod NUTSPL228
IAAdres internetowy (URL)http://www.cpbolko.com
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

28/12/2016    S250    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2016/S 250-460861

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centralna Pompownia „BOLKO” Sp. z o.o.
ul. Kruszcowa 4
Bytom
41-902
Polska
Osoba do kontaktów: Centralna Pompownia „BOLKO” Sp. z o.o.
Tel.: +48 322811335
E-mail: cpbolko@republika.pl
Faks: +48 322811335
Kod NUTS: PL228


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpbolko.com

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: górnictwo/odpompowywanie wód

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Numer referencyjny: PN/6/2016
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego do niżej wymienionych punktów odbioru (obiektów) Centralnej Pompowni „BOLKO” sp. z o.o. w Bytomiu:

a) zakład główny Centralnej Pompowni „BOLKO” przy ulicy Kruszcowej 4 w Bytomiu,

b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych przy ulicy Lotników w Piekarach Śląskich (Brzozowice Kamień).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 241 324.28 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
65310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego do niżej wymienionych punktów odbioru (obiektów) Centralnej Pompowni „BOLKO” sp. z o.o. w Bytomiu:

a) zakład główny Centralnej Pompowni „BOLKO” przy ulicy Kruszcowej 4 w Bytomiu,

b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych przy ulicy Lotników w Piekarach Śląskich (Brzozowice Kamień).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 182-326278
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/12/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
Gliwice
44-100
Polska
E-mail: marcin.pichorz@tauron.pl
Faks: +48 122654296
Kod NUTS: PL229

Adres internetowy:www.tauron.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 241 324.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 597 832.90 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2016

Adres: ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: cpbolko@cpbolko.nazwa.pl
tel: 032 2811335, 032 2819167
fax: 032 2811335 w. 312
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-10-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32627820161
ID postępowania Zamawiającego: PN/6/2016
Data publikacji zamówienia: 2016-09-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.cpbolko.com
Informacja dostępna pod: Centralna Pompownia „BOLKO” Sp. z o.o.
ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2016-12-06 14 597 832,00