Manowo: Zagospodarowanie płyty boiska wraz z wykonaniem odwodnienia, sieci wodociągowej oraz zieleni poza płytą, w miejscowości Manowo


Numer ogłoszenia: 326338 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Manowo , Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, faks 94 3183289.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.manowo.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie płyty boiska wraz z wykonaniem odwodnienia, sieci wodociągowej oraz zieleni poza płytą, w miejscowości Manowo.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową boiska sportowego w m. Manowo. Zakres prac obejmuje następujące roboty budowlane: 1) Wykonanie odwodnienia (drenaż płyty boiska) 2) Wykonanie sieci wodociągowej 3) Zagospodarowanie płyty boiska 4) Wykonanie zieleni poza płytą boiska oraz na skarpach.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.20-8, 45.11.12.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie - NR: 04 8566 0003 0000 7979 2000 0006 z dopiskiem: Wadium - zagospodarowanie płyty boiska w m. Manowo 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - wykonawca w ofercie składa kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) oraz oryginał, który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą (np. w oddzielnej kopercie z napisem: wadium), co umożliwi Zamawiającemu zwrot (odesłanie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, przy zachowaniu nienaruszalności oferty.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie boiska sportowego wraz z podbudową oraz instalacją murawy z trawy naturalnej układanej z rolki na pow. minimum 7.000 m2, o wartości min. 450.000 zł brutto każda.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  A. Dokumenty dla wzmocnionej nawierzchni pól bramkowych: - autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję - karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta, z określeniem realizowanej inwestycji - atest PZH na oferowany produkt B. Dokumenty dla nawierzchni naturalnej boiska - paszport, zawierający następujące informacje: wiek darni (datę wysiewu), lokalizację, mieszankę nasion - autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 do SIWZ - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów. - wykaz robót, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiana wynagrodzenia 1) zmniejszenie zakresu wykonywanych robót - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.manowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, pokój nr 5.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 333776 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
326338 - 2012 data 31.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Manowo, Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, fax. 94 3183289.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie boiska sportowego wraz z podbudową oraz instalacją murawy z trawy naturalnej układanej z rolki na pow. minimum 7.000 m2, o wartości min. 450.000 zł brutto każda.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie boiska sportowego wraz z podbudową oraz instalacją murawy z trawy naturalnej układanej z rolki na pow. minimum 7.000 m2, o wartości min. 450.000 zł brutto każda.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.5.

 • W ogłoszeniu jest:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 zł.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  - formularz ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 do SIWZ - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów. - wykaz robót, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  - formularz ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 do SIWZ - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów. - wykaz robót, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej - W przypadku, gdy Wykonawca, oświadczając, że spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, podpisanego przez te podmioty.


Nałęczów: Modernizacja budynku administracyjnego


Numer ogłoszenia: 326492 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 296756 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ, ul. Górskiego 6, 24-140 Nałęczów, woj. lubelskie, tel. 81 5014208 wew. 32, faks 81 5014302.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku administracyjnego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z dokumentacją techniczną.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Nadzór i Wykonawstwo Robót Remontowo Budowlanych Teresa Grochowicz,, ul. Sadowa 8/9, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 216317,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  193597,97


 • Oferta z najniższą ceną:
  193597,97
  / Oferta z najwyższą ceną:
  254821,94


 • Waluta:
  PLN.


Manowo: Zagospodarowanie płyty boiska wraz z wykonaniem odwodnienia, sieci wodociągowej oraz zieleni poza płytą, w miejscowości Manowo


Numer ogłoszenia: 369546 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 326338 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Manowo, Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, faks 94 3183289.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie płyty boiska wraz z wykonaniem odwodnienia, sieci wodociągowej oraz zieleni poza płytą, w miejscowości Manowo.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową boiska sportowego w m. Manowo. Zakres prac obejmuje następujące roboty budowlane: 1) Wykonanie odwodnienia (drenaż płyty boiska) 2) Wykonanie sieci wodociągowej 3) Zagospodarowanie płyty boiska - 8.000 m2 4) Wykonanie zieleni poza płytą boiska oraz na skarpach.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.20-8, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRAWNIK PRODUCENT SP. Z O.O., {Dane ukryte}, 78-400 SZCZECINEK, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 608164,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  793129,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  793129,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  793129,84


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Manowo 40, 76015 Manowo
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: urzad@manowo.pl
tel: 943 183 220
fax: 943 183 289
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 32633820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 28 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.manowo.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, pokój nr 5
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zagospodarowanie płyty boiska wraz z wykonaniem odwodnienia, sieci wodociągowej oraz zieleni poza płytą, w miejscowości Manowo TRAWNIK PRODUCENT SP. Z O.O.
SZCZECINEK
2012-09-27 793 129,00