Gliwice: ENERGIA ELEKTRYCZNA ZP - 3/2015


Numer ogłoszenia: 333356 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Techniki Górniczej KOMAG , ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice, woj. śląskie.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.komag.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ENERGIA ELEKTRYCZNA ZP - 3/2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. 1.1.Charakterystyka obiektów Zamawiającego i parametry techniczne: 1) adres: 44-101 Gliwice ul. Pszczyńska 37, 2) rodzaj: budynki administracyjno-biurowe, handlowo-usługowe, hale badawcze, 3) miejsce zamontowania licznika: rozdzielnia n.n. 400/230 V/V, 4) miejsce dostawy energii elektrycznej: stacja G11 - zaciski przekładników prądowych od strony zasilania, 5) parametry techniczne przyłączy pomiarowych: licznik energii elektrycznej czynnej z przekładnikami 50/5A/A, 6) wielkość mocy zamówionej (średniorocznie): 500 kW, 7) grupa taryfowa: B21, 8) grupa przyłączeniowa: III, 9) wielkość zabezpieczenia przelicznikowego: układ pośredni, 10) wielkość mocy przyłączeniowej: 1100 kW; 1.2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 2 lat wyniesie 2 200 MWh (tj. 1 100 MWh na rok). 1.3. Określone przez Zamawiającego w punkcie 1.2. szacunkowe zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służy do oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Łączna ilość zużycia energii może się zmienić w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości energii elektrycznej. 1.4. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności z standardami obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.) i polskimi normami. 1.5. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania aktualnej (obowiązującej w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia) umowy - zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym - w ramach której przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej zapewni Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego 1.6. Wybrany Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu w tym jego eksploatację, konserwację i remonty..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Oferta winna być umocowana wadium w wysokości: 15 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w mBANK SA Oddział w Katowicach o numerze 63 1140 1078 0000 3008 3200 1003, z adnotacją WADIUM - ZP-3/2015 ENERGIA ELEKTRYCZNA. Za wadium wpłacone na rachunek bankowy, Zamawiający uznaje jedynie takie, które bank Zamawiającego potwierdzi najpóźniej na jedną godzinę przed terminem otwarcia kopert z ofertami, - oryginałach poręczeń bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być złożone w oryginale. 4. Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia wyznaczonego na dzień złożenia i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 6. Decyzję w sprawie zwrotu wadium Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nastąpi na podstawie dołączonych do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE. b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub stosownego oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu podpisanej aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) - zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ ( OFERTA) c) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nastąpi na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nastąpi na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nastąpi na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nastąpi na podstawie dołączonego do oferty dokumentu: - opłacona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczeniowy wraz z dowodem jej/jego opłacenia potwierdzającą(y), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy zmiana postanowień umowy może być dokonana w formie pisemnego aneksu i może dotyczyć: a) zmiany nazw, siedziby lub innych danych identyfikacyjnych stron umowy, b) zmiany cen taryfy OSD - o wprowadzeniu nowej taryfy na nowy rok kalendarzowy lub każdorazowej zmianie cen stawek opłat w dotychczasowej taryfie, Wykonawca powiadomi Zamawiającego przesyłając stosowny wyciąg z nowej lub zmienionej taryfy wraz z informacją o dniu wejścia w życie zmian. c) zmiany stawki podatku VAT - w przypadku urzędowej zmiany tego podatku, d) wystąpienia w okresie obowiązywania umowy innych opłat niezależnych od Wykonawcy, e) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa. 3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo Energetyczne.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.komag.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice ul. Pszczyńska 37 - pokój nr 303.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice ul. Pszczyńska 37 - pokój nr 303.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gliwice: Energia elektryczna ZP-3/2015


Numer ogłoszenia: 386538 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 333356 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice, woj. śląskie, tel. , faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Energia elektryczna ZP-3/2015.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. 1.1.Charakterystyka obiektów Zamawiającego i parametry techniczne: 1) adres: 44-101 Gliwice ul. Pszczyńska 37, 2) rodzaj: budynki administracyjno-biurowe, handlowo-usługowe, hale badawcze, 3) miejsce zamontowania licznika: rozdzielnia n.n. 400/230 V/V, 4) miejsce dostawy energii elektrycznej: stacja G11 - zaciski przekładników prądowych od strony zasilania, 5) parametry techniczne przyłączy pomiarowych: licznik energii elektrycznej czynnej z przekładnikami 50/5A/A, 6) wielkość mocy zamówionej (średniorocznie): 500 kW, 7) grupa taryfowa: B21, 8) grupa przyłączeniowa: III, 9) wielkość zabezpieczenia przelicznikowego: układ pośredni, 10) wielkość mocy przyłączeniowej: 1100 kW; 1.2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 2 lat wyniesie 2 200 MWh (tj. 1 100 MWh na rok). 1.3. Określone przez Zamawiającego w punkcie 1.2. szacunkowe zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służy do oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Łączna ilość zużycia energii może się zmienić w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości energii elektrycznej. 1.4. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności z standardami obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.) i polskimi normami. 1.5. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania aktualnej (obowiązującej w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia) umowy - zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym - w ramach której przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej zapewni Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego 1.6. Wybrany Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu w tym jego eksploatację, konserwację i remonty.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 834000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  818912,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  818912,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  818912,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Pszczyńska 37, 44101 Gliwice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: jsalamon@komag.eu
tel: 32 237 46 35
fax:
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 33335620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.komag.eu
Informacja dostępna pod: Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice ul. Pszczyńska 37 - pokój nr 303
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Energia elektryczna ZP-3/2015 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Gliwice
2014-11-25 818 912,00