Katowice: DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH I LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH


Numer ogłoszenia: 333838 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2591668, faks 032 2591671, 2554633.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.spskm.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH I LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pakiet Nr 1 - kontenery na narzędzia chirurgiczne - 17 szt Pakiet Nr 2 - wózek na pojemniki z wkładem workowym do ssaka do centralnej próżni - 1 szt wózek na aparaturę medyczną - 1 szt fotel do pobierania krwi - 1 szt stolik zabiegowy - 1 szt wózek opatrunkowy - 2 szt parawan podwieszany do sufitu - 10 szt stolik typu MAYO - 1 szt kozetka lekarska - 4 szt Pakiet Nr 3 - lampy bakteriobójcze ścienne - 6 szt lampy bakteriobójcze przejezdne - 6 szt Pakiet Nr 4 - stolik zabiegowy przejezdny - 1szt, wózek reanimacyjny - 1szt, wózek anestezjologiczny - 2szt.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.20.00-2, 31.51.50.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1( jedną) dostawę mebli medycznych - dla Pakietów Nr 1; 2 i 4 ,co najmniej 1( jedną) dostawę lamp bakteriobójczych - dla Pakietu Nr 3. W tym celu do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spskm.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20 - 24 40-027 Katowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20 - 24 40-027 Katowice bud.Dyrekcji pok.nr 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet Nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  kontenery na narzędzia chirurgiczne - 17 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.20.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet Nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wózek na pojemniki z wkładem workowym do ssaka do centralnej próżni - 1 szt wózek na aparaturę medyczną - 1 szt fotel do pobierania krwi - 1 szt stolik zabiegowy - 1 szt wózek opatrunkowy - 2 szt parawan podwieszany do sufitu - 10 szt stolik typu MAYO - 1 szt kozetka lekarska - 4 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.20.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet Nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - lampy bakteriobójcze ścienne - 6 szt lampy bakteriobójcze przejezdne - 6 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  31.51.50.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet Nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  stolik zabiegowy przejezdny - 1szt, wózek reanimacyjny - 1szt, wózek anestezjologiczny - 2szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.20.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 342706 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
333838 - 2012 data 06.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2591668, fax. 032 2591671, 2554633.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania ofert : 14.09.2012.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania ofert : 17.09.2012.


Katowice: DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH I LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH


Numer ogłoszenia: 393294 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 333838 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2591668, faks 032 2591671, 2554633.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH I LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem mebli medycznych i lamp bakteriobójczych. Oferowane meble i lampy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2012r z okresem gwarancji min. 36 miesiące.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.20.00-2, 31.51.50.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet Nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDICOM Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-819 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 47529,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  49016,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  49016,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49016,88


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet Nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ULTRA-VIOL Sp.j. Pietras, Purgał, Wójcik, {Dane ukryte}, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15360,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11016,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11016,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11016,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet Nr 4A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22680,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  22680,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22680,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Francuska , 40-027 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: duo@spskm.katowice.pl
tel: 322 591 668
fax: 032 2591671, 2554633
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33383820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.spskm.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20 - 24 40-027 Katowice
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31515000-9 Lampy ultrafioletowe
33192000-2 Meble medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet Nr 1 MEDICOM Sp. z o.o.
Zabrze
2012-10-11 49 016,00
Pakiet Nr 3 ULTRA-VIOL Sp.j. Pietras, Purgał, Wójcik
Zgierz
2012-10-11 11 016,00
Pakiet Nr 4A RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-10-11 22 680,00