Łódź: Dostawa drobnego sprzętu medycznego, bielizny jednorazowej, narzędzi okulistycznych i soczewek bezaberracyjnych - znak sprawy 60/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 334488 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, bielizny jednorazowej, narzędzi okulistycznych i soczewek bezaberracyjnych - znak sprawy 60/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, bielizny jednorazowej, narzędzi okulistycznych i soczewek bezaberracyjnych - wartość łącznie 226.511,34 zł bez VAT.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0, 33.18.11.00-3, 33.14.14.11-4, 33.16.90.00-2, 33.73.11.10-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych Zamawiający żąda: 1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do SIWZ); 1.2. oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom wykonania części zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy tego załącznika do oferty lub nie dokona na nim skreśleń lub wypełnień, Zamawiający uzna, że zamówienie wykonane zostanie samodzielnie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający żąda - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 4.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do specyfikacji) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do specyfikacji) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do specyfikacji) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do specyfikacji) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: - DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices, - CERTYFIKAT wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC, - ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli), - POWIADOMIENIE Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów), lub - WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH zgodnie z art. 133 powołanej ustawy o wyrobach medycznych dla wyrobów wpisanych do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r; o ile wymaga tego ustawa, lub złożenie stosownego oświadczenia jeśli na oferowany asortyment ww. dokumenty nie są wymagane Dokumenty te powinny być oznakowane, którego pakietu i pozycji asortymentowej dotyczą, 2. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia aktualnego katalogu, dopuszcza się katalog w języku angielskim; Dokumenty te powinny być oznakowane, którego pakietu i pozycji asortymentowej dotyczą,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub stawek opłat celnych. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o dwa miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud. adm..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretaria Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud. adm..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w godzinach pracy Działu Zamówień Publicznych od godziny 7:30 do 15:05: 2.1. Drogą elektroniczną: 2.1.1 ze strony Wykonawcy - w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji SIWZ. 2.1.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ drogą mailową na adres swiatlowska@poczta.onet.pl. Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań do przetargu dodatkowo formacie WORD, 2.1.3 ze strony Zamawiającego - w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji SIWZ oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego http://www.barlicki.pl oraz wszelkiej korespondencji między stronami, 2.2. Faksem na numer 42 678-99-52: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z wyłączeniem złożenia oferty dla której wymagana jest forma pisemna; 2.3. W zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 PZP Wykonawca może dostarczyć dokumenty drogą elektroniczną lub faksem, jednakże do upływu wyznaczonego terminu uzupełnienia dokumentów, muszą one wpłynąć do Zamawiającego w formie pisemnej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kaniula do dróg łzowych z zamkniętym kulistym końcem i bocznym otworem (igła do przemywań sterylna) rozmiar: 06x25 - 1000 szt. wartość 20.000,00 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2 pozycja 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Liczniki do igieł do 30 szt., ze zdejmowaniem ostrzy, z podwójna pianką - 1500 sztuk; wartość 8.439,75 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 2 pozycja 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Filtry jednorazowego uzytku do puszek sterylizacyjnych typ PS-40; PS-45; PS-60; PS-100; PS-150, wykonane są z papieru sterylizacyjnego krepowanego niebieskiego o gramaturze 60g/m2, duże średnica 190mm - ilość 18.000 sztuk; wartość 7.733,88 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ciśnieniomierz elektroniczny - mankiet RR, łokciowy lub nadgarstkowy, automatyczny pomiar bez użycia słuchawek. - 15 sztuk, Aparat do mierzenia cisnienia zegarowy ze słuchawkami (manometr chromowany zblokowany z pompką, mankiet na rzep lub zwijany) . Rozmiar mankietu uniwersalny - dla dorosłych. - 25 sztuk, Aparat do mierzenia cisnienia zegarowy (bez słuchawek), manometr chromowany zblokowany z pompką, mankiet na rzep lub zwijany. Rozmiar mankietu uniwersalny - dla dorosłych. - 40 sztuk, Fonendoskopy (słuchawki lekarskie) + zapasowe oliwki - 30 sztuk; wartość 17.766,65 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna nieprzemakalna serweta do zabiegów angiograficznych, o wymiarach 240 x 370 cm, posiadająca dwa samoprzylepne owalne otwory o w okolicach tętnic udowych o wymiarach 7 x 10 cm. Strefa krytyczna serwety powinna być wykonana z chłonnego laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 50 g/m2 + włóknina wiskozowa o gramaturze 23 g/m2 + folia PE o grubości 40 mikronów). Serweta powinna posiadać dwie symetrycznie rozmieszczone wstawki o wymiarach 70 x 370 cm, do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego, wykonane z przezroczystej folii PE. Serweta powinna cechować się odpornością na przenikanie cieczy min. 100 cm H2O i poziomem pylenia nie wyższym niż 2,6 Log10 (liczby cząstek) (dla powierzchni krytycznej i mniej krytycznej). Sposób pakowania folia/folia. Opakowanie posiadające min. dwie samoprzylepne metki identyfikujące wyrób - do wklejenia do dokumentacji medycznej. Dopuszcza się tolerancję rozmiaru serwet +/- 5 cm, tolerancję rozmiaru otworów +/- 2 % Wyroby muszą być zgodne z normą PN -EN 13795 :1-3, wymagania wysokie, wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzonych na gotowym wyrobie sterylnym. ILOŚĆ - 960 sztuk; wartość 26.448,00 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.. Fartuch dodatkowo jest zabezpieczony (owinięty) papierem krepowym i posiada dwa wysoko chłonne ręczniki do osuszania rąk. Opakowanie zewnętrzne folia-papier posiadające cztery samoprzylepne etykiety. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 1,4 Log 10 (liczby cząstek) ILOŚCI - rozmiar M - 1000 szt., rozmiar L - 1200 szt., rozmiar XL - 1800 szt. - wartość 27412,31 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jednorazowe, nieprzemakalne prześcieradło wykonane z wytrzymałego, odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, antyalergicznego, niepalnego, odpornego na promieniowanie UV materiału, o rozmiarach 100 x 229-232 cm .Wyposażone w miękką włókninę wysokochłonną ( o gramaturze 453 gr/m2) w części przeznaczonej dla pacjenta. Prześcieradło od strony pozostającej w kontakcie ze stołem operacyjnym lub materacem podfoliowane. Rozmiar prześcieradła umożliwiający dokładne owinięcie materaca. Odpowiednia konstrukcja (materiał + folia) umożliwiająca transport pacjenta. Zestaw zawierający dodatkową serwetę o wymiarach 102 x 152 cm - ILOŚĆ 1800 sztuk, wartość 27.000,00 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  cewniki dwukanałowe do hemodializy (zestawy) z powłoką antybakteryjną dł.15 - 21 cm - 200 sztuk; wartość 25.000,00 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.11.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Narzędzia okulistyczne - Igła do przemywań TOP 06x25 J/U sterylna 113-N316 ilość 900 sztuk; Nożyczki kontowe Storz E3436 ilość 2 sztuki; Nożyczki brzuszne proste o/t 160 mm ilość 3 sztuki, Nożyczki brzuszne proste 180 mm ilość 3 sztuki, Pęseta z ząbkiem ilość 5 sztuk, Lancet do chrząstek Masing 130 mm - ilość 3 sztuki. wartość 6294,42 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.90.00-2, 33.14.14.11-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Soczewki bezaberracyjne akrylowe hydrofilne z injectorem i kartridżem. Wyposażone w filtry UV, asferyczne dwuwypukłe o stałym dioptrażu na części optycznej soczewki. Budowa części haptycznych jednoczęściowa o dwóch pełnych haptykach, podwójna ostra krawędź na częściach optycznych oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360 stopni na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej). Moduł Younga od 46,02 do 48,00 Mpa. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30 D - ilość 200 sztuk; wartość 60.416,33 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.73.11.10-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 343058 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
334488 - 2011 data 13.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  21.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretaria Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud. adm..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  28.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud. adm..


Łódź: Dostawa drobnego sprzętu medycznego, bielizny jednorazowej, narzędzi okulistycznych i soczewek bezaberracyjnych - znak sprawy 60/ZP/2011.


Numer ogłoszenia: 1995 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 334488 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, bielizny jednorazowej, narzędzi okulistycznych i soczewek bezaberracyjnych - znak sprawy 60/ZP/2011..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, bielizny jednorazowej, narzędzi okulistycznych i soczewek bezaberracyjnych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0, 33.18.11.00-3, 33.14.14.11-4, 33.16.90.00-2, 33.73.11.10-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnosląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26448,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30907,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  22809,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35769,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27412,31 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28663,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  28663,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53784,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29160,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  29160,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29160,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROMED SA, {Dane ukryte}, 01-520 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25488,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  25488,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33448820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud. adm.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne
33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
33181100-3 Urządzenia do hemodializy
33731110-7 Soczewki śródoczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 4 Górnosląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o.
Zabrze
2012-01-03 30 907,00
Pakiet 5 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o. o.
Białystok
2012-01-03 28 663,00
Pakiet 6 RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-01-03 29 160,00
Pakiet 7 PROMED SA
Warszawa
2012-01-03 25 488,00