Puławy: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów / szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Aktywni-niezależni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 336016 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8868419, faks 081 8868420.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.mops.pulawy.pl/

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  http://www.mops.pulawy.pl/zamowienia_publiczne.htm,pl,8


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów / szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Aktywni-niezależni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
część nr 1 Prawo jazdy kat B 70 h 3 osoby część nr 2 Prawo jazdy kat E 50 h 1 osoba część nr 3 Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy 140 h 1 osoba część nr 4 Prawo jazdy kat D 85 h 1 osoba część nr 5 Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób 140 h 1 osoba część nr 6 Serwisant komputerowy 120 h 1 osoba część nr 7 Kurs fotograficzny 60 h 1 osoba część nr 8 Florystyka 60 h 1 osoba część nr 9 Przedstawiciel handlowy 96 h 1 osoba część nr 10 Obsługa programu AutoCad 52 h 1 osoba część nr 11 Ochrona osób i mienia 245 h 1 osoba część nr 12 Opiekun dzieci osób starszych i niepełnosprawnych 96 h 1 osoba część nr 13 Podstawa obsługi komputera 80 h 3 osoby część nr 14 Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i minimum sanitarnym 120 h 8 osób część nr 15 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci 120 h 3 osoby część nr 16 Kucharz małej gastronomii z minimum sanitarnym 220 h 8 osób część nr 17 Kurs komputerowy zaawansowany z tworzeniem stron www 120 h 3 osoby część nr 18 Magazynier z obsługa wózków widłowych o napędzie silnikowym 120 h 2 osoby część nr 19 Operator koparko ładowarki 202 h 3 osoby część nr 20 Pracownik administracyjno biurowy z obsługą urządzeń biurowych 60 h 2 osoby część nr 21 Spawanie w osłonie CO 2 - MAG 153 h 2 osoby część nr 22 Trening umiejętności rodzicielskich 24 h 17 osób część nr 23 Wizaż i stylizacja 16 h 15 osób część nr 24 Indywidualne doradztwo zawodowe 8 h 2 osoby.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 24.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Dotyczy wszystkich części Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowe, poprzez złożenie oświadczenia. 2. Dotyczy tylko części nr 24 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę agencji, poprzez złożenie oświadczenia. 3. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń ( załącznik nr 3, nr 4,nr 5)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: 1.1 w części nr 1, nr 2, nr 4 co najmniej jednym pojazdem dopuszczonym do ruchu, przystosowanym do nauki jazdy spełniającymi wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w zakresie kategorii prawa jazdy stanowiącej przedmiot zamówienia, odpowiednim placem manewrowym na potrzebę prowadzenia zajęć praktycznych. 1.2 w części nr 19 co najmniej jedną koparko-ładowarką. Ocena spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 6) 2.Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie dla części nr 3, 5-18, 20-24.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: 1.1. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia instruktora nauki jazdy: kat. B dla części nr1, kat.E dla części nr 2, kat D dla części nr 4. Ocena spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie na podstawie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień(zgodnie z załącznikiem nr 7); 1.2. dla części nr 14, nr 16 i nr 23 co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń obejmujących co najmniej minimalny zakres tematyczny w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie na podstawie załącznika nr 9. 1.3. dla części nr 22 trenerem, który legitymuje się co najmniej wykształceniem wyższym i uprawnieniami trenera umiejętności miękkich (certyfikat, zaświadczenie lub dyplom po ukończeniu kursu, szkoły lub studiów podyplomowych - zamawiający wymaga przedłożenia w/w dokumentów przed podpisaniem umowy) oraz będzie posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń obejmujących co najmniej zakres tematyczny związany z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie na podstawie załącznika nr 9. 1.4. dla części nr 24 doradcą zawodowym który legitymuje się co najmniej wykształceniem wyższym kierunkowym w zakresie doradztwa zawodowego lub wykształceniem wyższym i studiami podyplomowymi w zakresie doradztwa zawodowego certyfikat, zaświadczenie lub dyplom po ukończeniu kursu, szkoły lub studiów podyplomowych- zamawiający wymaga przedłożenia w/w dokumentów przed podpisaniem umowy. Ocena spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie na podstawie załącznika nr 9. 2.Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie dla części nr 3 i części nr 5 -13 nr 15, nr 17-21


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty (załącznik nr 1); Wzór umowy ( załącznik nr 2); Oświadczenie wykonawcy o doświadczeniu zawodowym kadry w przeprowadzaniu szkoleń zgodnych z zakresem zamówieniem ( załącznik nr 9); Program szkolenia - zawierający nazwę szkolenia, liczbę godzin szkolenia, zakres merytoryczny w tym godziny zajęć praktycznych i teoretycznych. Ponadto należy podać adres pod którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także jakie pozycje książkowe odpowiadające tematyce zajęć będą przekazane na własność BO szkolenia/kursu (wzór załącznik nr 10);

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia wywołanej w szczególności nie skompletowaniem na czas pełnej grupy szkoleniowej lub z powodu nagłej i znacznej ilości rezygnacji przez uczestników szkolenia oraz wystąpienia zdarzeń losowych; b) zmiany kadry realizującej szkolenie w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych9 (np. śmierć , choroba, rozwiązanie stosunku pracy), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo przez osobę lub osoby o właściwych uprawnieniach, wykształceniu i o doświadczeniu równym lub większym od doświadczenia osoby lub osób zastępowanych. Zastępca będzie mógł przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia przewidzianego w umowie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody ze strony Zamawiającego. Występując z wnioskiem o zmianę kadry realizującej szkolenie, wykonawca zobowiązany będzie wskazać: przyczyny niedostępności osoby/osób zastępowanej/ych; czynności, które będą przez ta osób/y wykonywane; kogo będzie(ą) miały zastąpić; okres zastępstwa; c) zmiany miejsca (adresu) wykonania zamówienia, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych; d) zmiany harmonogramu zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e) zmiany ilości osób opisanych w przedmiocie zamówienia; Zamawiający informuje, że przy usłudze szkoleniowej stosuje prawo opcji, oznacza to, zę podane ilości osob mogą ulec zmianie; f) Wszelkie inne zmiany, których nie można było przewidzieć, a nie działają na szkodę Zamawiającego. g) Zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie strony.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.mops.pulawy.pl/zamowienia_publiczne.htm,pl,8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, pok.nr.13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.08.2013 godzina 07:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt systemowy Aktywni-niezależni współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Prawo jazdy kat B.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 3 osoby. Czas trwania szkolenia: 70h w tym 30h teorii ( po 45 min) i 40 h praktyki ( po 60 min) + egzamin państwowy Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r zakończyć zajęcia teoretyczne oraz ustalić i opłacić egzamin państwowy. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku a praktyczne mogą odbywać się we wszystkie dni w tygodniu po uprzednim ustaleniu z beneficjentami ostatecznymi. Miejsce szkolenia: Puławy zajęcia teoretyczne i praktyczne na placu manewrowym oraz miasto w którym beneficjent będzie zdawał egzamin państwowy. Minimalny zakres tematyczny: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących. Pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Wymagane kwalifikacje wykładowcy/ów, który będzie przeprowadzał szkolenie będące przedmiotem zamówienia: osoba prowadząca zajęcia praktyczne musi posiadać uprawnienia instruktora nauki jazdy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.41.12.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Prawo jazdy kat E.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 1 osoba Czas trwania szkolenia: 50h w tym 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych szkolenia. Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r zakończyć zajęcia teoretyczne oraz ustalić i opłacić egzamin państwowy. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku a zajęcia praktyczne mogą odbywać się we wszystkie dni w tygodniu po uprzednim ustaleniu z beneficjentem ostatecznym. Miejsce szkolenia: Puławy zajęcia teoretyczne i praktyczne na placu manewrowym oraz miasto w którym beneficjent będzie zdawał egzamin państwowy. Minimalny zakres tematyczny: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących. Pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Wymagane kwalifikacje wykładowcy/ów, który będzie przeprowadzał szkolenie będące przedmiotem zamówienia: osoba prowadząca zajęcia praktyczne musi posiadać uprawnienia instruktora nauki jazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia beneficjenta projektu do grupy szkoleniowej o tej samej tematyce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.41.12.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie:1 osoba (która będzie uczestniczyć w kursie prawa jazdy kat. E) Czas trwania szkolenia: 140 godzin w tym 97 godzin część podstawowa i 33 godziny część specjalistyczna Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r. Zajęcia mogą odbywać się we wszystkie dni w tygodniu po uprzednim ustaleniu z beneficjentem ostatecznym. Miejsce szkolenia: Puławy zajęcia teoretyczne. Minimalny zakres tematyczny: zgodny z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz 874 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314) Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia beneficjenta projektu do grupy szkoleniowej o tej samej tematyce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.41.12.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Prawo jazdy kat D.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 1 osoba Czas trwania szkolenia:85 h w tym 20 h teorii i 65 h praktyki Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r. zakończyć zajęcia teoretyczne oraz ustalić i opłacić egzamin państwowy. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku a zajęcia praktyczne mogą odbywać się we wszystkie dni w tygodniu po uprzednim ustaleniu z beneficjentem ostatecznymi. Miejsce szkolenia: Puławy oraz miasto w którym beneficjent będzie zdawał egzamin państwowy. Minimalny zakres tematyczny: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. nr 217, poz. 1834 z późn. zm.). Wymagane kwalifikacje wykładowcy/ów, który będzie przeprowadzał szkolenie będące przedmiotem zamówienia: osoba prowadząca zajęcia praktyczne musi posiadać uprawnienia instruktora nauki jazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia beneficjenta projektu do grupy szkoleniowej o tej samej tematyce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.41.12.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 1 osoba (która będzie uczestniczyć w kursie prawa jazdy kat. D) Czas trwania szkolenia: 140 godzin w tym 97 godzin część podstawowa i 33 godziny część specjalistyczna Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r. Zajęcia mogą odbywać się we wszystkie dni w tygodniu po uprzednim ustaleniu z beneficjentem ostatecznym. Miejsce szkolenia: Puławy zajęcia teoretyczne Minimalny zakres tematyczny: zgodny z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz 874 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314) Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia beneficjenta projektu do grupy szkoleniowej o tej samej tematyce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.41.12.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Serwisant komputerowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 1 osoba Czas trwania szkolenia: 120 h ( 1h = 45 min) Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: instalacja, przegląd, konserwacja oraz gwarancyjna lub pogwarancyjna naprawa komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieciowych. Modernizacja oraz konfiguracja (rekonfiguracja) sprzętu i oprogramowania. Nabycie wprawy w posługiwaniu się programami narzędziowymi testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Kurs fotograficzny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 1 osoba Czas trwania szkolenia: 60 h (1h = 45 min) w tym co najmniej 40h praktyki. Termin szkolenia: od września do 11 października 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: podstawowe pojęcia dla fotografii cyfrowej i analogowej aparat fotograficzny - rodzaje i budowa. Urządzenia współpracujące z aparatem fotograficznym. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Techniki doświetlające. Zasady prawidłowego kadrowania. Obróbka materiałów barwnych i czarno - białych. Rodzaje retuszu. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 11.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Florystyka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 1 osoba Czas trwania szkolenia: 60 h ( 1h = 45 min) w tym co najmniej 40 h praktyki. Termin szkolenia: od września do 11 października 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: teoria barw i kompozycji, narzędzia florysty, florystyka okolicznościowa, artystyczne pakowanie prezentów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 11.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Przedstawiciel handlowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 1 osoba Czas trwania szkolenia: 96h (1h = 45 min) Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: rola i zadania przedstawiciela handlowego, reklama i promocja, pozyskiwanie klientów, utrzymanie kontaktów handlowych, techniki i etapy sprzedaży, negocjacje, zastrzeżenia, zażalenia reklamacje. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Obsługa programu Auto Cad.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  ( podstawowa i zaawansowana) Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 1 osoba Czas trwania szkolenia: 52 h (1h = 45 min) Termin szkolenia: od września do 11 października 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: nauka kreślenia w oparciu o układy współrzędnych. Zasady posługiwania się narzędziami rysowania. Tworzenie własnych stylów wymiarowych i wymiarowanie obiektów. Tworzenie własnych stylów opisów. Zaawansowane techniki tworzenia i edycji tekstów na projekcie. Praca z warstwami..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 11.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Ochrona osób i mienia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie od podstaw dla beneficjenta ostatecznego ubiegającego się o licencję pracownika ochrony fizycznej osób i mienia pierwszego stopnia. Zamawiający nie uwzględnia egzaminu zewnętrznego dla BO szkolenia. Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 1 osoba Czas trwania szkolenia: 245 h Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu. Po zakończeniu szkolenia BO otrzyma certyfikat/zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, uprawniające do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Opiekun dzieci osób starszych i niepełnosprawnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 1 osoba Czas trwania szkolenia: 96 h (1h = 45 min) Termin szkolenia: od września do 20grudnia 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu opieki, anatomii i fizjologii człowieka, choroby wieku dziecięcego, rodzaje niepełnosprawności i dysfunkcje, pielęgnacja i higiena osoby niepełnosprawnej i starszej, pierwsza pomoc przedlekarska..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Podstawa obsługi komputera.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 3 osoby Czas trwania szkolenia: 80h (1h = 45 min) Termin szkolenia: do 11 października 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: powinien zawierać użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, obsługa internetu. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 11.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej i minimum sanitarnym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 8 osób Czas trwania szkolenia:120 h (1h = 45 min) Termin szkolenia: od września do 30 listopada 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy Minimalny zakres tematyczny: profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta, prowadzenia dokumentacji handlowej, rozpoznawanie znaków pieniężnych, praktyczna obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputerowych programów sprzedażowych. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób jednak nie więcej niż o 2 osoby..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie zawodowe kadry - 50


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Kosmetyczka ze stylizacją paznokci.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 3 osoby Czas trwania szkolenia: 120h (1h = 45 min) Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: zasady funkcjonowania i organizacja salonu kosmetycznego, pielęgnacja skóry, twarzy, pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu, henna. Podstawowe zagadnienia masażu kosmetycznego, pielęgnacja dłoni i stóp, manicure i pedicure. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób jednak nie więcej niż o 1 osobę..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Kucharz małej gastronomii z minimum sanitarnym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 8 osób Czas trwania szkolenia: 220h (1h = 45 min) w tym zajęcia praktyczne 140h Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Miejsce szkolenia: Puławy Minimalny zakres tematyczny: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu gastronomii ( w tym przepisy i normy obowiązujące w gospodarce żywnościowej, technologia gastronomiczna i towaroznawstwo w gastronomii, HACCAP, minimum sanitarne, zasady zdrowego żywienia, przyrządzanie potraw, poznanie receptur, charakterystyka procesów gastronomicznych). Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób jednak nie więcej niż o 2 osoby..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie zawodowe kadry - 50


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Kurs komputerowy zaawansowany z tworzeniem stron www.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 3 osoby Czas trwania szkolenia: 120 h (1h = 45min) Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Termin szkolenia: od września do 30 listopada 2013r. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: sprawna obsługa pakietu biurowego MS Office na poziomie zaawansowanym, moduł grafiki wektorowej, grafiki rastrowej( w Corel Draw i Photoshop) tworzenie stron, animacji i aplikacji internetowych na poziomie podstawowym. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób jednak nie więcej niż o 1 osobę..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Magazynier z obsługą wózków widłowych o napędzie silnikowym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  + egzamin przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 2 osoby Czas trwania szkolenia: 120 h (1h = 45min) Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: zagadnienia z gospodarki magazynowej, jazda wózkami widłowymi, obsługa komputerowych programów magazynowych. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Operator koparko ładowarki klasa III.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  ( wszystkie typy) zakończony egzaminem państwowym Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 3 osoby Czas trwania szkolenia: 202h (116 h teorii i 86h praktycznych, w tym 26h wstępnego instruktażu dla osób nie posiadających stażu przy obsłudze koparko-ładowarki. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: dokumentacja techniczna, BHP oraz wiadomości z zakresu elektrotechniki, hydrauliki, silników spalinowych i budowy koparko-ładowarki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą urządzeń biurowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 2 osoby Czas trwania szkolenia: 60h (1h = 45min). Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Termin szkolenia: od września do 11 października 2013r. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny: organizacja i obsługa sekretariatu m.in. dokumentacja w pracy biurowej, sporządzanie korespondencji i redagowanie pism, zarządzanie czasem; elementy prawa pracy w tym umowy o prace i umowy cywilno-prawne; obsługa komputera z wykorzystaniem programów kadrowo- płacowych, WORD, EXCEL, Power Point Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 11.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Spawanie w osłonie CO 2 - MAG 135.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 2 osoby Czas trwania szkolenia: 153h w tym 26 h teorii, 120h praktyki i 7 h egzamin. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Termin szkolenia: od września do 20 grudnia 2013r Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość położona nie dalej niż 50 km od Puław. Minimalny zakres tematyczny :urządzenia spawalnicze, BHP, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Trening umiejętności rodzicielskich.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 17 osób Czas trwania szkolenia: 24h (1h = 45 min) Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Termin szkolenia: od września do 11 października 2013r. Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Miejsce szkolenia: Puławy Minimalny zakres tematyczny: Kompetencje rodzicielskie, stawianie granic, bariery komunikacyjne, konsekwencja w wychowaniu, akceptacja dziecka, problem kar, najczęstsze błędy wychowawcze, postawy rodzicielskie, rola obojga rodziców w procesie wychowania, znaczenie wzajemnego wsparcia rodziców w wypełnianiu ról społecznych, zagrożenia związane z samotnym rodzicielstwem, samotność emocjonalna w trudach codziennych i po rozstaniu, ochrona dziecka przez negatywnymi konsekwencjami związanymi z samotnym rodzicielstwem. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób jednak nie więcej niż o 2 osoby..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 11.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie zawodowe kadry - 50


CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Wizaż i stylizacja.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 15 osób Czas trwania szkolenia: 16h (1h = 45 min). Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie i trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Termin szkolenia: od września do 11 października 2013r. Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Miejsce szkolenia: Puławy. Minimalny zakres tematyczny: np. analiza typu urody, rodzaju skóry, makijaż dzienny , wieczorowy i okolicznościowy. Doradztwo w doborze barw i fasonów garderoby. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób jednak nie więcej niż o 2 osoby..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 11.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie zawodowe kadry - 50


CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Indywidualne doradztwo zawodowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana ilość BO kierowanych na szkolenie: 2 osoby Czas trwania szkolenia: 8h po 4 h na jedną osobę (1h = 45min). Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie Termin szkolenia: od września do 11 października 2013r. Miejsce szkolenia: Puławy Minimalny zakres tematyczny: np. określenie predyspozycji zawodowych, wyznaczenie ścieżki zawodowej, wybór kierunku kształcenia, określenie zawodów w których beneficjent ostateczny może podjąć pracę po ukończeniu szkolenia; sporządzenie CV i listu motywacyjnego w zakresie wybranego szkolenia bądź indywidualnych potrzeb klienta, sporządzenie IPD z określeniem obecnych kwalifikacji potrzeby ich podwyższenia lub zmiany predyspozycji zawodowych osoby badanej, określenia rodzaju kursu lub szkolenia umożliwiającego powrót na otwarty rynek. Na koniec doradztwa dla każdego beneficjenta zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 11.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Puławy: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów / szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Aktywni-niezależni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Numer ogłoszenia: 381374 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 336016 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8868419, faks 081 8868420.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów / szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Aktywni-niezależni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
część nr 1 Prawo jazdy kat B 70 h 3 osoby część nr 2 Prawo jazdy kat E 50 h 1 osoba część nr 3 Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy 140 h 1 osoba część nr 4 Prawo jazdy kat D 85 h 1 osoba część nr 5 Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób 140 h 1 osoba część nr 6 Serwisant komputerowy 120 h 1 osoba część nr 7 Kurs fotograficzny 60 h 1 osoba część nr 8 Florystyka 60 h 1 osoba część nr 9 Przedstawiciel handlowy 96 h 1 osoba część nr 10 Obsługa programu AutoCad 52 h 1 osoba część nr 11 Ochrona osób i mienia 245 h 1 osoba część nr 12 Opiekun dzieci osób starszych i niepełnosprawnych 96 h 1 osoba część nr 13 Podstawa obsługi komputera 80 h 3 osoby część nr 14 Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i minimum sanitarnym 120 h 8 osób część nr 15 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci 120 h 3 osoby część nr 16 Kucharz małej gastronomii z minimum sanitarnym 220 h 8 osób część nr 17 Kurs komputerowy zaawansowany z tworzeniem stron www 120 h 3 osoby część nr 18 Magazynier z obsługa wózków widłowych o napędzie silnikowym 120 h 2 osoby część nr 19 Operator koparko ładowarki 202 h 3 osoby część nr 20 Pracownik administracyjno biurowy z obsługą urządzeń biurowych 60 h 2 osoby część nr 21 Spawanie w osłonie CO 2 - MAG 153 h 2 osoby część nr 22 Trening umiejętności rodzicielskich 24 h 17 osób część nr 23 Wizaż i stylizacja 16 h 15 osób część nr 24 Indywidualne doradztwo zawodowe 8 h 2 osoby..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt systemowy Aktywni-niezależni współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
22   


Nazwa:
Trening umiejętności rodzicielskich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Instytut Kształcenia Umiejętności Miękkich Monika Skrzypek, {Dane ukryte}, 20-149 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6201,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3496,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  3496,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6100,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Ochrona osób i mienia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Inicjatyw Lokalnych; Oddział w Puławach ul. Lubelska 2D 24-100 Puławy, {Dane ukryte}, 20-111 Lubin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3060,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5190,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5190,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5190,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
1   


Nazwa:
Prawo jazdy kat B


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz Sulej, {Dane ukryte}, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5950,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5916,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5916,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6684,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Prawo jazdy kat E


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz Sulej, {Dane ukryte}, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3136,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3011,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3011,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3350,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz Sulej, {Dane ukryte}, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3570,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3222,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3222,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Prawo jazdy kat D


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz Sulej, {Dane ukryte}, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4630,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4396,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4396,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz Sulej, {Dane ukryte}, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3955,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3222,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3222,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3460,00


 • Waluta:
  PLN.


Puławy: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów / szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Aktywni-niezależni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Numer ogłoszenia: 385530 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 336016 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8868419, faks 081 8868420.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów / szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Aktywni-niezależni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
część nr 1 Prawo jazdy kat B 70 h 3 osoby część nr 2 Prawo jazdy kat E 50 h 1 osoba część nr 3 Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy 140 h 1 osoba część nr 4 Prawo jazdy kat D 85 h 1 osoba część nr 5 Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób 140 h 1 osoba część nr 6 Serwisant komputerowy 120 h 1 osoba część nr 7 Kurs fotograficzny 60 h 1 osoba część nr 8 Florystyka 60 h 1 osoba część nr 9 Przedstawiciel handlowy 96 h 1 osoba część nr 10 Obsługa programu AutoCad 52 h 1 osoba część nr 11 Ochrona osób i mienia 245 h 1 osoba część nr 12 Opiekun dzieci osób starszych i niepełnosprawnych 96 h 1 osoba część nr 13 Podstawa obsługi komputera 80 h 3 osoby część nr 14 Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i minimum sanitarnym 120 h 8 osób część nr 15 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci 120 h 3 osoby część nr 16 Kucharz małej gastronomii z minimum sanitarnym 220 h 8 osób część nr 17 Kurs komputerowy zaawansowany z tworzeniem stron www 120 h 3 osoby część nr 18 Magazynier z obsługa wózków widłowych o napędzie silnikowym 120 h 2 osoby część nr 19 Operator koparko ładowarki 202 h 3 osoby część nr 20 Pracownik administracyjno biurowy z obsługą urządzeń biurowych 60 h 2 osoby część nr 21 Spawanie w osłonie CO 2 - MAG 153 h 2 osoby część nr 22 Trening umiejętności rodzicielskich 24 h 17 osób część nr 23 Wizaż i stylizacja 16 h 15 osób część nr 24 Indywidualne doradztwo zawodowe 8 h 2 osoby..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt systemowy Aktywni-niezależni współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
20   


Nazwa:
Pracownik administracyjno biurowy z obsługą urządzeń biurowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, {Dane ukryte}, 24-110 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4557,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7640,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Podstawa obsługi komputera


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, {Dane ukryte}, 24-110 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5915,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4710,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4710,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9315,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Opiekun dzieci osób starszych i niepełnosprawnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, {Dane ukryte}, 24-110 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5834,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4760,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4760,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8750,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Wizaż i stylizacja


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Creator Sp. z o o., {Dane ukryte}, 20-006 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3951,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2286,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Florystyka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Creator Sp. z o o., {Dane ukryte}, 20-006 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4447,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  860,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6720,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Serwisant komputerowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Creator Sp. z o o., {Dane ukryte}, 20-006 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9840,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Kurs komputerowy zaawansowany z tworzeniem stron www


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Creator Sp. z o o., {Dane ukryte}, 20-006 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9699,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10221,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Kucharz małej gastronomii z minimum sanitarnym


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, Centrum Kształcenia w Puławach,, {Dane ukryte}, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26027,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12320,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24000,00


 • Waluta:
  PLN.


Puławy: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów / szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Aktywni-niezależni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Numer ogłoszenia: 391214 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 336016 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8868419, faks 081 8868420.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów / szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Aktywni-niezależni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
część nr 1 Prawo jazdy kat B 70 h 3 osoby część nr 2 Prawo jazdy kat E 50 h 1 osoba część nr 3 Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy 140 h 1 osoba część nr 4 Prawo jazdy kat D 85 h 1 osoba część nr 5 Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób 140 h 1 osoba część nr 6 Serwisant komputerowy 120 h 1 osoba część nr 7 Kurs fotograficzny 60 h 1 osoba część nr 8 Florystyka 60 h 1 osoba część nr 9 Przedstawiciel handlowy 96 h 1 osoba część nr 10 Obsługa programu AutoCad 52 h 1 osoba część nr 11 Ochrona osób i mienia 245 h 1 osoba część nr 12 Opiekun dzieci osób starszych i niepełnosprawnych 96 h 1 osoba część nr 13 Podstawa obsługi komputera 80 h 3 osoby część nr 14 Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i minimum sanitarnym 120 h 8 osób część nr 15 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci 120 h 3 osoby część nr 16 Kucharz małej gastronomii z minimum sanitarnym 220 h 8 osób część nr 17 Kurs komputerowy zaawansowany z tworzeniem stron www 120 h 3 osoby część nr 18 Magazynier z obsługa wózków widłowych o napędzie silnikowym 120 h 2 osoby część nr 19 Operator koparko ładowarki 202 h 3 osoby część nr 20 Pracownik administracyjno biurowy z obsługą urządzeń biurowych 60 h 2 osoby część nr 21 Spawanie w osłonie CO 2 - MAG 153 h 2 osoby część nr 22 Trening umiejętności rodzicielskich 24 h 17 osób część nr 23 Wizaż i stylizacja 16 h 15 osób część nr 24 Indywidualne doradztwo zawodowe 8 h 2 osoby..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt systemowy Aktywni-niezależni współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
9   


Nazwa:
Przedstawiciel handlowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Puławach ul. Lubelska 2D 24-100 Puławy, {Dane ukryte}, 20-111 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5825,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8330,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Magazynier z obsługą wózków widłowych o napędzie silnikowym


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Inicjatyw Lokalnych; Oddział w Puławach ul. Lubelska 2D 24-100 Puławy, {Dane ukryte}, 20-111 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10265,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7360,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7360,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7360,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Spawanie w osłonie CO 2 - MAG


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Inicjatyw Lokalnych; Oddział w Puławach ul. Lubelska 2D 24-100 Puławy, {Dane ukryte}, 20-111 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6585,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6585,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6585,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Kosmetyczka ze stylizacją paznokci


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR;, {Dane ukryte}, 20-013 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8927,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6153,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6153,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11718,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Kurs fotograficzny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Creator Sp. z o o., {Dane ukryte}, 20-006 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3784,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5760,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Indywidualne doradztwo zawodowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Creator Sp. z o o., {Dane ukryte}, 20-006 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 885,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1377,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Operator koparko ładowarki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OPERATOR Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 20-477 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12855,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9987,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8250,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10920,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej i minimum sanitarnym


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe MERITUM Anna Sasin, Edyta Kondracka,, {Dane ukryte}, 26-900 Kozienice, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11822,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10320,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Obsługa programu AutoCad


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CADSOFT Tomasz Grzyb,, {Dane ukryte}, 01-244 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4356,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5620,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Leśna 17, 24-100 Puławy
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@mops.pulawy.pl
tel: 81 458 62 01
fax: 81 458 62 09
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33601620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 114 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 24
Kryterium ceny: 8%
WWW ogłoszenia: http://www.mops.pulawy.pl/
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, pok.nr.13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Trening umiejętności rodzicielskich Instytut Kształcenia Umiejętności Miękkich Monika Skrzypek
Lublin
2013-09-19 3 496,00
Ochrona osób i mienia Fundacja Inicjatyw Lokalnych; Oddział w Puławach ul. Lubelska 2D 24-100 Puławy
Lubin
2013-09-19 5 190,00
Prawo jazdy kat B Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz Sulej
Puławy
2013-09-19 5 916,00
Prawo jazdy kat E Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz Sulej
Puławy
2013-09-19 3 011,00
Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz Sulej
Puławy
2013-09-19 3 222,00
Prawo jazdy kat D Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz Sulej
Puławy
2013-09-19 4 396,00
Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz Sulej
Puławy
2013-09-19 3 222,00
Pracownik administracyjno biurowy z obsługą urządzeń biurowych Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
Puławy
2013-09-23 3 400,00
Podstawa obsługi komputera Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
Puławy
2013-09-23 4 710,00
Opiekun dzieci osób starszych i niepełnosprawnych Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
Puławy
2013-09-23 4 760,00
Wizaż i stylizacja Creator Sp. z o o.
Lublin
2013-09-23 2 700,00
Florystyka Creator Sp. z o o.
Lublin
2013-09-23 2 200,00
Serwisant komputerowy Creator Sp. z o o.
Lublin
2013-09-23 4 000,00
Kurs komputerowy zaawansowany z tworzeniem stron www Creator Sp. z o o.
Lublin
2013-09-23 6 000,00
Kucharz małej gastronomii z minimum sanitarnym Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, Centrum Kształcenia w Puławach,
Puławy
2013-09-23 18 000,00
Przedstawiciel handlowy Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Puławach ul. Lubelska 2D 24-100 Puławy
Lublin
2013-09-26 5 900,00
Magazynier z obsługą wózków widłowych o napędzie silnikowym Fundacja Inicjatyw Lokalnych; Oddział w Puławach ul. Lubelska 2D 24-100 Puławy
Lublin
2013-09-26 7 360,00
Spawanie w osłonie CO 2 - MAG Fundacja Inicjatyw Lokalnych; Oddział w Puławach ul. Lubelska 2D 24-100 Puławy
Lublin
2013-09-26 6 585,00
Kosmetyczka ze stylizacją paznokci Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR;
Lublin
2013-09-26 6 153,00
Kurs fotograficzny Creator Sp. z o o.
Lublin
2013-09-26 3 000,00
Indywidualne doradztwo zawodowe Creator Sp. z o o.
Lublin
2013-09-26 600,00
Operator koparko ładowarki OPERATOR Sp. z o.o.,
Lublin
2013-09-26 9 987,00
Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej i minimum sanitarnym Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe MERITUM Anna Sasin, Edyta Kondracka,
Kozienice
2013-09-26 10 320,00
Obsługa programu AutoCad CADSOFT Tomasz Grzyb,
Warszawa
2013-09-26 4 950,00