TI Tytuł PL-Kraków: Łóżka szpitalne
ND Nr dokumentu 34024-2012
PD Data publikacji 01/02/2012
OJ Dz.U. S 21
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 27/01/2012
DT Termin 08/03/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 31524110 - Lampy używane na salach operacyjnych
33000000 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192120 - Łóżka szpitalne
39224000 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39224200 - Szczotki
39224330 - Wiadra
39299300 - Lustra szklane
OC Pierwotny kod CPV 31524110 - Lampy używane na salach operacyjnych
33000000 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192120 - Łóżka szpitalne
39224000 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39224200 - Szczotki
39224330 - Wiadra
39299300 - Lustra szklane
IA Adres internetowy (URL) www.rydygierkrakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

01/02/2012    S21    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Łóżka szpitalne

2012/S 21-034024

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 1
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Magdalena Ciałowicz
31-826 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126468207
E-mail: mcialowicz@rydygierkrakow.pl
Faks: +48 126468173

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rydygierkrakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego według 20 grup, zgodnie z opisem i liczbą określoną w załącznikach stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba Zamawiającego - Szpitalny Oddzial Ratunkowy;
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia (dalej wyposażenie) oraz aparatury medycznej (dalej aparatura) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego według 20 grup, zgodnie z opisem i liczbą określoną w załącznikach stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: specyfikacja):
— grupa 1 – Kuchenki mikrofalowe,
— grupa 2 - Lodówki,
— grupa 3 - Suszarki,
— grupa 4 – Lustra,
— grupa 5 – Płuczka dezynfektor,
— grupa 6 – Pochwyty,
— grupa 7 - Parawany,
— grupa 8 – Parawany na szynach,
— grupa 9 – Lampa do ogrzewania łóżek,
— grupa 10 – Listwa instalacyjna, panel instalacyjny,
— grupa 11 – Wieszak na kroplówki,
— grupa 12 – Kosz, wózek na brudną bieliznę, wieszak na worki z brudną bielizną,
— grupa 13 – Przenośny WC,
— grupa 14 - Wózki inwalidzkie,
— grupa 15 – Wózki z przyborami do sprzątania,
— grupa 16 - Wózek do przewożenia zwłok,
— grupa 17 – automatyczny zespół baterii,
— grupa 18 – Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,
— grupa 19 – Łóżko do badań,
— grupa 20 – Łóżko do intensywnej terapii.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
20 zadań - grupy od 1 do 20
Szacunkowa wartość bez VAT: 335 840,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 14 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1)Krótki opis
Kuchenki mikrofalowe;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1)Krótki opis
Lodówki;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
1)Krótki opis
Suszarki;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
1)Krótki opis
Lustra;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
1)Krótki opis
Płuczka dezynfektor;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Grupa 6
1)Krótki opis
Pochwyty;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Grupa 7
1)Krótki opis
Parawany na kółkach i teleskopowe;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Grupa 8
1)Krótki opis
Parawany na szynach;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Grupa 9
1)Krótki opis
Lampa do ogrzewania łóżek;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Grupa 10
1)Krótki opis
Listwa, panel;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Grupa 11
1)Krótki opis
Wieszak ścienny na kroplówki;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Grupa 12
1)Krótki opis
Kosz, wózek na brudną beliznę, wieszak na worki z brudną bielizną;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Grupa 13
1)Krótki opis
Przenośny WC;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Grupa 14
1)Krótki opis
Wózki inwalidzkie;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Grupa 15
1)Krótki opis
Wózki z przyborami do sprzątania;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Grupa 16
1)Krótki opis
Wózek do przewożenia zwłok;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Grupa 17
1)Krótki opis
Automatyczny zespół baterii;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Grupa 18
1)Krótki opis
Urządzenie o pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Grupa 19
1)Krótki opis
Łóżko do badań;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Grupa 20
1)Krótki opis
Łóżko do intensywnej terapii;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3)Wielkość lub zakres
Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 340,00 PLN (słownie: osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 0/100gr.). Wadium szczegółowe dla poszczególnych grup wynosi:
— grupa 1 30,00 PLN,
— grupa 2 330,00 PLN,
— grupa 3 330,00 PLN,
— grupa 4 120,00 PLN,
— grupa 5 2 000,00 PLN,
— grupa 6 30,00 PLN,
— grupa 7 380,00 PLN,
— grupa 8 220,00 PLN,
— grupa 9 840,00 PLN,
— grupa 10 430,00 PLN,
— grupa 11 20,00 PLN,
— grupa 12 70,00 PLN,
— grupa 13 120,00 PLN,
— grupa 14 150,00 PLN,
— grupa 15 100,00 PLN,
— grupa 16 70,00 PLN,
— grupa 17 370,00 PLN,
— grupa 18 250,00 PLN,
— grupa 19 480,00 PLN,
— grupa 20 2 000,00 PLN.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
KREDYT BANK S.A. II O/KRAKÓW NR: 44 1500 1979 1219 7002 3173 0000.
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - przetarg na dostawę wyposażenia oraz aparatury medycznej dla SOR - numer sprawy 16/ZP/2012”. W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.
8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
— warunki płatności: termin płatności- 30 dni po dostawie i otrzymaniu faktury.
a) forma płatności - przelew (m.in. podać numer konta oraz adres banku wykonawcy);
b) w przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
— cena oferty powinna zawierać w sobie upusty oferowane przez danego Wykonawcę oraz wszystkie dodatkowe koszty (np. wymagane podatki, ewentualne opłaty dodatkowe, itp),
— cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.5.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza,
— kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.3.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami),
— cena oferty ma być podana w PLN,
— podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie,
— w okresie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie,
— zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć:
a) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na dostawie wyposażenia (tożsamego z przedmiotem zamówienia), jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - załącznik nr 4 do specyfikacji;
Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu udokumentowania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do specyfikacji,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do oferty każdy z Wykonawców musi załączyć:
a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 4 do specyfikacji,
b) informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wysokość środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż dla danej grupy odpowiednio:
— grupa 1 600,00 PLN,
— grupa 2 6 750,00 PLN,
— grupa 3 6 650,00 PLN,
— grupa 4 2 510,00 PLN,
— grupa 5 40 000,00 PLN,
— grupa 6 585,00 PLN,
— grupa 7 7 700,00 PLN,
— grupa 8 4 450,00 PLN,
— grupa 9 16 800,00 PLN,
— grupa 10 8 600,00 PLN,
— grupa 11 500,00 PLN,
— grupa 12 1 500,00 PLN,
— grupa 13 2 500,00 PLN,
— grupa 14 3 000,00 PLN,
— grupa 15 2 100,00 PLN,
— grupa 16 1 425,00 PLN,
— grupa 17 7 500,00 PLN,
— grupa 18 5 000,00 PLN,
— grupa 19 9 750,00 PLN,
— grupa 20 40 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną grupę ww. dokument musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowych dla poszczególnych zadań, stanowiących przedmiot oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć:
a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 4 do specyfikacji,
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum dwie dostawy) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie (minimum dwa dokumenty) - załącznik nr 5 do specyfikacji,
c) oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 4 do specyfikacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać dwie zrealizowane dostawy wyposażenia (o podobnym charakterze z przedmiotem zamówienia) / aparatury medycznej, każda na kwotę nie mniejszą niż dla danej grupy odpowiednio:
— grupa 1 600,00 PLN,
— grupa 2 6 750,00 PLN,
— grupa 3 6 650,00 PLN,
— grupa 4 2 510,00 PLN,
— grupa 5 40 000,00 PLN,
— grupa 6 585,00 PLN,
— grupa 7 7 700,00 PLN,
— grupa 8 4 450,00 PLN,
— grupa 9 16 800,00 PLN,
— grupa 10 8 600,00 PLN,
— grupa 11 500,00 PLN,
— grupa 12 1 500,00 PLN,
— grupa 13 2 500,00 PLN,
— grupa 14 3 000,00 PLN,
— grupa 15 2 100,00 PLN,
— grupa 16 1 425,00 PLN,
— grupa 17 7 500,00 PLN,
— grupa 18 5 000,00 PLN,
— grupa 19 9 750,00 PLN,
— grupa 20 40 000,00 PLN.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie wartości zadań (zgodnie z powyższym), na które Wykonawca złoży ofertę.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
16/ZP/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.3.2012 - 11:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.3.2012 - 12:00

Miejscowość:

Kraków.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Postępowanie prowadzone jest w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
Działanie: 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAU):
Poziom 1: Region południowy – kod NUTS 1: 1.2.
Poziom 2: województwo małopolskie – kod NUTS 2: 2.2.12.
Poziom 3: Podregion 21 m. Kraków – kod NUTS 3: 3.2.12.21.
Poziom 4: Powiat m. Kraków – kod NUTS 4: 4.2.12.21.61.
Poziom 5: Gmina m. Kraków – kod NUTS 5: 5.2.12.21.61.01.1.
Kraków-Nowa Huta – kod NUTS: 5.2.12.21.61.03.
Nazwa powiązanego programu operacyjnego:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko lata 2007-2013.
Wspólny kod identyfikacyjny programu operacyjnego: CCI 2007PL161PO002.
Nazwa osi priorytetowej: XII Oś Priotytetowa „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
VI.3)Informacje dodatkowe
Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy,
b) warunki serwisu (dotyczy wyrobów medycznych)
— czas podjęcia naprawy przez serwis - nie dłużej niż 48 godzin,
— czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia - maksymalnie do 5 dni roboczych,
— czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia - maksymalnie do 14 dni roboczych,
— przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji według zaleceń producenta - po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności aparatu,
— dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu - minimum 7 lat,
— zastępczy aparat na okres naprawy przekraczający 5 dni roboczych (za wyjątkiem aparatów stacjonarnych),
— Zapewnienie, w siedzibie Zamawiającego, szkolenia pracownikom medycznym bezpośredniego użytkownika (20 osób) oraz pracownikom Sekcji Aparatury Medycznej (5 osób) w czasie zapewniającym prawidłową i bezpieczną obsługę aparatu, zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa,
— wymaga się dostarczenia wraz z dostawą aparatu, dokumentów wynikających z nowelizacji Ustawy o Wyrobach Medycznych,
— wraz z aparatem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub w języku obcym (z zastrzeżeniem pkt. VIII/5 SIWZ) potwierdzającą wymagane parametry techniczno-użytkowe.
1. Przez termin realizacji zamówienia Zamawiający rozumie dostawę i montaż przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie faktury.
2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
3. Dostawę uznaje się za dokonaną w chwili wystawienia pisemnego potwierdzenia odbioru przez pracownika Sekcji Aparatury Medycznej.
a) Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela:
Janusz Ostrowski – Specjalista - Sekcja Aparatury Medycznej tel. +48 126468127.
b) Informacji dotyczących organizacji przetargu udziela:
Grażyna Kruk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. +48 126468207/210.
Magdalena Ciałowicz - Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. +48 126468207/210.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
— wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
— opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
— odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ustawy.
11. Odwołanie wnosi się:
— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
— w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie,
— 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
— 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. x i y wnosi się:
— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
— w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.1.2012
TI Tytuł PL-Kraków: Łóżka szpitalne
ND Nr dokumentu 63801-2012
PD Data publikacji 28/02/2012
OJ Dz.U. S 40
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 24/02/2012
DT Termin 08/03/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 31524110 - Lampy używane na salach operacyjnych
33000000 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192120 - Łóżka szpitalne
39224000 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39224200 - Szczotki
39224330 - Wiadra
39299300 - Lustra szklane
OC Pierwotny kod CPV 31524110 - Lampy używane na salach operacyjnych
33000000 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192120 - Łóżka szpitalne
39224000 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39224200 - Szczotki
39224330 - Wiadra
39299300 - Lustra szklane

28/02/2012    S40    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Łóżka szpitalne

2012/S 40-063801

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, Sekcja Zamówień Publicznych, attn: Magdalena Ciałowicz, POLSKA-31-826Kraków. Tel. +48 126468207. E-mail: mcialowicz@rydygierkrakow.pl. Fax +48 126468173.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.2.2012, 2012/S 21-034024)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

Łóżka szpitalne.

Łóżka do użytku medycznego.

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała.

Zamiast: 

II.1.1)

Dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego według 20 grup, zgodnie z opisem i liczbą określoną w załącznikach stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia (dalej wyposażenie) oraz aparatury medycznej (dalej aparatura) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego według 20 grup, zgodnie z opisem i liczbą określoną w załącznikach stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: specyfikacja):

— grupa 1 – Kuchenki mikrofalowe,

— grupa 2 - Lodówki,

— grupa 3 - Suszarki,

— grupa 4 – Lustra,

— grupa 5 – Płuczka dezynfektor,

— grupa 6 – Pochwyty,

— grupa 7 - Parawany,

— grupa 8 – Parawany na szynach,

— grupa 9 – Lampa do ogrzewania łóżek,

— grupa 10 – Listwa instalacyjna, panel instalacyjny,

— grupa 11 – Wieszak na kroplówki,

— grupa 12 – Kosz, wózek na brudną bieliznę, wieszak na worki z brudną bielizną,

— grupa 13 – Przenośny WC,

— grupa 14 - Wózki inwalidzkie,

— grupa 15 – Wózki z przyborami do sprzątania,

— grupa 16 - Wózek do przewożenia zwłok,

— grupa 17 – automatyczny zespół baterii,

— grupa 18 – Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,

— grupa 19 – Łóżko do badań,

— grupa 20 – Łóżko do intensywnej terapii.

II.2.1)

20 zadań - grupy od 1 do 20

Szacunkowa wartość bez VAT: 335 840,00 PLN.

III.1.1)

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 340,00 PLN (słownie: osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 0/100gr.). Wadium szczegółowe dla poszczególnych grup wynosi:

— grupa 1 30,00 PLN,

— grupa 2 330,00 PLN,

— grupa 3 330,00 PLN,

— grupa 4 120,00 PLN,

— grupa 5 2 000,00 PLN,

— grupa 6 30,00 PLN,

— grupa 7 380,00 PLN,

— grupa 8 220,00 PLN,

— grupa 9 840,00 PLN,

— grupa 10 430,00 PLN,

— grupa 11 20,00 PLN,

— grupa 12 70,00 PLN,

— grupa 13 120,00 PLN,

— grupa 14 150,00 PLN,

— grupa 15 100,00 PLN,

— grupa 16 70,00 PLN,

— grupa 17 370,00 PLN,

— grupa 18 250,00 PLN,

— grupa 19 480,00 PLN,

— grupa 20 2 000,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):

Kredyt Bank S.A. II O/Kraków nr: 44 1500 1979 1219 7002 3173 0000.

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - przetarg na dostawę wyposażenia oraz aparatury medycznej dla SOR - numer sprawy 16/ZP/2012”. W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

III.2.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wysokość środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż dla danej grupy odpowiednio:

— grupa 1 600,00 PLN,

— grupa 2 6 750,00 PLN,

— grupa 3 6 650,00 PLN,

— grupa 4 2 510,00 PLN,

— grupa 5 40 000,00 PLN,

— grupa 6 585,00 PLN,

— grupa 7 7 700,00 PLN,

— grupa 8 4 450,00 PLN,

— grupa 9 16 800,00 PLN,

— grupa 10 8 600,00 PLN,

— grupa 11 500,00 PLN,

— grupa 12 1 500,00 PLN,

— grupa 13 2 500,00 PLN,

— grupa 14 3 000,00 PLN,

— grupa 15 2 100,00 PLN,

— grupa 16 1 425,00 PLN,

— grupa 17 7 500,00 PLN,

— grupa 18 5 000,00 PLN,

— grupa 19 9 750,00 PLN,

— grupa 20 40 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną grupę ww. dokument musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowych dla poszczególnych zadań, stanowiących przedmiot oferty.

III.2.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać dwie zrealizowane dostawy wyposażenia (o podobnym charakterze z przedmiotem zamówienia) / aparatury medycznej, każda na kwotę nie mniejszą niż dla danej grupy odpowiednio:

— grupa 1 600,00 PLN,

— grupa 2 6 750,00 PLN,

— grupa 3 6 650,00 PLN,

— grupa 4 2 510,00 PLN,

— grupa 5 40 000,00 PLN,

— grupa 6 585,00 PLN,

— grupa 7 7 700,00 PLN,

— grupa 8 4 450,00 PLN,

— grupa 9 16 800,00 PLN,

— grupa 10 8 600,00 PLN,

— grupa 11 500,00 PLN,

— grupa 12 1 500,00 PLN,

— grupa 13 2 500,00 PLN,

— grupa 14 3 000,00 PLN,

— grupa 15 2 100,00 PLN,

— grupa 16 1 425,00 PLN,

— grupa 17 7 500,00 PLN,

— grupa 18 5 000,00 PLN,

— grupa 19 9 750,00 PLN,

— grupa 20 40 000,00 PLN.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie wartości zadań (zgodnie z powyższym), na które Wykonawca złoży ofertę.

Informacje o częściach zamówienia:

Powinno być: 

II.1.1)

Dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego według 21 grup, zgodnie z opisem i liczbą określoną w załącznikach stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia (dalej wyposażenie) oraz aparatury medycznej (dalej aparatura) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego według 21 grup, zgodnie z opisem i liczbą określoną w załącznikach stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: specyfikacja):

— grupa 1 – Kuchenki mikrofalowe,

— grupa 2 - Lodówki,

— grupa 3 - Suszarki,

— grupa 4 – Lustra,

— grupa 5 – Płuczka dezynfektor,

— grupa 6 – Pochwyty,

— grupa 7 - Parawany,

— grupa 8 – Parawany na szynach,

— grupa 9 – Lampa do ogrzewania łóżek,

— grupa 10 – Listwa instalacyjna, panel instalacyjny,

— grupa 11 – Wieszak na kroplówki,

— grupa 12 – Kosz, wózek na brudną bieliznę, wieszak na worki z brudną bielizną,

— grupa 13 – Przenośny WC,

— grupa 14 - Wózki inwalidzkie,

— grupa 15 – Wózki z przyborami do sprzątania,

— grupa 16 - Wózek do przewożenia zwłok,

— grupa 17 – automatyczny zespół baterii,

— grupa 18 – Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,

— grupa 19 – Łóżko do badań,

— grupa 20 – Łóżko do intensywnej terapii,

— grupa 21 - Przenośny zestaw resuscytacyjny.

II.2.1)

21 zadań - grupy od 1 do 21

Szacunkowa wartość bez VAT: 344 340,00 PLN.

III.1.1)

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 540,00 PLN (słownie: osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 0/100gr.). Wadium szczegółowe dla poszczególnych grup wynosi:

— grupa 1 30,00 PLN,

— grupa 2 330,00 PLN,

— grupa 3 330,00 PLN,

— grupa 4 120,00 PLN,

— grupa 5 2 000,00 PLN,

— grupa 6 30,00 PLN,

— grupa 7 380,00 PLN,

— grupa 8 220,00 PLN,

— grupa 9 840,00 PLN,

— grupa 10 430,00 PLN,

— grupa 11 20,00 PLN,

— grupa 12 70,00 PLN,

— grupa 13 120,00 PLN,

— grupa 14 150,00 PLN,

— grupa 15 100,00 PLN,

— grupa 16 70,00 PLN,

— grupa 17 370,00 PLN,

— grupa 18 250,00 PLN,

— grupa 19 480,00 PLN,

— grupa 20 2 000,00 PLN,

— grupa 21 - 200,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):

KREDYT BANK S.A. II O/KRAKÓW NR: 44 1500 1979 1219 7002 3173 0000.

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - przetarg na dostawę wyposażenia oraz aparatury medycznej dla SOR - numer sprawy 16/ZP/2012”. W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

III.2.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wysokość środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż dla danej grupy odpowiednio:

— grupa 1 600,00 PLN,

— grupa 2 6 750,00 PLN,

— grupa 3 6 650,00 PLN,

— grupa 4 2 510,00 PLN,

— grupa 5 40 000,00 PLN,

— grupa 6 585,00 PLN,

— grupa 7 7 700,00 PLN,

— grupa 8 4 450,00 PLN,

— grupa 9 16 800,00 PLN,

— grupa 10 8 600,00 PLN,

— grupa 11 500,00 PLN,

— grupa 12 1 500,00 PLN,

— grupa 13 2 500,00 PLN,

— grupa 14 3 000,00 PLN,

— grupa 15 2 100,00 PLN,

— grupa 16 1 425,00 PLN,

— grupa 17 7 500,00 PLN,

— grupa 18 5 000,00 PLN,

— grupa 19 9 750,00 PLN,

— grupa 20 40 000,00 PLN,

— grupa 21 - 4 500,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną grupę ww. dokument musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowych dla poszczególnych zadań, stanowiących przedmiot oferty.

III.2.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać dwie zrealizowane dostawy wyposażenia (o podobnym charakterze z przedmiotem zamówienia) / aparatury medycznej, każda na kwotę nie mniejszą niż dla danej grupy odpowiednio:

— grupa 1 600,00 PLN,

— grupa 2 6 750,00 PLN,

— grupa 3 6 650,00 PLN,

— grupa 4 2 510,00 PLN,

— grupa 5 40 000,00 PLN,

— grupa 6 585,00 PLN,

— grupa 7 7 700,00 PLN,

— grupa 8 4 450,00 PLN,

— grupa 9 16 800,00 PLN,

— grupa 10 8 600,00 PLN,

— grupa 11 500,00 PLN,

— grupa 12 1 500,00 PLN,

— grupa 13 2 500,00 PLN,

— grupa 14 3 000,00 PLN,

— grupa 15 2 100,00 PLN,

— grupa 16 1 425,00 PLN,

— grupa 17 7 500,00 PLN,

— grupa 18 5 000,00 PLN,

— grupa 19 9 750,00 PLN,

— grupa 20 40 000,00 PLN,

— grupa 21 - 4 500,00 PLN.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie wartości zadań (zgodnie z powyższym), na które Wykonawca złoży ofertę.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 21 Nazwa: Grupa 21.

1) Krótki opis

Przenośny zestaw resuscytacyjny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120, 33192100, 33000000, 39224200, 39224330, 39224000, 39299300, 31524110

3) Wielkość lub zakres

Składanie ofert na całą grupę - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ;

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Lampy używane na salach operacyjnych
ND Nr dokumentu 360274-2013
PD Data publikacji 25/10/2013
OJ Dz.U. S 208
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 23/10/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 31524110 - Lampy używane na salach operacyjnych
33000000 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192120 - Łóżka szpitalne
39224000 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39224200 - Szczotki
39224330 - Wiadra
39299300 - Lustra szklane
OC Pierwotny kod CPV 31524110 - Lampy używane na salach operacyjnych
33000000 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192120 - Łóżka szpitalne
39224000 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39224200 - Szczotki
39224330 - Wiadra
39299300 - Lustra szklane
RC Kod NUTS PL213
IA Adres internetowy (URL) www.rydygierkrakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

25/10/2013    S208    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Lampy używane na salach operacyjnych

2013/S 208-360274

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 1
Osoba do kontaktów: Grażyna Kruk
31-826 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126468210
E-mail: gkruk@rydygierkrakow.pl
Faks: +48 126468173

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rydygierkrakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: szpital spółka z o.o.
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego według 20 grup.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej i wyposażenia (zgodnie z RMZ z 15.03.07) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zespołu Poradni Chirurgicznych według 20 -tu grup rodzajowych ( powtórka unieważnionych pakietów z postępowań 145, 155 oraz 169 z 2011 r.)
Grupa 1 – kuchenki mikrofalowe
Grupa 2 – lodówki
Grupa 3 – suszarki
Grupa 4 – lustra
Grupa 5 – płuczka do dezynfektora
Grupa 6 – pochwyty
Grupa 7 – parawany
Grupa 8 – parawany na szynach
Grupa 9 – lampa do ogrzewania łóżek
Grupa 10 - listwa instalacyjna, panel instalacyjny
Grupa 11 – wieszak na kroplówki
Grupa 12 – kosz, wózek na brudną bieliznę wieszak na worki z brudną bielizną
Grupa 13 przenośny wc
Grupa 14 – wózki inwalidzkie
Grupa 15 – wózki z przyborami do sprzątania
Grupa 16 – wózek do przewożenia zwłok
Grupa 17 – automatyczny zespół baterii
Grupa 18 – urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu
Grupa 19 – łóżko do badań
Grupa 20 - łóżko do intensywnej terapii
zgodnie z ilościami i opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznikami nr 1, 2 i 9 do SIWZ
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31524110, 39299300, 33192120, 39224000, 39224200, 39224330, 33000000, 33192100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 186 674,62 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
16/ZP/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 21-034024 z dnia 1.2.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: grupa 1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PHPU Zuber, Andrzej Zuber
{Dane ukryte}
50-424 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 200 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 706 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: grupa 2
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PHPU Zuber, AndrzejZuber
{Dane ukryte}
50-424 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 13 500 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 926 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: grupa 3
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PHPU Zuber Andrzej Zuber
{Dane ukryte}
50-424 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 13 300 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 864,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: grupa 4
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PHPU Zuber, Andrzej Zuber
{Dane ukryte}
50-424 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 020 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 596,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: grupa 7
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakłady Techniki Medycznej TECH - MED Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
85-303 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 400 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 061,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: grupa 8
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

C/S polska Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
78-108 Kobylanka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 900 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 18 752,24 i najwyższa oferta 26 875,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: grupa 10
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakłady Techniki Medcyznej Tech-Med Sp. z io.o.
{Dane ukryte}
85-303 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 17 200 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 25 120,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: grupa 11
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakłady technikiMedcyznej Tech-Med Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
85-303 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 987,20 i najwyższa oferta 2 337 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 - Nazwa: grupa 14
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

POFAM - Poznań Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
60-573 Poznań
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 - Nazwa: grupa 16
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ALVO Sp. z o.o. Sp. k.
{Dane ukryte}
64030 Śmigiel
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 850 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 305 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 - Nazwa: grupa 19
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TEHAND Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
20-551 Lublin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 19 500 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 25 706,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: grupa 20
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

RMD Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-822 Milanówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 80 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 51 249,02 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie SOR dla zadania które otrzymało tytuł: „Modernizacja istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie dostosowania do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15-03-2007 roku z równoczesnym wydzieleniem zespołu poradni chirurgicznych w Szpitalu Specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. wraz z budową lądowiska dla helikopterów zakupem aparatury i sprzętu”.
postępowanie prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury I Środowiska na lata 2007–2013
Prirytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działalnie: 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament odwołań
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.10.2013

Adres: os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
woj. MAŁOPOLSKIE
Dane kontaktowe: email: kmusial@rydygierkrakow.pl
tel: +48 126468207
fax: +48 126468173
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3402420121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 410280 ZŁ
Szacowana wartość* 13 676 000 PLN  -  20 514 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 20
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.rydygierkrakow.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. Złotej Jesieni 1, 31-059 Kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33192100-3 Łóżka do użytku medycznego
33192120-9 Łóżka szpitalne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa endoprotez pakiet 7 PHPU Zuber, Andrzej Zuber
Wrocław
2012-04-12 2 706,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 PHPU Zuber, AndrzejZuber
Wrocław
2012-04-12 19 926,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 PHPU Zuber Andrzej Zuber
Wrocław
2012-04-12 19 864,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 PHPU Zuber, Andrzej Zuber
Wrocław
2012-04-12 5 596,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 Zakłady Techniki Medycznej TECH - MED Sp. z o.o.
Bydgoszcz
2012-04-12 9 061,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 C/S polska Sp. z o.o.
Kobylanka
2012-04-12 0,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 Zakłady Techniki Medcyznej Tech-Med Sp. z io.o.
Bydgoszcz
2012-04-12 25 120,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 Zakłady technikiMedcyznej Tech-Med Sp. z o.o.
Bydgoszcz
2012-04-12 0,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 POFAM - Poznań Sp. z o.o.
Poznań
2012-04-12 2 400,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 ALVO Sp. z o.o. Sp. k.
Śmigiel
2012-04-12 4 305,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 TEHAND Sp. z o.o.
Lublin
2012-04-12 25 706,00
Dostawa endoprotez pakiet 7 RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-04-12 51 249,00