Pleszew: Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie.


Numer ogłoszenia: 345806 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. , ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 74 20 700, faks 062 74 20 900, 7420903.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpitalpleszew.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, plastrów, zestawów obłożeń operacyjnych, serwet, pokrowcy na przewody do laparoskopii, odzieży operacyjnej, bielizny operacyjnej dla szpitala w Pleszewie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8, 33.14.11.16-6, 33.19.90.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 12.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W postępowaniu nie jest wymagane wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany asortymentu dostarczonego towaru w następujących przypadkach: 1) Gdy producent wstrzyma lub zakończy produkcję asortymentu przedstawionego w ofercie. 2) W razie czasowego lub stałego wycofania asortymentu z obrotu (utrata rejestracji, wystąpienie incydentu medycznego itp.) 3) W przypadku złej jakości dostarczanego asortymentu. 2. Zmiana asortymentu musi zostać poprzedzona pisemną informacją od Wykonawcy o przyczynach jej wprowadzenia oraz propozycją zastąpienia wycofanego asortymentu nowym o właściwościach nie gorszych jak przedstawionego w ofercie. Do w/w informacji należy załączyć próbkę proponowanego asortymentu. 3. Wykonawcy nie wolno zmienić asortymentu dostarczonego towaru bez uprzedniego wskazania okoliczności powodującej zmianę oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego. 4. Ceny nowych artykułów nie mogą być wyższe od cen asortymentu wycofanego. 5. W przypadku braku porozumienia w sprawie zmiany asortymentu Strony mogą rozwiązać umowę w części dotyczącej tego asortymentu. W tym przypadku wartość umowy zostanie odpowiednio pomniejszona.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpitalpleszew.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. ul. Poznańska 125A 63-300 Pleszew.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat zamawiającego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 356748 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
345806 - 2012 data 13.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 74 20 700, fax. 062 74 20 900, 7420903.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.6).

 • W ogłoszeniu jest:
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat zamawiającego.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat zamawiającego.


Pleszew: Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie


Numer ogłoszenia: 439948 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 345806 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 74 20 700, faks 062 74 20 900, 7420903.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, plastrów, zestawów obłożeń operacyjnych, serwet, pokrowcy na przewody do laparoskopii, odzieży operacyjnej, bielizny operacyjnej dla szpitala w Pleszewie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8, 33.14.11.16-6, 33.19.90.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1002,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1490,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  1490,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2429,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 691,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1602,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  1602,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3135,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13342,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11618,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  11618,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14380,27


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3316,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3436,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  3436,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4574,88


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2328,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1529,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  1004,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1529,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17387,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19934,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  19934,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23776,47


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7032,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  7032,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7757,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2899,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  2899,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5718,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7191,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7419,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  7419,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12727,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Billmed Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 04-082 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2550,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2754,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2754,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2754,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 360,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  123,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  123,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  123,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11550,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14515,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  14515,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28657,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@szpitalpleszew.pl
tel: 062 74 20 700
fax: 062 74 20 900, 7420903
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34580620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 351 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 12
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpitalpleszew.pl
Informacja dostępna pod: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. ul. Poznańska 125A 63-300 Pleszew
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141110-4 Opatrunki
33141112-8 Plastry
33141116-6 Zestawy opatrunkowe
33199000-1 Odzież medyczna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2012-11-08 1 490,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2012-11-08 1 602,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2012-11-08 11 618,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-11-08 3 436,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie HAND-PROD Sp. z o.o.
Warszawa
2012-11-08 1 529,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-11-08 19 934,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie HAND-PROD Sp. z o.o.
Warszawa
2012-11-08 7 032,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j.
Sochaczew
2012-11-08 2 899,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2012-11-08 7 419,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie Billmed Sp. z o.o.
Warszawa
2012-11-08 2 754,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-11-08 123,00
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń dla szpitala w Pleszewie EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j.
Sochaczew
2012-11-08 14 515,00