Góra Kalwaria: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013


Numer ogłoszenia: 348712 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk - etap V, VI, VII. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, Batalionów Czwartaków, Granicznej, zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę etap V, VI, VII (od S 33 do S143 włącznie). W ramach zamówienia należy wykonać: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, łączonych na uszczelkę o wytrzymałości na zgniatanie 40 kN/m o długości ok. 1437m odejścia do posesji z rur PCV o160 o wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 zakończonych korkiem o łącznej długości ok. 252m odejścia boczne z PCV o 200 ok. 9m studnie rewizyjne z kręgów betonowych o1200 z betonu wibroprasowanego B25, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 1,5%, łączonych na felc z zaprawą cementową z dodatkiem ośrodka wodoodpornego, bądź na uszczelkę gumową i włazami żeliwnymi kanałowymi KLD 400 z dwoma ryglami 40t i wkładką gumową - 6kpl. studnie z PCV o600 z włazem żeliwnym 40t - 59kpl. studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm zamknięcie rurą teleskopową - 3 kpl. sieć kanalizacji tłocznej PE o110 ok. 1133m studnię odwadniającą z kręgów betonowych o1200 - 1 kpl. zespół odpowietrzająco- napowietrzający - 1 kpl. przewierty dł. ok. 37,5m przecisk sterowany z rur kamionkowych DN 200, szczelności 2,4 bara ok. 53,5m kompletne tłocznie ścieków P2, P3, P4, zgodnie z załącznikiem dotyczącym wymogów dla tłoczni wraz z zasilaniem elektrycznym, sterowaniem, monitoringiem, sygnalizacją, alarmem, wentylacją (komora podziemna tłoczni ma być z rury wielowarstwowej PEHD). Wykonawca do oferty ma załączyć kompletną dokumentację techniczną producenta wycenionej tłoczni. zasilania energetyczne do poszczególnych przepompowni ścieków: przyłącza i wlz-t kablowy nN -0,4kV, złącze kablowe Z {ZK1(1*160A)+SL1}, tablicę sterującą SZS do tłoczni - zgodnie z załączonymi projektami - koordynacja dokumentów z Zakładem Energetycznym dotyczących podpisania umowy i przekazania do eksploatacji (umowa UP3) wycinkę drzew, zgodnie z decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew (w załączeniu Decyzja nr 207/2014 z 15.07.2014r. na terenie stadionu, Decyzja nr 244/2014r.z 4.08.2014r. w ul. Batalionów Czwartaków, Decyzja nr 966/2014 z 11.07.2014r. w pasie ul. Wojska Polskiego) oraz wykonanie nasadzeń zastępczych po trasie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzjami zezwalającymi na ich usuniecie tj. drzew liściastych wys. 2,5m, min. obwód drzew 12-14 cm gat. klon globosum (sezonowanych w pojemniku C33) 60 szt. w miejscu wskazanym przez inwestora i GDDKIA. Wykonawca we własnym zakresie zagospodarowuje materiał z wycinki drzew. Drzewa z ul. Wojska Polskiego należące do GDDKiA Wykonawca ma zagospodarować zgodnie ze wskazaniem właściciela terenu tj. oczyszczone dłużyce należy przekazać Rejonowi GDDKiA w Grójcu ul. Szczęsna 10, zaś pozostałości zagospodarować we własnym zakresie. Przed przystąpieniem do wycinki w ul. Woj. Polskiego Wykonawca musi wykonać i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu w GDDKiA. budowę nawierzchni: po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię tj. na drogach niezaasfaltownch ułożyć nawierzchnię żwirową - 12 cm na całej szerokości ulic, zaś na ul. Granicznej 4cm beton asfaltowy - warstwa ścieralna na całej szerokości ulicy zaś na trasie wykopu dodatkowo 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, Prace przy działkach prywatnych muszą być wykonane ze szczególnym poszanowaniem mienia. Po zakończeniu budowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego, zrekultywować, obsiać trawą, posadzić krzewy lub drzewa. W razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów należy usunąć powstałe szkody. W czasie budowy należy zagwarantować dojazd do posesji. Drzewa i krzewy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W zakres zadania wchodzi również opracowanie projektu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 4 egz. (i jeśli to będzie konieczne z wcześniejszym naniesieniem zmian w ZUD), Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie na wykonany zakres (zgodnie z pozwoleniami na budowę). Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, wywóz i utylizację ziemi z wykopów. Po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Zapłata faktury końcowej możliwa będzie po dostarczeniu inwestorowi decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz kompletną dokumentację powykonwaczą. Wykonawca uzyska i pokryje koszt zajęcia pasa drogowego drogi krajowej, wojewódzkiej i gminnej na czas budowy, a po zakończeniu prac dostarczy protokół z odbioru pasa drogowego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG. Na terenie inwestycji występuje wysoki poziom wód gruntowych. Dostarczony harmonogram powinien odpowiadać poniższym pozycjom: Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii - etap V (ul. Wojska Polskiego odcinek I) Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii - etap VI (ul. Batalionów Czwartaków i Wojska Polskiego - odcinek II) Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii - etap VII (ul. Graniczna) Wycinka drzew przy budowie kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii - odtworzenie nawierzchni Etap V będzie mógł być realizowany po wyburzeniu budynków przez GDDKiA. Wycinka drzew i wykonanie nasadzeń musi odbyć się zgodnie z decyzjami na wycinkę drzew. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. Uwaga - Dołączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy. Podstawą do sporządzenia oferty jest Dokumentacja projektowa i STWiORB..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w pkt. IV SIWZ na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łącznie ich kwalifikacje i doświadczenie): - wykonać z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną inwestycję (robotę budowlaną), która będzie odpowiadała swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę odpowiadającą swoim zakresem i wartością Zamawiający uważa co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: - budowie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych wraz z tłocznią (w ramach jednego zadania)i wartości co najmniej 2.500.000 zł ( brutto); Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): - do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: Kierownik Budowy - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o wartości minimum 100.000,00 zł (brutto), posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne im ważne uprawnienia budowlane odpowiednie dla robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Kierownik robót drogowych - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych, w robotach branży drogowej, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne im ważne uprawnienia budowlane odpowiednie dla robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik robót elektrycznych - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych, w robotach branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne im ważne uprawnienia budowlane odpowiednie dla robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Doświadczenie zawodowe będzie liczone do dnia składania ofert. Wymagane w pkt. IX.1.3) osoby winny posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego. Dopuszcza się posiadanie przez wskazane osoby: - równoważnych uprawnień uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394); - równoważnych kwalifikacji zawodowych ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wraz z tymczasowym wpisem na listę właściwej izby samorządu zawodowego umożliwiającym świadczenie usług transgranicznych w rozumieniu art. 20A ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 932 z późn. zm.). Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi spełniać warunek posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. IX.1.4), Wykonawca (ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który będzie potwierdzał spełnianie tego warunku), zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego wyżej przez Zamawiającego warunku. Jeżeli kwota w dokumencie wymienionym wyżej podana będzie w innej walucie niż zł, Zamawiający dokona jej przeliczenia na zł według kursu NBP na dzień, w którym zostało wszczęte postępowanie. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem wszczęcia postępowania. Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy: 1) zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 2) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę - wskazanych w ofercie, 3) zmiany osób przy pomocy których Zamawiający realizuje Umowę, 4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy, 5) zmiany umówionego wynagrodzenia, 6) zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym zmiany technologiczne, 7) zmiany okresu rękojmi i gwarancji, 8) innych zmian Umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 2. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 2) Wystąpienie błędów w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy. 3) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 5) Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy. 6) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 7) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron które powstały po zawarciu Umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć, takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki), b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno -organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), c) zmiany danych teleadresowych, d) zmiana obowiązującej stawki VAT, e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, f) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie, g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. h) brakiem wyburzeń budynków znajdujących się na trasie kanalizacji będących własnością GDDKiA w terminie umożliwiającym prawidłową i terminową realizację inwestycji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 361262 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
348712 - 2014 data 17.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  Zakończenie: 30.05.2015..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zakończenie: 29.05.2015..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  03.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  20.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..


Numer ogłoszenia: 380372 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
348712 - 2014 data 17.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 po zmianie ogłoszenia 20.11.2014 r..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014.


Numer ogłoszenia: 407272 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
348712 - 2014 data 17.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.16).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. UWAGA !!! Zgodnie z decyzją WFOŚiGW określa się termin zakończenia realizacji V etapu na dzień 10.12.2015 r..


Numer ogłoszenia: 416000 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
348712 - 2014 data 17.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca. po zmianie ogłoszenia: 03.11.2014 po zmianie ogłoszenia 20.11.2014 r. po zmianie ogłoszenia 15.12.2014 r. po zmianie ogłoszenia 23.12.2014 r..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..


Góra Kalwaria: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013


Numer ogłoszenia: 51172 - 2015; data zamieszczenia: 09.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 348712 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk - etap V, VI, VII. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, Batalionów Czwartaków, Granicznej, zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę etap V, VI, VII (od S 33 do S143 włącznie). W ramach zamówienia należy wykonać: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, łączonych na uszczelkę o wytrzymałości na zgniatanie 40 kN/m o długości ok. 1437m odejścia do posesji z rur PCV o160 o wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 zakończonych korkiem o łącznej długości ok. 252m odejścia boczne z PCV o 200 ok. 9m studnie rewizyjne z kręgów betonowych o1200 z betonu wibroprasowanego B25, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 1,5%, łączonych na felc z zaprawą cementową z dodatkiem ośrodka wodoodpornego, bądź na uszczelkę gumową i włazami żeliwnymi kanałowymi KLD 400 z dwoma ryglami 40t i wkładką gumową - 6kpl. studnie z PCV o600 z włazem żeliwnym 40t - 59kpl. studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm zamknięcie rurą teleskopową - 3 kpl. sieć kanalizacji tłocznej PE o110 ok. 1133m studnię odwadniającą z kręgów betonowych o1200 - 1 kpl. zespół odpowietrzająco- napowietrzający - 1 kpl. przewierty dł. ok. 37,5m przecisk sterowany z rur kamionkowych DN 200, szczelności 2,4 bara ok. 53,5m kompletne tłocznie ścieków P2, P3, P4, zgodnie z załącznikiem dotyczącym wymogów dla tłoczni wraz z zasilaniem elektrycznym, sterowaniem, monitoringiem, sygnalizacją, alarmem, wentylacją (komora podziemna tłoczni ma być z rury wielowarstwowej PEHD). Wykonawca do oferty ma załączyć kompletną dokumentację techniczną producenta wycenionej tłoczni. zasilania energetyczne do poszczególnych przepompowni ścieków: przyłącza i wlz-t kablowy nN -0,4kV, złącze kablowe Z {ZK1(1*160A)+SL1}, tablicę sterującą SZS do tłoczni - zgodnie z załączonymi projektami - koordynacja dokumentów z Zakładem Energetycznym dotyczących podpisania umowy i przekazania do eksploatacji (umowa UP3) wycinkę drzew, zgodnie z decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew (w załączeniu Decyzja nr 207/2014 z 15.07.2014r. na terenie stadionu, Decyzja nr 244/2014r.z 4.08.2014r. w ul. Batalionów Czwartaków, Decyzja nr 966/2014 z 11.07.2014r. w pasie ul. Wojska Polskiego) oraz wykonanie nasadzeń zastępczych po trasie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzjami zezwalającymi na ich usuniecie tj. drzew liściastych wys. 2,5m, min. obwód drzew 12-14 cm gat. klon globosum (sezonowanych w pojemniku C33) 60 szt. w miejscu wskazanym przez inwestora i GDDKIA. Wykonawca we własnym zakresie zagospodarowuje materiał z wycinki drzew. Drzewa z ul. Wojska Polskiego należące do GDDKiA Wykonawca ma zagospodarować zgodnie ze wskazaniem właściciela terenu tj. oczyszczone dłużyce należy przekazać Rejonowi GDDKiA w Grójcu ul. Szczęsna 10, zaś pozostałości zagospodarować we własnym zakresie. Przed przystąpieniem do wycinki w ul. Woj. Polskiego Wykonawca musi wykonać i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu w GDDKiA. budowę nawierzchni: po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię tj. na drogach niezaasfaltownch ułożyć nawierzchnię żwirową - 12 cm na całej szerokości ulic, zaś na ul. Granicznej 4cm beton asfaltowy - warstwa ścieralna na całej szerokości ulicy zaś na trasie wykopu dodatkowo 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, Prace przy działkach prywatnych muszą być wykonane ze szczególnym poszanowaniem mienia. Po zakończeniu budowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego, zrekultywować, obsiać trawą, posadzić krzewy lub drzewa. W razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów należy usunąć powstałe szkody. W czasie budowy należy zagwarantować dojazd do posesji. Drzewa i krzewy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Budowa kanalizacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JB SYSTEM Piotr Jagiełło, {Dane ukryte}, 02-776 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. j., {Dane ukryte}, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4132336,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3205803,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2576850,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3205803,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34871220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 208 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanita JB SYSTEM Piotr Jagiełło
Warszawa
2015-03-09 1 602 901,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanita PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. j.
Ciechanów
2015-03-09 1 602 901,00