TI Tytuł PL-Legnica: Urządzenia medyczne
ND Nr dokumentu 356409-2012
PD Data publikacji 09/11/2012
OJ Dz.U. S 216
TW Miejscowość LEGNICA
AU Nazwa instytucji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 06/11/2012
DT Termin 17/12/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33162200 - Przyrządy używane na salach operacyjnych
39100000 - Meble
39150000 - Różne meble i wyposażenie
OC Pierwotny kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33162200 - Przyrządy używane na salach operacyjnych
39100000 - Meble
39150000 - Różne meble i wyposażenie
RC Kod NUTS PL516
IA Adres internetowy (URL) www.szpital.legnica.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

09/11/2012    S216    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Legnica: Urządzenia medyczne

2012/S 216-356409

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul.Iwaszkiewicza 5
Punkt kontaktowy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Osoba do kontaktów: Dorota Patera
59-220 Legnica
POLSKA
Tel.: +48 767211126
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Faks: +48 767211127

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.legnica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na dostawy asortymentu stanowiącego wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pn.. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5.

Kod NUTS PL516

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu stanowiącego wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szczegółowo opisanego w Załącznikach od 3A do 3Z stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (Załącznik 3A).
Dozownik na dezynfekant – 6 szt. (dostawa i montaż).
Dozownik na detergent – 6 szt. (dostawa i montaż).
Wózek do przewożenia brudnej bielizny – pojedynczy – 2 szt. (dostawa).
Wózek do sprzątania - 1 szt. (dostawa).
Szafka stojąca trzykomorowa – 1 szt. (dostawa i montaż).
Szafka przyścienna jednokomorowa - 1 szt. (dostawa i montaż).
Regał otwarty stojący z regulacją odległości pomiędzy półkami – 2 szt. (dostawa i montaż).
Szafa na leki z koszami – 4 szt. (dostawa i montaż).
Szafa z koszami – 1 szt. (dostawa i montaż).
Szafa z sejfem i koszami – 1 szt. (dostawa i montaż).
Szafa z koszami na cewniki- 3 szt. (dostawa i montaż).
Szafa lekarska- 2 szt. (dostawa i montaż).
Szafa lekarska z przeszkloną górą– 2 szt. (dostawa i montaż).
Szafa lekarska z półkami – zamykana- 2 szt. (dostawa i montaż).
Szafa otwartymi z półkami – 2 szt. (dostawa i montaż).
Taboret ze stali nierdzewnej- 2 szt. (dostawa).
Szafka pod zlewozmywak – 1 szt. (dostawa i montaż).
Szafka stojąca - 1 szt. (dostawa i montaż).
Krzesło szpitalne- 2 szt. (dostawa).
Regał biurowy z przesuwnymi drzwiami - 1 szt (dostawa i montaż).
Krzesło obrotowe na kółkach - 2 szt (dostawa).
Krzesło obrotowe na kółkach z połokietnikami – 3 szt. (dostawa).
Lada - kontuar w kształcie litery „L”- 1 szt. (dostawa i montaż).
Lada - kontuar – 1 szt. (dostawa i montaż).
Lada - kontuar - 1 szt. (dostawa i montaż).
Regał listwowy z koszmi sterylizującymi typu KS-60 - 2 szt. (dostawa i montaż).
Regał otwarty ze stali nierdzewnej- 3 szt (dostawa i montaż).
Regał otwarty ze stali nierdzewnej – 3 szt (dostawa i montaż).
Wózek do przewożenia czystej bielizny – 1 szt. (dostawa).
Regał na kaczki i baseny – 1 szt .(dostawa i montaż).
Wózek do przewożenia brudnej bielizny – 1 szt. (dostawa).
Biurko lekarskie - 5 szt. (dostawa i montaż).
Lustro z półką – 3 szt. (dostawa i montaż).
Lustro – 2 szt. (dostawa i montaż).
Pojemnik na ręczniki – 3 szt. (dostawa i montaż).
Wieszak na ubrania – 5 szt. (dostawa i montaż).
Pojemnik na odpadki – 7 szt. (dostawa).
Wieszak na papier toaletowy – 1 szt. (dostawa i montaż).
Zasłonka wodoodporna - 1 szt. (dostawa i montaż).
Zasłonka wodoodporna - 3 szt. (dostawa i montaż).
Zegar ścienny – 1 szt. (dostawa i montaż).
Lampka na biurko- 3 szt.(dostawa).
Czajnik elektryczny bezprzewodowy – 1 szt.(dostawa).
Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Załącznik 3B).
Stolik do narzędzi z ruchomą płytą – 2 szt.. (dostawa).
Stolik zabiegowy - 3szt. (dostawa).
Nr załącznika Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Ilość sztuk.
3C Kardiomonitor 12 cali - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 3
Kardiomonitor transportowy - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 1.
Kardiomonitor 10 cali- dostawa, montaż uruchomienie i szkolenie 2.
3D Łóżko do intensywnej terapii z materacem - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 3
3E Aparat do znieczulania z monitorem - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
3F Ssak elektryczny przejezdny - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
3G Aparat EKG- - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
3H Ciśnieniomierz zegarowy - dostawa 4
3I Defibrylator dwufazowy z kardiowersją - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 3
3J Diatermia chirurgiczna - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
3K Kapnograf z pulsoksymetrem- dostawa, montaż,uruchomienie i szkolenie 1
3L Lampa diagnostyczna statywowa- dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 5
3M Myjnia do basenów - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 1
3N Narzędzia chirurgiczne - dostawa 1
3O Pompa infuzyjna wolumetryczna -dostawa 5
3P Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - dostawa 3
3R Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - dostawa 6
3S Aparat RTG z ramieniem C - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie oraz wykonanie testów akceptacyjnych. 1
3T Regulator próżni - dostawa 6
3U Reduktor sprężonego powietrza - dostawa 6
3W Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 1 kg - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 3
3X Respirator transportowo-stacjomnarny - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 1
3Y Zestaw do intubacji - dostawa 3
3Z Stół operacyjny uniwersalny - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
Wózek transportowy - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2.
Kozetka lekarska mobilna - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Załącznik 3A
1)Krótki opis
WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (Załącznik 3A).
Dozownik na dezynfekant – 6 szt. (dostawa i montaż).
Dozownik na detergent – 6 szt. (dostawa i montaż).
Wózek do przewożenia brudnej bielizny – pojedynczy – 2 szt. (dostawa).
Wózek do sprzątania - 1 szt. (dostawa).
Szafka stojąca trzykomorowa – 1 szt. (dostawa i montaż).
Szafka przyścienna jednokomorowa - 1 szt. (dostawa i montaż).
Regał otwarty stojący z regulacją odległości pomiędzy półkami – 2 szt. (dostawa i montaż).
Szafa na leki z koszami – 4 szt. (dostawa i montaż).
Szafa z koszami – 1 szt. (dostawa i montaż).
Szafa z sejfem i koszami – 1 szt. (dostawa i montaż).
Szafa z koszami na cewniki- 3 szt. (dostawa i montaż).
Szafa lekarska- 2 szt. (dostawa i montaż).
Szafa lekarska z przeszkloną górą– 2 szt. (dostawa i montaż).
Szafa lekarska z półkami – zamykana- 2 szt. (dostawa i montaż).
Szafa otwartymi z półkami – 2 szt. (dostawa i montaż).
Taboret ze stali nierdzewnej- 2 szt. (dostawa).
Szafka pod zlewozmywak – 1 szt. (dostawa i montaż).
Szafka stojąca - 1 szt. (dostawa i montaż).
Krzesło szpitalne- 2 szt. (dostawa).
Regał biurowy z przesuwnymi drzwiami - 1 szt (dostawa i montaż).
Krzesło obrotowe na kółkach - 2 szt (dostawa).
Krzesło obrotowe na kółkach z połokietnikami – 3 szt. (dostawa).
Lada - kontuar w kształcie litery „L”- 1 szt. (dostawa i montaż).
Lada - kontuar – 1 szt. (dostawa i montaż).
Lada - kontuar - 1 szt. (dostawa i montaż).
Regał listwowy z koszmi sterylizującymi typu KS-60 - 2 szt. (dostawa i montaż).
Regał otwarty ze stali nierdzewnej- 3 szt (dostawa i montaż).
Regał otwarty ze stali nierdzewnej – 3 szt (dostawa i montaż).
Wózek do przewożenia czystej bielizny – 1 szt. (dostawa).
Regał na kaczki i baseny – 1 szt .(dostawa i montaż).
Wózek do przewożenia brudnej bielizny – 1 szt. (dostawa).
Biurko lekarskie - 5 szt. (dostawa i montaż).
Lustro z półką – 3 szt. (dostawa i montaż).
Lustro – 2 szt. (dostawa i montaż).
Pojemnik na ręczniki – 3 szt. (dostawa i montaż).
Wieszak na ubrania – 5 szt. (dostawa i montaż).
Pojemnik na odpadki – 7 szt. (dostawa).
Wieszak na papier toaletowy – 1 szt. (dostawa i montaż).
Zasłonka wodoodporna - 1 szt. (dostawa i montaż).
Zasłonka wodoodporna - 3 szt. (dostawa i montaż).
Zegar ścienny – 1 szt. (dostawa i montaż).
Lampka na biurko- 3 szt.(dostawa).
Czajnik elektryczny bezprzewodowy – 1 szt.(dostawa).
WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (Załącznik 3B).
Stolik do narzędzi z ruchomą płytą – 2 szt.. (dostawa).
Stolik zabiegowy - 3szt. (dostawa).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 2 Nazwa: Załącznik 3B
1)Krótki opis
Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Załącznik 3B).
Stolik do narzędzi z ruchomą płytą – 2 szt. (dostawa).
Stolik zabiegowy - 3szt. (dostawa).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 3 Nazwa: Załącznik 3C
1)Krótki opis
Kardiomonitor 12 cali - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 3 szt.
Kardiomonitor transportowy - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 1 szt.
Kardiomonitor 10 cali- dostawa, montaż uruchomienie i szkolenie 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 4 Nazwa: Załącznik 3D
1)Krótki opis
Łóżko do intensywnej terapii z materacem - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 3 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 5 Nazwa: Załącznik 3E
1)Krótki opis
Aparat do znieczulania z monitorem - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie - 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 6 Nazwa: 3F
1)Krótki opis
Ssak elektryczny przejezdny - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenia - 2szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 7 Nazwa: 3G
1)Krótki opis
Aparat EKG - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie - 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 8 Nazwa: Załącznik 3H
1)Krótki opis
Ciśnieniomierz zegarowy - dostawa - 4 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 9 Nazwa: Załącznik 3I
1)Krótki opis
Defibrylator dwufazowy z kardiowersją - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie - 3 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 10 Nazwa: Załacznik 3J
1)Krótki opis
Diatermia chirurgiczna - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie - 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 11 Nazwa: Załącznik 3K
1)Krótki opis
Kapnograf z pulsoksymetrem- dostawa, montaż,uruchomienie i szkolenie - 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 12 Nazwa: Załącznik 3L
1)Krótki opis
Lampa diagnostyczna statywowa- dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie - 5 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 13 Nazwa: Załącznik 3M
1)Krótki opis
Myjnia do basenów - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie - 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 14 Nazwa: Załącznik 3N
1)Krótki opis
Narzędzia chirurgiczne - dostawa - 1 kpl.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować w terminie 20 dni od zawarcia umowy.
Część nr: 15 Nazwa: Załącznik 3O
1)Krótki opis
Pompa infuzyjna wolumetryczna -dostawa - 5 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 16 Nazwa: Załącznik 3P
1)Krótki opis
Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - dostawa- 3 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 17 Nazwa: Załącznik 3R
1)Krótki opis
Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - dostawa - 6 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 18 Nazwa: Załącznik 3S
1)Krótki opis
Aparat RTG z ramieniem C - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie oraz wykonanie testów akceptacyjnych - 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 19 Nazwa: Załącznik 3T
1)Krótki opis
Regulator próżni - dostawa-6 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 20 Nazwa: Załącznik 3U
1)Krótki opis
Reduktor sprężonego powietrza - dostawa -6szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 21 Nazwa: Załącznik 3W
1)Krótki opis
Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 1 kg - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie -3 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 22 Nazwa: Załącznik 3X
1)Krótki opis
Respirator transportowo-stacjomnarny - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie -1szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 23 Nazwa: Załącznik 3Y
1)Krótki opis
Zestaw do intubacji - dostawa- 3 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.
Część nr: 24 Nazwa: Załącznik 3Z
1)Krótki opis
Stół operacyjny uniwersalny - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie -2szt.
Wózek transportowy - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie- 2 szt.
Kozetka lekarska mobilna - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie- 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Kwota i termin wniesienia wadium:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium odpowiednio w wysokości:
Nr załącznika Kwota w złotych:
3A 2648
3B 109
3C 4160
3D 1080
3E 5800
3F 300
3G 168
3H 16
3I 1680
3J 1200
3K 300
3L 300
3M 480
3N 2300
3O 600
3P 264
3R 360
3S 4900
3T 96
3U 54
3W 5400
3X 800
3Y 240
3Z 2480
2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą
Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy będą podlegały – odpowiednio nowym terminom.
3)Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj. 17.12.2012 r. o godz 11.00
4)Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 uPzp, zostanie wykluczony z postępowania.
UWAGA: W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uzna za dotrzymany termin jego wniesienia datę uznania rachunku Zamawiającego (datę wpływu na konto zamawiającego - do godz. 11:00 do terminu składania ofert), a nie datę dokonania polecenia przelewu).
2. Formy i miejsce wnoszenia wadium
a) w pieniądzu na konto Zamawiającego:
BGK 36 1130 1033 0018 8002 7220 0012.
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych
d) w gwarancjach bankowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt. b)—d) musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał któregokolwiek z dokumentów oznaczonych w punktach od b) do e) potwierdzających wniesienie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem sekrtetariatu, w pokoju. Nr 43 parter (kasa Zamawiającego).
UWAGA:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: IX.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
IX.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
IX.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie co najmniej 1 dostawę w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż odpowiednio nr załącznika Kwota w PLN.
3A 119 000
3B 4 900
3C 187 000
3D 48 600
3E 261 000
3F 13 500
3G 7 500
3H 700
3I 75 000
3J 54 000
3K 13 500
3L 13 500
3M 21 600
3N 103 000
3O 27 000
3P 11 800
3R 16 200
3S 220 000
3T 4 300
3U 2 400
3W 243 000
3X 36 000
3Y 10 800
3Z 111 000
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem w odniesieniu do tych części zamówienia, na które składa ofertę.
IX.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
IX.1.4 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia polegającej na dysponowaniu środkami finansowymi lub posiadaniu zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż: nr załącznika Kwota w PLN
3A 105 000
3B 4 300
3C 166 000
3D 43 000
3E 232 000
3F 12 000
3G 6 000
3H 600
3I 67 000
3J 48 000
3K 12 000
3L 12 000
3M 19 000
3N 92 000
3O 24 000
3P 10 000
3R 14 000
3S 196 000
3T 3 000
3U 2 000
3W 216 000
3X 32 000
3Y 9 000
3Z 99 000
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się odpowiednimi środkami finansowymi w odniesieniu do tych części zamówienia, na które składa ofertę.
IX.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1uPzp.
IX.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
IX.3 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w pkt X.A siwz.
A.
1.Oprócz niżej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz.
2. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. IX. 1.2 Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonym w pkt. IX ppkt 1.2., w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz.
— w rubryce „Rodzaj dostawy”, należy podać co najmniej nazwę dostawy i jej krótki opis,
— w rubryce „Daty wykonania” należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia dostawy w układzie: dzień – miesiąc – rok,
— w rubryce „wartość” należy podać wartość dostawy w PLN w kwocie brutto,
— w rubryce „miejsce wykonania” należy podać adres wykonanej dostawy.
b) Dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje)
3. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX 1.4. wykonawca zobowiązany jest złożyć:
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na złożone w ofercie zadania, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.4 uPzp polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Poleganie na zdolnościach finansowych innych podmiotów nie może prowadzić do zmiany wierzyciela z naruszeniem art. 54 ust. 5 ustawy o Działalności leczniczej z dnia 15.4.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm).
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (warunek IX.1.5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do siwz
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; wskazane jest w szczególności, aby dokument - zobowiązanie określało również zakres i sposób udostępnienia zasobu (np. udział w realizacji części zamówienia, przekazanie wiedzy jako „know-how”, technologii wykonania lub metodyki rozwiązań, itp.).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 95

2. okres gwarancji i rękojmi. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSzSL/FKZ-98/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.12.2012 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.12.2012 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wszyscy zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Niniejsze zamówienie publiczne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.
VI.3)Informacje dodatkowe
. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Każdy z przedmiotów zamówienia będący wyrobem medycznym - musi posiadać oznakowanie CE – na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy zobligowani są do złożenia w ofercie certyfikatów jednostki notyfikowanej i deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych klasy I sterylnych, IIa, IIb i III. Dla wyrobów medycznych klasy I niesterylnych wymagane jest złożenie w ofercie deklaracji zgodności.
2) każdy z przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach od 3C do 3Z musi być zgodny z wymaganiami tam określonymi - na potwierdzenie wymagań Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnianie wymagań oferowanych parametrów lub oświadczenie producenta urządzenia o spełnianiu oferowanych parametrów w przypadku, gdy potwierdzenie wymagań technicznych nie wynika z innych załączonych dokumentów,
3) każdy z przedmiotów zamówienia opisanych w załączniku 3A i 3B musi być zgodny z wymaganiami tam określonymi - na potwierdzenie wymagań Wykonawca zobowiązany jest do złożenia opisu oferowanych przedmiotów zamówienia bądź oświadczenia producenta asortymentu o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.11.2012
TI Tytuł PL-Legnica: Urządzenia medyczne
ND Nr dokumentu 359817-2012
PD Data publikacji 14/11/2012
OJ Dz.U. S 219
TW Miejscowość LEGNICA
AU Nazwa instytucji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 09/11/2012
DT Termin 17/12/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33162200 - Przyrządy używane na salach operacyjnych
39100000 - Meble
39150000 - Różne meble i wyposażenie
OC Pierwotny kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33162200 - Przyrządy używane na salach operacyjnych
39100000 - Meble
39150000 - Różne meble i wyposażenie
RC Kod NUTS PL516

14/11/2012    S219    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Legnica: Urządzenia medyczne

2012/S 219-359817

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul.Iwaszkiewicza 5, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, attn: Dorota Patera, POLSKA-59-220Legnica. Tel. +48 767211126. E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl. Fax +48 767211127.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.11.2012, 2012/S 216-356409)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33100000, 33162200, 39100000, 39150000

Urządzenia medyczne.

Przyrządy używane na salach operacyjnych.

Meble.

Zamiast: 

Cześć nr 1 Nazwa: Załącznik 3A.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 2 Nazwa: Załącznik 3B.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 3 Nazwa: Załącznik 3C.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 4 Nazwa: Załącznik 3D.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 5 Nazwa: Załącznik 3E.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 6 Nazwa: Załącznik 3F.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 7 Nazwa: Załącznik 3G.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 8 Nazwa: Załącznik 3H.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 9 Nazwa: Załącznik 3I.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 10 Nazwa: Załącznik 3J.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 11 Nazwa: Załącznik 3K.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 12 Nazwa: Załącznik 3L.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 13 Nazwa: Załącznik 3M.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 15 Nazwa: Załącznik 3O.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 16 Nazwa: Załącznik 3P.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 17 Nazwa: Załącznik 3R.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 18 Nazwa: Załącznik 3S.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 19 Nazwa: Załącznik 3T.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 20 Nazwa: Załącznik 3U.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 21 Nazwa: Załącznik 3W.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 22 Nazwa: Załącznik 3X.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 23 Nazwa: Załącznik 3Y.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 24 Nazwa: Załącznik 3Z.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 15.3.2012 r. do 14.4.2013 r.

Powinno być: 

Cześć nr 1 Nazwa: Załącznik 3A.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 2 Nazwa: Załącznik 3B.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 3 Nazwa: Załącznik 3C.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 4 Nazwa: Załącznik 3D.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 5 Nazwa: Załącznik 3E.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 6 Nazwa: Załącznik 3F.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 7 Nazwa: Załącznik 3G.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 8 Nazwa: Załącznik 3H.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 9 Nazwa: Załącznik 3I.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 10 Nazwa: Załącznik 3J.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 11 Nazwa: Załącznik 3K.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 12 Nazwa: Załącznik 3L.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 13 Nazwa: Załącznik 3M.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 15 Nazwa: Załącznik 3O.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 16 Nazwa: Załącznik 3P.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 17 Nazwa: Załącznik 3R.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 18 Nazwa: Załącznik 3S.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 19 Nazwa: Załącznik 3T.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 20 Nazwa: Załącznik 3U.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 21 Nazwa: Załącznik 3W.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 22 Nazwa: Załącznik 3X.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 23 Nazwa: Załącznik 3Y.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.

Cześć nr 24 Nazwa: Załącznik 3Z.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:Zamówienie publiczne należy realizować zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie od 15.3.2013 r. do 14.4.2013 r.


TI Tytuł PL-Legnica: Urządzenia medyczne
ND Nr dokumentu 39350-2013
PD Data publikacji 06/02/2013
OJ Dz.U. S 26
TW Miejscowość LEGNICA
AU Nazwa instytucji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 01/02/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33162200 - Przyrządy używane na salach operacyjnych
39100000 - Meble
39150000 - Różne meble i wyposażenie
OC Pierwotny kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33162200 - Przyrządy używane na salach operacyjnych
39100000 - Meble
39150000 - Różne meble i wyposażenie
RC Kod NUTS PL516
IA Adres internetowy (URL) www.szpital.legnica.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

06/02/2013    S26    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Legnica: Urządzenia medyczne

2013/S 026-039350

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
Punkt kontaktowy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewiecza 5
Osoba do kontaktów: Dorota Patera
59-220 Legnica
POLSKA
Tel.: +48 767211126
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Faks: +48 767211127

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.legnica.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przetarg nieograniczony na dostawy asortymentu stanowiącego wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w ramach projektu pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5.

Kod NUTS PL516

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu stanowiącego wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szczegółowo opisanego w Załącznikach od 3A do 3Z stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (Załącznik 3A)
Dozownik na dezynfekant – 6 szt. (dostawa i montaż)
Dozownik na detergent – 6 szt . (dostawa i montaż)
Wózek do przewożenia brudnej bielizny – pojedynczy – 2 szt. (dostawa)
Wózek do sprzątania - 1 szt. (dostawa)
Szafka stojąca trzykomorowa – 1 szt. (dostawa i montaż)
Szafka przyścienna jednokomorowa - 1 szt. (dostawa i montaż)
Regał otwarty stojący z regulacją odległości pomiędzy półkami – 2 szt. (dostawa i montaż)
Szafa na leki z koszami – 4 szt. (dostawa i montaż)
Szafa z koszami – 1 szt. (dostawa i montaż)
Szafa z sejfem i koszami – 1 szt. (dostawa i montaż)
Szafa z koszami na cewniki- 3 szt. (dostawa i montaż)
Szafa lekarska- 2 szt. (dostawa i montaż)
Szafa lekarska z przeszkloną górą– 2 szt. (dostawa i montaż)
Szafa lekarska z półkami – zamykana- 2 szt. (dostawa i montaż)
Szafa otwartymi z półkami – 2 szt. (dostawa i montaż)
Taboret ze stali nierdzewnej- 2 szt. (dostawa)
Szafka pod zlewozmywak – 1 szt. (dostawa i montaż)
Szafka stojąca - 1 szt. (dostawa i montaż)
Krzesło szpitalne- 2 szt. (dostawa)
Regał biurowy z przesuwnymi drzwiami - 1 szt (dostawa i montaż)
Krzesło obrotowe na kółkach - 2 szt (dostawa)
Krzesło obrotowe na kółkach z połokietnikami – 3 szt. (dostawa)
Lada - kontuar w kształcie litery „L”- 1 szt. (dostawa i montaż)
Lada - kontuar – 1 szt. (dostawa i montaż)
Lada - kontuar - 1 szt. (dostawa i montaż)
Regał listwowy z koszmi sterylizującymi typu KS-60 - 2 szt. (dostawa i montaż)
Regał otwarty ze stali nierdzewnej- 3 szt (dostawa i montaż)
Regał otwarty ze stali nierdzewnej – 3 szt (dostawa i montaż)
Wózek do przewożenia czystej bielizny – 1 szt. (dostawa)
Regał na kaczki i baseny – 1 szt .(dostawa i montaż)
Wózek do przewożenia brudnej bielizny – 1 szt. ( dostawa)
Biurko lekarskie - 5 szt. (dostawa i montaż)
Lustro z półką – 3 szt. (dostawa i montaż)
Lustro – 2 szt. (dostawa i montaż)
Pojemnik na ręczniki – 3 szt. (dostawa i montaż)
Wieszak na ubrania – 5 szt. (dostawa i montaż)
Pojemnik na odpadki – 7 szt. (dostawa)
Wieszak na papier toaletowy – 1 szt. (dostawa i montaż)
Zasłonka wodoodporna - 1 szt. (dostawa i montaż)
Zasłonka wodoodporna - 3 szt. (dostawa i montaż)
Zegar ścienny – 1 szt. (dostawa i montaż)
Lampka na biurko- 3 szt.(dostawa)
Czajnik elektryczny bezprzewodowy – 1 szt.(dostawa)
WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (Załącznik 3B)
Stolik do narzędzi z ruchomą płytą – 2 szt.. (dostawa )
Stolik zabiegowy - 3szt . (dostawa )
Nr załącznika WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Ilość sztuk
3C Kardiomonitor 12 cali - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 3
Kardiomonitor transportowy - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 1
Kardiomonitor 10 cali- dostawa, montaż uruchomienie i szkolenie 2
3D Łóżko do intensywnej terapii z materacem - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 3
3E Aparat do znieczulania z monitorem - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
3F Ssak elektryczny przejezdny - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
3G Aparat EKG- - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
3H Ciśnieniomierz zegarowy - dostawa 4
3I Defibrylator dwufazowy z kardiowersją - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 3
3J Diatermia chirurgiczna - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
3K Kapnograf z pulsoksymetrem- dostawa, montaż ,uruchomienie i szkolenie 1
3L Lampa diagnostyczna statywowa- dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 5
3M Myjnia do basenów - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 1
3N Narzędzia chirurgiczne - dostawa 1 kpl.
3O Pompa infuzyjna wolumetryczna -dostawa 5
3P Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - dostawa 3
3R Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - dostawa 6
3S Aparat RTG z ramieniem C - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie oraz wykonanie testów akceptacyjnych. 1
3T Regulator próżni - dostawa 6
3U Reduktor sprężonego powietrza - dostawa 6
3W Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 1 kg - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 3
3X Respirator transportowo-stacjomnarny - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 1
3Y Zestaw do intubacji - dostawa 3
3Z Stół operacyjny uniwersalny - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
Wózek transportowy - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
Kozetka lekarska mobilna - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie 2
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162200, 39100000, 39150000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. cena. Waga 95
2. okres gwarancji i rękojmi. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WSzSL/FKZ-98/12.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 216-356409 z dnia 9.11.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Załącznik 3A
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Jacek Ogórkiewicz ZPH LUMAR
{Dane ukryte}
85-374 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 125 223,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 3 - Nazwa: Załącznik 3C
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

WALMED SP. Z.O.O
{Dane ukryte}
05-500 Jastrzębie
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 265 880,88 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 4 - Nazwa: Załącznik 3D
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

RMD Sp. z o.o
{Dane ukryte}
05-822 Milanówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 57 124 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 5 - Nazwa: Załącznik 3E
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

DRÃGER POLSKA Sp z.o.o
{Dane ukryte}
85-655 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 281 826 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 6 - Nazwa: Załącznik 3F
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Justyn Skrzetnicki VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
{Dane ukryte}
58-310 Szczawno Zdrój
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 675,91 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 9 - Nazwa: Załącznik 3I
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BIAMEDITEK Sp. z o.o
{Dane ukryte}
15-399 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 89 359,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 10 - Nazwa: Załacznik 3J
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ERBE POLSKA Sp. z .o. o.
{Dane ukryte}
02-954 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 59 292 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 11 - Nazwa: Załącznik 3K
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

WALMED SP. Z.O.O
{Dane ukryte},
05-500 Jastrzębie
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 320 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 12 - Nazwa: Załącznik 3L
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MEDICOM SP z .o.o
{Dane ukryte}
41-819 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 139 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 14 - Nazwa: Załącznik 3N
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MEDICOM SP z .o.o
{Dane ukryte}
41-819 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 113 035,69 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 16 - Nazwa: Załącznik 3P
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ASCOR S.A.
{Dane ukryte}
01-330 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 608 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 17 - Nazwa: Załącznik 3R
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ASCOR S.A.
{Dane ukryte}
01-330 Warszawa

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 14 256 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 18 - Nazwa: Załącznik 3S
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TIMKO Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
03-335 Warszawa

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 238 680 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 21 - Nazwa: Załacznik 3W
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

WALMED SP. Z.O.O
{Dane ukryte}
05-500 Jastrzębie
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 258 402,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 22 - Nazwa: Załącznik 3X
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

WALMED SP. Z.O.O,
{Dane ukryte}
05-500 Jastrzębie

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 41 221,44 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 23 - Nazwa: Załącznik 3Y
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MEDICOM SP z .o.o
{Dane ukryte}
41-819 Zabrze

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 512,73 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 24 - Nazwa: Załącznik 3Z
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MEDICOM SP z .o.o
{Dane ukryte}
41-819 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 131 464,08 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Niniejsze zamówienie publiczne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.2.2013

Adres: J. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
tel: (076) 721 11 26
fax: (076) 721 11 27
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35640920121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 24
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital.legnica.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. J. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Załącznik 3A Jacek Ogórkiewicz ZPH LUMAR
Bydgoszcz
2013-01-21 125 223,00
Załącznik 3C WALMED SP. Z.O.O
Jastrzębie
2013-01-21 265 880,00
Załącznik 3D RMD Sp. z o.o
Milanówek
2013-01-21 57 124,00
Załącznik 3E DRÃGER POLSKA Sp z.o.o
Bydgoszcz
2013-01-21 281 826,00
Załącznik 3F Justyn Skrzetnicki VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
Szczawno Zdrój
2013-01-21 9 675,00
Załącznik 3I BIAMEDITEK Sp. z o.o
Białystok
2013-01-21 89 359,00
Załacznik 3J ERBE POLSKA Sp. z .o. o.
Warszawa
2013-01-21 59 292,00
Załącznik 3K WALMED SP. Z.O.O
Jastrzębie
2013-01-21 4 320,00
Załącznik 3L MEDICOM SP z .o.o
Zabrze
2013-01-21 12 139,00
Załącznik 3N MEDICOM SP z .o.o
Zabrze
2013-01-21 113 035,00
Załącznik 3P ASCOR S.A.
Warszawa
2013-01-21 13 608,00
Załącznik 3R ASCOR S.A.
Warszawa
2013-01-21 57 303,00
Załącznik 3S TIMKO Sp. z o.o.
Warszawa
2013-01-21 238 680,00
Załacznik 3W WALMED SP. Z.O.O
Jastrzębie
2013-01-21 258 402,00
Załącznik 3X WALMED SP. Z.O.O,
Jastrzębie
2013-01-21 41 221,00
Załącznik 3Y MEDICOM SP z .o.o
Zabrze
2013-01-21 10 512,00
Załącznik 3Z MEDICOM SP z .o.o
Zabrze
2013-01-21 131 464,00