Warszawa: Budowa Innowacyjnych Dworców Systemowych w Ciechanowie, Mławie, Strzelcach Krajeńskich Wschód i Nasielsku


Numer ogłoszenia: 365560 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Koleje Państwowe S.A. , ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 474 94 01, faks 22 474 94 02.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Innowacyjnych Dworców Systemowych w Ciechanowie, Mławie, Strzelcach Krajeńskich Wschód i Nasielsku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Budowa Innowacyjnych Dworców Systemowych w Ciechanowie, Mławie, Strzelcach Krajeńskich Wschód i Nasielsku..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.30.00-3, 45.21.33.20-2, 45.23.30.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 210.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości: 1)180 000,00 zł dla zadania Budowa dworca kolejowego Nasielsk; 2)90 000,00 zł dla zadania Budowa dworca kolejowego Ciechanów; 3)90 000,00 zł dla zadania Budowa dworca kolejowego Mława; 4)90 000,00 zł dla zadania Budowa dworca kolejowego Strzelce Krajeńskie Wschód; Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każde zadanie na które składa ofertę


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od sposobu dokonywania oceny tego warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, iż: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa odrębne zamówienia (umowy) na budowę budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto (słownie: trzy i pół miliona złotych 00/100) każde. Zakres realizowanych robót, w każdym zamówieniu musi obejmować: 1)Roboty budowlane konstrukcji, 2)Roboty budowlane wykończeniowe 3)Roboty elewacyjne, 4)Roboty instalacyjne (wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), 5)Wykonanie lub przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kanalizacji deszczowej, 6)Wykonania robót zagospodarowania terenu w zakresie wykonania: a)nawierzchni pieszych (chodników), b)terenów zielonych, c)dróg i miejsc postojowych, 2.Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, iż: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedno odrębne zamówienie (umowę) na budowę/przebudowę budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w zakres którego wchodziło wykonanie systemu zarządzania budynkiem (BMS). 3.Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, iż: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedno odrębne zamówienie (umowę) na rozbiórkę budynku o kubaturze min 1000 m3 Warunki przewidziane dla wszystkich 4 zadań


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od sposobu dokonywania oceny tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać i dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013, poz. 1409 z późn.zm.) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na każdą z niżej wymienionych funkcji: 1.Kierownik budowy.Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Szczególne doświadczenie zawodowe dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o całkowitej wartości min 3 500 000,00 zł brutto każda, w zakresie wymaganych uprawnień. 2.Kierownik robót sanitarnych.Uprawnienia w budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Szczególne doświadczenie zawodowe dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o całkowitej wartości min. 3 500 000,00 zł brutto każda, w zakresie wymaganych uprawnień. 3.Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Szczególne doświadczenie zawodowe dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o całkowitej wartości min 3 500 000,00 zł brutto każda, w zakresie wymaganych uprawnień. 4.Kierownik robót drogowych (tylko dla zadania Budowa dworca kolejowego Nasielsk). Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadając im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności drogowej nabyte przy kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych obejmujących drogi. Szczególne doświadczenie zawodowe-dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych przy budowie lub przebudowie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z. 2013r., poz.260) w zakresie wymaganych uprawnień.(wymagany tylko dla zadania Budowa Dworca kolejowego Nasielsk). 5.Kierownik robót telekomunikacyjnych.Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej. Szczególne doświadczenie zawodowe - dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), w zakresie wymaganych uprawnień, 6.Menager Projektu. Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe polegające na zarządzaniu projektami, w tym co najmniej 2 inwestycjami obejmującymi wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto każda z inwestycji. Warunki przewidziane dla wszystkich 4 zadań za wyjątkiem wskazanym powyżej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia ww. funkcji w ramach jednego zadania. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł (dotyczy zadania nr 1,2,3,4)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)wypełniony Formularz ofertowy, 2)wykaz prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawców, 3)potwierdzenie wniesienia wadium, 4)Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osób podpisujących ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu wyszczególnionego w rozdziale IX ust. 6 pkt 2 SIWZ, do oferty należy załączyć, np. pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 6)pisemne uzasadnienie zastrzeżenia przez niego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy znk, o którym mowa w Rozdz. XV ust. 16-18 SIWZ, jeżeli takiego zastrzeżenia dokonuje

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji - 20


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie: 1)wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagających zmiany decyzji budowlanej ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy, 2)robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z wyceną określoną w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wg SEKOCENBUDU z daty złożenia oferty, gdy brak wyceny w harmonogramie. 3)robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - zgodnie z wyceną określoną w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wg SEKOCENBUDU z daty złożenia oferty, gdy brak wyceny w harmonogramie, 4)zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne - a nie można było przewidzieć tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych zgodnie z wyceną wskazaną w harmonogramie rzeczowo - finansowym lub wg SEKOCENBUDU z daty złożenia oferty, gdy brak wyceny w harmonogramie. 5)wprowadzenia materiałów lub urządzeń nowszej generacji, w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót nie wymagających podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz jednostką projektową, 6)zmian dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej - w tym przypadku zmianie może ulec zakres robót, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy, 7)zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia - w tym przypadku zmianie może ulec zakres robót, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie Wykonawcy, 8)jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub zmianą decyzji Pozwolenie na budowę, 9)zmian w sporządzonym przez Wykonawcę Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do tego dokumentu pojawiła się w trakcie realizacji Umowy, w szczególności jeżeli zmiany w Harmonogramie wynikają z konieczności zmiany organizacji robót, 10)zmiany terminu realizacji Umowy w szczególności, gdy: a)zmiana terminu będzie następstwem działania organów administracji, b)wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, c)pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych d)dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego. 11)zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym i postanowieniami Umowy, 12)zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz w przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jeżeli w skutek przedłużenia łączny okres terminu realizacji przekroczy 12 miesięcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
PKP S.A. Centrala, Departament Zakupów i Administracji, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.11.2014 godzina 12:00, miejsce: PKP S.A. Centrala, Kancelaria Ogólna, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Budowa dworca kolejowego Nasielsk.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa dworca kolejowego Nasielsk.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.30.00-3, 45.21.33.00-2, 45.23.30.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 210.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Budowa dworca kolejowego Ciechanów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa dworca kolejowego Ciechanów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.30.00-3, 45.21.33.20-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 210.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Budowa dworca kolejowego Mława.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dworca kolejowego Mława.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.30.00-3, 45.21.33.20-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 210.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Budowa dworca kolejowego Strzelce Krajeńskie Wschód.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa dworca kolejowego Strzelce Krajeńskie Wschód.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.30.00-3, 45.21.33.20-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 210.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji - 20


Numer ogłoszenia: 370516 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
365560 - 2014 data 04.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 474 94 01, fax. 22 474 94 02.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2014 godzina 12:00, miejsce: PKP S.A. Centrala, Kancelaria Ogólna, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2014 godzina 12:00, miejsce: PKP S.A. Centrala, Kancelaria Ogólna, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa.


Warszawa: Budowa Innowacyjnych Dworców Systemowych w Ciechanowie, Mławie, Strzelcach Krajeńskich Wschód i Nasielsku


Numer ogłoszenia: 8351 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 365560 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 474 94 01, faks 22 474 94 02.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Innowacyjnych Dworców Systemowych w Ciechanowie, Mławie, Strzelcach Krajeńskich Wschód i Nasielsku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa Innowacyjnych Dworców Systemowych w Ciechanowie, Mławie, Strzelcach Krajeńskich Wschód i Nasielsku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.30.00-3, 45.21.33.20-2, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Budowa dworca kolejowego Nasielsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., {Dane ukryte}, 10-526 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6823908,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6397855,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6397855,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13507860,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Budowa dworca kolejowego Mława


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., {Dane ukryte}, 10-526 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3646851,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4194300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4194300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7985000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Budowa dworca kolejowego Strzelce Krajeńskie Wschód


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • A-Projekt Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3056645,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4753870,29


 • Oferta z najniższą ceną:
  4753870,29
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4753870,29


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Aleje Jerozolimskie, 02-305 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@pkp.pl
tel: 22 474 91 41
fax: 22 474 91 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 36556020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-11-03
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 210 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html
Informacja dostępna pod: PKP S.A. Centrala, Departament Zakupów i Administracji, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem
45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa dworca kolejowego Nasielsk Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.
Olsztyn
2015-01-20 6 397 855,00
Budowa dworca kolejowego Mława Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.
Olsztyn
2015-01-20 4 194 300,00
Budowa dworca kolejowego Strzelce Krajeńskie Wschód AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2015-01-20 2 376 935,00
Budowa dworca kolejowego Strzelce Krajeńskie Wschód A-Projekt Sp. z o.o.
Warszawa
2015-01-20 2 376 935,00