Łódź: Dostawa jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych


Numer ogłoszenia: 374558 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0 - jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia - w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 27.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku co do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, Zamawiający żąda: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie - zawarte w załączniku 6 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 2.1 aktualne katalogi - dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. pozycja 2) .


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Ocena techniczna (jakość) - 15


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub opłat celnych. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o dwa miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza moczowego- Wymogi - Obłożenia jałowe jednorazowe z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, o gramaturze min 75 g/m2.Użyty klej repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej. Skład: a) kompres gazowy 17-nitkowy 8-warstwowy 10 x 10 cm - 5 szt., b) nerka tekturowa - 1 szt., c) penseta plastikowa - 1 szt., d) pojemnik plastikowy - 1 szt., e) tupfer kula 17-nitkowy, 20 x 20 cm - 5 szt. -1619,10 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
{Pakiet 1 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw obłożeń podstawowy Wymogi:obłozenie jałowe jednorazowe z trzywarstwowej włókniny z włokien systetycznych (polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, o gramaturze min. 75g/m2, klej repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nnumerem katalogowym, datą ważności i numerem serii słuzaca do prowadzenia dokumentacji medycznej. Składający się z: a) serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150 cm - 1 szt., b) serweta przylepna 240 x 150 cm - 1 szt. c) serweta przylepna 180x 180 cm -1szt. z łatą chłonną 15x50cm, d) serweta przylepna z łata chłonną 15x50 cm i przykryciem na przewody 90x75cm- 2 szt., e) serweta na stolik Mayo 78 x 145 cm lub 78 x 144 cm - 1 szt., f) taśma samoprzylepna 9 x 50 cm - 1 szt., g) serwetki do rąk - 4 szt. - 13 096,72 złnetto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna kieszeń na narzędzia 18 x 30 cm wartość- 863,52 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna kieszeń na narzędzia 30x32cm lub 33 x 38 cm wartość - 1213,04 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna kieszeń na narzędzia 24 lub 24,5 cm x 46 lub 47cm wartość - 2089,41 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (Jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna serweta przylepna duża 240 x 150 lub 250 x 152 cm wartość - 4455,35 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna torba izolująca 49 x 49 cm lub 50 x 50 cm wartość - 8964,16 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna serweta na przewód kamery 250 x 13 lub 16 cm wartość - 2467,20 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
pakiet 1 poz. 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna taśma samoprzylepna 10 x 55 cm wartość-561,29 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna serweta na stół operacyjny Mayo 145 x 80 cm wartość - 41695,68 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość0 - 15


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylny rękaw na ramię (pakowany po 2 szt.) wartość - 1870,96 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna serweta z otworem przylepnym 75 x 75 cm wartość 1875,07 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  jałowa samoprzylepna serwetka operacyjna, dwuczęściowa w rozmiarze 75cm x90cm, z owalnym otworem wartość 539,70 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna serweta z przylepnym wcięciem U 150 lub 152 cm x 250 cm wartość 1665,36 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 15.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna nieprzemakalna serweta do zabiegów angiograficznych, o wymiarach 320x235 cm z panelem foliowym po jedenj ze stron, z dwoma otworami o średnicy 12 cm i przylepcami wokół nich i folią chirurgiczną. Serweta wykonana z włókniny dwuwarstwowej o grmaturze 56g/m2 z dodatkowa łata chłonną w miejscu krytycznym, minimalna odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O. Serweta zapakowana w torebke paierowo-foliową z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 samoprzylepnymi naklejkami, posiadającymi indeks wyrobu, numer lot i datę ważności. wartość 45000,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 16.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serweta chirurgiczna wykonana z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 250cm H2O. Rozmiar serwety 60x50 cm, otwór o srednicy 5 cm. Dodatkowo kieszeń do przechowywania płynów wykonana z przezroczystej folii o rozmiarze 30x25 cm. Serweta i kieszeń zapakowana w torebke papierowo-foliową z dużą czytelna podwójnie pakowaną etykietą z 2 samoprzylepnymi naklejkami, posiadającymi indeks wyrobu, numer lot i date ważności., jałowa, jednorazowego użytku o wymiarach 50x60 cm z otworem o średnicy 6 cm i kieszenią do przechowywania płynów (serweta jest nie tylko przeznaczona do zabiegu znieczulenia kanałowego) wartość - 7200,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 17.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do szycia ran - jednorazowy, jałowy (skłąd: sereta 45x75 cm stanowiąca owinięcie zestawu, serweta 50x60 cm z otorem i przylepcem o średnicy 8cm, tupfery kula 20x20 cm - 3 szt., kompresy włóninowe 7,5x7,5 cm - 5 szt., penseta plastikowa - 1 szt., penseta metalowa - 1 szt., imadło metalowe - 1 szt., nożyczki metalowe ostro-ostre - 1 szt., całość zapakowana w opakowanie twardy blister dwukomorowy. Zestaw posiadający czytelne etykiety, z conajmniej dwiema wklejkami do wklejenia w dokumentacje medyczną. wartość - 11000,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 18.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obłożenia do zabiegów okulistycznych wykonane z materiału POLIPROPYLEN+FOLIA PE (laminat) o gramaturze 60g/m2 wartość 43176,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 19.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  serwetki jałowe bez otoru rozmiar 45x45 wykonane z materiału CELULOZA+FOLIA PE (laminat) o grmaturze 50g/m2 wartość - 995,62 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 20.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Osłona na aparature jałowa 220x100cm wykonana z folii PE o gramturze 0,05 mm wartość 2791,02 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Pakiet 1 poz.21.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Osłona na aparaturę jałowa 150x100cm wykonana z folii PE o gramturze 0,05 mm wartość 2081,70 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 22.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  serwety chirurgiczne jałowe 45x37 wykonane z materiału CELULOZA+FOLIA PE (laminat) o grmaturze 50g/m2 wartość 434,84 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 23.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  osłona na głowice USG Flexasoft 18x200cm wartość - 23122,29 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 2 - Zestawy jednorazowe do zabiegów - Wymogi do pozycji 1, 2, 3 pakietu - Obłożenia jałowe jednorazowe z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, o gramaturze min 60 g/m2, klej repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej wartość 38169,64 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 3 - Zestawy jednorazowe do zabiegów - Wymogi do pozycji 1, 2 pakietu - Obłożenia jałowe jednorazowe z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, o gramaturze min 60 g/m2, klej repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej wartość 35209,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 4 - Zestawy jednorazowe do zabiegów laryngologicznych wartość 1800,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Pakiet 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 5 - Zestawy zabiegowe wartość - 84989,90 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 15


Numer ogłoszenia: 386724 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
374558 - 2012 data 01.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  10.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  16.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.


Łódź: Dostawa jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych.


Numer ogłoszenia: 494242 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 374558 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0 - jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia - w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 1.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1619,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1798,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  1798,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5180,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 2.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LOHMAN, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13096,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19656,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  19413,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 3.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.,, {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 863,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  453,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  453,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  453,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 4.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1213,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1782,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1684,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6480,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 5.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM ZARYS Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2089,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1393,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  1393,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5670,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 6.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LOHMAN, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4455,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5553,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  4294,62
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8316,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 7.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M Poland Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-830 KAJETANY Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8964,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6048,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6048,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6048,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 8.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM ZARYS Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2467,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2570,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  2570,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12441,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 9.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 561,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  321,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  302,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1134,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 10.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LOHMAN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41695,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25920,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21189,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61560,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 11.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.,, {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1870,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2246,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  2246,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17280,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 12.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1875,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1508,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  1508,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8208,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 13.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 539,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  472,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  472,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1506,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 14.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LOHMAN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1665,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1216,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  1196,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1944,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 15.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM ZARYS Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32475,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  26460,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 16.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń,, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7128,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3304,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7128,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 17.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice,, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9342,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7452,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9342,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 18.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PANEP s.r.o. Sp. z o.o., oddział w Polsce,, {Dane ukryte}, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43176,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45360,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  45360,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55112,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 19.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM ZARYS Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze,, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 995,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  596,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  561,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  786,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 20.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.,, {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2791,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2829,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  2829,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2829,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pakiet 1 poz.21.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM ZARYS Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze,, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2081,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  885,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  885,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1182,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 22.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice,, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 434,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  272,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  272,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  534,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 23.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.,, {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23122,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2308,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  2308,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2308,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Pakiet 2.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PANEP s.r.o. Sp. z o.o., oddział w Polsce,, {Dane ukryte}, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 38169,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43362,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  43362,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43362,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Pakiet 3.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M Poland Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-830 Kajetany 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35209,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40780,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  40780,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40780,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Pakiet 4.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ,, {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19062,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  19062,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24840,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37455820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 27
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 poz. 1. TZMO Sp. z o.o.,
Toruń
2012-12-06 1 798,00
Pakiet 1 poz. 2. LOHMAN
Pabianice
2012-12-06 19 656,00
Pakiet 1 poz. 3. EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.,
Sochaczew
2012-12-06 453,00
Pakiet 1 poz. 4. PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,
Pabianice
2012-12-06 1 782,00
Pakiet 1 poz. 5. GCZM ZARYS Sp. z o.o.,
Zabrze
2012-12-06 1 393,00
Pakiet 1 poz. 6. LOHMAN
Pabianice
2012-12-06 5 553,00
Pakiet 1 poz. 7. 3M Poland Sp. z o.o.
KAJETANY Nadarzyn
2012-12-06 6 048,00
Pakiet 1 poz. 8. GCZM ZARYS Sp. z o.o.,
Zabrze
2012-12-06 2 570,00
Pakiet 1 poz. 9. PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,
Pabianice
2012-12-06 321,00
Pakiet 1 poz. 10. LOHMAN
Pabianice
2012-12-06 25 920,00
Pakiet 1 poz. 11. EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.,
Sochaczew
2012-12-06 2 246,00
Pakiet 1 poz. 12. PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,
Pabianice
2012-12-06 1 508,00
Pakiet 1 poz. 13. PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,
Pabianice
2012-12-06 472,00
Pakiet 1 poz. 14. LOHMAN
Pabianice
2012-12-06 1 216,00
Pakiet 1 poz. 15. GCZM ZARYS Sp. z o.o.,
Zabrze
2012-12-06 32 475,00
Pakiet 1 poz. 16. TZMO Sp. z o.o.,
Toruń,
2012-12-06 7 128,00
Pakiet 1 poz. 17. PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,
Pabianice,
2012-12-06 9 342,00
Pakiet 1 poz. 18. PANEP s.r.o. Sp. z o.o., oddział w Polsce,
Bielsko-Biała
2012-12-06 45 360,00
Pakiet 1 poz. 19. GCZM ZARYS Sp. z o.o.,
Zabrze,
2012-12-06 596,00
Pakiet 1 poz. 20. EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.,
Sochaczew,
2012-12-06 2 829,00
Pakiet 1 poz.21. GCZM ZARYS Sp. z o.o.,
Zabrze,
2012-12-06 885,00
Pakiet 1 poz. 22. PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o.,
Pabianice,
2012-12-06 272,00
Pakiet 1 poz. 23. EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.,
Sochaczew,
2012-12-06 2 308,00
Pakiet 2. PANEP s.r.o. Sp. z o.o., oddział w Polsce,
Bielsko-Biała
2012-12-06 43 362,00
Pakiet 3. 3M Poland Sp. z o.o.
Kajetany 05-830 Nadarzyn
2012-12-06 40 780,00
Pakiet 4. Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ,
Łódź
2012-12-06 19 062,00