TI Tytuł PL-Kraków: Łóżka do użytku medycznego
ND Nr dokumentu 376034-2011
PD Data publikacji 02/12/2011
OJ Dz.U. S 232
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 28/11/2011
DT Termin 09/01/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33192100 - Łóżka do użytku medycznego
OC Pierwotny kod CPV 33192100 - Łóżka do użytku medycznego
RC Kod NUTS PL213
IA Adres internetowy (URL) http://www.cm-uj.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

02/12/2011    S232    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Łóżka do użytku medycznego

2011/S 232-376034

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wiszowata
31-008 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124332729
E-mail: kwiszowa@cm-uj.krakow.pl
Faks: +48 124332729

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.cm-uj.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia publiczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa łóżek porodowych z wyposażeniem (łącznie 5 sztuk), w ramach realizacji projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-013/08 p.n. „Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie - przebudowa istniejących bloków porodowych wraz z wyposażeniem”, finansowanego w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Umowa nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-00 z dnia 19.5.2010 r., aneks nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-01 z dnia 3.12.2010 r.).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, POLSKA.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek porodowych z wyposażeniem (łącznie 5 sztuk), w ramach realizacji projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-013/08 p.n. „Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie - przebudowa istniejących bloków porodowych wraz z wyposażeniem”, finansowanego w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Umowa nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-00 z dnia 19.5.2010 r., aneks nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-01 z dnia 3.12.2010 r.).
Parametry techniczne i warunki wymagane oraz punktowane przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji i musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz.U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
Parametry techniczne i warunki wymagane Łóżek porodowych (z wyposażeniem) sztuk 5.
Minimalne parametry i warunki wymagane:
1. Łóżko porodowe, fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji.
2. Łóżko porodowe umożliwiające ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu:
— klasycznej,
— siedzącej,
— bocznej,
— klęczącej,
— kucznej.
3. Długość całkowita łóżka: 2 200 ± 90 mm.
4. Szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach: 900 ± 30 mm.
5. Szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach: 1 000 ± 30 mm.
6. Regulacja elektryczna wysokości.
7. Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni materaca: 550 ± 30 mm.
8. Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni materaca: 1 000 ± 30 mm.
9. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z chowanym pod leże segmentem nożnym.
10. Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców.
11. Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża: min. 60º.
12. Automatyczna elektryczna regulacja segmentu siedziska – autokontur – układ zapobiegający zsuwaniu się pacjentki w dół podczas porodu przy unoszeniu segmentu oparcia.
13. Zakres automatycznej regulacji segmentu siedziska w stosunku do poziomu ramy leża: min. 12º.
14. Elektryczna regulacja wysokości segmentu nożnego.
15. Manualna regulacja pozycji Trendelenburga.
16. Zakres regulacji kąta nachylenia pozycji Trendelenburga osiągana natychmiastowo, uruchamiana za pomocą ręki lub nogi – tak aby ręce w razie potrzeby były wolne: min. 8º.
17. Automatyczne nocne podświetlenie łóżka.
18. Układ blokady funkcji elektrycznych dostępny po naciśnięciu jednego przycisku.
19. Wskaźnik wizualny lub dźwiękowy włączonej blokady funkcji elektrycznych.
20. Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanego szczytu łóżka z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych.
21. Wbudowana bateria zasilająca wraz ze wskaźnikiem stanu naładowania.
22. Mechaniczna funkcja CPR – oznaczona wyraźnie, pozwalająca natychmiastowo opuścić segment oparcia, uruchamiana ze pomocą jednej ręki, bez dodatkowych czynności.
23. Uchwyty porodowe chowane pod leże z użyciem jednej ręki pokryte materiałem zapobiegającym ślizganiu rąk.
24. Podkolanniki łatwe do dezynfekcji, wykonane z jednego odlewu z elastycznego i wytrzymałego tworzywa sztucznego.
25. 4 koła o średnicy min. 150 mm z centralną podwójną blokadą ruchu wokół własnej osi i obrotu oraz funkcją jazdy kierunkowej.
26. Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze: min. 160 kg.
27. Nośność segmentu nożnego: min. 150 kg.
28. Masa całkowita łóżka: max. 220 kg.
29. Zasilanie elektryczne: 220-240 V; 60 Hz/ 50 Hz.
30. Odbojniki rolkowe zabezpieczające ścianę przed uderzeniem.
Materac:
31. Materac wykonany w technologii niepalnej, antyalergicznej, bakteriostatycznej odporny na promieniowanie UV oraz przeciwodleżynowy.
32. Długość materaca: 2 000 ± 30 mm.
33. Szerokość materaca: 900 ± 30 mm.
34. Grubość materaca: min. 100 mm.
35. Wycięcie klinowe w segmencie siedziska.
Wyposażenie:
36. Wieszak infuzyjny teleskopowy.
37. Zdejmowana misa na płyny fizjologiczne o pojemności: min. 10 litrów.
Minimalne parametry i warunki wymagane dodatkowo punktowane:
1. Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego i od strony wewnętrznej dla pacjentki. Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne.
2. Barierki boczne opuszczane z użyciem jednej ręki chowające się pod leże w celu uniknięcia pustych przestrzeni przy transferze pacjentki.
3. Podkolanniki złączone z podstawami pod stopy z regulacją wysokości dzięki elektrycznej regulacji segmentu nożnego do wspomagania re-pozycjonowania pacjentki na łóżku.
4. Podstawy pod stopy z płynną regulacją kąta nachylenia i rozwarcia przy użyciu jednej ręki.
5. Zdejmowany pokrowiec materaca gwarantujący całkowitą szczelność i wodoodporność szczególnie w części krocza i siedziska.
Gwarancja:
1. Okres gwarancji na łóżko porodowe oraz materac: min. 18 miesięcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Dostawę wraz z transportem do siedziby użytkownika.
2. Montaż i uruchomienie.
3. Przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób z zakresu obsługi łóżek porodowych.
4. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim.
5. Udzielenie minimum 18 miesięcznej gwarancji jakości na łóżka porodowe oraz materace do łóżek, licząc od daty protokołu przekazania do eksploatacji.
6. Wykonanie w okresie gwarancji minimum 1 przeglądu gwarancyjnego w każdym rozpoczętym roku gwarancji.
7. Autoryzowany serwis w czasie trwania okresu gwarancji.
8. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji:
a) czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu wysłania faksu lub e-maila z informacją o wadzie;
b) wymagany termin naprawy do 14 dni od chwili zgłoszenia wady. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w tym terminie, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt zastępczego łóżka porodowego o parametrach nie gorszych niż naprawiane (na czas naprawy).
Szacunkowa wartość bez VAT: 200 000,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium;
1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 6 600,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100), przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert.
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12.
Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr DZP/CM/242/3-95/ZP/11.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wykonawca winien złożyć w oryginale w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM, a potwierdzoną przez pracownika zamawiającego kserokopię dokumentu dołączyć do oferty.
5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium lub gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania.
6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności faktury - 21 dni od dnia wpływu faktury zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji i musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz.U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
I.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
I.2. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę wymaganych dokumentów.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
II.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie wykonawcy – na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 5a do SIWZ.
2. Ponadto zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty dokumenty w celu potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:
a) oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
II.2 W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt II.1 ppkt 2 b - d, oraz f wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
II.3 W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt II.1 ppkt 2 e, wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy.
II.4 Dokumenty o których mowa w pkt II.2 a i c oraz w pkt II.3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt II.2 b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
II.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II.2, II.3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Formę dokumentów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” (Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji i musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz.U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Deklaracja zgodności lub certyfikat.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty (brutto). Waga 60

2. Parametry techniczne. Waga 10

3. Gwarancja. Waga 30

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/CM/242/3-95/ZP/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 226-366738 z dnia 24.11.2011

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.1.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.1.2012 - 11:00

Miejscowość:

Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt nr WND-POIS.12.02.00-00-013/08 p.n. „Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie - przebudowa istniejących bloków porodowych wraz z wyposażeniem”, finansowanego w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Umowa nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-00 z dnia 19.5.2010 r., aneks nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-01 z dnia 3.12.2010 r.).
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy – po pisemnym zawiadomieniu od zamawiającego (min. na 5 dni roboczych przed datą dostawy) o możliwości dokonania dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia, o 30 dni kalendarzowych, w przypadku przedłużających się robót budowlanych w budynku Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni - jeśli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.11.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Łóżka do użytku medycznego
ND Nr dokumentu 154798-2012
PD Data publikacji 18/05/2012
OJ Dz.U. S 94
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 15/05/2012
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33192100 - Łóżka do użytku medycznego
OC Pierwotny kod CPV 33192100 - Łóżka do użytku medycznego
RC Kod NUTS PL213
IA Adres internetowy (URL) http://www.cm-uj.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/05/2012    S94    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Łóżka do użytku medycznego

2012/S 94-154798

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wiszowata
31-008 Kraków
Polska
Tel.: +48 124332729
E-mail: kwiszowa@cm-uj.krakow.pl
Faks: +48 124332729

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.cm-uj.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia publiczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa łóżek porodowych z wyposażeniem (łącznie 5 sztuk), w ramach realizacji projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-013/08 p.n. „Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie - przebudowa istniejących bloków porodowych wraz z wyposażeniem”, finansowanego w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Umowa nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-00 z dnia 19.5.2010 r., aneks nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-01 z dnia 3.12.2010 r., aneks nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-02 z dnia 16.12.2011 r.).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katedra Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, POLSKA.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek porodowych z wyposażeniem (łącznie 5 sztuk), w ramach realizacji projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-013/08 p.n. „Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie - przebudowa istniejących bloków porodowych wraz z wyposażeniem”, finansowanego w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Umowa nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-00 z dnia 19.5.2010 r., aneks nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-01 z dnia 3.12.2010 r., aneks nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-02 z dnia 16.12.2011 r.).
Parametry techniczne i warunki wymagane oraz punktowane przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji 2012r., musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o dopuszczalnym bezpiecznym obciążeniu roboczym łóżka porodowego oraz dopuszczalnym obciążeniu roboczym segmentu nożnego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.Dostawę wraz z transportem do siedziby użytkownika.
2.Montaż i uruchomienie.
3.Przeprowadzenie szkolenia dla 3 osób z zakresu obsługi łóżek porodowych.
4.Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim.
5.Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na łóżka porodowe oraz minimum
12 miesięcznej gwarancji na materace do łóżek, licząc od daty protokołu przekazania do eksploatacji.
6.Wykonanie w okresie gwarancji minimum 1 przeglądu gwarancyjnego w każdym rozpoczętym roku gwarancji.
7.Autoryzowany serwis w czasie trwania okresu gwarancji.
8.Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji:
a)czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu wysłania faksu lub e-maila z informacją o wadzie,
b)wymagany termin naprawy do 14 dni od chwili zgłoszenia wady. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w tym terminie, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt zastępczego łóżka porodowego o parametrach nie gorszych niż naprawiane (na czas naprawy).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 245 565,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena oferty (brutto). Waga 80
2. Parametry techniczne. Waga 10
3. Gwarancja na łóżka porodowe. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DZP/CM/242/3-33/ZP/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 226-366738 z dnia 24.11.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 055-089699 z dnia 20.3.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DZP/CM/242/3-33/ZP/12 Nazwa: Dostawa łóżek porodowych z wyposażeniem - 5 sztuk.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

RMD Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-822 Milanówek
Polska
E-mail: rmd@rmd.med.pl
Tel.: +48 224449780
Adres internetowy: www.rmd.med.pl
Faks: +48 224449701

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 222 548,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 245 565,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonywanie serwisu gwarancyjnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt nr WND-POIS.12.02.00-00-013/08 p.n. „Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie - przebudowa istniejących bloków porodowych wraz z wyposażeniem”, finansowanego w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Umowa nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-00 z dnia 19.5.2010 r., aneks nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-01 z dnia 3.12.2010 r., aneks nr UDA-POIS.12.02.00-00-013/08-02 z dnia 16.12.2011 r.).
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni - jeśli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.5.2012

Adres: Św. Anny 12, 31-008 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: dzp@cm-uj.krakow.pl
tel: 12 433 27 29
fax: 12 398 37 01
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-01-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 37603420111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 6600 ZŁ
Szacowana wartość* 220 000 PLN  -  330 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.cm-uj.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum.
ul. św. Anny 12, 30-008 Kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33192100-3 Łóżka do użytku medycznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa łóżek porodowych z wyposażeniem - 5 sztuk. RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-04-30 245 565,00