Zambrów: Dobór, dostawa oraz montaż kompletnego systemu automatycznego zraszania płyty głównej boiska na stadionie w Zambrowie


Numer ogłoszenia: 378992 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Zambrów , ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 0862712210 w. 16, faks 086 2712117.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zambrow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dobór, dostawa oraz montaż kompletnego systemu automatycznego zraszania płyty głównej boiska na stadionie w Zambrowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest Dobór, dostawa oraz montaż kompletnego systemu automatycznego zraszania płyty głównej boiska na stadionie w Zambrowie. 2) Zakres zamówienia obejmuje: - Przygotowanie niezbędnej specyfikacji, - Wybudowanie przyłącza wodociągowego oraz punktu poboru wody, na warunkach technicznych wydanych przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. - Dostawę niezbędnych materiałów, montaż oraz uruchomienie systemu automatycznego zraszania wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych (wymagany wskaźnik zagęszczenia po wykopach - nie mniejszy niż 0,97) W ramach zadania Wykonawca wykona w szczególności (przy uwzględnieniu istniejącego w płycie boiska drenażu - zał. nr 8): - Układ zasilania: - przyłącze do instalacji wodociągowej wraz z pomiarem ilości zużytej wody (zgodnie z warunkami wydanymi przez ZCiW Sp. z o.o.) - Stację pomp wyposażoną w: - zabezpieczenie przed suchobiegiem, - zawory odcinające przed i za pompą, - zawór zwrotny, - filtr, - manometry przed i za pompą, - złącze po podłączenia sprężarki, - szafę sterowniczą wraz z wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami. Pompę wraz z osprzętem należy umiejscowić w dostarczonym i zamontowanym przez Wykonawcę zbiorniku podziemnym. - Układ rurociągów wraz z wszystkimi niezbędnymi kształtkami oraz przewodami sterującymi do zraszaczy: - rurociągi zasilające od pompy do boiska: PE 75; PN 10, - pierścień wokół boiska oraz dwie wcinki do połowy płyty boiska: PE63; PN 10, - na instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnienia. - Zraszacze: - dopuszcza się zastosowanie maksymalnie 12 zraszaczy, z czego tylko dwa środkowe można zlokalizować w części środkowej boiska, - zraszacze muszą być rozmieszczone w rozstawie trójkątnej, - wszystkie zraszacze muszą być wyposażone w wbudowane fabrycznie elektrozawory ( nie dopuszcza się zastosowania w płycie boiska dodatkowych skrzyń zaworów), - dwa środkowe zraszacze muszą być wyposażone w gumowe donice, w których można zamontować naturalną darń (głębokość donic minimum 10cm), - pełny obrót zraszacza w czasie krótszym niż 60 sekund, - wszystkie zraszacze muszą posiadać możliwość wymiany każdego pojedynczego elementu (Wykonawca przedstawi katalog części zamiennych), - dostęp do każdego elementu zraszacza musi być od góry, aby uniknąć w przyszłości jakichkolwiek prac ziemnych przy naprawie zraszaczy (warunek dotyczy również cewki zraszacza). - Sterowanie: - Wykonawca ma doprowadzić zasilanie elektryczne z istniejącej rozdzielni obok płyty boiska do miejsca zamontowania pomp, - System ma być wyposażony w programator zlokalizowany przy pompowni lub przy istniejącej rozdzielni, w dostarczonej szafce sterowniczej - System zraszaczy ma być podzielony na 12 sekcji (każdy zraszacz ma pracować niezależnie)..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.16.20.00-3, 51.00.00.00-9, 45.11.12.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu wrunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw z montażem, polegających na wykonaniu realizacji nawodnienia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego zgodnego z wymaganiami PZPN wykonanego na boisku z trawy naturalnej o wartości co najmniej 80 000 PLN brutto każda oraz dołączy dowody potwierdzające, że dostawy z montażem zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

określone we wzorze umowy załącznik nr 7 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3 pok. nr 216.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. nr 225.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Zambrów: Dobór, dostawa oraz montaż kompletnego systemu automatycznego zraszania płyty głównej boiska na stadionie w Zambrowie


Numer ogłoszenia: 414802 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 378992 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 0862712210 w. 16, faks 086 2712117.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dobór, dostawa oraz montaż kompletnego systemu automatycznego zraszania płyty głównej boiska na stadionie w Zambrowie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dobór, dostawa oraz montaż kompletnego systemu automatycznego zraszania płyty głównej boiska na stadionie w Zambrowie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.16.20.00-3, 51.00.00.00-9, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Trawnik Producent Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 100000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  91727,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  91727,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  145017,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Fabryczna 3, 18300 Zambrów
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: burmistrz@zambrow.um.gov.pl
tel: 0862712210 w. 16
fax: 862 712 117
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37899220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 15 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zambrow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3 pok. nr 216
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44162000-3 Instalacje rurowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dobór, dostawa oraz montaż kompletnego systemu automatycznego zraszania płyty głównej boiska na stadionie w Zambrowie Trawnik Producent Sp. z o.o.
Szczecinek
2013-10-11 91 727,00