Warszawa: Roboty dodatkowe niezbędne do dokończenia Inwestycji p.n. Budowa Centrum Neurobiologii realizowana w formie rozbudowy Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie ul. Pasteura 3, w branży sanitarnej i elektrycznej, znak sprawy AZP-2403-06/2012


Numer ogłoszenia: 392188 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5892000, 6598571, 5892266, faks 022 8225342 , strona internetowa www.nencki.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty dodatkowe niezbędne do dokończenia Inwestycji p.n. Budowa Centrum Neurobiologii realizowana w formie rozbudowy Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie ul. Pasteura 3, w branży sanitarnej i elektrycznej, znak sprawy AZP-2403-06/2012.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W zakres prac wchodzi: Dostosowanie oświetlenia ewakuacyjnego do nowego układu komunikacyjnego Instalacja dodatkowego zestawu domofonowego Instalacja dodatkowego kompletu urządzeń kontroli dostępu na dodatkowych drzwiach Likwidacja starych instalacji wod-kan Zmiana typu kabla zasilającego urządzenia FMRI w stosunku do projektu, dokonana na etapie instalacji w obiekcie urządzenia FMRI przez firmę Simens na podstawie odrębnej umowy. Konieczność wykonania zamiennego przyłącza zasilania rezerwowego z układem pomiarowym, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskania dla niego pozwolenia na użytkowanie. Firma RWE Polska Sp z.o.o. nie wywiązywanie z obowiązków umownych niezależnych od prowadzonej inwestycji tzn. budowy w/w przyłącza w miejscu lokalizacji stacji transformatorowej PZO Dopasowanie starych instalacji do nowego układu budynku w tym; wykonania nowych czerpni do bufetu oraz laboratorium w pokoju 300 zmiany rzędnej przyłącza wody. Przebudowy układu zaworów antyskarzeniowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Ze względu na warunki realizacyjne oraz z uwagi warunki użytkowe określone w trakcie budowy klatek schodowych przy połączeniu istniejących i nowych części budynku stwierdzono uzasadnioną potrzebę włączenia części korytarza przy obu ewakuacyjnych klatkach schodowych do kubatury tych klatek oraz oddzielenie ich od pozostałej części zamknięciami ppoż. Po połączeniu tych klatek uznano, że należy wykonać prace dodatkowe których nie można było przewidzieć na etapie planowania robót objętych umową. Dodatkowo w trakcie realizacji zadania, poprzez roboty prowadzone równolegle w obiekcie niezależnie od niniejszego zadania oraz konieczności poprawienia warunków użytkowania na styku starego i nowopowstałych obiektów, nastąpiły zmiany projektowe i doraźne - wymagające wykonania robót dodatkowych których nie można było przewidzieć na etapie planowania robót objętych umową. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz dla uniknięcia niewspółmiernie wysokich kosztów a także wydłużenia czasu realizowania inwestycji, wskazane jest zlecienie generalnemu wykonawcy robót AMP Sp. z o.o. wykonanie powyższych prac w postaci robót dodatkowych

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • AMP sp. z o.o., ul. Sarmacka 5, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Roboty dodatkowe niezbędne do dokończenia Inwestycji p.n. Budowa Centrum Neurobiologii realizowana w formie rozbudowy Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie ul. Pasteura 3, w branży sanitarnej i elektrycznej, znak sprawy AZP-2403-06/2012


Numer ogłoszenia: 420086 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 392188 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5892000, 6598571, 5892266, faks 022 8225342.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty dodatkowe niezbędne do dokończenia Inwestycji p.n. Budowa Centrum Neurobiologii realizowana w formie rozbudowy Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie ul. Pasteura 3, w branży sanitarnej i elektrycznej, znak sprawy AZP-2403-06/2012.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W zakres prac wchodzi: Dostosowanie oświetlenia ewakuacyjnego do nowego układu komunikacyjnego Instalacja dodatkowego zestawu domofonowego Instalacja dodatkowego kompletu urządzeń kontroli dostępu na dodatkowych drzwiach Likwidacja starych instalacji wod-kan Zmiana typu kabla zasilającego urządzenia FMRI w stosunku do projektu, dokonana na etapie instalacji w obiekcie urządzenia FMRI przez firmę Simens na podstawie odrębnej umowy. Konieczność wykonania zamiennego przyłącza zasilania rezerwowego z układem pomiarowym, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskania dla niego pozwolenia na użytkowanie. Firma RWE Polska Sp z.o.o. nie wywiązywanie z obowiązków umownych niezależnych od prowadzonej inwestycji tzn. budowy w/w przyłącza w miejscu lokalizacji stacji transformatorowej PZO Dopasowanie starych instalacji do nowego układu budynku w tym; wykonania nowych czerpni do bufetu oraz laboratorium w pokoju 300 zmiany rzędnej przyłącza wody. Przebudowy układu zaworów antyskarzeniowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 127514,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  156843,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  156843,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  156843,11


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Ze względu na warunki realizacyjne oraz z uwagi warunki użytkowe określone w trakcie budowy klatek schodowych przy połączeniu istniejących i nowych części budynku stwierdzono uzasadnioną potrzebę włączenia części korytarza przy obu ewakuacyjnych klatkach schodowych do kubatury tych klatek oraz oddzielenie ich od pozostałej części zamknięciami ppoż. Po połączeniu tych klatek uznano, że należy wykonać prace dodatkowe których nie można było przewidzieć na etapie planowania robót objętych umową. Dodatkowo w trakcie realizacji zadania, poprzez roboty prowadzone równolegle w obiekcie niezależnie od niniejszego zadania oraz konieczności poprawienia warunków użytkowania na styku starego i nowopowstałych obiektów, nastąpiły zmiany projektowe i doraźne - wymagające wykonania robót dodatkowych których nie można było przewidzieć na etapie planowania robót objętych umową. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz dla uniknięcia niewspółmiernie wysokich kosztów a także wydłużenia czasu realizowania inwestycji, wskazane jest zlecienie generalnemu wykonawcy robót AMP Sp. z o.o. wykonanie powyższych prac w postaci robót dodatkowych

Adres: ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@nencki.gov.pl
tel: 22 5892000
fax: 22 8225342
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39218820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.nencki.gov.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Roboty dodatkowe niezbędne do dokończenia Inwestycji p.n. Budowa Centrum Neurobiologii realizowana w formie rozbudowy Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie ul. Pasteura 3, w branży sanitarnej i elektrycznej, znak sprawy AZP-2403-06/2012 AMP sp. z o.o.
Warszawa
2012-10-26 156 843,00