TI Tytuł PL-Puchaczów: Sprzęt wiertniczy
ND Nr dokumentu 403190-2012
PD Data publikacji 20/12/2012
OJ Dz.U. S 245
TW Miejscowość PUCHACZÓW
AU Nazwa instytucji Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 17/12/2012
DD Termin składania wniosków o dokumentację 28/01/2013
DT Termin 29/01/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 43130000 - Sprzęt wiertniczy
OC Pierwotny kod CPV 43130000 - Sprzęt wiertniczy
IA Adres internetowy (URL) www.lw.com.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

20/12/2012    S245    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Puchaczów: Sprzęt wiertniczy

2012/S 245-403190

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Stawowy
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625647
E-mail: dstawowy@lw.com.pl
Faks: +48 814625647

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.lw.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Osoba do kontaktów: Antoni Golonka
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625550
Faks: +48 814625647
Adres internetowy: www.lw.com.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Osoba do kontaktów: Michał Polak
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625286
Faks: +48 814625265
Adres internetowy: www.lw.com.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa kombajnu do wykonywania wyrobisk chodnikowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lubelski Węgiel Bogdanka.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombajnu do wykonywania wyrobisk chodnikowych, przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
W skład dostawy przedmiotu zamówienia wchodzą
1. Kombajn chodnikowy wyposażony w system wizualizacji parametrów pracy kombajnu współpracujący z systemem SMOK-3, będący w posiadaniu Zamawiającego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
2. Wyprawka zawierająca części zamienne, w tym szybkozużywające się w ilości zapewniającej ciągłość pracy kombajnu w okresie gwarancji, na poziomie niezawodności min. 95%, przy założonym rocznym czasie pracy 5400 godzin w rozkładzie 18 godzin na dobę roboczą.
3. Dokumentacja dla użytkownika w języku polskim, na papierze po 3 szt i nośniku elektronicznym - 1szt.
4. Dokumenty uprawniające do stosowania kombajnu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
5. Nadzór nad montażem, udział w uruchomieniu i odbiorze technicznym.
6. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników obsługi.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43130000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
powyżej 400 000,00 EURO.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 49 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
wadium 250 000,00 PLN
Po zakończeniu przetargu, a przed zawarciem umowy, wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do ustanowienia i doręczenia Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
zapłata ceny nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu końcowej faktury VAT z naniesionym symbolem PKWiU (CPV), którą Dostawca ma prawo wystawić po dokonaniu końcowego odbioru technicznego po uruchomieniu kombajnu – bez zastrzeżeń.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) spełniający warunki określone w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) którzy w okresie ostatnich 3-ech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali nie mniej niż dwie dostawy kombajnów do wykonywania wyrobisk chodnikowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 34 m2 z jednego ustawienia, przy wysokości urabiania nie mniejszej niż 4,8m pracujących w podziemnych kopalniach węgla kamiennego a dostarczone kombajny osiągnęły parametry deklarowane przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu.
I. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty między innymi następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3) dowód wniesienia wadium;
4) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ustępie I:
— pkt 1), 5), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— pkt 4) – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi dołączyć do oferty między innymi następujące dokumenty:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument (dokumenty) musi potwierdzać, że Wykonawca ma środki finansowe lub zdolność kredytową, na co najmniej 5.000 000,00 PLN;
2) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wraz z potwierdzeniem opłacenia wymaganych składek. Kwota ubezpieczenia nie powinna być niższa niż 1.000 000,00 PLN.
Warunki określone w pkt 1-2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej Wykonawca musi dołączyć do oferty między innymi następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw kombajnów do wykonywania wyrobisk chodnikowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 34 m2 z jednego ustawienia, przy wysokości urabiania nie mniejszej niż 4,8 m, pracujących w podziemnych kopalniach węgla kamiennego a dostarczone kombajny osiągnęły parametry deklarowane przez Wykonawcę.
2) Pozostałe dokumenty określone w Cz. III SIWZ opis przedmiotu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 70

2. Doświadczenie. Waga 30

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
6071/2012.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.1.2013 - 14:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 10 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew potwierdzony na rachunek 18 1500 1520 1215 2002 9031 0000 lub gotówka w kasie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.1.2013 - 08:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: metal60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.1.2013 - 09:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224507701
Faks: +48 224507700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224507701
Faks: +48 224507700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.12.2012
TI Tytuł PL-Puchaczów: Sprzęt wiertniczy
ND Nr dokumentu 73651-2013
PD Data publikacji 06/03/2013
OJ Dz.U. S 46
TW Miejscowość PUCHACZÓW
AU Nazwa instytucji Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 02/03/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 43130000 - Sprzęt wiertniczy
OC Pierwotny kod CPV 43130000 - Sprzęt wiertniczy
IA Adres internetowy (URL) www.lw.com.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

06/03/2013    S46    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Puchaczów: Sprzęt wiertniczy

2013/S 046-073651

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka
Osoba do kontaktów: Dariusz Stawowy
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625647
E-mail: dstawowy@lw.com.pl
Faks: +48 814625647

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.lw.com.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa kombajnu do wykonywania wyrobisk chodnikowych,
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lubelski Węgiel Bogdanka
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombajnu do wykonywania wyrobisk chodnikowych, przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
W skład dostawy przedmiotu zamówienia wchodzą
1. Kombajn chodnikowy wyposażony w system wizualizacji parametrów pracy kombajnu współpracujący z systemem SMOK-3, będący w posiadaniu Zamawiającego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
2. Wyprawka zawierająca części zamienne, w tym szybkozużywające się w ilości zapewniającej ciągłość pracy kombajnu w okresie gwarancji, na poziomie niezawodności min. 95%, przy założonym rocznym czasie pracy 5400 godzin w rozkładzie 18 godzin na dobę roboczą.
3. Dokumentacja dla użytkownika w języku polskim, na papierze po 3 szt i nośniku elektronicznym - 1szt.
4. Dokumenty uprawniające do stosowania kombajnu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
5. Nadzór nad montażem, udział w uruchomieniu i odbiorze technicznym.
6. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników obsługi.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43130000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 800 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
6071/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 245-403190 z dnia 20.12.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: dostawa kombajnu chodnikowego
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.2.2013
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION sp. z o.o.
{Dane ukryte}
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.: +48 327887430
Faks: +48 327887401

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 000 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 800 000 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224507700
Faks: +48 224507700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224507700
Faks: +48 224507700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.3.2013

Adres: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska, 21-013 Puchaczów
woj. LUBELSKIE
Dane kontaktowe: email: awasil@lw.com.pl
tel: +48 814625122
fax: +48 814625007
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 40319020121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 250000 ZŁ
Szacowana wartość* 8 333 333 PLN  -  12 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lw.com.pl
Informacja dostępna pod: Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance
Bogdanka, 21-013 Puchaczów, woj. lubelskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 28/01/2013
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
43130000-3 Sprzęt wiertniczy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa kombajnu chodnikowego SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION sp. z o.o.
Tychy
2013-02-20 9 800 000,00