Warszawa: Zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieściem. st. Warszawy


Numer ogłoszenia: 409316 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście , ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8257134, 8254846, faks 22 8257134, 8254846.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.osir-polna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieściem. st. Warszawy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej ilości około 864.373,00 kWh dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Polnej 7a 00-625 Warszawa w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 roku..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
brak


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy; posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie m. st. Warszawy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie m. st. Warszawy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie m. st. Warszawy.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.osir-polna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2.14.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2.14.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 419138 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
409316 - 2012 data 19.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8257134, 8254846, fax. 22 8257134, 8254846.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II pkt 1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej ilości około 864.373,00 kWh dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Polnej 7a 00-625 Warszawa w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej ilości około 864.373,00 kWh dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Polnej 7a 00-625 Warszawa w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  26.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2.14..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  9.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2.14..


Numer ogłoszenia: 441136 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
409316 - 2012 data 19.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8257134, 8254846, fax. 22 8257134, 8254846.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4..

 • W ogłoszeniu jest:
  9.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2.14.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  13.11.2012 godzina 12:00, miejsce Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2.14.


Numer ogłoszenia: 446834 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
409316 - 2012 data 19.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8257134, 8254846, fax. 22 8257134, 8254846.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  13.11.2012 godzina 12:00, miejsce Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2.14.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  16.11.2012 godzina 12:00, miejsce Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2.14.


Numer ogłoszenia: 450738 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
409316 - 2012 data 19.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8257134, 8254846, fax. 22 8257134, 8254846.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Nie.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Tak.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  16.11.2012 r. godz. 12:00 Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2,14.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  21.11.2012 r. godz. 12:00 Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2,14.


Warszawa: Zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście


Numer ogłoszenia: 5532 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 409316 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8257134, 8254846, faks 22 8257134, 8254846.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej ilości około 864.373,00 kWh dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Polnej 7a 00-625 Warszawa w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RWE Polska Spółka Akcyjna, {Dane ukryte}, 00-347 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 350000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  289934,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  289934,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  289934,57


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Polna , 00-625 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marketing@osir-polna.pl
tel: 22 8257134, 8254846
fax: 22 8257134, 8254846
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40931620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.osir-polna.pl
Informacja dostępna pod: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, Sekretariat pok. 2.14
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście RWE Polska Spółka Akcyjna
Warszawa
2013-01-04 289 934,00