Kraków: Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych


Numer ogłoszenia: 411830 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza , ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 25 78 291, faks 012 25 78 292, 2578229.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.narutowicz.krakow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych w pakietach zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.10-4, 39.51.80.00-6, 33.14.11.11-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 11.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 5 do specyfikacji 2. Szczegółowy opis załącznik nr 1 do specyfikacji 3. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia dokumentu) - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Ocena techniczna (Jakość) - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian reguluje wzór umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.narutowicz.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
siedzibie Zamawiającego.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.11.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój - Sekretariat Dyrekcji.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 - Jałowe serwety z włókniny jednorazowego użytku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2 - Fartuchy chirurgiczne jałowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3 - Opatrunki jałowe na rany z warstwą neutralną.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.11-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4 - Tupfery, setony.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 5 - Kompresy jałowe z gazy z nitką RTG.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 6 - Gaza opatrunkowa kopertowa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 7 - Folia chirurgiczna.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.11-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 8 - Pakiety zabiegowe jałowe z gazy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 9 - Serwety jałowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 10 - Kompresy jałowe z gazy bez nitki RTG..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 11 - Paski do zamykania ran bezurazowo..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.11-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Ocena techniczna (jakość) - 20


Kraków: Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych


Numer ogłoszenia: 527962 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 411830 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 25 78 291, faks 012 25 78 292, 2578229.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.10-4, 39.51.80.00-6, 33.14.11.11-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 - Jałowe serwety z włókniny jednorazowego użytku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 57787,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66498,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  66498,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  73107,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2 - Fartuchy chirurgiczne jałowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43620,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50672,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  44891,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69573,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3 - Opatrunki jałowe na rany z warstwą neutralną


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLMIL Sp. z o.o., {Dane ukryte}, BYDGOSZCZ, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3130,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1838,54


 • Oferta z najniższą ceną:
  1838,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2346,19


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4 - Tupfery, setony


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEOMED Barbara J. Stańczyk, {Dane ukryte}, 05-501 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5453,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6031,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  6031,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7380,18


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 5 - Kompresy jałowe z gazy z nitką RTG


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37044,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37326,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  37326,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47431,98


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 6 - Gaza opatrunkowa kopertowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9324,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10011,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  10011,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15006,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 7 - Folia chirurgiczna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Smith, {Dane ukryte}, 02-674 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15350,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17858,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  7708,61
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17858,88


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 8 - Pakiety zabiegowe jałowe z gazy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 80780,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88941,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  88941,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  102276,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 9 - Serwety jałowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17516,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17567,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  17567,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21616,41


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 10 - Kompresy jałowe z gazy bez nitki RTG.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 165601,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  219038,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  219038,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  231718,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 11 - Paski do zamykania ran bezurazowo.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 965,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  596,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  596,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9936,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Prądnicka , 31-202 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@narutowicz.krakow.pl
tel: 012 25 78 291
fax: 012 25 78 292, 2578229
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-11-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 41183020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 11
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.narutowicz.krakow.pl
Informacja dostępna pod: siedzibie Zamawiającego
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141110-4 Opatrunki
33141111-1 Opatrunki przylepne
39518000-6 Bielizna szpitalna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 - Jałowe serwety z włókniny jednorazowego użytku Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-12-27 66 498,00
Pakiet 2 - Fartuchy chirurgiczne jałowe RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-12-27 50 672,00
Pakiet 3 - Opatrunki jałowe na rany z warstwą neutralną POLMIL Sp. z o.o.
BYDGOSZCZ
2012-12-27 1 838,00
Pakiet 4 - Tupfery, setony NEOMED Barbara J. Stańczyk
Piaseczno
2012-12-27 6 031,00
Pakiet 5 - Kompresy jałowe z gazy z nitką RTG Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-12-27 37 326,00
Pakiet 6 - Gaza opatrunkowa kopertowa Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-12-27 10 011,00
Pakiet 7 - Folia chirurgiczna Smith
Warszawa
2012-12-27 17 858,00
Pakiet 8 - Pakiety zabiegowe jałowe z gazy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-12-27 88 941,00
Pakiet 9 - Serwety jałowe Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-12-27 17 567,00
Pakiet 10 - Kompresy jałowe z gazy bez nitki RTG. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-12-27 219 038,00
Pakiet 11 - Paski do zamykania ran bezurazowo. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2012-12-27 596,00