Łódź: JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY


Numer ogłoszenia: 414538 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest jednorazowy sprzęt medyczny.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wykazu wykonanych dwóch dostaw sprzętu medycznego w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na wykazie stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do wykazu proszę załączyć dwie referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dotyczące ww. dostawy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: - DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices, - CERTYFIKAT wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC, - ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli), -POWIADOMIENIE Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów), lub - WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH zgodnie z art. 133 powołanej ustawy o wyrobach medycznych dla wyrobów wpisanych do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r; o ile wymaga tego ustawa, lub złożenie stosownego oświadczenia jeśli na oferowany asortyment ww. dokumenty nie są wymagane 2. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 2.1aktualne katalogi - dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. pozycja 2). 3.Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w godzinach pracy Działu Zamówień Publicznych od godziny 7:30 do 15:05 drogą elektroniczną lub faksem z wyłączeniem złożenia oferty dla której wymagana jest forma pisemna: 2.1. Drogą elektroniczną: 2.1.1 ze strony Wykonawcy - w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji SIWZ. 2.1.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ drogą mailową na adres swiatlowska@poczta.onet.pl. Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań do przetargu dodatkowo formacie WORD, 2.1.3 ze strony Zamawiającego - w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji SIWZ oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego http://www.barlicki.pl oraz wszelkiej korespondencji między stronami. 2.2. Faksem na numer 42 678-99-52: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami z wyłączeniem złożenia oferty; 2.3. W zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 PZP Wykonawca może dostarczyć dokumenty drogą elektroniczną lub faksem, jednakże do upływu wyznaczonego terminu uzupełnienia dokumentów, muszą one wpłynąć do Zamawiającego w formie pisemnej.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4 i 5 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. W przypadku nie zakończenia prowadzonych spraw w ramach 12 miesięcy trwania umowy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy na kolejny okres , ale nie dłużej niż na 2 miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym,.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 - Jednorazowe czujniki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1 - Jednorazowe czujniki; wartość 44295,00 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2 - filmy RTG.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 2 - filmy RTG; wartość 21987,00 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3 - Okulary ochronne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 3 - Okulary ochronne, wartość 1800,00 PLN neto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4 - Cewniki silikonowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 4 - Cewniki silikonowe; wartość 3440,00 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 5 - Worki stomijne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 5 - Worki stomijne; wartość 18000,00 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 6 - Protezy do wypełnienia ubytków kostnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 6 - Protezy do wypełnienia ubytków kostnych, wartość 79600,00 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 7 -Aparat do żywienia dojelitowego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 7 -Aparat do żywienia dojelitowego; wartość 105000,00 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 8 -Sety do pompy objętościowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 8 -Sety do pompy objętościowej; wartość 2854,50 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 424480 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
414538 - 2011 data 07.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Załącznik.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - Jednorazowe czujniki. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1 - Jednorazowe czujniki; wartość 44295,00 PLN netto. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 poz. 1 - Jednorazowe czujniki pulsoksymetryczne - na palec (dla dorosłych / dzieci powyżej 40kg) w technologii Oximax, kalibrowane cyfrowo i analogowo, sterylne, samoprzylepne, pakowane pojedyńczo, wraz z krążkami klejowymi podtrzymującymi żywotność czujnika.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1 poz. 1 - wartość 16320,00 PLN netto. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 1 poz. 2 - Jednorazowe czujniki pulsoksymetryczne - na czoło(dla pacjentów powyżej 10kg) w technologii Oximax, kalibrowane cyfrowo i analogowo, sterylne, klejowe, pakowane pojedyńczo. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1 poz. 2 - wartość 9600,00 PLN netto. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 1 poz. 3 - Jednorazowe czujniki do analizy bispektralnej BIS do monitorowania głebokości snu pacjenta dla dorosłych, kompatybilne z modułami BIS. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1 poz. 3 - wartość 9375,00 PLN netto. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 1 poz. 4 - Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wraźliwej skóry , dla dorosłych powyżej 40 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) (op.a 24szt.) - sensor kompatybilny z technologią Oximax, kalibrowany cyfrowo. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1 poz. 3 - wartość 9000,00 PLN netto. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym,..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym,..


Łódź: Jednorazowy sprzęt medyczny


Numer ogłoszenia: 42442 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 414538 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Jednorazowy sprzęt medyczny.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia USK nr1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest jednorazowy sprzęt medyczny..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 1 - Jednorazowe czujniki pulsoksymetryczne - na palec (dla dorosłych / dzieci powyżej 40kg) w technologii Oximax, kalibrowane cyfrowo i analogowo, sterylne, samoprzylepne, pakowane pojedyńczo, wraz z krążkami klejowymi podtrzymującymi żywotność czujnika.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego, {Dane ukryte}, 80-530 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16320,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14280,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14280,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14280,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 2 -Jednorazowe czujniki pulsoksymetryczne - na czoło(dla pacjentów powyżej 10kg) w technologii Oximax, kalibrowane cyfrowo i analogowo, sterylne, klejowe, pakowane pojedyńczo.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego, {Dane ukryte}, 80-530 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 4 - Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wraźliwej skóry , dla dorosłych powyżej 40 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) (op.a 24szt.) - sensor kompatybilny z technologią Oximax, kalibrowany cyfrowo.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego,, {Dane ukryte}, 80-530 Gdańsk,, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8760,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8760,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8760,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 3 - Okulary ochronne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 5 - Worki stomijne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16000,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  16000,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20105,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 6 - Protezy do wypełnienia ubytków kostnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 79600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  79600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  79600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 7 -Aparat do żywienia dojelitowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl,, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 105000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  101500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  101500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  101500,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 41453820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 poz. 1 - Jednorazowe czujniki pulsoksymetryczne - na palec (dla dorosłych / dzieci powyżej 40kg) w technologii Oximax, kalibrowane cyfrowo i analogowo, sterylne, samoprzylepne, pakowane pojedyńczo, wraz z krążkami klejowymi podtrzymującymi żywotno AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego
Gdańsk
2012-02-13 14 280,00
Pakiet 1 poz. 2 -Jednorazowe czujniki pulsoksymetryczne - na czoło(dla pacjentów powyżej 10kg) w technologii Oximax, kalibrowane cyfrowo i analogowo, sterylne, klejowe, pakowane pojedyńczo. AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego
Gdańsk
2012-02-13 7 200,00
Pakiet 1 poz. 4 - Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wraźliwej skóry , dla dorosłych powyżej 40 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) (op.a 24szt.) - se AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego,
Gdańsk,
2012-02-13 8 760,00
Pakiet 3 - Okulary ochronne RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-02-13 1 800,00
Pakiet 5 - Worki stomijne Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-02-13 16 000,00
Pakiet 6 - Protezy do wypełnienia ubytków kostnych TZMO S.A.
Toruń
2012-02-13 79 600,00
Pakiet 7 -Aparat do żywienia dojelitowego Aesculap Chifa Sp. z o.o.,
Nowy Tomyśl,
2012-02-13 101 500,00