Końskowola: Zakup w 2012 r. materiałów eksploatacyjnych dla LODR w Końskowoli


Numer ogłoszenia: 417328 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego , ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. 081 8816285, faks 081 8816663.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wodr.konskowola.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup w 2012 r. materiałów eksploatacyjnych dla LODR w Końskowoli.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup w roku 2012 fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. W pozycjach nr 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 39 Zamawiający wymaga materiałów eksploatacyjnych producenta urządzenia. W pozostałych pozycjach Zamawiający dopuszcza zaproponowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych, tj. kompatybilnymi z urządzeniami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia i o parametrach (wydajność, jakość druku, niezawodność, pojemność tuszu/tonera) takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych - wolnymi od wad technicznych i dobrej jakości. 4. Na każdym opakowaniu tuszu lub tonera musi znajdować się wyraźne oznaczenie do jakiego modelu urządzenia jest przeznaczony. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy zobowiązany jest wskazać w ofercie, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w zawartej umowie w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w wypadku ustawowej zmiany jego wysokości.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wodr.konskowola.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Końskowola: Zakup w 2012 r. materiałów eksploatacyjnych dla LODR w Końskowoli.


Numer ogłoszenia: 13534 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 417328 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. 081 8816285, faks 081 8816663.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup w 2012 r. materiałów eksploatacyjnych dla LODR w Końskowoli..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup w roku 2012 fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. W pozycjach nr 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 39 Zamawiający wymaga materiałów eksploatacyjnych producenta urządzenia. W pozostałych pozycjach Zamawiający dopuszcza zaproponowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych, tj. kompatybilnymi z urządzeniami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia i o parametrach (wydajność, jakość druku, niezawodność, pojemność tuszu/tonera) takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych - wolnymi od wad technicznych i dobrej jakości. 4. Na każdym opakowaniu tuszu lub tonera musi znajdować się wyraźne oznaczenie do jakiego modelu urządzenia jest przeznaczony. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy zobowiązany jest wskazać w ofercie, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej s.c., {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 110427,53 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  114724,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  114724,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  142418,90


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: kkopinska@wodr.konskowola.pl
tel: 818 816 285
fax: 818 816 663
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 41732820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 378 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wodr.konskowola.pl
Informacja dostępna pod: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
30192300-4 Taśmy barwiące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup w 2012 r. materiałów eksploatacyjnych dla LODR w Końskowoli. JM Data Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej s.c.
Warszawa
2012-01-16 114 724,00