Warszawa: Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej 4 a w Warszawie- etap II - roboty dodatkowe.


Numer ogłoszenia: 421348 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8368103, 8773874, faks 8368061 , strona internetowa www.zmp.internetdsl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa m. st. Warszawy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej 4 a w Warszawie- etap II - roboty dodatkowe..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Roboty dodatkowe ogólnobudowlane 1.1. Wykonanie wzmocnionej konstrukcji piłko-chwytów kortów północnych z uwagi na zwiększone obciążenie wiatrem przy zawieszonych blendach w czasie zawodów, zwiększenie głębokości posadowienia i gabarytów fundamentów, zmiana (zwiększenie) przekroju poprzecznego słupków ogrodzeniowych. 1.2. Wykonanie wzmocnionej konstrukcji piłko chwytu kortu południowego ,stanowiącego jednocześnie granicę pomiędzy stadionem piłkarskim i terenem kortów tenisowych zgodnie z pismem Komendy Policji, wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości przy korcie centralnym (zabezpieczenie BHP) w postaci niskiego ogrodzenia. 1.3. Wzmocnienie konstrukcji budynków trybun przez wstawienie dodatkowych ram stalowych w konstrukcję żelbetową ścian (ściany z obmurówką ceglaną). 1.4. Dopasowanie poziomów podłóg, dopasowanie poziomów stopni klatek schodowych, dopasowanie drzwi do wykonanych posadzek. 2. Roboty dodatkowe elektryczne Rozdzielenie zasilania oświetlenia drogi pożarowej i terenu boisk piłkarskich treningowych ( oprawy oświetleniowe na tych samych słupach skierowane w obydwie strony) na dwa oddzielne obwody zasilające załączane przez różnych użytkowników ( uzgodnienie Z WOSIR-em). 3. Roboty dodatkowe sanitarne 3.1. Wykonanie robót dodatkowych związanych z sieciami zewnętrznymi i odwodnieniem terenu w zakresie przekraczającym zakres prac określony w dokumentacji przetargowej do umowy podstawowej, w tym wykonanie sieci, których stan techniczny uniemożliwiał skuteczne udrożnienie (załamane odcinki sieci). 3.2. Wykonanie odwodnienia kortów południowych istniejąca sieć odwodnienia nie nadawała się do przeprowadzenia procesu udrożnienia 3.3. Konieczne rozbiórki płyty żelbetowej pod kortem centralnym ( po dawnym lodowisku ) w celu wykonania drenażu kortu. 3.4. Roboty sanitarne wewnętrzne w tym instalacja dodatkowego osprzętu sanitarnego, przeróbki instalacji, zmiana średnicy komina w kotłowni technicznej nr II..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.33.12.30-7, 45.31.12.00-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W zakres przedmiotu zamówienia wchodziło wykonanie wszystkich prac koniecznych do przekazania przedmiotu umowy do użytkowania w tym budynków trybun i kortów ziemnych. W trakcie narad koordynacyjnych SKT LEGIA stwierdziło, iż warunkiem koniecznym rozgrywania turniejów miedzynarodowych jest dodatkowe zabezpieczenie siatki ogrodzenia piłkochwytów blendami z materiału. Spowodowało to konieczność uwzględnienia zwiększonego obciążenia wiatrem konstrukcji piłko chwytów, a w konsekwencji spowodowało zwiększenie gabarytów fundamentów i przekroju słupków. W trakcie meczu piłkarskiego napór tłumu kibiców spowodował odkształcenie ogrodzenia piłko chwytowego pomiędzy stadionem piłkarskim a kortami południowymi. Komendant Policji zwrócił się do WOSIR -u o wzmocnienie ogrodzenia. Z uwagi, iż dodatkowe podpierające ogrodzenie zastrzały stanowiłyby zagrożenie dla zawodników podjęto decyzję o wymianie ogrodzenia o mocniejszej konstrukcji oraz o przeniesieniu ogrodzenia istniejącego na teren kortu centralnego w celu stworzenia zabezpieczenia BHP pomiędzy kortem centralnym a podniesioną częścią terenu przy budynku klubowym. Opis przedmiotu i dokumentacja do zamówienia podstawowego przewidywała wykonanie stalowych nadproży w ścianach żelbetowych w miejscach ustawienia urządzeń technicznych na granicy połączenia dwóch pomieszczeń (centrale wentylacyjne, kotły gazowe) W trakcie prac okazało się, iż ściana żelbetowa posiada słabe połączenie z obmurówką ceglaną i podparcie belek stalowych na pozostałych fragmentach ścian przebudowywanych pomieszczeń jest niewystarczające. Ze względów konstrukcyjnych należy zastosować ramy stalowe ze słupkami przenoszącymi obciążenia bezpośrednio na fundamenty. Z uwagi na zastosowane w pierwotnej konstrukcji trybun różne rodzaje stropów w odrębnych pomieszczeniach ( płyta żelbetowa, strop Ackermana z nadlewką betonową, strop żelbetowy skrzynkowy) po zerwaniu starych warstw posadzkowych i z uwagi na nową aranżację (łączenie pomieszczeń) wystąpiła konieczność określenia nowego wspólnego poziomu 0 celem wyrównania poziomu posadzek w całym budynku. Spowodowało to konieczność dopasowania schodów klatek schodowych i dopasowanie do nowego poziomu podłogi wykonanych w I etapie drzwi zewnętrznych, oraz wykonanie w części budynku nowego stropu żelbetowego. Na życzenie WOSIR-u oświetlenie drogi pożarowej i oświetlenie boisk treningowych piłkarskich należy rozdzielić na dwa oddzielnie zasilane obwody, z uwagi na przyszłe pokrywanie kosztów oświetlenia przez dwa rozłączne podmioty. W trakcie wykonywania robót okazało się ze nie można skutecznie oczyścić i udrożnić fragmentów sieci zewnętrznych przewidzianych w dokumentacji do dalszego wykorzystania ( po oczyszczeniu i odmuleniu), sieci okazały się załamane, ze złymi spadkami. Na kortach południowych przewidziano w przetargu tylko odtworzenie robót zniszczonych podczas prac przy wykonywaniu robót kubaturowych ( budynek kotłowni nr III ) oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu ( ściany oporowe, ogrodzenia). Przewidywano jedynie udrożnienie sieci zewnętrznych zbierających wody opadowe z odwodnienia powierzchniowego kortu południowego (z wpustów zlokalizowanych na obrzeżach kortów). W trakcie prac okazało się, iż nie można dokonać udrożnienia instalacji z uwagi, ze stan techniczny w terenie nie kwalifikuje jej do dalszego użytkowania, podjęto próbę udrożnienia która się nie udała z uwagi na zabicie rurarzu i wpustów mączką ceglaną i żużlem. Należy wykonać całkowicie nowe odwodnienie powierzchniowe w oparciu o systemowe korytka ACO , drenażowe studnie osadnikowe i oddzielne doprowadzenia do wykonanych nowych odcinków kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji kortu centralnego stwierdzono wystąpienie płyty żelbetowej po starym lodowisku. Z uwagi na konieczność wykonania odwodnienia kortu ( rurociągi i studzienki zbiorcze) część płyty żelbetowej musiała zostać rozebrana. Z uwagi na zalewanie pomieszczeń w piwnicy w czasie nawalnych opadów wystapiła konieczność zmiany osprzętu sanitarnego i zastosowanie dodatkowych zasuw burzowych. Z uwagi na zainstalowanie posiadanego przez SKT Legia zespołu nawiewno -grzewczego w kotłowni technicznej nr III nastąpiła konieczność zmiany średnicy komina do konkretnego urządzenia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5g, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

 • AB CONSTRUCTION Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej 4 a w Warszawie- etap II - roboty dodatkowe


Numer ogłoszenia: 164127 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 421348 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8368103, 8773874, faks 8368061.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa m. st. Warszawy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej 4 a w Warszawie- etap II - roboty dodatkowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Roboty dodatkowe ogólnobudowlane 1.1. Wykonanie wzmocnionej konstrukcji piłko-chwytów kortów północnych z uwagi na zwiększone obciążenie wiatrem przy zawieszonych blendach w czasie zawodów, zwiększenie głębokości posadowienia i gabarytów fundamentów, zmiana (zwiększenie) przekroju poprzecznego słupków ogrodzeniowych. 1.2. Wykonanie wzmocnionej konstrukcji piłko chwytu kortu południowego ,stanowiącego jednocześnie granicę pomiędzy stadionem piłkarskim i terenem kortów tenisowych zgodnie z pismem Komendy Policji, wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości przy korcie centralnym (zabezpieczenie BHP) w postaci niskiego ogrodzenia. 1.3. Wzmocnienie konstrukcji budynków trybun przez wstawienie dodatkowych ram stalowych w konstrukcję żelbetową ścian (ściany z obmurówką ceglaną). 1.4. Dopasowanie poziomów podłóg, dopasowanie poziomów stopni klatek schodowych, dopasowanie drzwi do wykonanych posadzek. 2. Roboty dodatkowe elektryczne Rozdzielenie zasilania oświetlenia drogi pożarowej i terenu boisk piłkarskich treningowych ( oprawy oświetleniowe na tych samych słupach skierowane w obydwie strony) na dwa oddzielne obwody zasilające załączane przez różnych użytkowników ( uzgodnienie Z WOSIR-em). 3. Roboty dodatkowe sanitarne 3.1. Wykonanie robót dodatkowych związanych z sieciami zewnętrznymi i odwodnieniem terenu w zakresie przekraczającym zakres prac określony w dokumentacji przetargowej do umowy podstawowej, w tym wykonanie sieci, których stan techniczny uniemożliwiał skuteczne udrożnienie (załamane odcinki sieci). 3.2. Wykonanie odwodnienia kortów południowych istniejąca sieć odwodnienia nie nadawała się do przeprowadzenia procesu udrożnienia 3.3. Konieczne rozbiórki płyty żelbetowej pod kortem centralnym ( po dawnym lodowisku ) w celu wykonania drenażu kortu. 3.4. Roboty sanitarne wewnętrzne w tym instalacja dodatkowego osprzętu sanitarnego, przeróbki instalacji, zmiana średnicy komina w kotłowni technicznej nr II.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.33.12.30-7, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o. , {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • AB CONSTRUCTION Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 281827,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  346647,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  346647,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  346647,47


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W zakres przedmiotu zamówienia wchodziło wykonanie wszystkich prac koniecznych do przekazania przedmiotu umowy do użytkowania w tym budynków trybun i kortów ziemnych. W trakcie narad koordynacyjnych SKT LEGIA stwierdziło, iż warunkiem koniecznym rozgrywania turniejów miedzynarodowych jest dodatkowe zabezpieczenie siatki ogrodzenia piłkochwytów blendami z materiału. Spowodowało to konieczność uwzględnienia zwiększonego obciążenia wiatrem konstrukcji piłko chwytów, a w konsekwencji spowodowało zwiększenie gabarytów fundamentów i przekroju słupków. W trakcie meczu piłkarskiego napór tłumu kibiców spowodował odkształcenie ogrodzenia piłko chwytowego pomiędzy stadionem piłkarskim a kortami południowymi. Komendant Policji zwrócił się do WOSIR -u o wzmocnienie ogrodzenia. Z uwagi, iż dodatkowe podpierające ogrodzenie zastrzały stanowiłyby zagrożenie dla zawodników podjęto decyzję o wymianie ogrodzenia o mocniejszej konstrukcji oraz o przeniesieniu ogrodzenia istniejącego na teren kortu centralnego w celu stworzenia zabezpieczenia BHP pomiędzy kortem centralnym a podniesioną częścią terenu przy budynku klubowym. Opis przedmiotu i dokumentacja do zamówienia podstawowego przewidywała wykonanie stalowych nadproży w ścianach żelbetowych w miejscach ustawienia urządzeń technicznych na granicy połączenia dwóch pomieszczeń (centrale wentylacyjne, kotły gazowe) W trakcie prac okazało się, iż ściana żelbetowa posiada słabe połączenie z obmurówką ceglaną i podparcie belek stalowych na pozostałych fragmentach ścian przebudowywanych pomieszczeń jest niewystarczające. Ze względów konstrukcyjnych należy zastosować ramy stalowe ze słupkami przenoszącymi obciążenia bezpośrednio na fundamenty. Z uwagi na zastosowane w pierwotnej konstrukcji trybun różne rodzaje stropów w odrębnych pomieszczeniach ( płyta żelbetowa, strop Ackermana z nadlewką betonową, strop żelbetowy skrzynkowy) po zerwaniu starych warstw posadzkowych i z uwagi na nową aranżację (łączenie pomieszczeń) wystąpiła konieczność określenia nowego wspólnego poziomu 0 celem wyrównania poziomu posadzek w całym budynku. Spowodowało to konieczność dopasowania schodów klatek schodowych i dopasowanie do nowego poziomu podłogi wykonanych w I etapie drzwi zewnętrznych, oraz wykonanie w części budynku nowego stropu żelbetowego. Na życzenie WOSIR-u oświetlenie drogi pożarowej i oświetlenie boisk treningowych piłkarskich należy rozdzielić na dwa oddzielnie zasilane obwody, z uwagi na przyszłe pokrywanie kosztów oświetlenia przez dwa rozłączne podmioty. W trakcie wykonywania robót okazało się ze nie można skutecznie oczyścić i udrożnić fragmentów sieci zewnętrznych przewidzianych w dokumentacji do dalszego wykorzystania ( po oczyszczeniu i odmuleniu), sieci okazały się załamane, ze złymi spadkami. Na kortach południowych przewidziano w przetargu tylko odtworzenie robót zniszczonych podczas prac przy wykonywaniu robót kubaturowych ( budynek kotłowni nr III ) oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu ( ściany oporowe, ogrodzenia). Przewidywano jedynie udrożnienie sieci zewnętrznych zbierających wody opadowe z odwodnienia powierzchniowego kortu południowego (z wpustów zlokalizowanych na obrzeżach kortów). W trakcie prac okazało się, iż nie można dokonać udrożnienia instalacji z uwagi, ze stan techniczny w terenie nie kwalifikuje jej do dalszego użytkowania, podjęto próbę udrożnienia która się nie udała z uwagi na zabicie rurarzu i wpustów mączką ceglaną i żużlem. Należy wykonać całkowicie nowe odwodnienie powierzchniowe w oparciu o systemowe korytka ACO , drenażowe studnie osadnikowe i oddzielne doprowadzenia do wykonanych nowych odcinków kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji kortu centralnego stwierdzono wystąpienie płyty żelbetowej po starym lodowisku. Z uwagi na konieczność wykonania odwodnienia kortu ( rurociągi i studzienki zbiorcze) część płyty żelbetowej musiała zostać rozebrana. Z uwagi na zalewanie pomieszczeń w piwnicy w czasie nawalnych opadów wystapiła konieczność zmiany osprzętu sanitarnego i zastosowanie dodatkowych zasuw burzowych. Z uwagi na zainstalowanie posiadanego przez SKT Legia zespołu nawiewno -grzewczego w kotłowni technicznej nr III nastąpiła konieczność zmiany średnicy komina do konkretnego urządzenia

Adres: ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: rczyzewski@um.warszawa.pl
tel: 0-22 8368103, 8773874
fax: 8368061
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 42134820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zmp.internetdsl.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej 4 a w Warszawie- etap II - roboty dodatkowe AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2011-06-13 173 323,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej 4 a w Warszawie- etap II - roboty dodatkowe AB CONSTRUCTION Sp. z o.o.
Warszawa
2011-06-13 173 323,00