Łódź: Zakup artykułów piśmiennych i biurowych 66/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 424776 - 2010; data zamieszczenia: 30.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup artykułów piśmiennych i biurowych 66/ZP/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Artykuły piśmienne i biurowe.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 97.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie; 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 spełniają warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. 3. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w specyfikacji w części V.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dokumenty (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego towaru do stosowania i obrotu na terenie RP, a w szczególności oznakowanie zgodności przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą 2. aktualne katalogi, foldery lub ulotki (dopuszcza się aktualny cennik)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany cen urzędowych - na towary z cenami urzędowymi, b. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub stawek opłat celnych. 2. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud. adm..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.01.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 - Papier.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  papier xero A4 80g/m2 papier xero A3 80g/m2 składanka komputerowa 150x12x3 240x12x1 240x12x2 240x12x3 240x12x4 250x12x3 250x12x2 360x12x2 390x12x3.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2 - Koperty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  koperty B5 szare (brązowe) z zakładką koperty B4 szare (brązowe) z zakładką koperty B5 szare (brązowe) bez zakładki koperty B4 białe koperty B5 białe koperty C6 białe koperty rentgenowskie 447x365 koperty z nadrukiem 1000szt.=1op..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 1 Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  blok makulaturowy A4 ok. 100 kartek kratka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 2 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  blok makulaturowy A5 ok. 100 kartek kratka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 3 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  brulion A4 sztywna oprawa 96 kartek kratka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 4 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  brulion A5 sztywna oprawa 96 kartek kratka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 5 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  cienkopis.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 6 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  datownik.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 7 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  deska z klamrą A4 pokryta tworzywem, kolor.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 8 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  długopis.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 9 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  długopis żelowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 10 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  druk KP.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 11 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dyskietki 3,5.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 12 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dziurkacz do 15 kartek.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 13 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dziurkacz do 40 kartek.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 14 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  folia do bindowania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 15 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  grzbiety do bindowania 10 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 16 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  grzbiety do bindowania 16 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 17 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  grzbiety do bindowania 19 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 18 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  gumka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 19 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  kalendarz A5 jeden dzień jedna strona.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 20 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  klej biurowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 21 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  klipsy metalowe do papieru 25mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 22- Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  klipsy metalowe do papieru 51mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 23 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  korektor pisak.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 24 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  korektor w taśmie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 25 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  kostka notes 8,5/8,5.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
28
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 26 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  koszulki krystaliczne (obwoluta) A4.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
29
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 27 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  koszulki krystaliczne (obwoluta) A5.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
30
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 28 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  linijka 30cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
31
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 29 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  marker olejowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
32
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 30 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  marker wodoodporny permanentny cienki ~1mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
33
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 31 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  marker wodoodporny permanentny gruby ~3mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
34
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 32 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  mazak.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
35
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 33 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  notes samoprzylepny 7,5/7,5.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
36
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 34 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  nożyczki 21cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
37
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 35 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  obwoluta A4 twarda (ofertówka).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
38
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 36 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  obwoluta A5.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
39
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 37 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  ołówek.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
40
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 38 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  ołówek automatyczny 0,5.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
41
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 39 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  papier xero kolor jasno niebieski 500 arkuszy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
42
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 40 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  papier xero kolor jasno różowy 500 arkuszy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
43
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 41 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  papier xero kolor jasno zielony 500 arkuszy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
44
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 42 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  papier xero kolor jasno żółty 500 arkuszy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
45
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 43 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pianka do czyszczenia ekranu 250ml.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
46
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 44 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pinezki beczułki kolor opakowanie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
47
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 45 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pióro kulowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
48
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 46 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  podkład przezroczysty na biurko.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
49
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 47 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pojemnik na dok. pionowy plastikowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
50
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 48 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pojemnik na dok. poziomy przezroczysty,kolor.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
51
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 49 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pojemnik przezroczysty na teczki zawieszane.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
52
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 50 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  przekładki A4 10 kolorów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
53
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 51 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  rozszywacz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
54
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 52 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  rysik 0,5.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
55
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 53 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  segregator A4/4-5cm pokryty folią,kolor,mechanizm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
56
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 54 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  segregator A4/7-8cm pokryty folią,kolor,mechanizm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
57
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 55 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  skoroszyt papierowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
58
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 56 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  skoroszyt plastikowy do wpinania 10 szt = 1op.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
59
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 57 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  spinacze 25mm 100szt/op..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
60
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 58 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  spinacze 50mm 100szt/op..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
61
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 59 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  sprężone powietrze 300ml.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
62
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 60 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  tablica korkowa rama drewniana 100x150.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
63
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 61 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  tablica korkowa rama drewniana 30x40.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
64
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 62 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  tablica korkowa rama drewniana 50x60.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
65
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 63 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  tablica korkowa rama drewniana 80x60.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
66
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 64 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  tablica korkowa rama drewniana 90x120.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
67
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 65 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  taśma przezroczysta 12 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
68
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 66 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  taśma przezroczysta 18 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
69
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 67 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  taśma przezroczysta 24 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
70
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 68 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  taśma szara klejąca.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
71
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 69 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  teczka papierowa na gumkę.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
72
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 70 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  teczka papierowa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
73
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 71 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  teczka papierowa zawieszana.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
74
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 72 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  teczka plastikowa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
75
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 73 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  teczka plastikowa A4 szeroka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
76
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 74 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  teczka plastikowa na gumkę.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
77
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 75 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  temperówka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
78
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 76 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  tusz do stępli.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
79
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 77 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wkład do długopisu Pentel BK-77.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
80
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 78 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wkład do długopisu PILOT G2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
81
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 79 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wkład do Pentel 0,7 LR7.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
82
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 80 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wkłady Zenit.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
83
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 81 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakładki indeksujące przylepne 4x40.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
84
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 82 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakreślacz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
85
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 83 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zeszyt A4 96-kartkowy w kratkę.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
86
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 84 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zeszyt A5 32-kartkowy w kratkę.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
87
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 85 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zeszyt A5 96-kartkowy w kratkę.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
88
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 86 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zszywacz 24/6.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
89
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 87 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zszywacz 23/13.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
90
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 88 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zszywki 24/6 1000szt/op..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
91
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 89 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zszywki 23/13 1000szt/op..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
92
NAZWA:
Pakiet 3 poz. 90 - Artykuły biurowe i piśmienne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zwilżacz pojemnik z gąbką.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
93
NAZWA:
Pakiet 4 - PŁYTY CD,DVD.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  płyta CD-R do nadruku 1op.=100 szt.Do drukarki RIMAGE typ: 2000i płyta CD-R płyta DVD-R koperty z okienkiem do płyt CD/DVD 1000szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
94
NAZWA:
Pakiet 5 - Tonery, atramenty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tonery, atramenty.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
95
NAZWA:
Pakiet 6 - Tusz do drukarek.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tusz do drukarek.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
96
NAZWA:
Pakiet 7 - Taśmy, kasety, papier.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Taśmy, kasety, papier.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
97
NAZWA:
Pakiet 8 - TONERY ORYGINALNE.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  TONERY ORYGINALNE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Oleśnica: Usługa demontażu starego ogrodzenia wraz z montażem nowego na cmentarzu nr 2 przy ul. Cmentarnej w Oleśnicy


Numer ogłoszenia: 1982 - 2010; data zamieszczenia: 05.01.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 401986 - 2009r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3142043 w. 117, faks 071 3143958.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa demontażu starego ogrodzenia wraz z montażem nowego na cmentarzu nr 2 przy ul. Cmentarnej w Oleśnicy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Uługa demontażu starego ogrodzenia wraz z montażem nowego na cmentarzu nr 2 przy ul. Cmentarnej w Oleśnicy20.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
20.32.10.00-2, 45.34.00.00-2.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
67400 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.12.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa KAMIL Kamil Gawliński, Cięcina, Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka, kraj/woj. śląskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

(bez VAT)


 • Cena wybranej oferty:
  67400

 • Oferta z najniższą ceną:
  67400
  oferta z najwyższą ceną:
  265753,92

 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Zakup artykułów piśmiennych i biurowych 66/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 67952 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 424776 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup artykułów piśmiennych i biurowych 66/ZP/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup artykułów piśmiennych i biurowych 66/ZP/2010.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 - Papier


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39788,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43700,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  43700,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54659,97


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2 - Koperty


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DIGICOM Marcin Pietrzak, {Dane ukryte}, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22356,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14999,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  14999,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20750,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 1 - blok makulaturowy A4 ok. 100 kartek kratka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 864,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1224,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1224,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1336,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 2 - blok makulaturowy A5 ok. 100 kartek kratka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  66,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  72,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 3 - brulion A4 sztywna oprawa 96 kartek kratka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 404,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  446,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  446,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  460,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 4 - brulion A5 sztywna oprawa 96 kartek kratka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 196,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  184,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  184,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  216,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 5 - cienkopis


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 460,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  432,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  432,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  588,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 6 -datownik


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biurpap J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 226,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  232,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  232,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  242,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 7 - deska z klamrą A4 pokryta tworzywem, kolor


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 128,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  194,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  194,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  236,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 8 - długopis


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 133,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  144,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  144,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  276,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 9 - długopis żelowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 367,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  390,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  390,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  468,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 10 - druk KP


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 103,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  104,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  104,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  143,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 11 - dyskietki 3,5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 572,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  773,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  773,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1172,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 12 - dziurkacz do 15 kartek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 132,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  50,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  132,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 13 - dziurkacz do 40 kartek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 484,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  58,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  91,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 14 - folia do bindowania


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  4,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 15 - grzbiety do bindowania 10 mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 69,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  72,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 16 - grzbiety do bindowania 16 mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 147,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  181,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  181,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  198,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 17 - grzbiety do bindowania 19 mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 161,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  199,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  199,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  260,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 18 - gumka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 19 -kalendarz A5 jeden dzień jedna strona


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 685,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  868,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 20 - klej biurowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 51,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  48,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  117,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 21 - klipsy metalowe do papieru 25mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  1,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 22 - klipsy metalowe do papieru 51mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  4,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 23 - korektor pisak


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 176,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  210,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  210,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  216,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 24 - korektor w taśmie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  45,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 25 - kostka notes 8,5/8,5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 86,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  90,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  90,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  122,55


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
28   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 26 - koszulki krystaliczne (obwoluta) A4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6799,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7884,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
29   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 27 - koszulki krystaliczne (obwoluta) A5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łodź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 323,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  241,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  241,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  522,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
30   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 28 - linijka 30cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy 28, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
31   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 29 - marker olejowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 330,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  382,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  382,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  568,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
32   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 30 - marker wodoodporny permanentny cienki ~1mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6312,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1100,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1100,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1825,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
33   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 31 - marker wodoodporny permanentny gruby ~3mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  132,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  132,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  168,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
34   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 32 - mazak


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 61,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  66,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  71,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
35   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 33 - notes samoprzylepny 7,5/7,5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 186,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  180,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  180,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  207,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
36   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 34 - nożyczki 21cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 152,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  144,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  144,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  167,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
37   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 35 - obwoluta A4 twarda (ofertówka)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 177,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  137,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  137,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  143,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
38   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 36 - obwoluta A5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  38,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
39   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 37 - ołówek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  17,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
40   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 38 - ołówek automatyczny 0,5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  18,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21,83


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
41   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 39 - papier xero kolor jasno niebieski 500 arkuszy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 457,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  504,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  504,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  543,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
42   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 40 - papier xero kolor jasno różowy 500 arkuszy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 305,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  336,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  336,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  356,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
43   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 41 - papier xero kolor jasno zielony 500 arkuszy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 305,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  336,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  336,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  362,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
44   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 42 - papier xero kolor jasno żółty 500 arkuszy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 457,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  504,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  504,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  534,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
45   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 43 - pianka do czyszczenia ekranu 250ml


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 495,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  501,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  501,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  578,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
46   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 44 - pinezki beczułki kolor opakowanie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
47   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 45 - pióro kulowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 72,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  50,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  134,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
48   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 46 - podkład przezroczysty na biurko


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1000,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  449,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  449,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  734,58


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
49   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 47 - pojemnik na dok. pionowy plastikowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1301,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  840,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  840,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  943,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
50   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 48 - pojemnik na dok. poziomy przezroczysty,kolor


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1290,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1287,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1287,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1291,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
51   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 49 - pojemnik przezroczysty na teczki zawieszane


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2666,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3166,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
52   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 50 - przekładki A4 10 kolorów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 421,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  194,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  194,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  248,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
53   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 51 - rozszywacz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  21,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30,26


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
54   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 52 - rysik 0,5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 69,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  4,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
55   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 53 - segregator A4/4-5cm pokryty folią,kolor,mechanizm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 636,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  954,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  954,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  957,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
56   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 54 - segregator A4/7-8cm pokryty folią,kolor,mechanizm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3454,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4770,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4770,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4785,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
57   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 55 - skoroszyt papierowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 106,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  110,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  110,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  135,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
58   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 56 - skoroszyt plastikowy do wpinania 10 szt = 1op


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1252,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1280,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1280,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11640,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
59   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 57 - spinacze 25mm 100szt/op.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 183,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  182,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  182,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  224,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
60   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 58 - spinacze 50mm 100szt/op.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 92,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  41,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
61   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 59 - sprężone powietrze 300ml


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 137,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  108,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  108,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  148,35


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
62   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 60 - tablica korkowa rama drewniana 100x150


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 125,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  334,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  334,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  336,88


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
63   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 61 - tablica korkowa rama drewniana 30x40


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 118,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  60,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  62,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
64   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 62 - tablica korkowa rama drewniana 50x60


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 221,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  109,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  109,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  189,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
65   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 63 - tablica korkowa rama drewniana 80x60


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 359,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  275,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  275,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  293,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
66   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 64 - tablica korkowa rama drewniana 90x120


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 598,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  360,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  360,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  363,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
67   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 65 - taśma przezroczysta 12 mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  5,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
68   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 66 - taśma przezroczysta 18 mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  20,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
69   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 67 - taśma przezroczysta 24 mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  9,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
70   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 68 -taśma szara klejąca


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 281,79 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  306,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  306,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  327,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
71   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 69 - teczka papierowa na gumkę


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 824,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  68,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  68,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  782,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
72   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 70 - teczka papierowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  81,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  81,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  93,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
73   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 71 - teczka papierowa zawieszana


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 287,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  77,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
74   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 72 - teczka plastikowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 187,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  184,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  184,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  190,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
75   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 73 - teczka plastikowa A4 szeroka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 547,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  114,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  114,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  505,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
76   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 74 - teczka plastikowa na gumkę


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3963,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3114,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3114,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4266,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
77   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 75 - temperówka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
78   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 76 - tusz do stępli


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 77,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  75,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  75,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  85,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
79   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 77 - wkład do długopisu Pentel BK-77


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  29,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  57,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
80   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 78 - wkład do długopisu PILOT G2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 187,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  165,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  165,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  184,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
81   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 79 - wkład do Pentel 0,7 LR7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 229,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  207,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  207,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  214,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
82   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 80 - wkłady Zenit


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
83   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 81 - zakładki indeksujące przylepne 4x40


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 143,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  91,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  91,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
84   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 82 - zakreślacz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 204,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  207,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  207,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  257,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
85   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 83 - zeszyt A4 96-kartkowy w kratkę


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 433,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  588,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  486,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  588,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
86   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 84 - zeszyt A5 32-kartkowy w kratkę


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  70,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  70,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
87   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 85 - zeszyt A5 96-kartkowy w kratkę


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 169,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  630,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  630,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  672,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
88   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 86 - zszywacz 24/6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 82,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  99,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  99,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  179,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
89   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 87 - zszywacz 23/13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1797,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  67,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1010,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
90   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 88 - zszywki 24/6 1000szt/op.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 315,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  288,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  288,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  324,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
91   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 89 - zszywki 23/13 1000szt/op.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 296,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  738,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  738,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1074,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
92   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 90 - zwilżacz pojemnik z gąbką


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-239 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  9,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
93   


Nazwa:
Pakiet 4 - PŁYTY CD,DVD


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy, {Dane ukryte}, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22391,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7466,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7466,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15440,31


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
94   


Nazwa:
Pakiet 5 - Tonery, atramenty


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CITY BIURO S.C., {Dane ukryte}, 66-460 Witnica, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 91160,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  64915,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  64915,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  251721,47


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
95   


Nazwa:
Pakiet 6 - Tusz do drukarek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Xeromat1/9, {Dane ukryte}, 93-101 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22451,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17480,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  17480,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49583,02


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
96   


Nazwa:
Pakiet 7 - Taśmy, kasety, papier


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Xeromat, {Dane ukryte} 1/9, 66-460 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1871,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1066,42


 • Oferta z najniższą ceną:
  1066,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14410,68


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
97   


Nazwa:
Pakiet 8 - ONERY ORYGINALNE


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Xeromat, {Dane ukryte} 1/9, 93-101 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36745,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31984,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  31984,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  51832,27


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-01-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 42477620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 97
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud. adm.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 - Papier GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 43 700,00
Pakiet 2 - Koperty DIGICOM Marcin Pietrzak
Zgierz
2011-04-06 14 999,00
Pakiet 3 poz. 1 - blok makulaturowy A4 ok. 100 kartek kratka BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 1 224,00
Pakiet 3 poz. 2 - blok makulaturowy A5 ok. 100 kartek kratka BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 66,00
Pakiet 3 poz. 3 - brulion A4 sztywna oprawa 96 kartek kratka BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 446,00
Pakiet 3 poz. 4 - brulion A5 sztywna oprawa 96 kartek kratka BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 184,00
Pakiet 3 poz. 5 - cienkopis BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 432,00
Pakiet 3 poz. 6 -datownik Biurpap J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 232,00
Pakiet 3 poz. 7 - deska z klamrą A4 pokryta tworzywem, kolor BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 194,00
Pakiet 3 poz. 8 - długopis BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 144,00
Pakiet 3 poz. 9 - długopis żelowy GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 390,00
Pakiet 3 poz. 10 - druk KP BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 104,00
Pakiet 3 poz. 11 - dyskietki 3,5 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 773,00
Pakiet 3 poz. 12 - dziurkacz do 15 kartek BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 50,00
Pakiet 3 poz. 13 - dziurkacz do 40 kartek BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 58,00
Pakiet 3 poz. 14 - folia do bindowania GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 4,00
Pakiet 3 poz. 15 - grzbiety do bindowania 10 mm BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 72,00
Pakiet 3 poz. 16 - grzbiety do bindowania 16 mm BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 181,00
Pakiet 3 poz. 17 - grzbiety do bindowania 19 mm BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 199,00
Pakiet 3 poz. 18 - gumka BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 10,00
Pakiet 3 poz. 19 -kalendarz A5 jeden dzień jedna strona GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 800,00
Pakiet 3 poz. 20 - klej biurowy BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 48,00
Pakiet 3 poz. 21 - klipsy metalowe do papieru 25mm BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 1,00
Pakiet 3 poz. 22 - klipsy metalowe do papieru 51mm BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 4,00
Pakiet 3 poz. 23 - korektor pisak GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 210,00
Pakiet 3 poz. 24 - korektor w taśmie BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 45,00
Pakiet 3 poz. 25 - kostka notes 8,5/8,5 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 90,00
Pakiet 3 poz. 26 - koszulki krystaliczne (obwoluta) A4 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 3 600,00
Pakiet 3 poz. 27 - koszulki krystaliczne (obwoluta) A5 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łodź
2011-04-06 241,00
Pakiet 3 poz. 28 - linijka 30cm BIURPAP J.M.G. Figińscy 28
Łódź
2011-04-06 21,00
Pakiet 3 poz. 29 - marker olejowy BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 382,00
Pakiet 3 poz. 30 - marker wodoodporny permanentny cienki ~1mm GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 1 100,00
Pakiet 3 poz. 31 - marker wodoodporny permanentny gruby ~3mm GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 132,00
Pakiet 3 poz. 32 - mazak BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 66,00
Pakiet 3 poz. 33 - notes samoprzylepny 7,5/7,5 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 180,00
Pakiet 3 poz. 34 - nożyczki 21cm BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 144,00
Pakiet 3 poz. 35 - obwoluta A4 twarda (ofertówka) BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 137,00
Pakiet 3 poz. 36 - obwoluta A5 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 38,00
Pakiet 3 poz. 37 - ołówek BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 17,00
Pakiet 3 poz. 38 - ołówek automatyczny 0,5 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 18,00
Pakiet 3 poz. 39 - papier xero kolor jasno niebieski 500 arkuszy BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 504,00
Pakiet 3 poz. 40 - papier xero kolor jasno różowy 500 arkuszy BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 336,00
Pakiet 3 poz. 41 - papier xero kolor jasno zielony 500 arkuszy BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 336,00
Pakiet 3 poz. 42 - papier xero kolor jasno żółty 500 arkuszy BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 504,00
Pakiet 3 poz. 43 - pianka do czyszczenia ekranu 250ml BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 501,00
Pakiet 3 poz. 44 - pinezki beczułki kolor opakowanie BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 15,00
Pakiet 3 poz. 45 - pióro kulowe GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 50,00
Pakiet 3 poz. 46 - podkład przezroczysty na biurko BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 449,00
Pakiet 3 poz. 47 - pojemnik na dok. pionowy plastikowy BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 840,00
Pakiet 3 poz. 48 - pojemnik na dok. poziomy przezroczysty,kolor BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 1 287,00
Pakiet 3 poz. 49 - pojemnik przezroczysty na teczki zawieszane GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 2 500,00
Pakiet 3 poz. 50 - przekładki A4 10 kolorów BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 194,00
Pakiet 3 poz. 51 - rozszywacz BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 21,00
Pakiet 3 poz. 52 - rysik 0,5 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 4,00
Pakiet 3 poz. 53 - segregator A4/4-5cm pokryty folią,kolor,mechanizm GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 954,00
Pakiet 3 poz. 54 - segregator A4/7-8cm pokryty folią,kolor,mechanizm GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 4 770,00
Pakiet 3 poz. 55 - skoroszyt papierowy GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 110,00
Pakiet 3 poz. 56 - skoroszyt plastikowy do wpinania 10 szt = 1op GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 1 280,00
Pakiet 3 poz. 57 - spinacze 25mm 100szt/op. BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 182,00
Pakiet 3 poz. 58 - spinacze 50mm 100szt/op. BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 41,00
Pakiet 3 poz. 59 - sprężone powietrze 300ml BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 108,00
Pakiet 3 poz. 60 - tablica korkowa rama drewniana 100x150 GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 334,00
Pakiet 3 poz. 61 - tablica korkowa rama drewniana 30x40 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 60,00
Pakiet 3 poz. 62 - tablica korkowa rama drewniana 50x60 GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 109,00
Pakiet 3 poz. 63 - tablica korkowa rama drewniana 80x60 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 275,00
Pakiet 3 poz. 64 - tablica korkowa rama drewniana 90x120 GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 360,00
Pakiet 3 poz. 65 - taśma przezroczysta 12 mm GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 5,00
Pakiet 3 poz. 66 - taśma przezroczysta 18 mm GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 20,00
Pakiet 3 poz. 67 - taśma przezroczysta 24 mm GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 9,00
Pakiet 3 poz. 68 -taśma szara klejąca GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 306,00
Pakiet 3 poz. 69 - teczka papierowa na gumkę GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 68,00
Pakiet 3 poz. 70 - teczka papierowa GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 81,00
Pakiet 3 poz. 71 - teczka papierowa zawieszana GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 77,00
Pakiet 3 poz. 72 - teczka plastikowa GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 184,00
Pakiet 3 poz. 73 - teczka plastikowa A4 szeroka BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 114,00
Pakiet 3 poz. 74 - teczka plastikowa na gumkę BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 3 114,00
Pakiet 3 poz. 75 - temperówka BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 6,00
Pakiet 3 poz. 76 - tusz do stępli BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 75,00
Pakiet 3 poz. 77 - wkład do długopisu Pentel BK-77 GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 29,00
Pakiet 3 poz. 78 - wkład do długopisu PILOT G2 GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 165,00
Pakiet 3 poz. 79 - wkład do Pentel 0,7 LR7 GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 207,00
Pakiet 3 poz. 80 - wkłady Zenit BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 8,00
Pakiet 3 poz. 81 - zakładki indeksujące przylepne 4x40 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 91,00
Pakiet 3 poz. 82 - zakreślacz BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 207,00
Pakiet 3 poz. 83 - zeszyt A4 96-kartkowy w kratkę BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 588,00
Pakiet 3 poz. 84 - zeszyt A5 32-kartkowy w kratkę BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 70,00
Pakiet 3 poz. 85 - zeszyt A5 96-kartkowy w kratkę BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 630,00
Pakiet 3 poz. 86 - zszywacz 24/6 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 99,00
Pakiet 3 poz. 87 - zszywacz 23/13 BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 67,00
Pakiet 3 poz. 88 - zszywki 24/6 1000szt/op. GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 288,00
Pakiet 3 poz. 89 - zszywki 23/13 1000szt/op. BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 738,00
Pakiet 3 poz. 90 - zwilżacz pojemnik z gąbką GROSS Wazia Sp. Jawna
Łódź
2011-04-06 9,00
Pakiet 4 - PŁYTY CD,DVD BIURPAP J.M.G. Figińscy
Łódź
2011-04-06 7 466,00
Pakiet 5 - Tonery, atramenty CITY BIURO S.C.
Witnica
2011-04-06 64 915,00
Pakiet 6 - Tusz do drukarek Xeromat1/9
Łódź
2011-04-06 17 480,00
Pakiet 7 - Taśmy, kasety, papier Xeromat
Łódź
2011-04-06 1 066,00
Pakiet 8 - ONERY ORYGINALNE Xeromat
Łódź
2011-04-06 31 984,00