Kielce: Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych w budynku A oraz w sali konferencyjnej nr 13 w budynku B


Numer ogłoszenia: 430730 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach , Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3421534, faks 41 3421834.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.kielce.uw.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych w budynku A oraz w sali konferencyjnej nr 13 w budynku B.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remontu posadzek w pomieszczeniach biurowych w budynku A oraz w sali konferencyjnej nr 13 w budynku B Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Przewidywany zakres robót został określony w Przedmiarze robót (Załącznik nr 2 do SIWZ), w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 5. Wszystkie wskazane nazwy wyrobów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wyrobami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 6. Kolejność wykonywania prac remontowych Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.43.21.00-5, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 18.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą - posiadającą aktualne uprawnienia konstrukcyjno - budowlane w branży budowlanej (kierownik robót). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne zobowiązanie bądź inny właściwy dokument innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, poświadczający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia itp. tych podmiotów. 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w formie oryginału albo w formie kserokopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdyby uległa obniżeniu stawka podatku VAT, w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio niższą cenę niż wskazana w jego Ofercie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji. 3. Zakazuje się wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie propozycje zmiany winny być, przed przekazaniem ich Zamawiającemu, poprzedzone zgłoszeniem przez Wykonawcę zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny. Do skierowanego do Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie zmian Wykonawca przedłoży ponadto sporządzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora Nadzoru, kosztorys różnicowy zawierający wycenę robót zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w stosunku do robót przewidzianych umową. Kosztorys ten winien być zgodny z czynnikami cenotwórczymi przyjętymi w ofercie Wykonawcy. 4. Podstawą do sporządzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robót dodatkowych będzie protokół konieczności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.kielce.uw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.11.2012 godzina 11:30, miejsce: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny za wykonanie zamówienia (ceny ofertowej) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Narodowym Banku Polskim O/Kielce Nr: 56 1010 1238 0853 4213 9120 0000. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach , Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, - zawierać klauzulę, w której gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy. - okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy. 4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust.1 ustawy. 8. Zmiana formy zabezpieczenia jest zachowywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 11. W przypadku przedłużenia terminów wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami ust. 1..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kielce: Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych w budynku A oraz w sali konferencyjnej nr 13 w budynku B


Numer ogłoszenia: 507436 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 430730 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3421534, faks 41 3421834.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych w budynku A oraz w sali konferencyjnej nr 13 w budynku B.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remontu posadzek w pomieszczeniach biurowych w budynku A oraz w sali konferencyjnej nr 13 w budynku B Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Przewidywany zakres robót został określony w Przedmiarze robót (Załącznik nr 2 do SIWZ), w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 5. Wszystkie wskazane nazwy wyrobów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wyrobami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 6. Kolejność wykonywania prac remontowych Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.43.21.00-5, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P. W. DANBUD Daniel Wojdat, {Dane ukryte}, 26-630 Jedlnia-Letnisko, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60162,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55983,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  55983,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  200000,03


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Aleja IX Wieków Kielc 3, 25516 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: zo27@kielce.uw.gov.pl
tel: 413 421 534
fax: 413 421 834
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-11-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 43073020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 29 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.kielce.uw.gov.pl
Informacja dostępna pod: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych w budynku A oraz w sali konferencyjnej nr 13 w budynku B P. W. DANBUD Daniel Wojdat
Jedlnia-Letnisko
2012-12-13 55 983,00