TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Rurociągi wysokociśnieniowe
ND Nr dokumentu 442942-2013
PD Data publikacji 31/12/2013
OJ Dz.U. S 252
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 27/12/2013
DT Termin 27/01/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 4 - Procedura negocjacyjna
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 31213100 - Rozdzielnie
44161500 - Rurociągi wysokociśnieniowe
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
OC Pierwotny kod CPV 31213100 - Rozdzielnie
44161500 - Rurociągi wysokociśnieniowe
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
RC Kod NUTS PL225
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

31/12/2013    S252    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Rurociągi wysokociśnieniowe

2013/S 252-442942

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/+48 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/+48 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/+48 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wykonanie komory pomp poz. 1000 oraz przystosowanie chodników wodnych na poz. 1000 do pełnienia funkcji wyrobisk głównego odwadniania na poz. 1000 wraz z dostawą i zabudową kompletnego wyposażenia komory pomp poz. 1000 oraz komory rozdzielni DRG-3 poz. 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pawłowice, JSW S.A. KWK „Pniówek”.

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonanie komory pomp poz. 1000 oraz przystosowanie chodników wodnych na poz. 1000 do pełnienia funkcji wyrobisk głównego odwadniania na poz. 1000 wraz z dostawą i zabudową kompletnego wyposażenia komory pomp poz. 1000 oraz komory rozdzielni DRG-3 poz. 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
Termin wykonania zamówienia: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie później niż 28 miesięcy od daty przekazania stanowiska pracy.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Branża elektryczna:
1) Dostawa, zabudowa, uruchomienie i oddanie do ruchu kompletnej instalacji oświetleniowej komory pompowni głównej odwadniania oraz komory rozdzielni DRG-3 na poziomie 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
2) Dostawa, zabudowa, uruchomienie i oddanie do ruchu kompletnej instalacji sterowania i monitoringu urządzeń pompowni głównego odwadniania i rozdzielni 6 kV DRG-3 na poziomie 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
3) Dostawa, zabudowa, uruchomienie i oddanie do ruchu kompletnego układu zasilania i sterowania urządzeń układu hydromechanicznego czyszczenia chodników wodnych na poziomie 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
4) Zasilanie napięciem 6 kV, 500V i 230V urządzeń pompowni głównego odwadniania na poziomie 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”:
a) Dostawa i zabudowa pól rozdzielczych SN rozdzielni dołowej 6 kV DRG-3,
b) Dostawa i zabudowa dwóch stacji transformatorowych 6/0,5 kV,
c) Dostawa i zabudowa instalacji zasilającej 6 kV do projektowanych urządzeń zlokalizowanych w komorach rozdzielni i pompowni głównego odwadniania (bez kabli zasilających poszczególne sekcje rozdzielni DRG-3),
d) Dostawa i zabudowa instalacji zasilającej 500 V do urządzeń zlokalizowanych w komorach rozdzielni i pompowni głównego odwadniania,
e) Dostawa i zabudowa zespołów transformatorowych 500/230 V, wyłączników stycznikowych, zestawów sterowania zespołami pompowymi,
f) Dostawa i zabudowa kompletnej instalacji SUPO w komorze rozdzielni 6 kV oraz pompowni.
2. Branża mechaniczna:
1) Dostawa, zabudowa, uruchomienie i oddanie do ruchu kompletnej instalacji pompowni głównego odwadniania na poziomie 1000.
2) Dostawa, zabudowa, uruchomienie i oddanie do ruchu kompletnego układu hydromechanicznego czyszczenia chodników wodnych na poziomie 1000.
3. Branża górnicza
1) Projekt techniczny wyrobisk górniczych infrastruktury technologicznej głównego odwadniania na poz.1000m w KWK „Pniówek”.
2) Rekonstrukcja chodnika wodnego I i II poz.1000.
3) Wykonanie komory pomp poz.1000.
4) Drążenie komory ZEKO poz.1000.
5) Drążenie chodników łączących chodnik wodny I i II poz.1000.
6) Wydrążenie przy użyciu materiału wybuchowego odcinka chodnika wodnego II poziom 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
7) Wykonanie ręcznej pobierki spągu w chodniku dojściowym do komory pomp poz.1000.
8) Wykonanie ręcznej pobierki spągu w: chodniku pośrednim, pochylni wentylacyjnej I i II.
9) Drążenie pochylni wentylacyjnej II poz.1000.
10) Drążenie przecinki wentylacyjnej do chodnika wodnego I poz.1000.
11) Wykonanie przebudowy przekopu kierunkowego wschodniego poz.1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek".
12) Przebudowa skrzyżowania przekopu kierunkowego wschodniego poz.1000 z chodnikiem wodnym II poz.1000
w JSW S.A. KWK ,,Pniówek".
13) Wykonanie robót naprawczych w komorze rozdzielni DRG-3 na poziomie 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek".
14) Wykonanie robót naprawczych w chodniku dojściwym do komory rozdzielni DRG-3 na poziomie 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek".
15) Pozostałe roboty konieczne do wykonania (uwzględnione w specyfikacji technicznej) m.in.: montaż/demontaż przenośników urobku, wzmocnienie obudowy, demontaż/zabudowa rozjazdu i toru kolejowego, wyłożenie spągu płytami, wykonanie torkretu, uruchomienie trasy kolejki podwieszanej, wykonanie komory mont./demont. dla spągoładowarki, mont./demon. spągoładowarki.
4. Opracowanie i zatwierdzenie Dokumentacji podstawowej pompowni głównego odwadniania i rozdzielni 6kV DRG-3
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44161500, 31213100, 71330000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400.000,00 euro
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający zażąda wniesienia wadium przez Wykonawców zaproszonych do składania ofert – zgodnie z art. 60 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). Wymagania dotyczące formy, terminu oraz sposobu wniesienia wadium zostaną określone w zaproszeniu do składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w formie przelewu, w terminie do 85 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który złoży w terminie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do wniosku:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych..
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, polegającego na wykonaniu lub wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem było lub jest budowa pompowni głównej lub poziomowej, rozdzielni zasilającej ww. obiekt (obiekty), obejmująca wykonanie dostaw, robót w zakresie górniczym, montażowym mechanicznym, elektrycznym oraz uruchomieniem i oddaniem do ruchu ukończonego obiektu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zasady przyznawania punktacji:
1) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni głównej lub poziomowej, rozdzielni zasilającej ww. obiekt (obiekty), obejmującego wykonanie dostaw, robót w zakresie górniczym, montażowym mechanicznym, elektrycznym oraz uruchomieniem i oddaniem do ruchu ukończonego obiektu – 100 pkt,
2) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni głównej obejmującego wykonanie dostaw, robót w zakresie górniczym, montażowym mechanicznym, elektrycznym oraz uruchomieniem i oddaniem do ruchu – 10 pkt,
3) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni głównej obejmującego wykonanie robót w zakresie górniczym – 1 pkt,
4) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni głównej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym mechanicznym wraz uruchomieniem i oddaniem do ruchu – 4 pkt,
5) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni głównej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym mechanicznym wraz uruchomieniem – 3 pkt,
6) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni głównej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym mechanicznym – 1 pkt,
7) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni głównej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym elektrycznym oraz uruchomieniem i oddaniem do ruchu – 4 pkt,
8) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni głównej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym elektrycznym oraz uruchomieniem – 3 pkt,
9) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni głównej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym elektrycznym – 1 pkt,
10) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni poziomowej obejmującego wykonanie dostaw, robót w zakresie górniczym, montażowym mechanicznym, elektrycznym oraz uruchomieniem i oddaniem do ruchu – 8 pkt,
11) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni poziomowej obejmującego wykonanie robót w zakresie górniczym – 1 pkt,
12) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni poziomowej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym mechanicznym wraz uruchomieniem i oddaniem do ruchu – 3 pkt,
13) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni poziomowej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym mechanicznym wraz uruchomieniem – 2 pkt,
14) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni poziomowej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym mechanicznym – 1 pkt,
15) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni poziomowej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym elektrycznym oraz uruchomieniem i oddaniem do ruchu – 3 pkt,
16) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni poziomowej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym elektrycznym oraz uruchomieniem – 2 pkt,
17) Wykonanie zadania polegającego na budowie pompowni poziomowej obejmującego wykonanie robót w zakresie montażowym elektrycznym – 1 pkt,
18) Wykonanie zadania polegającego na budowie rozdzielni zasilającej ww. obiekt (obiekty) w zakresie górniczym, montażowym mechanicznym, elektrycznym oraz uruchomieniem i oddaniem do ruchu – 8 pkt,
19) Wykonanie zadania polegającego na budowie rozdzielni zasilającej ww. obiekt (obiekty) w zakresie górniczym – 1 pkt,
20) Wykonanie zadania polegającego na budowie rozdzielni zasilającej ww. obiekt (obiekty) w zakresie montażowym mechanicznym oraz elektrycznym wraz uruchomieniem i oddaniem do ruchu – 6 pkt,
21) Wykonanie zadania polegającego na budowie rozdzielni zasilającej ww. obiekt (obiekty) w zakresie montażowym mechanicznym oraz elektrycznym wraz uruchomieniem – 5 pkt,
22) Wykonanie zadania polegającego na budowie rozdzielni zasilającej ww. obiekt (obiekty) w zakresie montażowym mechanicznym oraz elektrycznym – 3 pkt.
2. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli robót stanowiących przedmiot zamówienia w ilości minimum 20 osób, w tym:
a) 1 osoba o kwalifikacjach kierownika działu ruchu górniczego,
b) 4 osobami posiadającymi kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
c) 1 osoba o kwalifikacjach kierownika działu ruchu górniczego – technika strzałowa,
d) 1 osobą posiadającą kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w zakresie techniki strzałowej,
e) 1 osoba o kwalifikacjach kierownika działu ruchu energomechanicznego,
f) 1 osobą posiadającą kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,
g) 1 osobą posiadającą kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,
h) 4 osobami posiadającymi kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
i) 3 osobami posiadającymi kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,
j) 3 osobami posiadającymi kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej.
3. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia w ilości minimum 21 osób, w tym:
a) górnik strzałowy – 4 osoby,
b) maszynista kolejek podwieszanych po ziemią – 2 osoby,
c) operator samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie spągoładowarki – 4 osoby,
d) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV – 8 osób,
e) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV – 3 osoby,
4. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi pozostałe uprawnienia (kwalifikacje), przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem, w ilości minimum 58 osób, w tym:
a) górnik – 22 osoby,
b) cieśla – 8 osób,
c) obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych – 12 osób,
d) ślusarz – 8 osób,
e) cieśla torowy – 8 osób.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
6. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z dokumentów o których mowa w pkt 1 – 6 oraz oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna
Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych): nie
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia. Waga 94

2. Okres gwarancji na utrzymanie funkcjonalności obiektu głównego odwadniania wraz z rozdzielnią przy założonych parametrach technicznych. Waga 6

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
100/ZZ/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.1.2014 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, fax: +48 327564445.
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dalej „wniosek”, należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wniosek musi zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, adres do korespondencji, nazwę zamówienia i numer nadany przez Zamawiającego, wykaz składanych oświadczeń i dokumentów, miejsce i datę sporządzenia wniosku. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, Wniosek musi zawierać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców.

4. Wniosek należy sporządzić zgodnie z wzorem „Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego: www.jsw.pl/przetargi.

5. Oryginał wniosku musi być podpisany (wraz z pieczęcią imienną) przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz jednoznacznie wskazywać Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wniosek musi być podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku winno być dołączone do wniosku (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), o ile prawo do podpisania wniosku nie wynika z innych dołączonych dokumentów. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z wnioskiem, z zastrzeżeniem pkt. 8.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie III.2.3) ppkt 6 ogłoszenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez pełnomocnika lub podmioty, o których mowa w punkcie III.2.3) ppkt 6 ogłoszenia.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona wniosku była kolejno ponumerowana, a w treści wniosku umieszczona była informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się wniosek.
10. Zaleca się, aby wniosek posiadał spis treści z uwzględnieniem numeracji stron.
11. W przypadku, gdyby informacje zawarte we wniosku zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych we wniosku informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa (nazwa przedsiębiorstwa)”, odrębnie od pozostałych informacji zawartych we wniosku.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
12. Wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej/osób podpisujących wniosek. W przeciwnym przypadku poprawki, przekreślenia i dopiski nie będą uwzględniane.
13. Wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców winny być aktualne w terminie składania wniosku i przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 8.
14. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko jeden wniosek.
16. Wniosek składa się w jednym egzemplarzu.
17. Wniosek należy złożyć w kopercie trwale zamkniętej i opieczętowanej pieczęciami firmowymi Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój
parter, pok. nr 39
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na:
Wykonanie komory pomp poz. 1000 oraz przystosowanie chodników wodnych na poz. 1000 do pełnienia funkcji wyrobisk głównego odwadniania na poz. 1000 wraz z dostawą i zabudową kompletnego wyposażenia komory pomp poz. 1000 oraz komory rozdzielni DRG-3 poz. 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
(pełna nazwa Wykonawcy (firma))
(adres)
18. Do składania ofert wstępnych zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 (pięciu) Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu oraz uzyskają najwyższe oceny za spełnienie warunków, tj. otrzymają najwyższą ilość punktów z tym, że:
a) warunki określone w pkt III.2.3) ppkt od 2 do 4 ogłoszenia – wszystkie warunki muszą zostać bezwzględnie spełnione,
b) warunki określone w pkt III.2.3) ppkt 1 ogłoszenia – wystarczy spełnienie jednego z warunków wymienionych w ppkt od 1) do 22).
19. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego.
20. Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie Zdrój,
parter, pokój nr 39.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.12.2013
TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Rurociągi wysokociśnieniowe
ND Nr dokumentu 22972-2016
PD Data publikacji 22/01/2016
OJ Dz.U. S 15
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 20/01/2016
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 4 - Procedura negocjacyjna
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 31213100 - Rozdzielnie
44161500 - Rurociągi wysokociśnieniowe
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
OC Pierwotny kod CPV 31213100 - Rozdzielnie
44161500 - Rurociągi wysokociśnieniowe
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
RC Kod NUTS PL225
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

22/01/2016    S15    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Rurociągi wysokociśnieniowe

2016/S 015-022972

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie komory pomp poz. 1 000 oraz przystosowanie chodników wodnych na poz. 1 000 do pełnienia funkcji wyrobisk głównego odwadniania na poz. 1000 wraz z dostawą i zabudową kompletnego wyposażenia komory pomp poz. 1 000 oraz komory rozdzielni DRG-3 poz. 1 000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pawłowice, JSW S.A. KWK „Pniówek”.

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonanie komory pomp poz. 1 000 oraz przystosowanie chodników wodnych na poz. 1 000 do pełnienia funkcji wyrobisk głównego odwadniania na poz. 1 000 wraz z dostawą i zabudową kompletnego wyposażenia komory pomp poz. 1 000 oraz komory rozdzielni DRG-3 poz. 1 000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.
Termin wykonania zamówienia: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie później niż 28 miesięcy od daty przekazania stanowiska pracy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44161500, 31213100, 71330000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 31 844 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
100/ZZ/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 252-442942 z dnia 31.12.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Wykonanie komory pomp poz. 1 000 oraz przystosowanie chodników wodnych na poz. 1 000 do pełnienia funkcji wyrobisk głównego odwadniania na poz. 1 000 wraz z dostawą i zabudową kompletnego wyposażenia komory pomp poz. 1 000 oraz komory rozdzielni DRG-3 poz. 1 000 w JSW S.A. KWK „Pniówek”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn
Polska
Tel.: +48 338575200
E-mail: przetargi@elektrometal.com.pl
Faks: +48 338575205

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 34 369 514,48 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 31 844 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 71 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 1) roboty w branży górniczej,
2) roboty w branży mechanicznej,
3) wizualizacja.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 0224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 0224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 2 164).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 0224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 0224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.1.2016

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 44294220131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [NO]: Negocjacje z ogłoszeniem
Czas na realizację: 30 miesięcy
Wadium: 300000 ZŁ
Szacowana wartość* 10 000 000 PLN  -  15 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
31213100-3 Rozdzielnie
44161500-1 Rurociągi wysokociśnieniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie komory pomp poz. 1 000 oraz przystosowanie chodników wodnych na poz. 1 000 do pełnienia funkcji wyrobisk głównego odwadniania na poz. 1 000 wraz z dostawą i zabudową kompletnego wyposażenia komory pomp poz. 1 000 oraz komory rozdzielni DRG-3 poz. Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-31 31 844 700,00