Gizałki: Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Wierzchy


Numer ogłoszenia: 445522 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Wierzchy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres robót ww. zadania podzielony został na dwa etapy: Etap I obejmuje roboty budowlane polegające na: 1. Wymianie stolarki okiennej - 100% zakresu przedmiaru. 2. Wymianie stolarki drzwiowej - 100% zakresu przedmiaru. 3. Robotach na sali widowiskowej - nie mniej niż 30% zakresu przedmiaru. Etap II obejmuje roboty budowlane polegające na: 1. Dociepleniu ścian zewnętrznych - 100% zakresu przedmiaru. 2. Dociepleniu stropodachu - 100% zakresu przedmiaru. 3. Robotach na sali widowiskowej - pozostała część zakresu przedmiaru. 4. Wymianie pokrycia dachu - 100% zakresu przedmiaru. 5. Wykonanie wentylacji - 100% zakresu przedmiaru..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art. 45 ustawy Pzp jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium winno być dołączone do oferty stanowiąc jego załącznik. 2) Wadium może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 z wpisem na dowodzie wpłaty - wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Wierzchy 4) Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie uznane za wniesione wówczas, jeśli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5) Oferta nie zabezpieczona wadium podlega odrzuceniu. 6) Do pozostałych kwestii związanych z wadium stosuje się wprost art. 46 ustawy Pzp


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (każda). Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełnienia tego warunku zastosowanie ma art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełnienia tego warunku zastosowanie ma art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; b) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 6 do SIWZ) - w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY; c) formularz cenowy (załącznik nr 7 do SIWZ); d) kosztorys ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ); e) dokument potwierdzający wniesienie wadium; f) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne) : a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w projekcie budowlanym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w projekcie budowlanym; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń; 2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy) : a) będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 6 ust. 5 i 6 umowy; b) będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 umowy; c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT - o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego; 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; b) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 2 (Sekretariat)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje, że część zamówienia finansuje w oparciu o umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Gizałki: Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Wierzchy


Numer ogłoszenia: 527604 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 445522 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Wierzchy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres robót ww. zadania podzielony został na dwa etapy: Etap I obejmuje roboty budowlane polegające na: 1. Wymianie stolarki okiennej - 100% zakresu przedmiaru. 2. Wymianie stolarki drzwiowej - 100% zakresu przedmiaru. 3. Robotach na sali widowiskowej - nie mniej niż 30% zakresu przedmiaru. Etap II obejmuje roboty budowlane polegające na: 1. Dociepleniu ścian zewnętrznych - 100% zakresu przedmiaru. 2. Dociepleniu stropodachu - 100% zakresu przedmiaru. 3. Robotach na sali widowiskowej - pozostała część zakresu przedmiaru. 4. Wymianie pokrycia dachu - 100% zakresu przedmiaru. 5. Wykonanie wentylacji - 100% zakresu przedmiaru.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamawiający informuje, że część zamówienia finansuje w oparciu o umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
20.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
15.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo Budowlany Henryk Krysztofiak, {Dane ukryte}, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 176938,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  144341,51


 • Oferta z najniższą ceną:
  122801,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  189807,59


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-11-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 44552220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 276 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Wierzchy Zakład Remontowo Budowlany Henryk Krysztofiak
Pleszew
2012-12-27 144 341,00