Kraków: Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w 2015 r. na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej


Numer ogłoszenia: 44816 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych , pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6161230, faks 12 6161217.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.krakow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w 2015 r. na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w 2015 r. na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikami) stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na powtórzenie tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego - nie więcej niż 50%


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.50.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. posiadają aktualne zezwolenie właściwego organu inspekcji sanitarnej uprawniające Wykonawcę do prowadzenia działalności cateringowej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa poniżej.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej dwie usługi polegające na obsłudze cateringowej spotkań dla min. 30 osób każda. Zamawiający przez usługę cateringową rozumie usługę świadczoną zawodowo przez Wykonawcę uprawnionego do świadczenia usług cateringowych w rozumieniu i na zasadach wskazanych w ustawie z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa poniżej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. III.4 ogłoszenia Wykonawca winien złożyć z ofertą: 1. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, 2. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 3. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (w tym m.in. zmian stawki podatku VAT), b) w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4 umowy, c) w przypadku zmiany numeru konta bankowego określonego w § 4 ust. 1 umowy, d) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 i 2.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. nr 324 - P. Dorota Pietrzykowska.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
A. Zamówienie jest finansowane ze środków z UE. Niniejsza umowa zawierana jest na potrzeby realizacji projektu STARS (nr kontraktu IEE/12/804/SI2.644757 STARS), projektu VELOCITTA (nr kontraktu IEE/13/636/SI2.675529) oraz projektu CHALLENGE (nr kontraktu IEE/12/696/SI2.644740) współfinansowanych z programu Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy. B. Sekcja II.2) ogłoszenia powinna otrzymać następujące brzmienie: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2015 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. C. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2. W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w pkt III.4) i III.6) ogłoszenia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. Wiedzę i doświadczenie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą posiadać łącznie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 4.1. każdy z osobna dotyczące go dokumenty wymienione w punktach III.4.1) tiret pierwszy, III.4.2) tiret drugi oraz III.4.4) ogłoszenia. 4.2. Oświadczenie Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy Pzp) pkt III.4.1) nagłówek i III.4.2) tiret pierwszy ogłoszenia - wg załącznika 3 do specyfikacji. 4.3. dokumenty wskazane w pkt III.4.1) tiret drugi ogłoszenia składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument. 4.4. dokumenty, o których mowa w pkt III.6. ogłoszenia. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. D. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kraków: Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w 2015 r. na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej


Numer ogłoszenia: 73456 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 44816 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6161230, faks 12 6161217.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w 2015 r. na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w 2015 r. na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierał wzór umowy (wraz z załącznikami) stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji UWAGA: Do pkt IV 6: Podano ceny zestawu 1.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.50.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: W ramach realizacji projektu STARS (nr kontraktu IEE/12/804/SI2.644757 STARS), projektu VELOCITTA (nr kontraktu IEE/13/636/SI2.675529) oraz projektu CHALLENGE (nr kontraktu IEE/12/696/SI2.644740) współfinansowanych z programu Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.03.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Catermed S.A., {Dane ukryte}, 31-201 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  10,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: aszczechowicz@zis.krakow.pl
tel: 0-12 616-64-40
fax: 0-12 616-64-00
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-03-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4481620150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-03-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 265 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. nr 324 - P. Dorota Pietrzykowska
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w 2015 r. na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej Catermed S.A.
Kraków
2015-04-01 10,00