Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.um.bielsko.pl/

Ogłoszenie nr 45548 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.
Bielsko-Biała: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki, krajowy numer identyfikacyjny 00051566100000, ul. pl. Ratuszowy  1, 43300   Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 49-71-497, e-mail shutowski@um.bielsko.pl; agolik@um.bielsko.pl; grzegorz.reszuta@um.bielsko.pl, faks 33 49-71-786.
Adres strony internetowej (URL): http://www.um.bielsko.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.um.bielsko.pl/bip


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.um.bielsko.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Informatyki pl. Ratuszowy 6 43-300 Bielsko-Biała


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Numer referencyjny:
INF.271.9.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego, według szczegółowego wykazu przedmiotu zamówienia wskazanego we wzorze Oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
30125110-5

Dodatkowe kody CPV:
30192113-6, 30192320-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 22/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązuje się na dostawę materiałów eksploatacyjnych sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od dnia zawarcia Umowy do dnia 22 grudnia 2017 r. lub wyczerpania wartości Umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli z należytą starannością wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, o wartości dostarczanych materiałów 150 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zgodnie z art. 22a ustawy PZP Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na: - zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z tymi podmiotami stosunków prawnych, - sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z tymi podmiotami stosunków prawnych – wówczas podmioty te odpowiadają solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek zawinionego nieudostępnienia tych zasobów, Wykonawca wówczas musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 25a ustawy PZP w oświadczeniu potwierdzającym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca zamieszcza informację o tych podmiotach.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ (w oryginale).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.Oświadczenie, o którym mowa w pkt III.4) nin. ogłoszenia. 2. Wykaz (załącznik nr 5 do SIWZ) dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca winien dostarczyć: 1.W terminie składania ofert: 1)Dokumenty składające się na ofertę: a)Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. b)Wykaz prac (części zamówienia), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców) oraz nazwy podwykonawców, na formularzu oferta, stanowiącym Załączniki nr 1 do SIWZ. c)Oświadczenie Wykonawcy (na formularzu Oferta – Załącznik nr 1 do SIWZ), o: - związaniu ofertą przez okres 30 dni; - zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty; - zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; - udzieleniu gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne wg wymagań określonych w SIWZ i wzorze umowy, - zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ); - tym, że dostarczane materiały będą fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, dobrej jakości, gatunku I go, - tym, że dostarczane materiały nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu oraz, że oferowane materiały charakteryzuje się pełną kompatybilnością z urządzeniami, w których maja one być użytkowane jako materiał eksploatacyjny do urządzeń drukujących, - przejęciu na siebie zobowiązań gwarancyjnych wynikających z § 4 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) co do zaoferowanych w dowolnej pozycji tabeli materiałów eksploatacyjnych. - limicie dopuszczalnych w okresie trwania umowy usterek oferowanych materiałów (wpisana wartość musi być nie mniejsza niż 2 i nie większa niż 15 - podanie ilości poniżej 2, zostanie potraktowane jakby Wykonawca zaoferował 2 szt. Podanie ilości wykraczającej poza maksymalną ilość 15 sztuk lub nie podanie żadnej wartości spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP jako niezgodnej z SIWZ. 2)Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 3)Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 4)Oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) nin. ogłoszenia. 5)Pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (art. 22a ust. 2 ustawy PZP). 6)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale,) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena wykonania zamówienia 50
jakość50


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne postanowienie Umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ oraz pkt IV.5) nin. ogłoszenia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 10% ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej w Formularzu Oferty. Szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia zawiera Część XVI SIWZ oraz wzór Umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Istotne postanowienie Umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a więc Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca tzn. w następujących wypadkach: 1) gdy ilość zareklamowanych tuszów, tonerów, bębnów przekroczy ilość wskazaną w ofercie Wykonawcy, lub 2) po bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, tzn. w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnego aneksu do Umowy. 5. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu zapewnienia możliwości wydruku na posiadanych urządzeniach drukujących w bieżącym roku, Zamawiający przewiduje dokonanie zmian Umowy w zakresie i na warunkach wskazanych w pkt 6 – 11. 6. Zamawiający może zwrócić się pisemnie do Wykonawcy o wprowadzenie zmian do Umowy dotyczących: 1) zwiększenia ilości poszczególnych materiałów wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w tej ofercie – podając rodzaj i ilość tych materiałów, oraz 2) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku do kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 wzoru Umowy odpowiadającej zwiększonej ilości materiałów. 7. Zmiany mogą nastąpić w przypadku zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie zwiększenia ilości poszczególnych materiałów ponad ilość objętą ofertą Wykonawcy w trakcie trwania Umowy oraz po przeznaczeniu na ten cel środków finansowych w planach budżetowych Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 8. 8. Maksymalna wartość zmian w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu dodatkowych zamówień, o których mowa w pkt 7 nie przekroczy kwoty 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. 9. Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania propozycji zmiany Umowy wyrazi pisemną zgodę na dokonanie zmiany poprzez podpisanie albo zwrot aneksu z adnotacją o braku akceptacji zaproponowanych zmian opatrzony datą. 10. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie uprawnienia Zamawiającego wskazanego w pkt 6. 11. Brak zgody Wykonawcy na zmianę Umowy upoważnia Zamawiającego do udzielenia zamówienia dodatkowych materiałów zgodnie z obowiązującym prawem w tym również innemu Wykonawcy, a Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 27/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 82126 - 2017 z dnia 2017-05-12 r.
Bielsko-Biała: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 45548-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki, krajowy numer identyfikacyjny 00051566100000, ul. pl. Ratuszowy  1, 43300   Bielsko-Biała, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 33 49-71-497, faks 33 49-71-786, e-mail shutowski@um.bielsko.pl; agolik@um.bielsko.pl; grzegorz.reszuta@um.bielsko.pl
Adres strony internetowej (URL): www.um.bielsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

INF.271.9.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego, według szczegółowego wykazu przedmiotu zamówienia wskazanego we wzorze Oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV: 30192113-6, 30192320-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/05/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
365104.78

Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
JM Data S.C. Żebrowski Jarosław, Maciej Ryciak,  ,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
183685,74

Oferta z najniższą ceną/kosztem
183685,74
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Plac Ratuszowy  1, 43300   Bielsko-Biała
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: pze@um.bielsko.pl
tel: 33 49 71 564
fax: 33 49 71 786
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-03-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4554820170
ID postępowania Zamawiającego: INF.271.9.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-03-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: http://www.um.bielsko.pl/
Informacja dostępna pod: http://www.um.bielsko.pl/
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. JM Data S.C. Żebrowski Jarosław, Maciej Ryciak
Warszawa
2017-05-12 183 685,00