Warszawa: Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.


Numer ogłoszenia: 475290 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście , ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8257134, 8254846, faks 22 8257134, 8254846.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul. Polnej 7a w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w systemie ciągłym (bez przerw, całą dobę), na zmianę (nie rzadziej, niż co 12 godzin, po czym pracownik musi mieć 24 godziny odpoczynku), pod zdalnym nadzorem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (z poziomu Centrum Operacyjnego) oraz dodatkowo, równolegle, na zlecenie Zamawiającego (nie częściej niż raz w tygodniu) świadczenie usług organizowania i ochrony transportów wartości pieniężnych będących własnością Zamawiającego (transport będzie się odbywać w granicach administracyjnych Warszawy).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz polegających na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia; Wykonawca jest wpisany do właściwego rejestru albo zgłoszeni do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy tego wymagają)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy należyci wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych- należycie wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) co najmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem (za takowe Zamawiający uzna te usługi, które obejmowały fizyczną ochronę osób i mienia) i wartością (każda usługa o wartości netto minimum 30 000 PLN) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy dysponują następującymi narzędziami i urządzeniami, niezbędnymi do wykonania zamówienia- całodobowym Centrum Operacyjnym obsługującym system łączności bezprzewodowej pozwalający na stały i natychmiastowy kontakt radiowy z pracownikami ochrony stacjonarnej i patrolami zmotoryzowanymi - minimum 2 interwencyjnymi patrolami zmotoryzowanymi, działającymi całodobowo na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia tj. osoby wykonujące czynności w zakresie usług ochrony mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej- posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia;- minimum 3 osoby posiadające licencje pracownika ochrony fizycznej I stopnia oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni;- minimum 1 osoba posiadająca licencje pracownika ochrony II stopnia (nadzorująca z poziomu Centrum Operacyjnego)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w szczególności, chodzi o działalności, która jest zgodna z przedmiotem zamówienia), przy czym ubezpieczenie musi spełniać następujące warunki minimalne: okres ubezpieczenia: co najmniej obowiązująca od terminu składania ofert do końca roku 2013; suma ubezpieczenia co najmniej 3 000 000 PLN


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.osir-polna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a, 00-625 Warszawa, pok. 214 Sekretariat I piętro..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a, 00-625 Warszawa, pok. 214 Sekretariat I piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.


Numer ogłoszenia: 534646 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 475290 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8257134, 8254846, faks 22 8257134, 8254846.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Polnej 7A w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w systemie ciągłym (bez przerw, całą dobę), na zmianę (nie rzadziej, niż co 12 godzin, po czym pracownik musi mieć 24 godziny odpoczynku), pod zdalnym nadzorem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (z poziomu Centrum Operacyjnego) oraz dodatkowo, równolegle, na zlecenie Zamawiającego (nie częściej niż raz w tygodniu) świadczenie usług organizowania i ochrony transportów wartości pieniężnych będących własnością Zamawiającego (transport będzie się odbywać w granicach administracyjnych Warszawy).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: Usługowa Spółdzielnia Uniwersum- Uniserwis sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-211 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 65000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  57087,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  57087,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75477,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Polna , 00-625 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marketing@osir-polna.pl
tel: 22 8257134, 8254846
fax: 22 8257134, 8254846
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 47529020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.osir-polna.pl
Informacja dostępna pod: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a, 00-625 Warszawa, pok. 214 Sekretariat I piętro.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Konsorcjum: Usługowa Spółdzielnia Uniwersum- Uniserwis sp. z o.o.
Warszawa
2013-12-23 57 087,00