Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500293066-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.
Warszawa: Odprowadzanie ścieków i dostawa wody do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście umiejscowionego 00-625 Warszawa przy ul. Polnej 7a w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny 15206773000000, ul. ul. Polna  , 00625   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8257134, 8254846, e-mail marketing@osir-polna.pl, faks 22 8257134, 8254846.
Adres strony internetowej (url): http://www.osir-polna.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Odprowadzanie ścieków i dostawa wody do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście umiejscowionego 00-625 Warszawa przy ul. Polnej 7a w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: odprowadzanie ścieków i dostawa wody do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście umiejscowionego 00-625 Warszawa przy ul. Polnej 7a w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
II.5) Główny Kod CPV: 65100000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 560000
Waluta:
pln
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67.1.1.a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 66 ustawy zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia,w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Na terenie m. st. Warszawy jedynym podmiotem świadczącym usługę dostawy i odprowadzania ścieków jest MPWiK S.A.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Polna , 00-625 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marketing@osir-polna.pl
tel: 22 8257134, 8254846
fax: 22 8257134, 8254846
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500293066-N-2018
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-12-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
65100000-4 Usługi przesyłu wody i podobne