Ogłoszenie nr 529388-N-2019 z dnia 2019-03-25 r.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy: „Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, krajowy numer identyfikacyjny 56980000000000, ul. ul. 1 Maja  21 , 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 850 34 00, e-mail przetarg@prokuratura.walbrzych.pl, faks 748 520 257.
Adres strony internetowej (URL): www.swidnica.po.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Prokuratura

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.swidnica.po.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.swidnica.po.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Prokuratura Okręgowa w Świdnicy ul. 1 Maja 21 , 58-100 Świdnica, Biuro podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1”

Numer referencyjny:
PO VII WB 261.10.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawiono w SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
90910000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90911200-8
90919200-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2019-05-02   lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawcę winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 120 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że zrealizował w okresie trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. minimum trzy zadania o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. polegających na wykonywaniu kompleksowych usług porządkowo - czystościowych w budynkach użyteczności publicznej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie za karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 5. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg. zał. nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Oświadczenie, że Wykonawca zatrudni na terenie pracy Zamawiającego osoby nie karane sądownie i przeciw którym nie toczy się postępowanie karne, o pozytywnej opinii wg wzoru nr 5 do SIWZ; b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zasad zatrudnienia pracowników wg wzoru nr 6 do SIWZ; c) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, minimum trzech zadań o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. polegających na wykonywaniu porządkowo - czystościowych w budynkach użyteczności publicznej; określenie „budynki użyteczności publicznej” oznacza obiekty wg definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422 tekst jednolity) wg zał. nr 7 do SIWZ; d) Kserokopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości min. 120 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. UWAGA dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów a. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), b. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. c. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. d. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 (brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
zatrudnienie osób wykonujących usługę sprzątania w poszczególnych Prokuraturach Rejonowych na podstawie umowy o pracę - P40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: a) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT; b) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zmiany o której mowa w lit. „a” wartość wynagrodzenia miesięcznego netto Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany o której mowa w „lit” b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących kompleksowe usługi porządkowo - czystościowe w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu, Kłodzku lub Dzierżoniowie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od zmiany minimalnego wynagrodzenia tych osób. W przypadku zmiany o której mowa w lit. „c” wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób wykonujących osób bezpośrednio wykonujących kompleksowe usługi porządkowo - czystościowe w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu, Kłodzku lub Dzierżoniowie. W przypadku zmiany o której mowa w lit. „d” wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych osób wykonujących osób bezpośrednio wykonujących kompleksowe usługi porządkowo - czystościowe w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu, Kłodzku lub Dzierżoniowie. Mając na względzie art. 142 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) odpowiednie zmiany wynagrodzenia mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zatem w przypadku zajścia zmian o których mowa pkt. lit. od „b” do „d” Wykonawca będzie zobligowany do wykazania w stosownym wniosku kosztów, w formie kalkulacji, które to Wykonawca poniesie zgodnie ze wskazanymi zmianami: a) wynagrodzenia pracowników osób bezpośrednio wykonujących kompleksowe usługi porządkowo - czystościowe w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu, Kłodzku lub Dzierżoniowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne tych pracowników, b) łączną kwotę zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie zamówienia, ze wskazaniem innych źródeł dofinansowania działalności np. PFRON.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-02, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. W przedmiocie zamówienia jest wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w: budynku przy Pl. Magistrackim 7 poprzez utrzymanie w czystości wejścia głównego, pomieszczeń biurowych, pokoi gościnnych wraz z zapleczem sanitarnym, sali narad wraz z zapleczem kuchennym znajdującej się w pomieszczeniach piwnicy, klatki schodowej, ciągów komunikacyjnych, WC, archiwum, magazynu dowodów rzeczowych, pomieszczenia kotłowni gazowej oraz innych pomieszczeń znajdujących się w budynku Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 o łącznej powierzchni użytkowej około 1.090,00 m2 oraz w budynku Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 poprzez utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych, pomieszczenia kancelarii tajnej, pomieszczenia socjalnego, klatki schodowej, ciągów komunikacyjnych, WC, archiwum podręcznego, pomieszczenia kotłowni gazowej, pomieszczeń: konwoju, zatrzymanych, przesłuchań i okazań, oszklonego korytarza - wiartołapu (wejście dla osób niepełnosprawnych) wraz z wejściem głównym oraz innych pomieszczeń znajdujących się w budynku Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 o łącznej powierzchni użytkowej około 372,50 m2. Budynek Działu Śledczego Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 zlokalizowany jest w sąsiedztwie obiektu przy Pl. Magistrackim 7 w odległości około 40 m. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawiono w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90910000-9, 90911200-8, 90919200-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-05-02
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
zatrudnienie osób wykonujących usługę sprzątania w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu na podstawie umowy o pracę - P40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. W przedmiocie zamówienia jest utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych i gospodarczych, pokoi gościnnych wraz z zapleczem, sali konferencyjnej, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, WC, archiwum, magazynu dowodów rzeczowych, windy osobowej (obudowa szybu wraz z wnętrzem windy) oraz innych pomieszczeń znajdujących się w budynku Prokuratury Rejonowej w Kłodzku Pl. Chrobrego 20, o łącznej powierzchni użytkowej około 1.165,10 m2. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawiono w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90910000-9, 90911200-8, 90919200-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-05-02
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
zatrudnienie osób wykonujących usługę sprzątania w Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku na podstawie umowy o pracę - P40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. W przedmiocie zamówienia jest wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w: budynku utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych i gospodarczych, pomieszczenia kancelarii tajnej, pomieszczeń: konwoju, zatrzymanych, przesłuchań i okazań, pokoi gościnnych wraz z zapleczem, sali konferencyjnej, biblioteki, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, WC, archiwum, magazynu dowodów rzeczowych, kotłowni gazowej oraz innych pomieszczeń znajdujących się w budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1, o łącznej powierzchni użytkowej około 975,00 m2. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawiono w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90910000-9, 90911200-8, 90919200-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-05-02
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
zatrudnienie osób wykonujących usługę sprzątania w Prokuraturze Rejonowej w Dzierżoniowie na podstawie umowy o pracę - P40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510079077-N-2019 z dnia 23-04-2019 r.
Prokuratura Okręgowa w Świdnicy: Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529388-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 56980000000000, ul. ul. 1 Maja  21, 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 850 34 00, e-mail przetarg@prokuratura.walbrzych.pl, faks 748 520 257.
Adres strony internetowej (url): www.swidnica.po.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Prokuratura
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawiono w SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
90910000-9


Dodatkowe kody CPV:
90911200-8, 90919200-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
131351.51

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UNICO Robert Napiórkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
100800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172560.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
93161.17

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma SALUS Adam Szopa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}, Ślęza
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Kobierzyce
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
65931.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 62376.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122400.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
91209.95

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Hydrotechniczno - Budowlane HYDROBUD Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 62-510
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
73170.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73170.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. 1 Maja 21, 58-100 Świdnica
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: przetarg@prokuratura.walbrzych.pl
tel: 74 850 34 00
fax: 748 520 257
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 529388-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: PO VII WB 261.10.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-03-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.swidnica.po.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.swidnica.po.gov.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90910000-9 Usługi sprzątania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 UNICO Robert Napiórkowski
Legnica
2019-04-16 100 800,00
Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 Firma SALUS Adam Szopa
Kobierzyce
2019-04-17 65 931,00
Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1 Usługi Hydrotechniczno - Budowlane HYDROBUD Sp. z o.o.
Konin
2019-04-22 73 170,00