Ostrów Mazowiecka: Szp.Pow.ZP.4/2012 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej


Numer ogłoszenia: 53541 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej , ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 029 7463711, faks 029 7463706.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpitalostrowmaz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Szp.Pow.ZP.4/2012 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Poniżej 200 000 euro.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony , jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku -Załącznik nr 4 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony , jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku -Załącznik nr 4 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony , jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku -Załącznik nr 4 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony , jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku -Załącznik nr 4 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony , jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku -Załącznik nr 4 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  - wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107,poz. 679 ) -dokumenty potwierdzające ,że sprzęt i aparatura medyczna zostały dopuszczone do obrotu na terene RP i w placówkach służby zdrowia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych i posiadaja certyfikaty CE lub deklaracje zgodności


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpitalostrowmaz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ, ul. Dubois 68 ,07-300 Ostrów Mazowiecka.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ, ul. Dubois 68 ,07-300 Ostrów Mazowiecka ,Pok. Nr 6 kancelaria administracji.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
PAKIET NR 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Respiratory.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
PAKIET NR 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Monitory.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
PAKIET NR 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wózek do transportu chorych , Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
PAKIET NR 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Defibrylatory,Monitor transportowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
PAKIET NR 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Spirometr.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
PAKIET NR 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Myjnia automatyczna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Ostrów Mazowiecka: Szp.Pow.ZP.4/2012 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej


Numer ogłoszenia: 121514 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 53541 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 029 7463711, faks 029 7463706.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Szp.Pow.ZP.4/2012 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Poniżej 200 000 euro.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet Nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 120630,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  124320,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  124320,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124320,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet Nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DIAGNOS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-820 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40740,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48670,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  48670,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48670,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet Nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  63021,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  63021,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63021,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet Nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BiaMediTek Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 47200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48545,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  48545,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48545,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRO-MEDICA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 03-977 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13890,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11203,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  9250,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11203,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet Nr 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TEHAND Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 20-551 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  87022,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  87022,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  87022,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Dubois 68, 07300 Ostrów Mazowiecka
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: spzzozom@wp.pl
tel: 297 463 711
fax: 297 463 706
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5354120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 76 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpitalostrowmaz.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ, ul. Dubois 68 ,07-300 Ostrów Mazowiecka
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet Nr 1 COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa
2012-04-17 124 320,00
Pakiet Nr 2 DIAGNOS Sp. z o.o.
Warszawa
2012-04-17 48 670,00
Pakiet Nr 3 RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-04-17 63 021,00
Pakiet Nr 4 BiaMediTek Sp. z o.o.
Białystok
2012-04-17 48 545,00
Pakiet nr 5 PRO-MEDICA Sp. z o.o.
Warszawa
2012-04-17 11 203,00
Pakiet Nr 6 TEHAND Sp. z o.o.
Lublin
2012-04-17 87 022,00