Katowice: DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


Numer ogłoszenia: 56528 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2591668, faks 032 2591671, 2554633.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.spskm.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odzież medyczna jednorazowego użytku, której wymagane parametry określone są w załącznikach nr 1-8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 pakietów, co oznacza możliwość składania przez wykonawcę ofert częściowych na dowolną ilość pakietów:Pakiet Nr 1- czepek chirurgiczny, Pakiet Nr 2- fartuch higieniczny, Pakiet Nr 3 -maska chirurgiczna, Pakiet Nr 4- komplety operacyjne, Pakiet Nr 5- pokrowce na aparaturę, Pakiet Nr 6- serwet do pobrań ,fartuch chirurgiczne, Pakiet Nr 7- fartuchy sterylne, Pakiet Nr 8 koszula przedoperacyjna..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.90.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W postępowaniu wadium nie jest wymagane.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy jednorazowej odzieży medycznej. W tym celu do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spskm.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20 - 24 40-027 Katowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20 - 24 40-027 Katowice budynek dyrekcji, pokój nr 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet Nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  czepek chirurgiczny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet Nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  fartuch higieniczny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet Nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  maska chirurgiczna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet Nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  komplety operacyjne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet Nr 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pokrowce na aparaturę.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet Nr 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  serwet do pobrań ,fartuch chirurgiczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet Nr 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  fartuchy sterylne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet Nr 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  koszula przedoperacyjna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Katowice: DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


Numer ogłoszenia: 129752 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 56528 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2591668, faks 032 2591671, 2554633.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pakiet Nr 1- czepek chirurgiczny Pakiet Nr 2- fartuch higieniczny Pakiet Nr 3 -maska chirurgiczna Pakiet Nr 4- komplety operacyjne Pakiet Nr 5- pokrowce na aparaturę Pakiet Nr 6- serwet do pobrań ,fartuch chirurgiczne Pakiet Nr 7- fartuchy sterylne Pakiet Nr 8 koszula przedoperacyjna.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.90.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet Nr 2- fartuch higieniczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33201,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  16741,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33201,36


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet Nr 3 -maska chirurgiczna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mercator Medical S.A., {Dane ukryte}, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13860,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11340,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11340,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13899,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet Nr 4- komplety operacyjne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 61880,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72130,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  20393,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  72130,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet Nr 5- pokrowce na aparaturę


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8017,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9122,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  6505,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9122,44


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet Nr 6- serwet do pobrań ,fartuch chirurgiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37712,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  36272,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  23211,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36272,44


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet Nr 7- fartuchy sterylne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 127840,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  95288,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  95288,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  123012,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet Nr 8 koszula przedoperacyjna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. J., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26850,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19845,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  19845,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27459,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Francuska , 40-027 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: duo@spskm.katowice.pl
tel: 322 591 668
fax: 032 2591671, 2554633
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5652820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.spskm.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20 - 24 40-027 Katowice
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33199000-1 Odzież medyczna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet Nr 2- fartuch higieniczny JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-04-24 33 201,00
Pakiet Nr 3 -maska chirurgiczna Mercator Medical S.A.
Kraków
2012-04-24 11 340,00
Pakiet Nr 4- komplety operacyjne Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-04-24 72 130,00
Pakiet Nr 5- pokrowce na aparaturę JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-04-24 9 122,00
Pakiet Nr 6- serwet do pobrań ,fartuch chirurgiczne JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-04-24 36 272,00
Pakiet Nr 7- fartuchy sterylne RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-04-24 95 288,00
Pakiet Nr 8 koszula przedoperacyjna EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. J.
Sochaczew
2012-04-24 19 845,00