Ogłoszenie nr 568894-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.

Gmina Gizałki: Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie objęte jest współfinansowaniem ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, krajowy numer identyfikacyjny 25085511000000, ul. ul. Kaliska  28 , 63308   Gizałki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 411 517, e-mail przetargi@gizalki.pl, faks 627 411 195.
Adres strony internetowej (URL): http://www.gizalki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.gizalki.pl/ogloszenia-obwieszczenia/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gizalki.pl/ogloszenia-obwieszczenia/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pok. nr 2 (Sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach

Numer referencyjny:
RI.271.1.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie pn. „Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach” obejmuje: Roboty budowlane: 1. Rozbiórki 1.1. Rozebranie obiektów na terenie 1.2. Roboty rozbiórkowe w istniejącym budynku z dwoma klasami 1.3. Roboty rozbiórkowe w istniejącym budynku szkoły 2. Roboty ziemne 3. Fundamenty i ściany fundamentowe 4. Roboty murowe 5. Konstrukcje żelbetowe 6. Konstrukcje stalowe 7. Konstrukcja dachu z pokryciem 8. Ścianki działowe 9. Tynki i okładziny wewnętrzne, malowania 10. Podłoża i posadzki 11. Stolarka okienna i drzwiowa 12. Ślusarka 13. Elewacja 14. Podesty zewnętrzne przy wejściach 15. Pochylnie zewnętrzne 16. Zaplecze socjalne ORLIK 17. Zagospodarowanie terenu 17.1. Nawierzchnie utwardzone 17.1.1. Ciągi piesze i opaska budynku 17.1.2. Ciągi jezdne 17.1.3. Roboty rozbiórkowe 17.1.4. Nawierzchnie do rozbiórki i odtworzenia (ciągi piesze) 17.2. Zieleń Roboty sanitarne: 1. Sieci sanitarne 1.1. Prace demontażowe 1.2. Przyłącze wodociągowe 1.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 1.4. Przyłącze kanalizacji deszczowej 1.5. Przełożenie sieci wodociągowej 1.6. Sieć kanalizacji sanitarnej 1.7. Sieć kanalizacji deszczowej 2. Instalacje sanitarne wewnętrzne 2.1. Kanalizacja sanitarna 2.1.1. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa 2.1.2. Kanalizacja sanitarna 2.2. Instalacja wodociągowa 2.3. Instalacja hydrantowa 2.4. Instalacja centralnego ogrzewania 2.5. Instalacja ciepła technologicznego 2.6. Wentylacja mechaniczna 2.6.1. Linia NW1 2.6.2. Linia NW2 2.6.3. Linia NW3 2.6.4. Linia NW4 2.6.5. Linia NW5 2.6.6. Linia W6 2.6.7. Destryfikatory 2.6.8. Agregat skraplający dla centrali NW3 2.6.9. Prace uzupełniające 2.7. Technologia kotłowni na biomasę (uwaga: w związku z wejściem w życie od dnia 1 maja 2018 uchwał antysmogowych, zastosowane kotły na biomasę muszą spełniać wymogi rozporządzeń komisji (UE) 2015/1189 oraz 2015/1185. 2.7.1. Urządzenia 2.7.2. Orurowanie i izolacje 2.7.3. Próby szczelności i uruchomienia Roboty elektryczne: 1. Instalacje oświetleniowe 2. Instalacje zewnętrzne 3. Instalacje gniazd wtykowych 4. Rozdzielnice elektryczne i WLZ 5. Trasy kablowe instalacji elektrycznych 6. Instalacja odgromowa i uziemiająca 7. Pomiary elektryczne 8. Instalacja telewizji dozorowej 9. Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych 10. Instalacja SSWiN 11. Instalacje telefoniczne i internetowe 12. System nagłośnieniowy 13. Instalacja domofonowa Wyposażenie: 1. Artykuły i sprzęt sportowy 2. Wyposażenie różne pozostałych pomieszczeń Charakterystyczne parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy – projektowana – 1927,17 m2 Powierzchnia użytkowa – 1 853,01m2 Powierzchnia wewnętrzna – 1942,78 m2 Powierzchnia całkowita – 2047,87 m2 Kubatura brutto – 14 735,92m3 Wysokość do kalenicy – 11,65 m nad poziom terenu Przyjęte 0,00 w budynku – 86,69 mnpm Obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: przedmiarze robót (załącznik nr 4 do SIWZ), projekcie budowlanym (załącznik nr 5 do SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Uwaga! Dołączony do SIWZ przedmiar robót (załącznik nr 4 do SIWZ) należy traktować pomocniczo. Za ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów i urządzeń oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz innych danych np. uzyskanych w czasie wizji lokalnej w terenie. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy: a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane określone w przedmiarze robót (załącznik nr 4 do SIWZ) były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w lit. a), uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały we Wzorze Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ - § 4 ust. 3, § 10).


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45200000-9
45214200-2
45212225-9
45110000-1
45233250-6
45231300-8
45330000-9
45332300-6
45332200-5
45331100-7
45331210-1
45316000-5
45316100-6
45311000-0
45317300-5
45310000-3
45312000-7
45314300-4
45314000-1
37400000-2
39290000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-03-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Doświadczenie Wykonawcy: w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto. b) Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący następującymi osobami: - Kierownik Budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - Kierownik Robót branża sanitarna – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - Kierownik Robót branża elektryczna – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca przedkłada ww. odpis po wezwaniu do jego złożenia. b) Oświadczenie wykonawcy (dot. wszystkich Wykonawców którzy złożą oferty) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert). Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - obowiązek wskazania we wykazie dotyczy wyłącznie roboty budowlanej, która potwierdzi spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - obowiązek wskazania we wykazie dotyczy wyłącznie osób, które potwierdzą spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego. Wykonawca przedkłada ww. wykazy przygotowane na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do ich złożenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. b) dowód wniesienia/wpłacenia wadium. c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. e) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp - dokumenty określone w pkt 6.6 i 8.10 SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem, że zmiany te nie powodują konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy: rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jeżeli wystąpienie którejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt 1 niniejszego ustępu powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy – w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy; 3) zmiany zakresu części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom – pod warunkiem, że zmiany te nie dotyczą tych części zamówienia, co do których Zamawiający w SIWZ zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę; 4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych – pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru; b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; c) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; e) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; g) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; - w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas jaki wynika z zaistniałej sytuacji. 6) zmiany sposobu rozliczania, o którym mowa w przepisie § 6 ust. 2 może ulec zmianie tylko w przypadku wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoózne wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Gizałki z siedzibą w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, tel. 62 741 15 17, e-mail: ug@gizalki.pl; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Gizałki jest Pani Ewa Galińska, tel. 63 275 06 61, e-mail: inspektor@osdidk.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach” - nr sprawy RI.271.1.7.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2) Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 22778 KB
Ogłoszenie nr 500209537-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.
Gmina Gizałki: Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie objęte jest współfinansowaniem ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568894-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, Krajowy numer identyfikacyjny 25085511000000, ul. ul. Kaliska  28, 63308   Gizałki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 411 517, e-mail przetargi@gizalki.pl, faks 627 411 195.
Adres strony internetowej (url): http://www.gizalki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RI.271.1.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie pn. „Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach” obejmuje: Roboty budowlane: 1. Rozbiórki 1.1. Rozebranie obiektów na terenie 1.2. Roboty rozbiórkowe w istniejącym budynku z dwoma klasami 1.3. Roboty rozbiórkowe w istniejącym budynku szkoły 2. Roboty ziemne 3. Fundamenty i ściany fundamentowe 4. Roboty murowe 5. Konstrukcje żelbetowe 6. Konstrukcje stalowe 7. Konstrukcja dachu z pokryciem 8. Ścianki działowe 9. Tynki i okładziny wewnętrzne, malowania 10. Podłoża i posadzki 11. Stolarka okienna i drzwiowa 12. Ślusarka 13. Elewacja 14. Podesty zewnętrzne przy wejściach 15. Pochylnie zewnętrzne 16. Zaplecze socjalne ORLIK 17. Zagospodarowanie terenu 17.1. Nawierzchnie utwardzone 17.1.1. Ciągi piesze i opaska budynku 17.1.2. Ciągi jezdne 17.1.3. Roboty rozbiórkowe 17.1.4. Nawierzchnie do rozbiórki i odtworzenia (ciągi piesze) 17.2. Zieleń Roboty sanitarne: 1. Sieci sanitarne 1.1. Prace demontażowe 1.2. Przyłącze wodociągowe 1.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 1.4. Przyłącze kanalizacji deszczowej 1.5. Przełożenie sieci wodociągowej 1.6. Sieć kanalizacji sanitarnej 1.7. Sieć kanalizacji deszczowej 2. Instalacje sanitarne wewnętrzne 2.1. Kanalizacja sanitarna 2.1.1. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa 2.1.2. Kanalizacja sanitarna 2.2. Instalacja wodociągowa 2.3. Instalacja hydrantowa 2.4. Instalacja centralnego ogrzewania 2.5. Instalacja ciepła technologicznego 2.6. Wentylacja mechaniczna 2.6.1. Linia NW1 2.6.2. Linia NW2 2.6.3. Linia NW3 2.6.4. Linia NW4 2.6.5. Linia NW5 2.6.6. Linia W6 2.6.7. Destryfikatory 2.6.8. Agregat skraplający dla centrali NW3 2.6.9. Prace uzupełniające 2.7. Technologia kotłowni na biomasę (uwaga: w związku z wejściem w życie od dnia 1 maja 2018 uchwał antysmogowych, zastosowane kotły na biomasę muszą spełniać wymogi rozporządzeń komisji (UE) 2015/1189 oraz 2015/1185. 2.7.1. Urządzenia 2.7.2. Orurowanie i izolacje 2.7.3. Próby szczelności i uruchomienia Roboty elektryczne: 1. Instalacje oświetleniowe 2. Instalacje zewnętrzne 3. Instalacje gniazd wtykowych 4. Rozdzielnice elektryczne i WLZ 5. Trasy kablowe instalacji elektrycznych 6. Instalacja odgromowa i uziemiająca 7. Pomiary elektryczne 8. Instalacja telewizji dozorowej 9. Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych 10. Instalacja SSWiN 11. Instalacje telefoniczne i internetowe 12. System nagłośnieniowy 13. Instalacja domofonowa Wyposażenie: 1. Artykuły i sprzęt sportowy 2. Wyposażenie różne pozostałych pomieszczeń Charakterystyczne parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy – projektowana – 1927,17 m2 Powierzchnia użytkowa – 1 853,01m2 Powierzchnia wewnętrzna – 1942,78 m2 Powierzchnia całkowita – 2047,87 m2 Kubatura brutto – 14 735,92m3 Wysokość do kalenicy – 11,65 m nad poziom terenu Przyjęte 0,00 w budynku – 86,69 mnpm Obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45200000-9, 45214200-2, 45212225-9, 45110000-1, 45233250-6, 45231300-8, 45330000-9, 45332300-6, 45332200-5, 45331100-7, 45331210-1, 45316000-5, 45316100-6, 45311000-0, 45317300-5, 45310000-3, 45312000-7, 45314300-4, 45314000-1, 37400000-2, 39290000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
7902366.74

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „MARZYŃSKI” Sp. z o.o., Sp. k.
Email wykonawcy: inwestycje@marzynski.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 63-200
Miejscowość: Jarocin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11350000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11350000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16610098.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 1132024.89 zł

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-07-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 568894-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: RI.271.1.7.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-06-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 638 dni
Wadium: 200000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 666 666 PLN  -  10 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.gizalki.pl/ogloszenia-obwieszczenia/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy
39290000-1 Wyposażenie różne
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „MARZYŃSKI” Sp. z o.o., Sp. k.
Jarocin
2018-08-30 11 350 000,00