Ogłoszenie nr 578983-N-2017 z dnia 2017-08-29 r.

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej: Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, krajowy numer identyfikacyjny 072181741, ul. Plac Ratuszowy   1 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4992355, 33 4992355, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.um.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.um.bielsko.pl/bip


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.um.bielsko.pl/bip


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Biuro Obsługi Interesanta - dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Numer referencyjny:
ZP.271.2.36.2017.KC.BMP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zakup oraz dostarczenie do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego: a) materiałów zalecanych przez producentów posiadanych przez Zamawiającego urządzeń drukujących, które dodatkowo z uwagi na cele i potrzeby Zamawiającego muszą: - być produkowane z fabrycznie nowych elementów, - być zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania, tj. jako fabrycznie nowe, - posiadać naniesiony na obudowie, jak i na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym opis jednoznacznie identyfikujący producenta i produkt zaś na opakowaniu zewnętrznym jego wydajność, oznaczenie, kod produktu, typ i model urządzeń drukujących, do których materiał jest przeznaczony oraz termin ważności, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru zlecenia częściowego, w którym dostarczono dany materiał, - być dostarczone w opakowaniach typowych, pojedynczych dla danego produktu wraz z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy), - być oznakowane indywidualnym numerem seryjnym naniesionym trwale w sposób mechaniczny na obudowie lub zaszytym w elektronice tonera, który to musi być unikalny, - nie powodować ograniczeń funkcji i możliwości oraz wydajności wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta urządzeń drukujących, - zapewniać pod względem technicznym i jakościowym właściwą oraz pełną eksploatację, bezawaryjność i żywotność urządzeń drukujących, - zapewniać należytą jakość oraz właściwości estetyczne wydruku, - być dostarczone opakowane i oznaczone (każda pojedyncza sztuka), w następujący sposób: „ ___________________________________ (pełna nazwa i adres Wykonawcy) ____________________________________ Dostawa: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬dd/mm/rrrr " W odniesieniu do pojęć „jakość”, „właściwości estetyczne”, „właściwa i pełna eksploatacja” Zamawiający rozumie i będzie oceniał właściwości zapewniające: - wierne odwzorowanie na wydruku pliku skierowanego do urządzenia drukującego, czyli zachowanie geometrii oraz kolorystyki (rozkładu szarości przy druku czarno-białym) nie odbiegających wizualnie od obrazu na monitorze komputera (z uwzględnieniem różnic percepcji dla barw oraz rozbieżności wynikających z zastosowanych profili kolorystycznych i metod kalibracji monitora). Przez wierne odwzorowanie Zamawiający rozumie taki wydruk, który zawiera wszystkie skierowane do drukarki elementy pliku graficznego, zachowujące zadaną geometrię oraz kolorystykę, a zarazem nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych elementów (np. zabrudzenia, ślady pracy urządzeń drukujących pozostawione przez elementy nie biorące bezpośrednio udziału w nanoszeniu obrazu na papier, powstające zazwyczaj w wyniku niedostatecznej szczelności pojemnika z tonerem). Dla jednoznacznego stwierdzenia niedotrzymania parametrów jakościowych dotyczących wierności odwzorowania wystarczające jest porównanie obrazu przygotowanego do wydruku na ekranie monitora z gotowym wydrukiem, a następnie (w razie różnicy zdań co do przyczyny nieprawidłowości) – opinia producenta urządzenia bądź jego autoryzowanego serwisu lub test porównawczy przeprowadzony z udziałem innych materiałów eksploatacyjnych – wg uznania Zamawiającego; - bezawaryjność materiałów oraz urządzeń, do których są zalecane – oceniana jako ilość zadeklarowanych wadliwych materiałów b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert z asortymentem równoważnym, tj. innym niż wskazany przez producentów urządzeń drukujących opisanym w pkt. 4 lit. a). Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt spełniający wymagania opisane w pkt. 4 lit. a) przy czym: - pojemność, czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż materiałów zalecanych przez producentów urządzeń drukujących, - kompatybilność z urządzeniem drukującym rozumiana będzie w ten sposób, że parametry tych materiałów będą takie same bądź lepsze, tj. (jakość i estetyka wydruku, bezawaryjność materiałów lub urządzeń, temperatura topnienia tonera, temperatura utrwalania) w stosunku do materiałów zalecanych przez producenta urządzenia drukującego, jak również będą one poprawnie współpracować z urządzeniem, w którym będzie zastosowane w każdym aspekcie współpracy, w tym poprawnej pracy chipa z drukarką (nie mogą być ograniczone funkcje informacyjne, np. ilość pozostałego tonera/tuszu, wyłączanie trybu economode itp.), - w żadnym stopniu nie mogą naruszać praw patentowych ani praw własności intelektualnej.


II.5) Główny kod CPV:
30125110-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
30192113-6
30192320-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2017-12-22


II.9) Informacje dodatkowe:
Zamówienie należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2017r. lub wyczerpania wartości umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej jedno zobowiązanie (umowę) na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek o łącznej wartości dostarczanych materiałów co najmniej 63 000,00 zł. brutto, które polega na sukcesywnej dostawie tych materiałów. Przy czym za sukcesywne Zamawiający uznaje wykonanie w ramach jednej umowy co najmniej 3 dostaw bez względu na wartość poszczególnej z nich. Uwaga! Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (w oryginale), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA! Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej, składa stosowne oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje oraz stosowne oświadczenie potwierdzające należyte wykonanie/ wykonywanie dostaw winne być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta. 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 4. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument zobowiązania innych podmiotów winien potwierdzać, iż Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności musi określać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi do realizacji których zdolności te są wymagane.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto50,00
Jakość50,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 21648 KB
Ogłoszenie nr 500041460-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej: Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578983-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 072181741, ul. pl. Ratuszowy   1, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, 33 4992355, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.um.bielsko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.36.2017.KC.BMP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zakup oraz dostarczenie do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego: a) materiałów zalecanych przez producentów posiadanych przez Zamawiającego urządzeń drukujących, które dodatkowo z uwagi na cele i potrzeby Zamawiającego muszą: - być produkowane z fabrycznie nowych elementów, - być zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania, tj. jako fabrycznie nowe, - posiadać naniesiony na obudowie, jak i na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym opis jednoznacznie identyfikujący producenta i produkt zaś na opakowaniu zewnętrznym jego wydajność, oznaczenie, kod produktu, typ i model urządzeń drukujących, do których materiał jest przeznaczony oraz termin ważności, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru zlecenia częściowego, w którym dostarczono dany materiał, - być dostarczone w opakowaniach typowych, pojedynczych dla danego produktu wraz z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy), - być oznakowane indywidualnym numerem seryjnym naniesionym trwale w sposób mechaniczny na obudowie lub zaszytym w elektronice tonera, który to musi być unikalny, - nie powodować ograniczeń funkcji i możliwości oraz wydajności wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta urządzeń drukujących, - zapewniać pod względem technicznym i jakościowym właściwą oraz pełną eksploatację, bezawaryjność i żywotność urządzeń drukujących, - zapewniać należytą jakość oraz właściwości estetyczne wydruku, - być dostarczone opakowane i oznaczone (każda pojedyncza sztuka), w następujący sposób: „___________________________________ (pełna nazwa i adres Wykonawcy) ____________________________________ Dostawa: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬dd/mm/rrrr " W odniesieniu do pojęć „jakość”, „właściwości estetyczne”, „właściwa i pełna eksploatacja” Zamawiający rozumie i będzie oceniał właściwości zapewniające: - wierne odwzorowanie na wydruku pliku skierowanego do urządzenia drukującego, czyli zachowanie geometrii oraz kolorystyki (rozkładu szarości przy druku czarno-białym) nie odbiegających wizualnie od obrazu na monitorze komputera (z uwzględnieniem różnic percepcji dla barw oraz rozbieżności wynikających z zastosowanych profili kolorystycznych i metod kalibracji monitora). Przez wierne odwzorowanie Zamawiający rozumie taki wydruk, który zawiera wszystkie skierowane do drukarki elementy pliku graficznego, zachowujące zadaną geometrię oraz kolorystykę, a zarazem nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych elementów (np. zabrudzenia, ślady pracy urządzeń drukujących pozostawione przez elementy nie biorące bezpośrednio udziału w nanoszeniu obrazu na papier, powstające zazwyczaj w wyniku niedostatecznej szczelności pojemnika z tonerem). Dla jednoznacznego stwierdzenia niedotrzymania parametrów jakościowych dotyczących wierności odwzorowania wystarczające jest porównanie obrazu przygotowanego do wydruku na ekranie monitora z gotowym wydrukiem, a następnie (w razie różnicy zdań co do przyczyny nieprawidłowości) – opinia producenta urządzenia bądź jego autoryzowanego serwisu lub test porównawczy przeprowadzony z udziałem innych materiałów eksploatacyjnych – wg uznania Zamawiającego; - bezawaryjność materiałów oraz urządzeń, do których są zalecane – oceniana jako ilość zadeklarowanych wadliwych materiałów b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert z asortymentem równoważnym, tj. innym niż wskazany przez producentów urządzeń drukujących opisanym w pkt. 4 lit. a). Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt spełniający wymagania opisane w pkt. 4 lit. a) przy czym: - pojemność, czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż materiałów zalecanych przez producentów urządzeń drukujących, - kompatybilność z urządzeniem drukującym rozumiana będzie w ten sposób, że parametry tych materiałów będą takie same bądź lepsze, tj. (jakość i estetyka wydruku, bezawaryjność materiałów lub urządzeń, temperatura topnienia tonera, temperatura utrwalania) w stosunku do materiałów zalecanych przez producenta urządzenia drukującego, jak również będą one poprawnie współpracować z urządzeniem, w którym będzie zastosowane w każdym aspekcie współpracy, w tym poprawnej pracy chipa z drukarką (nie mogą być ograniczone funkcje informacyjne, np. ilość pozostałego tonera/tuszu, wyłączanie trybu economode itp.), - w żadnym stopniu nie mogą naruszać praw patentowych ani praw własności intelektualnej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
30125110-5


Dodatkowe kody CPV:
30192113-6, 30192320-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
95080.97

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Email wykonawcy: przetargi@jmdata.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
117007.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 117007.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117007.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl
tel: 33 4971 851
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-09-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 578983-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.2.36.2017.KC.BMP
Data publikacji zamówienia: 2017-08-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 107 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.um.bielsko.pl
Informacja dostępna pod: www.um.bielsko.pl/bip
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
30192320-0 Taśmy do drukarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2017-10-10 117 007,00