Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 590327-N-2019 z dnia 2019-08-27 r.

Gmina Brusy: Budowa drogi Wielkie Chełmy - Krównia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brusy, krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na Zaborach  1 , 89-632  Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 523 969 303.
Adres strony internetowej (URL): brusy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.brusy.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.brusy.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi Wielkie Chełmy - Krównia

Numer referencyjny:
Nr ZP.271.30.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Wielkie Chełmy – Krównia obejmująca roboty budowlane dotyczące zadania pn.: 1) „Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy – Krównia” 2) „Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia – sołectwo Wielkie Chełmy”. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy – Krównia ”, polegające na wykonaniu utwardzenia drogi gminnej na odcinku 450 mb, szerokości 4,0 m (licząc od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 236(dz. nr 385/1) w tym: a) wykonanie jezdni (km 0+000,00- 0+323,26 ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2%) oraz 1 mijanki o następującym przekroju konstrukcyjnym;  warstwa odcinająca z piasku o gr. 22 cm;  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 20 cm;  warstwa wiążąca z AC16W o gr. 4,0 cm;  warstwa ścieralna z AC11S o gr. 4,0 cm. b) wykonanie jezdni (km 0+323,26- 0+450,00 ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2%) oraz 1 mijanki o następującym przekroju konstrukcyjnym;  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm;  warstwa wiążąca z AC16W o gr. 4,0 cm;  warstwa ścieralna z AC11S o gr. 4,0 cm. c) wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje o pow. łącznej ok.35,8 m2, o następującym przekroju konstrukcyjnym:  warstwa odcinająca z piasku o gr. 15 cm;  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm,  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4 cm;  kostka betonowa grafitowa typu prostokąt z fazą o gr. 8 cm; d) wykonanie dojść do posesji o następującym przekroju konstrukcyjnym:  warstwa odcinająca z piasku o gr. 15 cm;  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm,  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4 cm;  kostka betonowa szara typu prostokąt z fazą o gr. 8 cm; e) wykonanie zabruków z kamienia polnego w obrębie istniejących wpustów:  podbudowa z betonu C12/15 o gr. 15 cm,  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,  kamień polny gr. 15/17 cm. f) dodatkowe prace – zgodnie z dokumentacja projektową:  wykonać osłony z rury dwudzielnej Ø110 dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,  zjazdy wraz z dojściami do posesji należy obramować opornikiem betonowym 12x25x100 cm;  wykonać koryta betonowe 60x33 o gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;  pobocze jezdni o szerokości 0,5 m należy uporządkować i wykonać z gruntu rodzinnego, 2) roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia – sołectwo Wielkie Chełmy” polegające na budowie nawierzchni drogi gminnej na odcinku 50 mb o szerokości 4,0 m, o następującej konstrukcji: a) wykonanie jezdni (km 0+450,00 - 0+500,00) ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2%) następującym przekroju konstrukcyjnym; b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm; c) warstwa wiążąca z AC16W o gr. 4,0 cm; d) warstwa ścieralna z AC11S o gr. 4,0 cm. Uwaga: 1) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy odnaleźć granice prawne pasa drogowego. 2) W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. 3) Materiał drogowy z korytowania należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 1 km od terenu budowy. 3. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ, w Projektach budowlano - wykonawczych - Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz w Przedmiarze robót (stanowiącym materiał pomocniczy przy przygotowywaniu oferty) – Załącznik Nr 8 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-10-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (propozycja - Załącznik Nr 5 do SIWZ); 3) Kserokopia dowodu wniesienia wadium; 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (Słownie: cztery tysiące złotych 00/100), 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Brusach: Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddz. w Brusach 59 8144 0005 2005 0500 1267 0002 z adnotacją: „Wadium nr sprawy ZP.271.30.2019” (decyduje data uznania wpłaty na koncie zamawiającego). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie razem z ofertą a kopię dokumentu wadium należy wpiąć w ofertę. 6. Wadium w przypadku wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z wykonawców – pełnomocnika, z zaznaczeniem, że jest przez niego wnoszone w imieniu wykonawcy. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać: a) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby:  Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) dokładne określenie przedmiotu postępowania, c) kwotę zobowiązania, d) termin ważności, e) klauzule dodatkowe np. nakazujące zwrot dokumentu po jego wygaśnięciu. 8. Pozostałe formy wniesienia wadium winny zawierać wszystkie elementy wynikające z odnośnych i obowiązujących przepisów.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie Kierownika budowy/robót branży drogowej40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ustawy PZP oraz: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) konieczności wykonania aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 4) wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności a) na którą Strony nie miały wpływu, b) przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy, c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć, d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. 5) sądowej waloryzacji zamówienia, 6) zmiany rozwiązań/parametrów technicznych lub technologicznych, które jednak spełniają wymagania SIWZ i mają parametry identyczne lub lepsze od tych zaproponowanych w ofercie, 7) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, 8) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych, 9) zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierowników robót w danej branży - w takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ (powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptacje Zamawiającego. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady ciągłe oraz temperatura poniżej 0oC trwające powyżej 3 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) braku możliwości niezwłocznego zawarcia umowy z Wykonawcą, h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, i) w przypadku zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, j) zmiany warunków dofinansowania przedmiotu zamówienia przez instytucje zewnętrzne, k) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 144 PZP. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawie Budowlanym, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3 oraz w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 144 PZP. 5. W przypadku wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość ww. części zamówienia. 6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmian umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy. 11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 13. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności,. 14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 15. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 16. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia podwykonawcy, 2) zmiany podwykonawcy, 3) rezygnacji podwykonawcy, 4) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 17. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 18. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 19. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Każda zmiana umowy musi nastąpić w formie pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-09-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, którą reprezentuje Burmistrz Brus, z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;  inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarębska, z którą można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę drogi Wielkie Chełmy – Krównia” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510207875-N-2019 z dnia 01-10-2019 r.
Gmina Brusy: Budowa drogi Wielkie Chełmy - Krównia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590327-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brusy, Krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na Zaborach  1, 89-632  Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 523 969 303.
Adres strony internetowej (url): brusy.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi Wielkie Chełmy - Krównia

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
Nr ZP.271.30.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Wielkie Chełmy – Krównia obejmująca roboty budowlane dotyczące zadania pn.: 1) „Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy – Krównia” 2) „Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia – sołectwo Wielkie Chełmy”. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy – Krównia ”, polegające na wykonaniu utwardzenia drogi gminnej na odcinku 450 mb, szerokości 4,0 m (licząc od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 236(dz. nr 385/1) w tym: a) wykonanie jezdni (km 0+000,00- 0+323,26 ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2%) oraz 1 mijanki o następującym przekroju konstrukcyjnym;  warstwa odcinająca z piasku o gr. 22 cm;  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 20 cm;  warstwa wiążąca z AC16W o gr. 4,0 cm;  warstwa ścieralna z AC11S o gr. 4,0 cm. b) wykonanie jezdni (km 0+323,26- 0+450,00 ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2%) oraz 1 mijanki o następującym przekroju konstrukcyjnym;  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm;  warstwa wiążąca z AC16W o gr. 4,0 cm;  warstwa ścieralna z AC11S o gr. 4,0 cm. c) wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje o pow. łącznej ok.35,8 m2, o następującym przekroju konstrukcyjnym:  warstwa odcinająca z piasku o gr. 15 cm;  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm,  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4 cm;  kostka betonowa grafitowa typu prostokąt z fazą o gr. 8 cm; d) wykonanie dojść do posesji o następującym przekroju konstrukcyjnym:  warstwa odcinająca z piasku o gr. 15 cm;  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm,  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4 cm;  kostka betonowa szara typu prostokąt z fazą o gr. 8 cm; e) wykonanie zabruków z kamienia polnego w obrębie istniejących wpustów:  podbudowa z betonu C12/15 o gr. 15 cm,  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,  kamień polny gr. 15/17 cm. f) dodatkowe prace – zgodnie z dokumentacja projektową:  wykonać osłony z rury dwudzielnej Ø110 dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,  zjazdy wraz z dojściami do posesji należy obramować opornikiem betonowym 12x25x100 cm;  wykonać koryta betonowe 60x33 o gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;  pobocze jezdni o szerokości 0,5 m należy uporządkować i wykonać z gruntu rodzinnego, 2) roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia – sołectwo Wielkie Chełmy” polegające na budowie nawierzchni drogi gminnej na odcinku 50 mb o szerokości 4,0 m, o następującej konstrukcji: a) wykonanie jezdni (km 0+450,00 - 0+500,00) ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2%) następującym przekroju konstrukcyjnym; b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm; c) warstwa wiążąca z AC16W o gr. 4,0 cm; d) warstwa ścieralna z AC11S o gr. 4,0 cm. Uwaga: 1) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy odnaleźć granice prawne pasa drogowego. 2) W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. 3) Materiał drogowy z korytowania należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 1 km od terenu budowy. 3. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ, w Projektach budowlano - wykonawczych - Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz w Przedmiarze robót (stanowiącym materiał pomocniczy przy przygotowywaniu oferty) – Załącznik Nr 8 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233000-9


Dodatkowe kody CPV:
45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
359473.28

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Długa 1
Kod pocztowy: 89-606
Miejscowość: Charzykowy
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
38646986
Oferta z najniższą ceną/kosztem 386469.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 732623.58
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: zp@brusy.pl
tel: 523 969 302
fax: 523 969 303
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-09-11
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 590327-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: Nr ZP.271.30.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-08-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 4000 ZŁ
Szacowana wartość* 133 333 PLN  -  200 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: brusy.pl
Informacja dostępna pod: bip.brusy.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa drogi Wielkie Chełmy - Krównia Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, woj.
2019-09-24 38 646 986,00