Ogłoszenie nr 594280-N-2017 z dnia 2017-09-27 r.

Gmina Łabiszyn: Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Nowe Dąbie, Władysławowo, Jeżewo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łabiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 092351200, ul. pl. 1000-lecia  1 , 89-210   Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 384 40 52, e-mail urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl, faks 52 384 41 77.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.labiszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.bip.labiszyn.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip.labiszyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1, 89-210 Łabiszyn pok. nr 14


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Nowe Dąbie, Władysławowo, Jeżewo

Numer referencyjny:
IGM.271.7.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych w następujących miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn: a) Nowe Dąbie – plac zabaw i siłownia zewnętrzna zlokalizowane na działce nr 126/2. Wyposażenie placu zabaw: - zestaw zabawowy – 1 szt.; - huśtawka wahadłowa – 1 szt.; - huśtawka wagowa – 1 szt.; - bujawka sprężynowa- 1 szt.; - karuzela – 1 szt.; - ławeczka betonowa – 1 szt.; - kosz na śmieci – 1 szt.; - tablica z regulaminem – 1 szt. Wyposażenie siłowni zewnętrznej: - orbitrek + pylon + wioślarz - rower + pylon - twister + pylon + koła tai chi - masażer poziomy + pylon + masażer pionowy - drabinka + pylon + wyciskanie siedząc - tablica z regulaminem b) Władysławowo – siłownia zewnętrzna zlokalizowana na działce 296/4. Wyposażenie siłowni zewnętrznej: - orbitrek + pylon + wioślarz - rower + pylon - twister + pylon + koła tai chi - masażer poziomy + pylon + masażer pionowy - drabinka + pylon + wyciskanie siedząc - tablica z regulaminem c) Jeżewo – siłownia zewnętrzna zlokalizowana na działce175/8. Wyposażenie siłowni zewnętrznej: - orbitrek + pylon + wioślarz - rower + pylon - twister + pylon + koła tai chi - masażer poziomy + pylon + masażer pionowy - drabinka + pylon + wyciskanie siedząc - tablica z regulaminem 2) Gwarancja: - plac zabaw - min. 24 miesiące; - siłownie zewnętrzne – min. 24 miesiące.


II.5) Główny kod CPV:
45212140-9

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
30
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: za warunek spełniony Zamawiający uzna wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzających że Wykonawca wykonał: dostawę wraz z montażem: dla części 1: min. 2 placów zabaw o wartości min. 24 000 zł brutto każda z dostaw; (w przypadku składania ofert wspólnych w/w warunek musi spełnić min. jeden z wykonawców łącznie) dla części 2: min. 3 siłowni zewnętrznych (plenerowych) o wartości min. 23 000 zł brutto każda z dostaw; (w przypadku składania ofert wspólnych w/w warunek musi spełnić min. jeden z wykonawców łącznie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – w przypadku dostępu rejestrów na stronie internetowej, Zamawiający zrezygnuje z wezwania do uzupełnienia wymienionego dokumentu; b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. (Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w ust. 3 pkt 1. - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzających że Wykonawca wykonał dostawę wraz z montażem: dla części 1: min. 2 placów zabaw o wartości min. 24 000 zł brutto każda z dostaw; (w przypadku składania ofert wspólnych w/w warunek musi spełnić min. jeden z wykonawców łącznie) dla części 2: min. 3 siłowni zewnętrznych (plenerowych) o wartości min. 23 000 zł brutto każda z dostaw; (w przypadku składania ofert wspólnych w/w warunek musi spełnić min. jeden z wykonawców łącznie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności: dla części 1 - opisów dotyczących proponowanych elementów wyposażenia placu zabaw (Zamawiający przypomina, że przedstawione opisy poszczególnych urządzeń muszą potwierdzać warunki opisane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. min. parametry, materiał wykonania, itp.), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę; - fotografii, lub rysunków, elementów wchodzących w skład placu zabaw (np. katalogi, lub inne materiały przedstawiające poszczególne elementy) potwierdzających spełnianie wymagań opisanych przez Zamawiającego, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę - zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają normom dopuszczającym urządzenia do użytku publicznego; dla części 2 - opisów dotyczących proponowanych elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej (Zamawiający przypomina, że przedstawione opisy poszczególnych urządzeń muszą potwierdzać warunki opisane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. min. parametry, materiał wykonania, itp.) których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę; - fotografii, lub rysunków, elementów wchodzących w skład siłowni (np. katalogi, lub inne materiały przedstawiające poszczególne elementy) potwierdzających spełnianie wymagań opisanych przez Zamawiającego, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę - zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają normom dopuszczającym urządzenia do użytku publicznego;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 3) UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia kopert z ofertami, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wg załączonego do SIWZ wzoru. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) dla części 1: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) 2) dla części 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” Żnin O/Łabiszyn Nr 78 8181 0000 0015 0024 2000 0009 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1 w kancelarii pok. 15, lub załączyć do oferty. 6. Niewniesienie wadium w terminie w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) KryteriaIV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku: 1) nie wykonania części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 2) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 3) zmiany termin zakończenia prac ustalony w umowie może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie § 15 ust. 2 umowy, o ile realizacja wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Nowe Dąbie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Wyposażenie placu zabaw: - zestaw zabawowy – 1 szt.; - huśtawka wahadłowa – 1 szt.; - huśtawka wagowa – 1 szt.; - bujawka sprężynowa- 1 szt.; - karuzela – 1 szt.; - ławeczka betonowa – 1 szt.; - kosz na śmieci – 1 szt.; - tablica z regulaminem – 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Projekt zagospodarowania terenu stanowi: - załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt zagospodarowania terenu: Budowa miejsca rekreacyjnego (siłowni zewnętrznej i placu zabaw) Nowe Dąbie , działka nr 126/2 obręb ewidencyjny Nowe Dąbie; 4. elementy wchodzące w skład placu zabaw muszą być zgodne z normą PN-EN 1176

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37535200-9, 37535000-7


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 24770,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena40,00
wyposażenie opcjonalne23,00
materiał wykonania27,00
gwarancja 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Dostawa wraz z montażem siłowni zewnętrznych w miejscowościach Nowe Dąbie, Władysławowo, Jeżewo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Wyposażenie siłowni zewnętrznych: - orbiterk + pylon + wioślarz - rower + pylon - twister + pylon + koła tai chi - masażer poziomy + pylon + masażer pionowy - drabinka + pylon + wyciskanie siedząc - tablica z regulaminem 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Projekt zagospodarowania terenu stanowi: - załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt zagospodarowania terenu: Budowa miejsca rekreacyjnego (siłowni zewnętrznej i placu zabaw) Nowe Dąbie , działka nr 126/2 obręb ewidencyjny Nowe Dąbie; - załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt zagospodarowania terenu: Budowa miejsca rekreacyjnego (siłowni zewnętrznej) Władysławowo, działka nr 296/4 obręb ewidencyjny Władysławowo; - załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt zagospodarowania terenu: Budowa miejsca rekreacyjnego (siłowni zewnętrznej) Jeżewo, działka 175/8 obręb ewidencyjny Jeżewo. 4. elementy wchodzące w skład siłowni zewnętrznej muszą być zgodne z normę PN-EN 16630:2015

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37440000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 71819,10
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja25,00
kolorystyka15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Rozmiar pliku: 25782 KB
Ogłoszenie nr 500060680-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.
Gmina Łabiszyn: Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Nowe Dąbie, Władysławowo, Jeżewo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594280-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łabiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 092351200, ul. pl. 1000-lecia  1, 89-210   Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 384 40 52, e-mail urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl, faks 52 384 41 77.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.labiszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Nowe Dąbie, Władysławowo, Jeżewo

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IGM.271.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych w następujących miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn: a)Nowe Dąbie – plac zabaw i siłownia zewnętrzna zlokalizowane na działce nr 126/2. Wyposażenie placu zabaw: - zestaw zabawowy – 1 szt.; - huśtawka wahadłowa – 1 szt.; - huśtawka wagowa – 1 szt.; - bujawka sprężynowa- 1 szt.; - karuzela – 1 szt.; - ławeczka betonowa – 1 szt.; - kosz na śmieci – 1 szt.; - tablica z regulaminem – 1 szt. Wyposażenie siłowni zewnętrznej: - orbitrek + pylon + wioślarz - rower + pylon - twister + pylon + koła tai chi - masażer poziomy + pylon + masażer pionowy - drabinka + pylon + wyciskanie siedząc - tablica z regulaminem b) Władysławowo – siłownia zewnętrzna zlokalizowana na działce 296/4. Wyposażenie siłowni zewnętrznej: - orbitrek + pylon + wioślarz - rower + pylon - twister + pylon + koła tai chi - masażer poziomy + pylon + masażer pionowy - drabinka + pylon + wyciskanie siedząc - tablica z regulaminem c) Jeżewo – siłownia zewnętrzna zlokalizowana na działce175/8. Wyposażenie siłowni zewnętrznej: - orbitrek + pylon + wioślarz - rower + pylon - twister + pylon + koła tai chi - masażer poziomy + pylon + masażer pionowy - drabinka + pylon + wyciskanie siedząc - tablica z regulaminem 2) Gwarancja: - plac zabaw - min. 24 miesiące; - siłownie zewnętrzne – min. 24 miesiące.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45212140-9


Dodatkowe kody CPV:
37440000-4, 37535200-9, 37535000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Nowe Dąbie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
24770.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Magic Garden Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 88-170
Miejscowość: Pakość
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
27921.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27921.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27921.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dostawa wraz z montażem siłowni zewnętrznych w miejscowościach Nowe Dąbie, Władysławowo, Jeżewo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
71819.10

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fit Park sp. z o. o. sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wlkp. 74
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
59778.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59778.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67305.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl
tel: 52 384 40 52
fax: 52 384 41 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-10-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 594280-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: IGM.271.7.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-09-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: 2700 ZŁ
Szacowana wartość* 90 000 PLN  -  135 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 99%
WWW ogłoszenia: http://www.bip.labiszyn.pl
Informacja dostępna pod: http://www.bip.labiszyn.pl
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Nowe Dąbie Magic Garden Sp. z o. o.
Pakość
2017-11-16 27 921,00
Dostawa wraz z montażem siłowni zewnętrznych w miejscowościach Nowe Dąbie, Władysławowo, Jeżewo Fit Park sp. z o. o. sp. k.
Toruń
2017-11-16 59 778,00