Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 608081-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Areszt Śledczy: Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa. podrobów i produktów mięsnych drobiowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Areszt Śledczy, krajowy numer identyfikacyjny 62649000000000, ul. ul. Kurkowa  12 , 80-803  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 3231000, 3231260, e-mail dkw_gdansk@sw.gov.pl, faks 583 025 125.
Adres strony internetowej (URL): https://www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna SW nie posiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Inny sposób : operator pocztowy, osobiście
Adres:
Areszt Śledczy w Gdańsku ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa. podrobów i produktów mięsnych drobiowych

Numer referencyjny:
5/DKw/Ż/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa od dnia 10.11.2019r. do dnia 09.11.2021r. do siedziby zamawiającego transportem własnym wykonawcy i na koszt wykonawcy mięsa, podrobów i produktów mięsnych drobiowych CPV 15100000-9. Zamówienie podzielone jest na 2 części. I część - Mięso i podroby w n/w ilościach: - kurczak mrożony - 6.000 kg - kotlet drobiowy panierowany mrożony - 2.400 kg - mięso mielone drobiowe pakowane - 2.880 kg - serca z drobiu mrożone - 2.880 kg - skrzydełka z kurczaka mrożone - 2.400 kg - udziec z kurczaka mrożony (bioderko) - 480 kg - wątróbki drobiowe mrożone - 2.880 kg - mielonka drobiowa - 4.320 kg - mortadela drobiowa - 5.280 kg - parówki cienkie drobiowe - 960 kg - pieczeń drobiowa - 4.320 kg - pierś drobiowa - 960 kg - polędwica drobiowa - 960 kg - serdelki drobiowe - 4.320 kg - szynka drobiowa - 960 kg - szynka mielona drobiowa - 1.200 kg - zwyczajna drobiowa - 4.800 kg II część - pasztety: - pasztet drobiowy konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg - pasztet drobiowy z pomidorami konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg - pasztet drobiowy z pieczarkami konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg - pasztet drobiowy z papryką konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg Dostawy realizowane będą: część I – jeden raz w tygodniu , część II – jeden raz na kwartał transportem wykonawcy i na koszt wykonawcy do magazynu żywnościowego AŚ Gdańsk w godz. 8.00 - 13.00. Produkty powinny być zgodne z deklaracją składu surowcowego podanego przez Wykonawcę, świeże, dobrej jakości, wolny od wad, wytworzone zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Wędliny w osłonce naturalnej lub sztucznej; powierzchnia czysta, sucha, osłonka ściśle przylegająca do farszu; dopuszcza się nieznaczne wycieki tłuszczu i galarety pod osłonką. Pieczeń drobiowa może być pakowana w foremki. Mięso i podroby muszą być czyste, formy naturalne bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń, wycieków krwi. Tuszka kurczaka patroszona, bez podrobów. Dopuszcza się przyciemnienie naturalnej barwy powierzchni elementów mrożonych. Pasztety drobiowe pakowane w pudełka typu alupak ze zrywanym wieczkiem. Termin przydatności do spożycia liczony od daty dostawy dla mięs, podrobów i kotletów mrożonych musi wynosić nie mniej niż 3 miesiące; dla mięsa mielonego nie mniej niż 4dni, dla wędlin i szynek nie mniej niż 7 dni, dla konserw nie mniej niż 12 miesięcy.


II.5) Główny kod CPV:
15100000-9

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  24   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2019-11-10   lub
zakończenia:
2021-11-09


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada stosowną dla charakteru swojej działalności decyzję organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi jeśli przepisy nakładają na Wykonawcę obowiązek posiadania w/w decyzji.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określił szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego transportem spełniającym wymogi sanitarne zgodne z obowiązującymi przepisami i indywidualną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w odniesieniu do danego środka transportu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) stosowną dla charakteru swojej działalności decyzję organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi jeśli przepisy nakładają na Wykonawcę obowiązek posiadania w/w decyzji; b) stosowną dla charakteru swojej działalności decyzję organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań sanitarno - higienicznych środka/środków transportu, którym/którymi będą realizowane dostawy; c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) stosowną dla charakteru swojej działalności decyzję organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi jeśli przepisy nakładają na Wykonawcę obowiązek posiadania w/w decyzji; b) stosowną dla charakteru swojej działalności decyzję organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań sanitarno - higienicznych środka/środków transportu, którym/którymi będą realizowane dostawy; c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3.1 SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 2.4.1 i 2.4.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Zobowiązanie w/w wykonawców do oddania własnych zasobów winno być sporządzone na piśmie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena0,60
Termin realizacji reklamacji0,40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Warunkiem takiej zmiany jest podpisanie aneksu do istniejącej umowy oraz udokumentowanie w/w okoliczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-10-22, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Mięso i podroby, wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa, podrobów i produktów mięsnych drobiowych (CPV 15100000-9 ) do bloku żywnościowego Aresztu Śledczego w Gdańsku od daty obowiązywania umowy przez okres 24 miesięcy tj. od dnia 10.11.2019r. do dnia 09.11.2021r. I część zamówienia - Mięso i podroby, wędliny: - kurczak mrożony - 6.000 kg - kotlet drobiowy panierowany mrożony - 2.400 kg - mięso mielone drobiowe pakowane - 2.880 kg - serca z drobiu mrożone - 2.880 kg - skrzydełka z kurczaka mrożone - 2.400 kg - udziec z kurczaka mrożony (bioderko) - 480 kg - wątróbki drobiowe mrożone - 2.880 kg - mielonka drobiowa - 4.320 kg - mortadela drobiowa - 5.280 kg - parówki cienkie drobiowe - 960 kg - pieczeń drobiowa - 4.320 kg - pierś drobiowa - 960 kg - polędwica drobiowa - 960 kg - serdelki drobiowe - 4.320 kg - szynka drobiowa - 960 kg - szynka mielona drobiowa - 1.200 kg - zwyczajna drobiowa - 4.800 kg Zakres przedmiotu zamówienia może być zmniejszony o 30 % w stosunku do ilości podanej w umowie, Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo do roszczeń z tego tytułu. Dostawy realizowane będą: część I – jeden raz w tygodniu, transportem wykonawcy i na koszt wykonawcy do magazynu żywnościowego AŚ Gdańsk w godz. 8.00 - 13.00. Produkty powinny być zgodne z deklaracją składu surowcowego podanego przez Wykonawcę, świeże, dobrej jakości, wolny od wad, wytworzone zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Wędliny w osłonce naturalnej lub sztucznej; powierzchnia czysta, sucha, osłonka ściśle przylegająca do farszu; dopuszcza się nieznaczne wycieki tłuszczu i galarety pod osłonką. Pieczeń drobiowa może być pakowana w foremki. Mięso i podroby muszą być czyste, formy naturalne bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń, wycieków krwi. Tuszka kurczaka patroszona, bez podrobów. Dopuszcza się przyciemnienie naturalnej barwy powierzchni elementów mrożonych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15100000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-10
data zakończenia: 2021-11-09

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena0,60
Termin realizacji reklamacji0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Pasztety

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
- pasztet drobiowy konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg - pasztet drobiowy z pomidorami konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg - pasztet drobiowy z pieczarkami konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg - pasztet drobiowy z papryką konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg Dostawy realizowane będą: część II – jeden raz na kwartał transportem wykonawcy i na koszt wykonawcy do magazynu żywnościowego AŚ Gdańsk w godz. 8.00 - 13.00. Produkty powinny być zgodne z deklaracją składu surowcowego podanego przez Wykonawcę, świeże, dobrej jakości, wolny od wad, wytworzone zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Pasztety drobiowe pakowane w pudełka typu alupak ze zrywanym wieczkiem. Termin przydatności do spożycia liczony od daty dostawy dla konserw nie mniej niż 12 miesięcy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15100000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-10
data zakończenia: 2021-11-09

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena0,60
Termin realizacji reklamacji0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:Adres: ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: dkw_gdansk@sw.gov.pl
tel: 058 3231000, 3231260
fax: 583 025 125
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-10-226 DNI
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 608081-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 5/DKw/Ż/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-10-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 672 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: https://www.sw.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.zp.sw.gov.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne