TI Tytuł Polska-Warszawa: Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
ND Nr dokumentu 617-2014
PD Data publikacji 02/01/2014
OJ Dz.U. S 1
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji PL.2012 + Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura przyspieszona ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 30/12/2013
DT Termin 10/01/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 3 - Procedura przyspieszona ograniczona
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 03441000 - Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
OC Pierwotny kod CPV 03441000 - Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
IA Adres internetowy (URL) www.stadionnarodowy.org.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

02/01/2014    S1    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura przyspieszona ograniczona 

Polska-Warszawa: Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty

2014/S 001-000617

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PL.2012 + Sp. z o.o.
al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
Osoba do kontaktów: Marek Okniński
03-901 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 781799991
E-mail: marek.okninski@ncs2012.pl
Faks: +48 222959010

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.stadionnarodowy.org.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomością
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywne układanie i demontaż nawierzchni murawy Stadionu Narodowego w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest montaż i demontaż tymczasowej nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową wraz z odpowiednim utrzymaniem/pielęgnacją murawy. Ponadto wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona montaż i demontaż tymczasowej nawierzchni z trawy sztucznej będącej w posiadaniu Zamawiającego razem z podbudową, oraz wykonanie połączenia tej nawierzchni z nawierzchnią z trawy naturalnej. Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania umowy, wykonawca dokona min. 10 montaży i demontaży murawy. Zamawiający informuje, że montaż i demontaż muraw może, w zależności od potrzeb, być prowadzony również w miesiącach zimowych. W związku z powyższym, wykonawca musi dysponować odpowiednią technologią utrzymywania murawy naturalnej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

03441000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia obejmuje kompleksową usługę układania, utrzymania i demontażu murawy z trawy naturalnej. Zamawiający wymaga od wykonawcy zamówienia dotrzymania najwyższych standardów jakości wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 204 000 i 5 186 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
70000 PLN – wadium będzie wymagane od wykonawców zakwalifikowanych do udziału w przetargu.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania:
— Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
a) oryginał pełnomocnictwa (lub kopia poświadczona notarialnie) musi być załączony do wniosku i zawierać w szczególności:
— wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
— wskazanie wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby każdego wykonawcy oraz ustanowionego Pełnomocnika ze wskazaniem jego
adresu oraz zakresu jego umocowania.
b) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do wniosku. W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą będzie wymagał przedstawienia umowy regulującej zasady współpracy wykonawców składających wspólną ofertę. Umowa o współpracy wykonawców musi obejmować cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z okresem rękojmi i gwarancji.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
A) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
B) Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując wykonanie, z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 wymian murawy z trawy naturalnej boiska do piłki nożnej, na stadionie zlokalizowanym w środkowo – europejskiej strefie klimatycznej i zakwalifikowanego przez krajowy związek piłki nożnej do rozgrywek szczebla centralnego.
C) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
D) Sytuacji ekonomicznej i finansowej wykazując, że dysponują środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z wnioskiem należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego),
2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego),
3. Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy (wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego).
4. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane należycie. Wzór zestawienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt. III.2.1.B. Ogłoszenia. UWAGA: jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów (poświadczeń), o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć oświadczenie Wykonawcy określające czy główne usługi zostały wykonane należycie. W przypadku gdy wskazane w wykazie usługi wykonane były na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów (poświadczeń) o których mowa wyżej.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 -11 ustawy Pzp.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków wykazujący spełnianie warunku wskazanego w pkt. III.2.1.D powyżej.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5, 7, 8, 9 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
13. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
14. Dokumenty o których mowa w pkt 5, 6, 7, 11 lit. a) i c) oraz w pkt 12 i pkt. 13 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków. Dokumenty o których mowa w pkt 8, 9, 10, 11 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków.
15. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5-9 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 14 stosuje się odpowiednio.
16. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
17. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. III.2.1. A-D, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2, 5 - 10 powyżej.
18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt III.2.1.A-D powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
19. W przypadku załączenia do wniosku dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej powinien załączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające spełnianie stawianych warunków: (a) aktualną informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych (w wysokości co najmniej określonej w pkt. III.2.1.D) powyżej) lub zdolność kredytową wykonawcy (w wysokości co najmniej określonej w pkt. III.2.1.D), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Ze względu na konieczność zapewnienia murawy na mecz zaplanowany na marzec 2014 r. konieczne jest niezwłoczne dokonanie wyboru wykonawcy zamówienia i rozpoczęcie jego realizacji.
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 20 lub równa 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, Zamawiającydokona w sposób obiektywny oceny złożonych wniosków i zaprosi Wykonawców, których wnioski otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału. Zamawiający zastosuje kwalifikację w postaci przyznania każdemu Wykonawcy po 1 pkt za każde zrealizowane należycie zamówienie spełniające wymogi określone w pkt. III.2.1.B) niniejszego Ogłoszenia. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawanych wg wyżej wymienionych zasad. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie łączna wartość wykazanych usług spełniających wymogi określone w pkt. III.2.1.B) niniejszego Ogłoszenia.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena realizacji zamówienia. Waga 100

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.1.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1) Forma składanych dokumentów:
a) Wniosek, wykaz, oświadczenie oraz pozostałe dokumenty – pod rygorem uznania za nieważne – muszą być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
b) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
d) W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
e) Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
f) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego a ich warość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
3) Zaleca się złożenie wniosku w zamkniętej kopercie (opakowaniu) oznakowanej jako „Wniosek – Sukcesywne układanie murawy”.
4) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

5) Wzór formularza wniosku, oświadczenia, wykazu oraz inne informacje związane z postępowaniem są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: www.stadionnarodowy.org.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Informacje na temat terminów składania odwołań określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.12.2013
TI Tytuł Polska-Warszawa: Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
ND Nr dokumentu 241318-2014
PD Data publikacji 16/07/2014
OJ Dz.U. S 134
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji PL.2012 + Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura przyspieszona ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/07/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 3 - Procedura przyspieszona ograniczona
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 03441000 - Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
OC Pierwotny kod CPV 03441000 - Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
IA Adres internetowy (URL) www.stadionnarodowy.org.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

16/07/2014    S134    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura przyspieszona ograniczona 

Polska-Warszawa: Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty

2014/S 134-241318

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PL.2012 + Sp. z o.o.
al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
Osoba do kontaktów: Marek Okniński
03-901 Warszawa
Polska
Tel.: +48 781799991
E-mail: marek.okninski@ncs2012.pl
Faks: +48 222959010

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.stadionnarodowy.org.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomością
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Sukcesywne układanie i demontaż nawierzchni murawy Stadionu Narodowego w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest montaż i demontaż tymczasowej nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową wraz z odpowiednim utrzymaniem/pielęgnacją murawy. Ponadto wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona montaż i demontaż tymczasowej nawierzchni z trawy sztucznej będącej w posiadaniu Zamawiającego razem z podbudową, oraz wykonanie połączenia tej nawierzchni z nawierzchnią z trawy naturalnej. Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania umowy, wykonawca dokona min. 10 montaży i demontaży murawy. Zamawiający informuje, że montaż i demontaż muraw może, w zależności od potrzeb, być prowadzony również w miesiącach zimowych. W związku z powyższym, wykonawca musi dysponować odpowiednią technologią utrzymywania murawy naturalnej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

03441000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 995 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 1-000617 z dnia 2.1.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.4.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Trawnik Producent Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
78-400 Szczecinek
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 027 642,28 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 995 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.7.2014

Adres: al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: marek.okninski@2012plus.pl
tel: +48 781799991
fax: +48 222959010
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 61720141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: 70000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 333 333 PLN  -  3 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.stadionnarodowy.org.pl
Informacja dostępna pod: PL.2012 Sp. z o.o.
Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
03441000-3 Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Szkolenie pn.: „ Język migowy – II stopień” Trawnik Producent Sp. z o.o.
Szczecinek
2014-04-14 4 995 900,00