Ogłoszenie nr 650969-N-2018 z dnia 2018-11-21 r.

Gmina Gizałki: Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Gizałki do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, krajowy numer identyfikacyjny 25085511000000, ul. ul. Kaliska  28 , 63308   Gizałki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 411 517, e-mail przetargi@gizalki.pl, faks 627 411 195.
Adres strony internetowej (URL): http://www.gizalki.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.gizalki.pl/ogloszenia-obwieszczenia/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.gizalki.pl/ogloszenia-obwieszczenia/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pok. nr 2 (Sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Gizałki do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Numer referencyjny:
RI.271.1.12.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: 1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: - papier, - szkło białe, - szkło kolorowe, - tworzywa sztuczne, (w tym opakowania wielomateriałowe), - metale, - odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 2) odpadów zgromadzonych w punktach wyznaczonych na terenie gminy: a) tworzywa sztuczne i szkło (pojemniki typu dzwon i siatkowy), b) zużyte baterie i akumulatory (placówki oświatowe z terenu gminy Gizałki, budynek Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28) – odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem; 3) odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym na ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach – odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem: a) chemikalia, farby, lakiery, b) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, c) odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, d) metale. 2. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru. Na podstawie sprawozdań za ubiegłe lata oraz szacunkowych informacji ustala się, że z terenu gminy Gizałki, w okresie obowiązywania umowy, zostanie odebrana przez Wykonawcę, w ramach udzielonego zamówienia publicznego, następująca szacunkowa ilość odpadów: 1) 700 Mg odpadów komunalnych zmieszanych; 2) 200 Mg odpadów selektywnie zebranych. Odbioru i transportu odpadów należy dokonać odpowiednimi pojazdami przystosowanymi dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu się i wysypywaniu na drogę. 3. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującą częstotliwością: 1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych: a) odpady selektywnie takie jak szkło, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), metale, papier, będą zebrane nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku systemu workowego i niezwłocznie po zapełnieniu w przypadku odbioru odpadów z koszy typu „dzwon”; b) odpady selektywnie zebrane takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w roku; c) odpady selektywnie zebrane takie jak zużyte baterie będą odbierane z placówek oświatowych tj. SP w Tomicach, ul. Wrzesińska 2, 63-308 Gizałki; SP w Białobłotach, Białobłoty 20, 63-308 Gizałki; SP w Gizałkach, ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki, Przedszkole w Nowej Wsi, 63-308 Gizałki oraz z Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika, nie rzadziej niż raz w roku; d) odpady komunalne zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:  odbywać się będzie nie rzadziej raz w miesiącu;  z wyjątkiem odbioru ww. odpadów z obiektów żywności i żywienia: restauracja, stołówki szkolne, sklepy spożywcze, inne nieruchomości związane z produkcją lub obrotem żywnością, a także nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w okresie od kwietnia do października będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; e) odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w stacjonarnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – niezwłocznie po zapełnieniu któregokolwiek z kontenerów lub nie rzadziej niż raz w miesiącu, f) w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odbierze każdą ilość odpadów komunalnych zgromadzonych na cmentarzu przy ul. Długiej w Szymanowicach – nie rzadziej niż raz miesiącu lub na zgłoszenie Zamawiającego w terminach innych niż wynikające z harmonogramu (w przypadku zapełnienia kontenerów). 2) Wykonawca zobowiązany jest do obierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych terminach. Odbiór musi odbywać się wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. W szczególnych sytuacjach, uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w soboty. 3) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć optymalne trasy przejazdu oraz przygotować harmonogram odbioru odpadów komunalnych: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) selektywnie zebranych surowców wtórnych. 4) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram na odbiór odpadów komunalnych, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 5) Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania harmonogramu zatwierdzi go lub wniesie zastrzeżenia. Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować harmonogram i przedstawić do ponownej akceptacji. 6) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, pozwalający na szybkie sprawdzenie daty odbioru poszczególnych frakcji odpadów; b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia. 7) Wykonawca, który posiada stronę internetową umieszcza treść harmonogramu na własnej stronie internetowej i eksponuje go przez cały okres, na który został przygotowany. 8) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 1 egzemplarza harmonogramu w formie papierowej właścicielom i zarządcom nieruchomości zamieszkałych, właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na 10 dni przed wejściem w życie nowo obowiązującego harmonogramu (wystarczającym dla spełnienia obowiązku doręczenia harmonogramu będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości). Ponadto wykonawca dostarczy 50 egzemplarzy harmonogramu Zamawiającemu na co najmniej dwa dni przed okresem na który dany harmonogram ma obowiązywać. 9) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów, w szczególności biorąc pod uwagę: a) odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy; b) w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu; c) zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania, tak, aby mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania; d) względy sanitarne punktów zbierania odpadów komunalnych przy nieruchomościach oraz potrzeby właścicieli nieruchomości. 4. Łączne punkty adresowe na terenie gminy Gizałki: 1) Nieruchomości zamieszkałe: 1180, 2) Nieruchomości niezamieszkałe: 80; Liczba nieruchomości, z których Wykonawca zobowiązany będzie odebrać odpady jest wielkością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 5. W następujących załącznikach do SIWZ: 1) Nr 8a do SIWZ Zamawiający podał liczbę nieruchomości na terenie gminy z podziałem na miejscowości; 2) Nr 8b do SIWZ Zamawiający przedstawia wykaz ulic na terenie gminy Gizałki. Wykonawca musi mieć na uwadze, iż będą występować zmiany liczby nieruchomości, z których winno się odbierać odpady komunalne. 6. Zamawiający w takcie trwania umowy udostępni Wykonawcy informacje o: 1) Nieruchomościach nowo zgłoszonych, na których powstają odpady komunalne. 2) Nieruchomościach zmieniających swój status użytkowania. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielowi harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, a także worków do odpadów segregowanych (w przypadku segregacji) w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji. 7. Świadczenie usługi: 1) Usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie na terenie gminy Gizałki. 2) Wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w tym również selektywnie zebranych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXXI/1811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016–2022 wraz z planem inwestycyjnym, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin. 3) Usługa w zakresie gospodarowania selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 8. Sposób odbioru odpadów komunalnych: 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości segregującym odpady odpowiednią ilość worków do segregacji do dnia 31 grudnia 2018 r. (dodatkowo, przy każdym odbiorze odpadów, Wykonawca jest zobowiązany uzupełniać brakującą ilość worków). 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób ciągły i terminowy, niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych w sposób wykluczający ich mieszanie. Pojazdy do zbiórki odpadów komunalnych muszą spełniać warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122). 3) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zgromadzonych w pojemnikach i workach, spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki. 4) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego drogą elektroniczną w terminie do 2 dni roboczych następujących po dniu, którego dotyczyło zdarzenie, przedstawiając wykaz takich nieruchomości, szczegółowy zakres naruszenia oraz zdjęcie takich odpadów w formacie cyfrowym zawierające adres, datę i godzinę. 5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, tj. zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników/worków podczas dokonywania ich odbioru. W przypadku wysypania, Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itp.). 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 9. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, g) Uchwały nr XL/219/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28.09.2018r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; h) Uchwały nr XL/218/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28.09.2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki. 2) Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na wskazanym mu stanowisku komputerowym, będącym własnością Zamawiającego, legalne oprogramowanie, umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę. 3) Wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w: ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców gminy Gizałki. 4) Zapewnienie dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały okres trwania umowy, dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego usługi, jak również odpowiedniego personelu. 5) Dokonywanie odbioru odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg i innych utrudnień. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 6) Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 7) Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 8) Prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych, półrocznych oraz rocznych zgodnie z zapisami umowy. 10. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie przekazania do RIPOK odpadów komunalnych, zebranych z terenu gminy Gizałki, zawierające informacje o ilościach, kodach i sposobach utylizacji w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania odpadów do RIPOK. 2) Wykonawca będzie prowadził działalność informacyjną dla mieszkańców, polegającą na informowaniu mieszkańców, którzy zgłoszą się do Wykonawcy telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną, o elementach organizacji gospodarki odpadami z zakresu: a) terminów odbiorów; b) sposobu segregacji odpadów; c) zakresu odbieranych odpadów oraz postępowania z pozostałymi odpadami; d) wyjaśniania nieprawidłowości przy odbiorze; e) obsługi uszkodzeń pojemników. 3) Wykonawca nie ma prawa mieszania odpadów odebranych z terenu Zamawiającego w ramach realizacji Umowy z innymi odpadami (w tym z innych terenów i odbieranych na podstawie innych umów). 11. Wykonawca może przekazać właścicielom nieruchomości (którzy nie posiadają własnych pojemników) pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych, np. w formie użyczenia lub najmu, za który to najem przedsiębiorca będzie mógł pobierać opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. 12. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 13. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, minimum 3 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, związane z odbiorem i załadunkiem odpadów, 2) dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zawierające imienne wskazanie osób do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11 do SIWZ – dokument wymagany od Wykonawcy, którego oferta oceniona została, jako najkorzystniejsza, 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopią umowy o pracę lub umową obejmującą okres realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie i w każdym czasie przedłożyć Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty (kopie umów) potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. 14. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w pkt. 13., Zamawiający uzna ten fakt, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę i zastosuje sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymagań poprzez naliczenie kar umownych w wysokości, o których mowa w projekcie umowy.


II.5) Główny kod CPV:
90511000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90512000-9
90513100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Gizałki, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem bazy transportowo–magazynowej spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) dysponowaniem następującymi pojazdami samochodowymi: • dwoma, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; • dwoma, przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; • jednym, do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; • jednym, przystosowanym do odbierania odpadów, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z możliwością wjazdu na drogi o szerokości do 3,0 m, z dopuszczalną masą całkowitą do 12 ton, szerokością zabudowy pojazdu nieprzekraczającą 2,5 m. c) doświadczeniem: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał: • co najmniej 1 usługę odbierania odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesiącach, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w punkcie 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności go-spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania ta¬kiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4); c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobie¬gawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z załącz¬nikiem nr 5); d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6); e) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej infor¬macji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawia¬jącemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) (o treści zgodnej z załącznikiem nr 7). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może zło¬żyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiąza¬nia z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Gizałki, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warun-ku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie wraz z wykazem wyposażenia zakładu (w tym pojazdów samochodowych) i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10a do SIWZ a) O dysponowaniu bazą transportowo–magazynowej spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) O dysponowaniu następującymi pojazdami samochodowymi: • dwoma, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; • dwoma, przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; • jednym, do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; • jednym, przystosowanym do odbierania odpadów, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z możliwością wjazdu na drogi o szerokości do 3,0 m, z dopuszczalną masą całkowitą do 12 ton, szerokością zabudowy pojazdu nieprzekraczającą 2,5 m. c) wykaz usług (o treści zgodnej z załącznikiem nr 10b) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) oświadczenie, o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zawierające imienne wskazanie osób do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1; b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: • ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; • ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicz¬nego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 z wpisem na dowodzie wpłaty – „Wadium nr sprawy RI.271.1.12.2018”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 30.11.2018r., do godz. 10:00. 4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający działając zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku, gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot usługi; 2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie ilości odbieranych odpadów i wysokości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku wystąpienia powodów niezależnych od Zamawiającego (np. w przypadku błędnego oszacowania ilości odpadów) z zachowaniem cen jednostkowych podanych w ofercie; 3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego; 5) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia; 6) konieczności zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, przy zachowaniu częstotliwości odbioru odpadów; 7) konieczności zmian w strukturze zamówienia kwalifikowanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako prawo opcji wynikającej z konieczności zwiększenia odbioru ilości odpadów odbieranych selektywnie przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odbieranych odpadów zmieszanych lub na odwrót, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że zmiany te (po ponownym przeliczeniu maksymalnego wynagrodzenia) nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia; 8) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500304955-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
Gmina Gizałki: Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Gizałki do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 650969-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, Krajowy numer identyfikacyjny 25085511000000, ul. ul. Kaliska  28, 63308   Gizałki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 411 517, e-mail przetargi@gizalki.pl, faks 627 411 195.
Adres strony internetowej (url): http://www.gizalki.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Gizałki do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RI.271.1.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: 1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: - papier, - szkło białe, - szkło kolorowe, - tworzywa sztuczne, (w tym opakowania wielomateriałowe), - metale, - odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 2) odpadów zgromadzonych w punktach wyznaczonych na terenie gminy: a) tworzywa sztuczne i szkło (pojemniki typu dzwon i siatkowy), b) zużyte baterie i akumulatory (placówki oświatowe z terenu gminy Gizałki, budynek Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28) – odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem; 3) odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym na ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach – odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem: a) chemikalia, farby, lakiery, b) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, c) odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, d) metale. 2. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru. Na podstawie sprawozdań za ubiegłe lata oraz szacunkowych informacji ustala się, że z terenu gminy Gizałki, w okresie obowiązywania umowy, zostanie odebrana przez Wykonawcę, w ramach udzielonego zamówienia publicznego, następująca szacunkowa ilość odpadów: 1) 700 Mg odpadów komunalnych zmieszanych; 2) 200 Mg odpadów selektywnie zebranych. Odbioru i transportu odpadów należy dokonać odpowiednimi pojazdami przystosowanymi dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu się i wysypywaniu na drogę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90511000-2


Dodatkowe kody CPV:
90512000-9, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
240670.56

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pk.pleszew@post.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 63-300
Miejscowość: Pleszew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
322920.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 322920.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400626.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-11-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 650969-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: RI.271.1.12.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 5000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 PLN  -  250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.gizalki.pl/
Informacja dostępna pod: http://www.bip.gizalki.pl/ogloszenia-obwieszczenia/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Gizałki do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina J Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Pleszew
2018-12-18 322 920,00