Warszawa: Remont tarasów zielonych w użytkowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Dembego 7 i przy ul. Zaruby 10 i 12 w Warszawie


Numer ogłoszenia: 65578 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW , ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4331926, 4331927, faks 22 8516795.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zzm-msw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont tarasów zielonych w użytkowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Dembego 7 i przy ul. Zaruby 10 i 12 w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie tarasów zielonych w użytkowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Dembego 7 i przy ul. Zaruby 10 i 12 w Warszawie, na podstawie projektów technicznych oraz przedmiarów robót. Zdaniem Zamawiającego zasadnym jest udział w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2013 r. na budynkach mieszkalnych będących przedmiotem zamówienia. Zbiórka o godzinie 11.00 koło budynku przy ul. Zaruby 12, klatka nr IV (przy wjeździe do garażu). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach: 1) załącznik nr 9 - szkic organizacji placu budowy (w tym zaplecza), 2) załączniki nr 10 - projekt techniczny Dembego 7, 3) załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Dembego 7; 4) załącznik nr 12 - przedmiar robót Dembego 7; 5) załączniki nr 13 - 21 - rysunki dot. Dembego 7; 6) załączniki nr 22 - projekt techniczny Zaruby 10; 7) załącznik nr 23 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Zaruby 10; 8) załącznik nr 24 - przedmiar robót Zaruby 10; 9) załączniki nr 25 - 33 - rysunki dot. Zaruby 10; 10) załączniki nr 34 - projekt techniczny Zaruby 12; 11) załącznik nr 35 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Zaruby 12; 12) załącznik nr 36 - przedmiar robót Zaruby 12; 13) załączniki nr 37 - 44 - rysunki dot. Zaruby 12. Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych dla urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia należy traktować w określeniu lub równoważne, co oznacza - nie gorsze. Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 3 pzp może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwością dotyczących treści SIWZ. W przypadku podjęcia decyzji o zebraniu wykonawców, Zamawiający poda termin i miejsce zebrania na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja: www.zzm-msw.pl.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 pkt 3 pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7, 45.11.22.00-7, 45.33.23.00-6, 45.26.14.10-1, 45.26.14.20-4, 45.26.12.14-7, 45.32.00.00-6, 45.26.25.22-6, 45.26.25.22-6, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.11.12.20-6, 45.11.27.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium - 50 tys. pln /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/; 3. Miejsce wnoszenia wadium: 1) przelewem bankowym na konto o numerze: PKO S.A. Oddział Warszawa 40124062471111000049788598 2) pozostałe formy, tj. poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275/, należy zdeponować w formie oryginałów - tylko i wyłącznie w Kancelarii ZZM MSW, codziennie w godzinach pracy ZZM MSW. Kserokopię zdeponowanego dokumentu należy załączyć do oferty. Uwaga! w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega, iż treść dokumentu powinna uwzględnić zapisy art. 46 ust.4a i 5 pzp.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 robót budowlanych realizowanych na podstawie odrębnych umów, polegających na wykonaniu ciągłej izolacji przeciwwodnej elementów konstrukcyjnych budynku (z wyłączeniem pokryć dachowych), narażonych na oddziaływanie wody, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2, z zastrzeżeniem, iż każda z wykonanych ciągłych izolacji nie może być mniejsza niż 500 m2;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważnego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotycząc sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: 1) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na jedno i wszystkie zdarzenia z tytułu OC deliktowej dla szkód wyrządzonych osobom trzecim - na kwotę nie niższą niż 2 mln pln; 2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 mln pln


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy w zakresie zmian podmiotów trzecich, jeżeli występują, na etapie realizacji zamówienia, na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 2. Strony dopuszczają inny, niż określony w niniejszej umowie termin zakończenia robót, w szczególności w następujących przypadkach: 1) przerw w dostawie nośników energii przez okres dłuższy niż 8 godzin. Fakt ten musi zostać potwierdzony w protokole sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez Zamawiającego, 2) ewentualnego zlecenia robót uzupełniających w trakcie realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 3) wystąpienia opóźnień wynikających z siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne i lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 4) wystąpienia robót dodatkowych, których konieczność wykonania nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 5) braku możliwości dostępu do lokali mieszkalnych oraz innych lokali objętych przedmiotem zamówienia. 3. O zmianach kierownika budowy oraz koordynatora - reprezentującego Zamawiającego, strony będą się wzajemnie pisemnie informować. Niniejsze zmiany nie wymagają aneksu do umowy. 4. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy, w przypadku zmian w przepisach prawnych wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zzm-msw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW, przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie - Zespół Zamówień Publicznych ZZM MSW.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.03.2013 godzina 08:45, miejsce: KANCELARIA - Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSW, przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Remont tarasów zielonych w użytkowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Dembego 7 i przy ul. Zaruby 10 i 12 w Warszawie


Numer ogłoszenia: 99882 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 65578 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW, ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4331926, 4331927, faks 22 8516795.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont tarasów zielonych w użytkowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Dembego 7 i przy ul. Zaruby 10 i 12 w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie tarasów zielonych w użytkowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Dembego 7 i przy ul. Zaruby 10 i 12 w Warszawie, na podstawie projektów technicznych oraz przedmiarów robót. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach: 1) załącznik nr 9 - szkic organizacji placu budowy (w tym zaplecza), 2) załączniki nr 10 - projekt techniczny Dembego 7, 3) załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Dembego 7; 4) załącznik nr 12 - przedmiar robót Dembego 7; 5) załączniki nr 13 - 21 - rysunki dot. Dembego 7; 6) załączniki nr 22 - projekt techniczny Zaruby 10; 7) załącznik nr 23 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Zaruby 10; 8) załącznik nr 24 - przedmiar robót Zaruby 10; 9) załączniki nr 25 - 33 - rysunki dot. Zaruby 10; 10) załączniki nr 34 - projekt techniczny Zaruby 12; 11) załącznik nr 35 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Zaruby 12; 12) załącznik nr 36 - przedmiar robót Zaruby 12; 13) załączniki nr 37 - 44 - rysunki dot. Zaruby 12. Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych dla urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia należy traktować w określeniu lub równoważne, co oznacza - nie gorsze..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7, 45.11.22.00-7, 45.33.23.00-6, 45.26.14.10-1, 45.26.14.20-6, 45.46.12.14-7, 45.32.00.00-6, 45.46.25.22-6, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.11.12.20-6, 45.11.27.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2688806,13 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1404309,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  1404309,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2248929,10


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Chełmska 8A, 00-725 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zzm@zzm.mswia.gov.pl, zamowienia@zzm.mswia.gov.pl
tel: 22 4331926, 4331927
fax: 22 8516795
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-03-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6557820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 5 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zzm-msw.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW, przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie - Zespół Zamówień Publicznych ZZM MSW
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby
45112713-6 Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261410-1 Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45262522-6 Roboty murarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont tarasów zielonych w użytkowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Dembego 7 i przy ul. Zaruby 10 i 12 w Warszawie AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2013-03-13 1 404 309,00