Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek


Numer ogłoszenia: 68374 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej , Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (022) 579-03-66, 579-02-74, faks (022) 579-03-74.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uprp.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych (atramentowych i laserowych) oraz części i akcesoriów do tych drukarek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł) przez cały okres związania ofertą. Kopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty. 2. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Wykonawca wpłaca przelewem na konto Urzędu Patentowego RP w Banku Gospodarstwa Krajowego BP I o/W-wa; nr konta 14 1130 1017 0200 0000 0013 7216. Wadium powinno się znaleźć na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu ostatecznego terminu składania ofert do godz. 10.00. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, albo w poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy, należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu najpóźniej w dniu ostatecznego terminu składania ofert do godz. 10.00. Do oferty powinna być dołączona kopia gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej lub poręczenia. 7. Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i niniejszym ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje, przy czym część zrealizowana obejmuje, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie materiałów eksploatacyjnych do drukarek o wartości co najmniej 150 000 zł. brutto każde, w ramach umowy zawartej na okres co najmniej 6 miesięcy każde


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i niniejszym ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i niniejszym ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i niniejszym ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca jest obowiązany wskazać w wykazie, należycie zrealizowane lub realizowane (przy czym część zrealizowana obejmuje), co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie materiałów eksploatacyjnych do drukarek o wartości co najmniej 150 000 zł. brutto każde, w ramach umowy zawartej na okres co najmniej 6 miesięcy każde. Wykonawca załączy do oferty dowody (poświadczenia) potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
 • inne dokumenty

  1. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne do oryginalnych określonych w Tabeli nr 1, musi dołączyć stosowne certyfikaty/dokumenty potwierdzające zgodność parametrów technicznych (raport z testów wydajności - opatrzony podpisem osoby uprawnionej), w tym wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla kaset monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych kolorowych, ISO/IEC 24712 (dla nabojów do drukarek atramentowych czarnych) lub norm równoważnych, przeprowadzonych przez niezależną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości posiadającą certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji aktualny na datę składania ofert, potwierdzający, że podmiot uprawniony do kontroli jakości posiada laboratorium badawcze akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025. 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 1 muszą odnosić się do każdego produktu równoważnego przedstawionego w ofercie. Dokumenty te muszą wskazywać producenta i symbol produktu, którego dotyczy. 3. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne do oryginalnych określonych w Tabeli nr 1, musi dołączyć aktualne na datę składania ofert dokumenty potwierdzające uzyskanie przez producenta tych materiałów certyfikatów ISO 9001 i ISO 14001, nadanych przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji - PCA. 4. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne do oryginalnych określonych w Tabeli nr 2 zobowiązany jest dołączyć do oferty wyniki testów pomiaru wydajności zaoferowanych produktów, potwierdzających, że są one równoważne materiałom eksploatacyjnym wyprodukowanym przez producenta drukarek pod względem jakości i wydajności (gęstość optyczna, równomierność pokrycia, rozdzielczość druku). Testy winny być wykonane zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 oraz ISO/IEC 19798.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Rodzaj oferowanych tonerów - 40


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uprp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa lub wzp0615@uprp.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, Kancelaria Ogólna, pokój nr 11.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 76922 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
68374 - 2015 data 26.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (022) 579-03-66, 579-02-74, fax. (022) 579-03-74.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  08.04.2015.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  10.04.2015.


Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek


Numer ogłoszenia: 94246 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 68374 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (022) 579-03-66, 579-02-74, faks (022) 579-03-74.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych (atramentowych i laserowych) oraz części i akcesoriów do tych drukarek.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 203252,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  237638,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  237638,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  388484,43


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Niepodległości 188/192 , 00-950 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@uprp.pl
tel: (022) 579-03-66, 579-02-74
fax: (022) 579-03-74
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-04-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6837420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-03-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 267 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.uprp.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa lub wzp0615@uprp.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124000-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek JM Data s.c. Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak
Warszawa
2015-04-24 237 638,00