TITytułPolska-Puchaczów: Drewno kopalniane
NDNr dokumentu7869-2018
PDData publikacji09/01/2018
OJDz.U. S5
TWMiejscowośćPUCHACZÓW
AUNazwa instytucjiLubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance (PL 7130005784)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany05/01/2018
DTTermin12/02/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV03411000 - Drewno drzew iglastych
03419200 - Drewno kopalniane
OCPierwotny kod CPV03411000 - Drewno drzew iglastych
03419200 - Drewno kopalniane
RCKod NUTSPL814
IAAdres internetowy (URL)www.lw.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

09/01/2018    S5    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Puchaczów: Drewno kopalniane

2018/S 005-007869

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Puchaczów
21-013
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Fryt
Tel.: +48 814625125
E-mail: pfryt@lw.com.pl
Faks: +48 814625007
Kod NUTS: PL814


Adresy internetowe:

Główny adres: www.lw.com.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.lw.com.pl/pl,1,przetargi,s52,przetargi_publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Puchaczów
21-013
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Fryt
Tel.: +48 814625125
E-mail: pfryt@lw.com.pl
Faks: +48 814625007
Kod NUTS: PL814


Adresy internetowe:

Główny adres: www.lw.com.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa loco magazyn zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie kopalniaków, połowic oraz tarcicy

Numer referencyjny: 9/IZP/2018
II.1.2)Główny kod CPV
03419200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco magazyn zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie kopalniaków, połowic oraz tarcicy:

— Zadanie nr 1: Kopalniaki iglaste:Kopalniaki iglaste okorowane nienasycone, wykonane z drewna średniowymiarowego (wyłącznie z drewna sosnowego lub świerkowego) do stosowania w podziemnych zakładach górniczych,

— Zadanie nr 2: Połowica iglasta:Połowice iglaste okorowane nienasycone, wykonane ze stojaka o średnicy 14-16 cm (wyłącznie z drewna sosnowego lub świerkowego), przeciętego wzdłuż osi podłużnej do stosowania w podziemnych zakładach górniczych,

— Zadanie nr 3: Tarcica iglasta:Tarcica iglasta obrzynana.

Ilości w SIWZ poszczególnych stojaków, stropnic, połowic, tarcicy zwanych również materiałem, wskazane w treści wyżej opisanych zadań są to ilości szacunkowe, określone przez zamawiającego z należytą starannością na podstawie prognozowanych potrzeb. Ilości te zostały podane jedynie na potrzeby oceny złożonych ofert i określenia maksymalnej wartości umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - Kopalniaki iglaste

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03419200
03411000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1: Kopalniaki iglaste.

Kopalniaki iglaste okorowane nienasycone, wykonane z drewna średniowymiarowego (wyłącznie z drewna sosnowego lub świerkowego) do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - Połowica iglasta

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03419200
03411000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2: Połowica iglasta.

Połowice iglaste okorowane nienasycone, wykonane ze stojaka o średnicy 14-16 cm (wyłącznie z drewna sosnowego lub świerkowego), przeciętego wzdłuż osi podłużnej do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3: Tarcica iglasta

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03419200
03411000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3: Tarcica iglasta.

Tarcica iglasta obrzynana.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający wymaga, aby wykonawcy:

— posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 300 000,00 PLN lub więcej,

— byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 PLN lub więcej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawcy wykazali, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali należycie zamówienia na dostawy analogicznych lub porównywalnych do oferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów tj: kopalniaków lub/i połowic lub/i tarcicy o wartości min. 1 000 000,00 PLN netto lub więcej

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w Rozdziale VI Części I SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagania co do wadium:

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 - Kopalniaki iglaste - 70 000,00 PLN.

Zadanie nr 2 - Połowica iglasta - 15 000,00 PLN.

Zadanie nr 3 - Tarcica iglasta - 15 000,00 PLN.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata ceny następować będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty realizacji każdorazowego zamówienia okresowego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w Rozdziale VII Części I SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Częścią II SIWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Aukcja elektroniczna.

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu, zamawiający po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a - 91e Pzp. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcyjnej https://bogdanka.logintrade.net., zgodnie z zapisami Rozdziału IX SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2018
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/04/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2018
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego w Bogdance, sala przetargów nr 123, budynek Cechowni.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587701
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w w Części I SIWZ Rozdział XX -odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
Warszawa
ul. Postępu 17 A
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587701
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2018
Adres: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska, 21-013 Puchaczów
woj. LUBELSKIE
Dane kontaktowe: email: awasil@lw.com.pl
tel: +48 814625122
fax: +48 814625007
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-02-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 786920181
ID postępowania Zamawiającego: 9/IZP/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-01-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 100000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 333 PLN  -  5 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lw.com.pl
Informacja dostępna pod: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska, 21-013 Puchaczów, woj. LUBELSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
03411000-4 Drewno drzew iglastych
03419200-2 Drewno kopalniane