Warszawa: Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21


Numer ogłoszenia: 79575 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych , ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 653 28 20, faks 22 653 25 40.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nbp.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w zakresie wykonania modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, zwane dalej robotami, obejmujące swym zakresem, w szczególności: 1) prace rozbiórkowe i demontażowe (zerwanie posadzek, demontaż sufitów podwieszonych, instalacji oświetleniowej itp.), 2) wykonanie obudowy akustycznej ścian i grzejników, 3) montaż sufitów podwieszonych z płyt akustycznych, 4) położenie posadzki z wykładzin tekstylnych, 5) wymiana drzwi, okien i okuć na drogach ewakuacyjnych i w magazynku meblowym; montaż bramek ewakuacyjnych, 6) wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 7) montaż instalacji oddymiania, nowej instalacji oświetleniowej i zasilania, instalacji i urządzeń systemów AV: nagłośnienia, konferencyjnego, wizyjnego, sterowania, 8) wykonanie instalacji światłowodowej dla łączności telewizyjnej z wozami transmisyjnymi na dziedzińcu, 9) uruchomienie łączności (transmisji audio/video) między nową salą konferencyjną na I piętrze bloku F i salą im. Wł. Grabskiego istniejącym kablem światłowodowym..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - do wysokości 25% zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.23.24.60-4, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-0, 45.31.00.00-3, 45.45.00.00-6, 32.32.20.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 182.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający ustala wadium w wysokości 40.000,-zł


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym za takie Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych, obejmujących co najmniej: -wykonanie lub modernizację systemu audiowizualnego (w tym, zainstalowanie ekranu modułowego zintegrowanego z monitorami LCD), o wartości robót brutto min. 1.000.000 zł oraz -wykonanie lub modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - o wartości robót brutto min 300 tys. zł. w pomieszczeniach o funkcji audytoryjno-szkoleniowej lub konferencyjnej, o pow. użytkowej nie mniejszej niż 100 m2. Ww roboty można wykazać jako wykonane w ramach jednego zamówienia lub w ramach odrębnych zamówień.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje osobami, posiadającymi - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej (co najmniej 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (co najmniej 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (co najmniej 1 osoba), albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane projektowe w tych specjalnościach.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany istotnych postanowień umowy: 1. gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy z uwagi na: 1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) konieczność wykonania przez Wykonawcę, w ramach odrębnych umów, zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i jeżeli wykonanie tej umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia uzupełniającego lub zamówienia dodatkowego, 3) przesunięcia terminu przekazania Wykonawcy terenu robót, bądź wstrzymaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego, strony dokonają stosownej zmiany terminu wykonania umowy, 4) konieczność wstrzymania, na żądanie Zamawiającego, głośnych robót, prowadzonych w czasie pracy; 2. jeżeli w czasie realizacji umowy, Wykonawca nie będzie mógł wbudować materiałów/urządzeń opisanych w dokumentacji ze względu na zaprzestanie przez producenta produkcji materiału/urządzenia bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału/urządzenia o parametrach i cechach eksploatacyjnych i użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych, wówczas Wykonawca złoży Zamawiającemu (koordynatorowi nadzoru) wniosek o akceptację zmiany materiału/urządzenia, podając szczegółowe uzasadnienie zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta. W takim przypadku akceptacja zmiany materiału może nastąpić pod warunkiem zachowania wynagrodzenia ustalonego umową, w formie wpisu inspektora nadzoru do dziennika budowy, bez konieczności zmiany umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nbp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Narodowy Bank Polski Departament Zamówień Publicznych 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Narodowy Bank Polski Kancelaria NBP 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje, że dnia 13.04.br. o godz. 9.00 odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie zapoznanie Wykonawców z aktualnym stanem pomieszczenia sali. Zbiórka przed obiektem NBP przy ul. Świętokrzyskiej11/21 o godz. 8.50 w celu wyrobienia przepustek (maksymalnie do dwóch osób reprezentujących wykonawcę, wraz z dowodami osobistymi)..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 95061 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
79575 - 2012 data 06.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 653 28 20, fax. 22 653 25 40.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2012 godz. 10:00..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 godz. 11:00..


Warszawa: Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21


Numer ogłoszenia: 127799 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 79575 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 653 28 20, faks 22 653 25 40.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, zwane dalej robotami, obejmujące swym zakresem, w szczególności: 1) prace rozbiórkowe i demontażowe (zerwanie posadzek, demontaż sufitów podwieszonych, instalacji oświetleniowej itp.), 2) wykonanie obudowy akustycznej ścian i grzejników, 3) montaż sufitów podwieszonych z płyt akustycznych, 4) położenie posadzki z wykładzin tekstylnych, 5) wymiana drzwi, okien i okuć na drogach ewakuacyjnych i w magazynku meblowym; montaż bramek ewakuacyjnych, 6) wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 7) montaż instalacji oddymiania, nowej instalacji oświetleniowej i zasilania, instalacji i urządzeń systemów AV: nagłośnienia, konferencyjnego, wizyjnego, sterowania, 8) wykonanie instalacji światłowodowej dla łączności telewizyjnej z wozami transmisyjnymi na dziedzińcu, 9) uruchomienie łączności (transmisji audio/video) między nową salą konferencyjną na I piętrze bloku F i salą im. Wł. Grabskiego istniejącym kablem światłowodowym..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.23.24.60-4, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-0, 45.31.00.00-3, 45.45.00.00-6, 32.32.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1429504,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2099398,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  2099398,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2771901,15


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: dkrzprzetargi@nbp.pl
tel: 22 185 23 59, 22 185 28 20
fax: 22 185 25 40
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7957520120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 182 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.nbp.pl
Informacja dostępna pod: Narodowy Bank Polski Departament Zamówień Publicznych 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
32322000-6 Urządzenia multimedialne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45232460-4 Roboty sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 AMP sp. z o.o.
Warszawa
2012-06-12 2 099 398,00