TI Tytuł PL-Legnica: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 81953-2011
PD Data publikacji 12/03/2011
OJ Dz.U. S 50
TW Miejscowość LEGNICA
AU Nazwa instytucji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 09/03/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 20/04/2011
DT Termin 20/04/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 18424300 - Rękawice jednorazowe
33140000 - Materiały medyczne
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
39512000 - Bielizna pościelowa
39518200 - Prześcieradła używane na salach operacyjnych
OC Pierwotny kod CPV 18424300 - Rękawice jednorazowe
33140000 - Materiały medyczne
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
39512000 - Bielizna pościelowa
39518200 - Prześcieradła używane na salach operacyjnych
RC Kod NUTS PL516
IA Adres internetowy (URL) www.szpital.legnica.pl

12/03/2011    S50    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Legnica: Materiały medyczne

2011/S 50-081953

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul.Iwaszkiewicza 5
Do wiadomości: Dorota Patera
59-220 Legnica
POLSKA
Tel. +48 767211126
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Faks +48 767211127

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital.legnica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Magazyn główny w siedzibie Zamawiającego (apteka szpitalna w zakresie Pakietu 1 poz. 2).

Kod NUTS PL516

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141000, 39512000, 18424300, 39518200

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia są dostawy asortymentu szczegółowo opisanego w formularzach ofertowych pogrupowanych w 3 niżej wymienione Pakiety:
Nr pakietu Nazwa Pakietu.
1 Pościel
2 Rękawice sekcyjno-ekshumacyjne oraz ginekologiczne
3 Wyroby medyczne różne (na pozycje)
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Pakiet 1 Pościel
1)KRÓTKI OPIS
Pakiet 1 Pościel.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000, 33141000, 39512000, 18424300, 39518200

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Pakiet 2 Rękawice sekcyjno-ekshumacyjne oraz ginekologiczne
1)KRÓTKI OPIS
Pakiet 2 Rękawice sekcyjno-ekshumacyjne oraz ginekologiczne.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000, 33141000, 39512000, 18424300, 39518200

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Pakiet 3 Wyroby medyczne różne pozycja 1
1)KRÓTKI OPIS
Pakiet 3 Wyroby medyczne różne pozycja 1.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000, 33141000, 39512000, 18424300, 39518200

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Pakiet 3 Wyroby medyczne różne pozycja 2
1)KRÓTKI OPIS
Pakiet 3 Wyroby medyczne różne pozycja 2.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000, 33141000, 39512000, 18424300, 39518200

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Pakiet 1 - 1 439,00 PLN,
Pakiet 2 - 49,00 PLN,
Pakiet 3 poz. 1 - 1,00 PLN,
Pakiet 3 poz. 2 - 16,00 PLN.
1. Kwota i termin wniesienia wadium:
2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy będą podlegały – odpowiednio nowym terminom.
3) Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj. 20.4.2011 r. o godz 11:00.
1. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Formy i miejsce wnoszenia wadium:
a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: BGK 36 1130 1033 0018 8002 7220 0012,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002, z późn. zm.).
Wadium wymienione w formach wymienionych w pkt. b—d musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał dokumentu potwierdzającego pokrycie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 43 parter (kasa Zamawiającego).
UWAGA:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: IX.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
IX.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
IX.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upły-wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie 1 dostawy o wartości nie mniejszej niż:
Pakiet 1 - 82 864,43 PLN,
Pakiet 2- 2 808,00 PLN,
Pakiet 3 poz. 1 - 21,60 PLN,
Pakiet 3 poz. 2 - 907,20 PLN,
IX.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz oso-bami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
IX.1.4. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
Pakiet 1 - 93 222,48 PLN,
Pakiet 2 - 3 159,00 PLN,
Pakiet 3 poz. 1 - 24,30 PLN,
Pakiet 3 poz. 2 - 1 020,60 PLN,
IX.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1uPzp.
IX.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdol-nościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
IX.3 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w pkt X.A siwz.
X. Wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń jakie musi dołączyć wykonawca do oferty.
A.
1. Oprócz niżej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postę-powaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX pkt. 1.2 wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonym w pkt. IX.1.2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony wg. druku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz.
— w rubryce „Przedmiot dostawy”, należy podać co najmniej nazwę dostawy i jej krótki opis,
— w rubryce „Daty wykonania” należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia dostaw w układzie: dzień – miesiąc – rok,
— w rubryce „wartość” należy podać wartość dostawy w PLN w kwocie brutto,
— w rubryce „miejsce wykonania” należy podać adres wykonanej dostawy.
b) Dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje)
3. Na potwierdzenie s pełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX 1.4 wykonawca zobowiązany jest złożyć:
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów winien złożyć w ofercie pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2 b Pzp do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.4 uPzp polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (warunek IX.1.5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wyklucze-nia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa doku-ment lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Aktualne zaświadczenie właściwego organu podatkowego (właściwego naczelnika urzędu skarbowego) oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszcza-niem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-łożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiąe przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stano-wiącego Załącznik Nr 2 do siwz.
B. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Każdy z oferowanych wyrobów medycznych musi posiadać oznakowanie CE – na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia w ofercie certyfikatów jednostki notyfikowanej i deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych klasy I sterylnych, IIa, IIb i II. Dla wyrobów medycznych klasy I niesterylnych wymagane jest złożenie w ofercie deklaracji zgodności
2) Każdy z oferowanych wyrobów medycznych musi spełniać wymogi okeślone przez Zamawiającego w załącznikach (Pakietach) stanowiących integralną część siwz – na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do potwierdzienia spełnienia wymogów w Kolumnie K w załącznikach ofertowych, bądź złożyć opisy oferowanego przedmiotu zamówienia jako odrębny załącznik opisany numerem pakietu i pozycji w pakiecie.
C. Inne dokumenty, które musi zawierać oferta:
1. Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
2. Wypełniony i podpisany wybrany formularz ofertowy - Pakiet.
3. Płyta CD z wypełnionymi przez Wykonawcę formularzami ofertowymi - Pakietami, na które składa ofertę.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium we właściwej wysokości.
5. Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis.
Uwaga: Wszystkie dokumenty dołączone do oferty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. X.A.4 lit a lub. X.C. 5 niniejszej SIWZ do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.: wymienione w pkt. X A.1, 4 a-d, 5 oraz X C .5.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Zdolność techniczna
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WSzSL/FKZ-29/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 20.4.2011 - 11:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 15,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Za pobraniem.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.4.2011 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.4.2011 - 11:30

Miejsce

Sala konferencyjna w siedzibie Zamawiającego.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Wszyscy zainteresowani.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Dopuszczone zmiany w umowie:
1.Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT w zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zastosuje stawkę nowo obowiązującą bez jakichkolwiek zmian pozostałych elementów ceny.
2.Dopuszcza się zmianę w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie wyrobu medycznego objętego umową w przypadku:
a) zaprzestania wytwarzania wyrobu medycznego objętego umową lub wstrzymania bądź wycofania wyrobu z obrotu przez właściwy organ,
b) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie znajdował zastosowanie w tych samych wskazaniach co wyrób medyczny objęty umową, cechach jakościowych nie gorszych niż wyrób medyczny objęty umową i przy cenie:
a) nie wyższej niż cena wyrobu medycznego objętego umową w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt a,
b) niższej od ceny wyrobu medycznego objętego umową w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt. b.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nadto dotyczyć wielkości opakowania.
5. Dopuszcza się zmianę dotyczącą okresu obowiązywania umowy (przedłużenia jej trwania) w przypadku wystąpienia mniejszej ilości przy-padków chorobowych leczonych w jednostce Zamawiającego w okresie, o którym mowa w §11 jednak nie dłużej niż na okres dalszych 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zmiany wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, przesłane w formie propozycji aneksu do umowy wraz z dokumentami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, wskazującymi przyczynę proponowanych zmian oraz dokumentami przedmiotowymi nowo proponowanego wyrobu medycznego w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
7. Zmiana, o której mowa w ust. 5 może być dokonana na wniosek Zamawiającego przesłany w formie propozycji aneksu do umowy.
Zamówienie w ramach umowy należy realizować do 27.12.2011 r. od dnia zawarcia umowy.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
9.3.2011
TI Tytuł PL-Legnica: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 97778-2011
PD Data publikacji 29/03/2011
OJ Dz.U. S 61
TW Miejscowość LEGNICA
AU Nazwa instytucji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 24/03/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 20/04/2011
DT Termin 20/04/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 18424300 - Rękawice jednorazowe
33140000 - Materiały medyczne
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
39512000 - Bielizna pościelowa
39518200 - Prześcieradła używane na salach operacyjnych
OC Pierwotny kod CPV 18424300 - Rękawice jednorazowe
33140000 - Materiały medyczne
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
39512000 - Bielizna pościelowa
39518200 - Prześcieradła używane na salach operacyjnych
RC Kod NUTS PL516

29/03/2011    S61    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Legnica: Materiały medyczne

2011/S 61-097778

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul.Iwaszkiewicza 5, attn: Dorota Patera, POLSKA-59-220Legnica. Tel. +48 767211126. E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl. Fax +48 767211127.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.3.2011, 2011/S 50-081953)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33140000, 33141000, 39512000, 18424300, 39518200

Materiały medyczne.

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

Bielizna pościelowa.

Zamiast: 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy.

Kupno.

Główne miejsce realizacji dostawy Magazyn główny w siedzibie Zamawiającego (apteka szpitalna w zakresie Pakietu 1 poz. 2).

Kod NUTS PL516.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Przedmiotem zamówienia są dostawy asortymentu szczegółowo opisanego w formularzach ofertowych pogrupowanych w 3 niżej wymienione Pakiety:

Nr pakietu Nazwa Pakietu.

1 Pościel

2 Rękawice sekcyjno-ekshumacyjne oraz ginekologiczne

3 Wyroby medyczne różne (na pozycje)

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet 1 - 1 439,00 PLN,

Pakiet 2 - 49,00 PLN,

Pakiet 3 poz. 1 - 1,00 PLN,

Pakiet 3 poz. 2 - 16,00 PLN.

1. Kwota i termin wniesienia wadium:

2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy będą podlegały – odpowiednio nowym terminom.

3) Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj. 20.4.2011 r. o godz 11:00.

1. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Formy i miejsce wnoszenia wadium:

a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: BGK 36 1130 1033 0018 8002 7220 0012,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002, z późn. zm.).

Wadium wymienione w formach wymienionych w pkt. b—d musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał dokumentu potwierdzającego pokrycie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 43 parter (kasa Zamawiającego).

UWAGA:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

3. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: IX.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

IX.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

IX.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upły-wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie 1 dostawy o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet 1 - 82 864,43 PLN,

Pakiet 2- 2 808,00 PLN,

Pakiet 3 poz. 1 - 21,60 PLN,

Pakiet 3 poz. 2 - 907,20 PLN,

IX.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz oso-bami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

IX.1.4. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Pakiet 1 - 93 222,48 PLN,

Pakiet 2 - 3 159,00 PLN,

Pakiet 3 poz. 1 - 24,30 PLN,

Pakiet 3 poz. 2 - 1 020,60 PLN,

IX.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp.

IX.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdol-nościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

IX.3 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w pkt X.A siwz.

X. Wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń jakie musi dołączyć wykonawca do oferty.

A.

1. Oprócz niżej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postę-powaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX pkt. 1.2 wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonym w pkt. IX.1.2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony wg. druku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz.

— w rubryce „Przedmiot dostawy”, należy podać co najmniej nazwę dostawy i jej krótki opis,

— w rubryce „Daty wykonania” należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia dostaw w układzie: dzień – miesiąc – rok,

— w rubryce „wartość” należy podać wartość dostawy w PLN w kwocie brutto,

— w rubryce „miejsce wykonania” należy podać adres wykonanej dostawy.

b) Dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje)

3. Na potwierdzenie s pełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX 1.4 wykonawca zobowiązany jest złożyć:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów winien złożyć w ofercie pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2 b Pzp do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.4 uPzp polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (warunek IX.1.5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wyklucze-nia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa doku-ment lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Aktualne zaświadczenie właściwego organu podatkowego (właściwego naczelnika urzędu skarbowego) oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszcza-niem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-łożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiąe przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stano-wiącego Załącznik Nr 2 do siwz.

B. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Każdy z oferowanych wyrobów medycznych musi posiadać oznakowanie CE – na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia w ofercie certyfikatów jednostki notyfikowanej i deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych klasy I sterylnych, IIa, IIb i II. Dla wyrobów medycznych klasy I niesterylnych wymagane jest złożenie w ofercie deklaracji zgodności

2) Każdy z oferowanych wyrobów medycznych musi spełniać wymogi okeślone przez Zamawiającego w załącznikach (Pakietach) stanowiących integralną część siwz – na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do potwierdzienia spełnienia wymogów w Kolumnie K w załącznikach ofertowych, bądź złożyć opisy oferowanego przedmiotu zamówienia jako odrębny załącznik opisany numerem pakietu i pozycji w pakiecie.

C. Inne dokumenty, które musi zawierać oferta:

1. Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej siwz.

2. Wypełniony i podpisany wybrany formularz ofertowy - Pakiet.

3. Płyta CD z wypełnionymi przez Wykonawcę formularzami ofertowymi - Pakietami, na które składa ofertę.

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium we właściwej wysokości.

5. Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis.

Uwaga: Wszystkie dokumenty dołączone do oferty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. X.A.4 lit a lub. X.C. 5 niniejszej SIWZ do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.: wymienione w pkt. X A.1, 4 a-d, 5 oraz X C .5.

Powinno być: 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy.

Kupno.

Główne miejsce realizacji dostawy Magazyn główny w siedzibie Zamawiającego (apteka szpitalna w zakresie Pakietu 1A).

Kod NUTS PL516.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Przedmiotem zamówienia są dostawy asortymentu szczegółowo opisanego w formularzach ofertowych pogrupowanych w 4 niżej wymienione Pakiety:

Nr pakietu Nazwa Pakietu.

1 Pościel;

1A Sterylny podkład do porodu;

2 Rękawice sekcyjno-ekshumacyjne oraz ginekologiczne;

3 Wyroby medyczne różne (na pozycje).

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet 1 - 306,00 PLN.

Pakiet 1A - 1 132,00 PLN.

Pakiet 2 - 49,00 PLN,

Pakiet 3 poz. 1 - 1,00 PLN,

Pakiet 3 poz. 2 - 16,00 PLN.

1. Kwota i termin wniesienia wadium:

2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy będą podlegały – odpowiednio nowym terminom.

3) Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj. 20.4.2011 r. o godz 11:00.

1. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Formy i miejsce wnoszenia wadium:

a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: BGK 36 1130 1033 0018 8002 7220 0012,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002, z późn. zm.).

Wadium wymienione w formach wymienionych w pkt. b—d musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał dokumentu potwierdzającego pokrycie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 43 parter (kasa Zamawiającego).

UWAGA:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

3. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: IX.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

IX.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

IX.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upły-wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie 1 dostawy o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet 1 - 17 649,71 PLN,

Pakiet 1A - 65 214,72 PLN,

Pakiet 2 - 2 808,00 PLN,

Pakiet 3 poz. 1 - 21,60 PLN,

Pakiet 3 poz. 2 - 907,20 PLN,

IX.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz oso-bami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

IX.1.4. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Pakiet 1 - 19 855,92 PLN,

Pakiet 1A - 73 366,56 PLN,

Pakiet 2 - 3 159,00 PLN,

Pakiet 3 poz. 1 - 24,30 PLN,

Pakiet 3 poz. 2 - 1 020,60 PLN,

IX.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp.

IX.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdol-nościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

IX.3 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w pkt X.A siwz.

X. Wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń jakie musi dołączyć wykonawca do oferty.

A.

1. Oprócz niżej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postę-powaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX pkt. 1.2 wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonym w pkt. IX.1.2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony wg. druku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

— w rubryce „Przedmiot dostawy”, należy podać co najmniej nazwę dostawy i jej krótki opis,

— w rubryce „Daty wykonania” należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia dostaw w układzie: dzień – miesiąc – rok,

— w rubryce „wartość” należy podać wartość dostawy w PLN w kwocie brutto,

— w rubryce „miejsce wykonania” należy podać adres wykonanej dostawy.

b) Dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje)

3. Na potwierdzenie s pełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX 1.4 wykonawca zobowiązany jest złożyć:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów winien złożyć w ofercie pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2 b Pzp do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.4 uPzp polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (warunek IX.1.5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wyklucze-nia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa doku-ment lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Aktualne zaświadczenie właściwego organu podatkowego (właściwego naczelnika urzędu skarbowego) oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszcza-niem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiąe przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stano-wiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

B. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Każdy z oferowanych wyrobów medycznych musi posiadać oznakowanie CE – na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia w ofercie certyfikatów jednostki notyfikowanej i deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych klasy I sterylnych, IIa, IIb i II. Dla wyrobów medycznych klasy I niesterylnych wymagane jest złożenie w ofercie deklaracji zgodności.

2) Każdy z oferowanych wyrobów medycznych musi spełniać wymogi okeślone przez Zamawiającego w załącznikach (Pakietach) stanowiących integralną część siwz – na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do potwierdzienia spełnienia wymogów w Kolumnie K w załącznikach ofertowych, bądź złożyć opisy oferowanego przedmiotu zamówienia jako odrębny załącznik opisany numerem pakietu i pozycji w pakiecie.

C. Inne dokumenty, które musi zawierać oferta:

1. Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

2. Wypełniony i podpisany wybrany formularz ofertowy - Pakiet.

3. Płyta CD z wypełnionymi przez Wykonawcę formularzami ofertowymi - Pakietami, na które składa ofertę.

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium we właściwej wysokości.

5. Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis.

Uwaga: Wszystkie dokumenty dołączone do oferty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. X.A.4 lit a lub. X.C. 5 niniejszej SIWZ do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.: wymienione w pkt. X A.1, 4 a-d, 5 oraz X C .5.

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamawiający wydzielił z Pakietu 1 pozycję 2 i utworzył dodatkową część zamówienia- Pakiet 1A Sterylny podkład do porodu, do którego została przeniesiona rzeczona pozycja.


TI Tytuł PL-Legnica: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 163086-2011
PD Data publikacji 25/05/2011
OJ Dz.U. S 100
TW Miejscowość LEGNICA
AU Nazwa instytucji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 23/05/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 18424300 - Rękawice jednorazowe
33140000 - Materiały medyczne
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
39512000 - Bielizna pościelowa
39518200 - Prześcieradła używane na salach operacyjnych
OC Pierwotny kod CPV 18424300 - Rękawice jednorazowe
33140000 - Materiały medyczne
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
39512000 - Bielizna pościelowa
39518200 - Prześcieradła używane na salach operacyjnych
RC Kod NUTS PL516
IA Adres internetowy (URL) www.szpital.legnica.pl

25/05/2011    S100    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Legnica: Materiały medyczne

2011/S 100-163086

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
Do wiadomości: Dorota Patera
59-220 Legnica
POLSKA
Tel. +48 767211126
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Faks +48 767211127

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital.legnica.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg nieograniczony dostawy sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Magazyn Główny w siedzibie Zamawiającego (apteka szpitalna w zakresie Pakietu 1A).

Kod NUTS PL516

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są dostawy asortymentu szczegółowo opisanego w formularzach ofertowych pogrupowanych w 4 niżej wymienio-ne Pakiety:
Nr pakietu Nazwa Pakietu.
1 Pościel.
1A Sterylny podkład do porodu.
2 Rękawice sekcyjno-ekshumacyjne oraz ginekologiczne.
3 Wyroby medyczne różne (na pozycje).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141000, 39512000, 39518200, 18424300

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
WSzSL/FKZ-29/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE NR 1CZĘŚĆ NR 1 - NAZWA Pakiet 1 Pościel.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
20.5.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki
{Dane ukryte}
51-107 Wrocław
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 20 427,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 19 823,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
ZAMÓWIENIE NR 2CZĘŚĆ NR 5 - NAZWA Pakiet 1A Sterylny podkład do porodu.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
20.5.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

RMD Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-822 Milanówek
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 75 480,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 37 454,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23.5.2011

Adres: J. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
tel: (076) 721 11 26
fax: (076) 721 11 27
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8195320111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 8 miesięcy
Wadium: 1505 ZŁ
Szacowana wartość* 50 166 PLN  -  75 250 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital.legnica.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. J. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 20/04/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 Pościel. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki
Wrocław
2011-05-20 19 823,00
Pakiet 1A Sterylny podkład do porodu. RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2011-05-20 37 454,00