Gizałki: Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III


Numer ogłoszenia: 82664 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowie ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III. Zadanie realizowane będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Pyzdry - Gizałki - Kalisz w miejscowości Ruda Wieczyńska. Zakres robót ww. zadania podzielony został na dwa etapy: Etap I obejmuje roboty budowlane dotyczące branży drogowej i elektrycznej w tym: 1.Roboty odwodnieniowe - korektor deszczowy z rur PP o śr. 400 mm - 681,5 m - przykanaliki z rur PVC o śr. 160 - 69,5 m - studzienki rewizyjne z rur PCV o śr. 400 mm - 16 szt. - studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm - 18 szt. - ściek z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu Holland gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej - 134,4 m2 - separator - 2 kpl. - wylot prefabrykowany o śr. 400 mm - 5 szt. 2.Roboty oświetleniowe - linia oświetlenia ulicznego - 0,825 km - latarnie oświetleniowe - 22 szt. Etap II obejmuje roboty budowlane dotyczące branży drogowej w tym: 1.Roboty drogowe - liniowe roboty pomiarowe - 0,8 km, - krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-748,2 m, - warstwa odsączająca o gr. 20 cm (zatoka autobusowa) - 143,5 m2, - warstwa podbudowy o gr. 23 cm z kruszywa łamanego (zatoka autobusowa) - 143,5 m2, - nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej bezfazowej typu Holland gr. 8 cm (kolor szary), na podsypce cementowo piaskowej o gr. 4 cm - 143,5 m2, - obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1004,0 m, - warstwa odsączająca o gr. 10 cm (zjazdy) - 723,9 m2, - warstwa podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa łamanego (zjazdy) - 723,9 m2, - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej bezfazowej typu Holland gr. 8 cm (kolor czerwony), na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm - 723,9 m2, - nawierzchnia ścieżki z kostki betonowej bezfazowej typu Holland gr. 6 cm (kolor szary), na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm - 1161,7 m2, - humusowanie skarp z obsianiem trawą - 1420,8 m2. 2.Roboty inne - docelowa organizacja ruchu. - rozebranie i ustawienie słupków do znaków drogowych - 7 szt., - rozebranie barierek stalowych - 12 m, - ustawienie barierek ochronnych - 6 m, - znaki drogowe - słupki z rur stalowych - 8 szt., - tablice znaków drogowych - 10 szt..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.62-2, 45.23.24.10-9, 45.23.14.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 z wpisem na dowodzie wpłaty - wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III. 6) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie uznane za wniesione wówczas, jeśli w podanym terminie na składanie ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, (sekretariat) lub dołączyć do oferty. 8) Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 9) Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie drogi, ścieżki rowerowej, chodnika lub placu parkingowego z kostki brukowej betonowej o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto, 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto oraz 1 robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobami, które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadają uprawnienia budowlane do: - kierowania budową w specjalności drogowej, - kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, - kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tych zakresach.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; b) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 SIWZ; c) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 6 do SIWZ) - w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY; d) kopia dokumentu potwierdzająca wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinna być trwale połączona z ofertą); e) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy. f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p., albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem, że zmiany te nie powodują konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, a wystąpi: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń; 3) zmiany zakresu przedmiotu umowy: rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jeżeli wystąpienie którejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt 1 niniejszego ustępu powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuję wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy; 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru; b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; c) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; e) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; g) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas jaki wynika z zaistniałej sytuacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 2 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje Wykonawcę, że część zamówienia finansuje w oparciu o umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Gizałki: Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III


Numer ogłoszenia: 141654 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 82664 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowie ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III. Zadanie realizowane będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Pyzdry - Gizałki - Kalisz w miejscowości Ruda Wieczyńska. Zakres robót ww. zadania podzielony został na dwa etapy: Etap I obejmuje roboty budowlane dotyczące branży drogowej i elektrycznej w tym: 1.Roboty odwodnieniowe - korektor deszczowy z rur PP o śr. 400 mm - 681,5 m - przykanaliki z rur PVC o śr. 160 - 69,5 m - studzienki rewizyjne z rur PCV o śr. 400 mm - 16 szt. - studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm - 18 szt. - ściek z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu Holland gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej - 134,4 m2 - separator - 2 kpl. - wylot prefabrykowany o śr. 400 mm - 5 szt. 2.Roboty oświetleniowe - linia oświetlenia ulicznego - 0,825 km - latarnie oświetleniowe - 22 szt. Etap II obejmuje roboty budowlane dotyczące branży drogowej w tym: 1.Roboty drogowe - liniowe roboty pomiarowe - 0,8 km, - krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-748,2 m, - warstwa odsączająca o gr. 20 cm (zatoka autobusowa) - 143,5 m2, - warstwa podbudowy o gr. 23 cm z kruszywa łamanego (zatoka autobusowa) - 143,5 m2, - nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej bezfazowej typu Holland gr. 8 cm (kolor szary), na podsypce cementowo piaskowej o gr. 4 cm - 143,5 m2, - obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1004,0 m, - warstwa odsączająca o gr. 10 cm (zjazdy) - 723,9 m2, - warstwa podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa łamanego (zjazdy) - 723,9 m2, - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej bezfazowej typu Holland gr. 8 cm (kolor czerwony), na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm - 723,9 m2, - nawierzchnia ścieżki z kostki betonowej bezfazowej typu Holland gr. 6 cm (kolor szary), na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm - 1161,7 m2, - humusowanie skarp z obsianiem trawą - 1420,8 m2. 2.Roboty inne - docelowa organizacja ruchu. - rozebranie i ustawienie słupków do znaków drogowych - 7 szt., - rozebranie barierek stalowych - 12 m, - ustawienie barierek ochronnych - 6 m, - znaki drogowe - słupki z rur stalowych - 8 szt., - tablice znaków drogowych - 10 szt.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.62-2, 45.23.24.10-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamawiający informuje, że część zamówienia finansuje w oparciu o umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe BUDHAN Tomasz Pilarczyk, {Dane ukryte}, 62-571 Stare Miasto, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 756703,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  506055,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  506055,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  788696,17


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-03-14
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8266420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 472 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe BUDHAN Tomasz Pilarczyk
Stare Miasto
2013-04-11 506 055,00