TI Tytuł PL-Zielona Góra: Urządzenia medyczne
ND Nr dokumentu 82902-2012
PD Data publikacji 14/03/2012
OJ Dz.U. S 51
TW Miejscowość ZIELONA GÓRA
AU Nazwa instytucji Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 09/03/2012
DT Termin 19/04/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33111000 - Aparatura rentgenowska
33112340 - Echokardiografy
33157400 - Medyczna aparatura oddechowa
33167000 - Lampy chirurgiczne
33168100 - Endoskopy
33172100 - Urządzenia do anestezji
33172200 - Urządzenia do resuscytacji
33182100 - Defibrylatory
33186200 - Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192230 - Stoły operacyjne
33194110 - Pompy infuzyjne
33195000 - System monitorowania pacjentów
OC Pierwotny kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33111000 - Aparatura rentgenowska
33112340 - Echokardiografy
33157400 - Medyczna aparatura oddechowa
33167000 - Lampy chirurgiczne
33168100 - Endoskopy
33172100 - Urządzenia do anestezji
33172200 - Urządzenia do resuscytacji
33182100 - Defibrylatory
33186200 - Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192230 - Stoły operacyjne
33194110 - Pompy infuzyjne
33195000 - System monitorowania pacjentów
IA Adres internetowy (URL) www.szpital.zgora.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

14/03/2012    S51    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Zielona Góra: Urządzenia medyczne

2012/S 51-082902

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ul.Zyty 26
Osoba do kontaktów: Krzysztof Iwanaszko
65-046 Zielona Góra
POLSKA
Tel.: +48 683296575

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.zgora.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
2.1. Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 1 462 045,00 zł (podzielonym na 23 części, zwane dalej zadaniami) jest dostawa aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Programu "Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze"
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 1 462 045,00 PLN (podzielonym na 23 części, zwane dalej zadaniami) jest dostawa aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Programu "Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze".
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 1 462 045,00 zł (podzielonym na 23 części, zwane dalej zadaniami) jest dostawa aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Programu "Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze".
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 462 045,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 10.5.2012. Zakończenie 31.5.2012

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: dostawa wózków do transportu pacjentów– 10 szt.
1)Krótki opis
Dostawa wózków do transportu pacjentów– 10 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 171 297,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: dostawa stołu operacyjnego – 1 szt.
1)Krótki opis
Dostawa stołu operacyjnego – 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 67 593,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: dostawa lampy operacyjnej – 2 szt.
1)Krótki opis
Dostawa lampy operacyjnej – 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 71 297,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: dostawa ssaka jezdnego dwubutlowego – 8 szt.
1)Krótki opis
Dostawa ssaka jezdnego dwubutlowego – 8 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 57 408,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: dostawa respiratora transportowego z wyposażeniem – 2 kpl.
1)Krótki opis
Dostawa respiratora transportowego z wyposażeniem – 2 kpl.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 159 260,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: dostawa aparatu do znieczulania – 1 szt.
1)Krótki opis
Dostawa aparatu do znieczulania – 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 138 889,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: dostawa kolumny anestezjologicznej – 2 szt.
1)Krótki opis
Dostawa kolumny anestezjologicznej – 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 926,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: dostawa systemu monitoringu na 12 stanowisk – 1 kpl.
1)Krótki opis
Dostawa systemu monitoringu na 12 stanowisk – 1 kpl.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 157 404,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: dostawa urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej – 1 szt.
1)Krótki opis
Dostawa urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej – 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 741,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: dostawa defibrylatora – 1 szt.
1)Krótki opis
Dostawa defibrylatora – 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 297,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: dostawa systemu ogrzewania pacjenta – 1 szt.
1)Krótki opis
Dostawa systemu ogrzewania pacjenta – 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 075,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: dostawa negatoskopów– 6 szt.
1)Krótki opis
Dostawa negatoskopów– 6 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 59 260,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: dostawa łóżka do intensywnej opieki medycznej – 2 szt.
1)Krótki opis
Dostawa łóżka do intensywnej opieki medycznej – 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 33 334,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: dostawa wózek reanimacyjny dziecięcy z wyposażeniem– 1 kpl.
1)Krótki opis
Dostawa wózek reanimacyjny dziecięcy z wyposażeniem– 1 kpl.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 519,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: dostawa podgrzewacza płynów infuzyjnych – 2 szt.
1)Krótki opis
Dostawa podgrzewacza płynów infuzyjnych – 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 667,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: dostawa aparatów EKG – 3 szt.
1)Krótki opis
Dostawa aparatów EKG – 3 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 33 334,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych 10 szt. i objętościowych –2 szt.
1)Krótki opis
Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych 10 szt. i objętościowych –2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 741,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: dostawa wózków zabiegowych z wyposażeniem – 4 kpl.
1)Krótki opis
Dostawa wózków zabiegowych z wyposażeniem – 4 kpl.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 556,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: dostawa lampy bezcieniowej – 4 szt.
1)Krótki opis
Dostawa lampy bezcieniowej – 4 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 075,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: dostawa wózka z wanną do mycia pacjentów – 1 szt.
1)Krótki opis
Dostawa wózka z wanną do mycia pacjentów – 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 112,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: dostawa bronchoskopu intubacyjnego – 1 szt.
1)Krótki opis
Dostawa bronchoskopu intubacyjnego – 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 815,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: dostawa analizatora parametrów – 2 szt.
1)Krótki opis
Dostawa analizatora parametrów – 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 129 630,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: dostawa aparatu RTG przyłóżkowego – 1 szt.
1)Krótki opis
Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego – 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000, 33195000, 33172100, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 64 815,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zadanie nr 1, 5, 6, 8, 22: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych 00/100) - na poszczególne zadanie.
Zadanie nr 2, 3, 4, 7, 12, 23: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) - na poszczególne zadanie.
Zadanie nr 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100) - na poszczególne zadanie.
Zadanie nr 20: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 300,00 PLN (trzysta złotych 00/100).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp oraz w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia spełniają następujące warunki: a/ posiadają (o ile odrębne przepisy prawa stanowią takie wymagania) uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego postępowania, b/ dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczącymi: wiedzy, doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ.
Wykaz dokumentów, jakie wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu a/ oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Wzór wymaganego oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 26 do SIWZ. b/ opłacona polisa lub inny właściwy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla poszczególnych zadań na kwotę co najmniej 20 000,00 PLN – niezależnie od ilości zadań objętych składaną ofertą. c/ właściwy/e wykaz/y wykonanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (w przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym - w tym okresie) co najmniej 2 dostaw odpowiadających przedmiotowi właściwego zadania.
Każdy wykaz powinien zawierać: dane odbiorcy dostawy, przedmiot, wartość oraz termin wykonania dostawy. Do wykazu należy bezwzględnie dołączyć stosowny dokument potwierdzający, że wykazane dostawy zostały należycie wykonane.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium "spełnia-nie spełnia" na podstawie analizy treści przedłożonych dokumentów:
— oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące zdolności finansowej wraz ze stosowną informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których dany podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu,
— opłacona polisa lub inny właściwy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Opłacona polisa lub inny właściwy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla poszczególnych zadań na kwotę co najmniej 20 000,00 PLN – niezależnie od ilości zadań objętych składaną ofertą.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium "spełnia - nie spełnia" na podstawie analizy treści przedłożonych dokumentów.
Oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasób w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Właściwy/e wykaz/y wykonanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (w przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym - w tym okresie) co najmniej 2 dostaw odpowiadających przedmiotowi właściwego zadania.
Każdy wykaz powinien zawierać: dane odbiorcy dostawy, przedmiot, wartość oraz termin wykonania dostawy. Do wykazu należy bezwzględnie dołączyć stosowny dokument potwierdzający, że wykazane dostawy zostały należycie wykonane.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 80

2. okres gwarancji. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TL/90/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 8,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Osobiście - w siedzibie zamawiającego (budynek A – administracji, pok. 205) - cena 8,00 PLN,
— za pośrednictwem poczty – po uprzednim przekazaniu zamawiającemu stosownego wniosku (m. innymi faxem na numer +48 683255808) – cena 8,00 PLN + koszty przekazania.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.4.2012 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.4.2012 - 09:00

Miejscowość:

65–046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): "Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze".
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.3.2012
TI Tytuł PL-Zielona Góra: Urządzenia medyczne
ND Nr dokumentu 154662-2012
PD Data publikacji 18/05/2012
OJ Dz.U. S 94
TW Miejscowość ZIELONA GÓRA
AU Nazwa instytucji Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 14/05/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33111000 - Aparatura rentgenowska
33112340 - Echokardiografy
33157400 - Medyczna aparatura oddechowa
33167000 - Lampy chirurgiczne
33168100 - Endoskopy
33172100 - Urządzenia do anestezji
33172200 - Urządzenia do resuscytacji
33182100 - Defibrylatory
33186200 - Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192230 - Stoły operacyjne
33194110 - Pompy infuzyjne
33195000 - System monitorowania pacjentów
OC Pierwotny kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33111000 - Aparatura rentgenowska
33112340 - Echokardiografy
33157400 - Medyczna aparatura oddechowa
33167000 - Lampy chirurgiczne
33168100 - Endoskopy
33172100 - Urządzenia do anestezji
33172200 - Urządzenia do resuscytacji
33182100 - Defibrylatory
33186200 - Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192230 - Stoły operacyjne
33194110 - Pompy infuzyjne
33195000 - System monitorowania pacjentów
IA Adres internetowy (URL) www.szpital.zgora.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/05/2012    S94    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Zielona Góra: Urządzenia medyczne

2012/S 94-154662

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ul.Zyty 26
Osoba do kontaktów: Krzysztof Iwanaszko
65-046 Zielona Góra
POLSKA
Tel.: +48 683296575

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.zgora.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 1 462 045,00 PLN (podzielonym na 23 części, zwane dalej zadaniami) jest dostawa aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Programu "Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 1 462 045,00 PLN (podzielonym na 23 części, zwane dalej zadaniami) jest dostawa aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Programu "Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze".
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33172100, 33195000, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 743 565,49 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. cena. Waga 80
2. okres gwarancji. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TL/90/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 051-082902 z dnia 14.3.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa wózków do transportu pacjentów– 10 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medicom Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-819 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 171 297,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 160 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa stołu operacyjnego – 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Alvo Sp. z o.o., Sp. K.
{Dane ukryte}
64-030 Śmigiel
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 67 593,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 60 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 4 - Nazwa: Dostawa ssaka jezdnego dwubutlowego – 8 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

JTA Investment Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
61-403 Poznań
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 57 408,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 53 200,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 8 - Nazwa: Dostawa systemu monitoringu na 12 stanowisk – 1 kpl.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BiaMediTek Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
15-399 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 157 404,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 157 404,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 9 - Nazwa: Dostawa urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej – 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED Małgorzata Janusz-Radomska
{Dane ukryte}
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 40 741,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 44 300,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 10 - Nazwa: Dostawa defibrylatora – 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przediębiorstwo Handlowe HAS-MED Małgorzata Janusz-Radomska
{Dane ukryte}
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 21 297,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 24 800,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 11 - Nazwa: Dostawa systemu ogrzewania pacjenta – 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Klastmed Grzegorz Żuchnik
{Dane ukryte}
20-337 Lublin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 075,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 12 - Nazwa: Dostawa negatoskopów– 6 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ultra-Viol Sp.J. Pietras, Purgał, Wójcik
{Dane ukryte}
95-100 Zgierz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 59 260,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 58 800,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 14 - Nazwa: Dostawa wózek reanimacyjny dziecięcy z wyposażeniem– 1 kpl.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Multimed Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
91-341 Łódź
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 18 519,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 300,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 15 - Nazwa: Dostawa podgrzewacza płynów infuzyjnych – 2 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ascor S.A.
{Dane ukryte}
01-330 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 16 667,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 037,04 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Część nr: 18 - Nazwa: Dostawa wózków zabiegowych z wyposażeniem – 4 kpl.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Alvo Sp. z o.o., Sp.k.
{Dane ukryte}
64-030 Śmigiel
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 30 556,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 680,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 20 - Nazwa: Dostawa wózka z wanną do mycia pacjentów – 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eres Medical Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
21-008 Tomaszowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 112,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 600,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Część nr: 22 - Nazwa: Dostawa analizatora parametrów – 2 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Radiometer Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
03-738 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 129 630,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 119 444,45 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-001 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.5.2012

TI Tytuł PL-Zielona Góra: Urządzenia medyczne
ND Nr dokumentu 162657-2012
PD Data publikacji 24/05/2012
OJ Dz.U. S 98
TW Miejscowość ZIELONA GÓRA
AU Nazwa instytucji Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 23/05/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33111000 - Aparatura rentgenowska
33112340 - Echokardiografy
33157400 - Medyczna aparatura oddechowa
33167000 - Lampy chirurgiczne
33168100 - Endoskopy
33172100 - Urządzenia do anestezji
33172200 - Urządzenia do resuscytacji
33182100 - Defibrylatory
33186200 - Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192230 - Stoły operacyjne
33194110 - Pompy infuzyjne
33195000 - System monitorowania pacjentów
OC Pierwotny kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33111000 - Aparatura rentgenowska
33112340 - Echokardiografy
33157400 - Medyczna aparatura oddechowa
33167000 - Lampy chirurgiczne
33168100 - Endoskopy
33172100 - Urządzenia do anestezji
33172200 - Urządzenia do resuscytacji
33182100 - Defibrylatory
33186200 - Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
33192230 - Stoły operacyjne
33194110 - Pompy infuzyjne
33195000 - System monitorowania pacjentów
IA Adres internetowy (URL) www.szpital.zgora.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/05/2012    S98    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Zielona Góra: Urządzenia medyczne

2012/S 98-162657

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ul. Zyty 26
Osoba do kontaktów: Krzysztof Iwanaszko
65-046 Zielona Góra
POLSKA
Tel.: +48 683296575

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.zgora.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 1 462 045,00 PLN (podzielonym na 23 części, zwane dalej zadaniami) jest dostawa aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Programu "Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 1 462 045,00 PLN (podzielonym na 23 części, zwane dalej zadaniami) jest dostawa aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Programu "Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze".
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33192230, 33167000, 33190000, 33157400, 33172100, 33195000, 33172200, 33182100, 33192100, 33186200, 33112340, 33194110, 33168100, 33111000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 400 288,96 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. cena. Waga 80
2. okres gwarancji. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TL/90/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 051-082902 z dnia 14.3.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa lampy operacyjnej – 2 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medicom Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-819 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 77 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 67 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 6 - Nazwa: Dostawa aparatu do znieczulania – 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Drager Polska Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
85-655 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 150 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 119 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 13 - Nazwa: Dostawa łóżka do intensywnej opieki medycznej – 2 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

RMD Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-822 Milanówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 36 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 33 608,96 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 16 - Nazwa: Dostawa aparatów EKG – 3 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Promed S.A. {Dane ukryte}
{Dane ukryte}
01-520 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 36 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 500,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 17 - Nazwa: Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych 10 szt. i objętościowych – 2 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eres Medical Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
21-008 Tomaszowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 44 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 40 170,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 19 - Nazwa: Dostawa lampy bezcieniowej – 4 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medicom Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-819 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 26 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 21 200,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 21 - Nazwa: Dostawa bronchoskopu intubacyjnego – 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Endo-Elektronik Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-805 Kanie
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 43 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 32 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 23 - Nazwa: Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego – 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medix Sp. z o.o. Sp. k.
{Dane ukryte}
04-191 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 70 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 64 810,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-001 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.5.2012

Adres: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
woj. LUBUSKIE
Dane kontaktowe: email: ta@szpital.zgora.pl
tel: +48 683296565
fax: +48 683296565
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8290220121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 42 dni
Wadium: 6300 ZŁ
Szacowana wartość* 210 000 PLN  -  315 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 23
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital.zgora.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33192230-3 Stoły operacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa wózków do transportu pacjentów– 10 szt. Medicom Sp. z o.o.
Zabrze
2012-05-10 160 000,00
Dostawa stołu operacyjnego – 1 szt. Alvo Sp. z o.o., Sp. K.
Śmigiel
2012-05-10 60 000,00
Dostawa ssaka jezdnego dwubutlowego – 8 szt. JTA Investment Sp. z o.o.
Poznań
2012-05-10 53 200,00
Dostawa systemu monitoringu na 12 stanowisk – 1 kpl. BiaMediTek Sp. z o.o.
Białystok
2012-05-10 157 404,00
Dostawa urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej – 1 szt. Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED Małgorzata Janusz-Radomska
Bielsko-Biała
2012-05-10 44 300,00
Dostawa defibrylatora – 1 szt. Przediębiorstwo Handlowe HAS-MED Małgorzata Janusz-Radomska
Bielsko-Biała
2012-05-10 24 800,00
Dostawa systemu ogrzewania pacjenta – 1 szt. Klastmed Grzegorz Żuchnik
Lublin
2012-05-10 11 000,00
Dostawa negatoskopów– 6 szt. Ultra-Viol Sp.J. Pietras, Purgał, Wójcik
Zgierz
2012-05-10 58 800,00
Dostawa wózek reanimacyjny dziecięcy z wyposażeniem– 1 kpl. Multimed Sp. z o.o.
Łódź
2012-05-10 11 300,00
Dostawa podgrzewacza płynów infuzyjnych – 2 szt. Ascor S.A.
Warszawa
2012-05-10 12 037,00
Dostawa wózków zabiegowych z wyposażeniem – 4 kpl. Alvo Sp. z o.o., Sp.k.
Śmigiel
2012-05-10 20 680,00
Dostawa wózka z wanną do mycia pacjentów – 1 szt. Eres Medical Sp. z o.o.
Tomaszowice
2012-05-10 10 600,00
Dostawa analizatora parametrów – 2 szt. Radiometer Sp. z o.o.
Warszawa
2012-05-10 119 444,00
Dostawa lampy operacyjnej – 2 szt. Medicom Sp. z o.o.
Zabrze
2012-05-18 67 000,00
Dostawa aparatu do znieczulania – 1 szt. Drager Polska Sp. z o.o.
Bydgoszcz
2012-05-18 119 000,00
Dostawa łóżka do intensywnej opieki medycznej – 2 szt. RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-05-18 33 608,00
Dostawa aparatów EKG – 3 szt. Promed S.A. ul. Krajewskiego 1b
Warszawa
2012-05-18 22 500,00
Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych 10 szt. i objętościowych – 2 szt. Eres Medical Sp. z o.o.
Tomaszowice
2012-05-18 40 170,00
Dostawa lampy bezcieniowej – 4 szt. Medicom Sp. z o.o.
Zabrze
2012-05-18 21 200,00
Dostawa bronchoskopu intubacyjnego – 1 szt. Endo-Elektronik Sp. z o.o.
Kanie
2012-05-18 32 000,00
Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego – 1 szt. Medix Sp. z o.o. Sp. k.
Warszawa
2012-05-18 64 810,00